Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky

Inštitúcie so sociálnym zameraním

                          Adresár subjektov pôsobiacich v meste Levice:

 

1.  Zoznam zariadení poskytujúcich  sociálne služby s právnou subjektivitou v meste Levice:  /Zariadenia v pôsobnosti NSK/

„JESEŇ ŽIVOTA „  Zariadenie sociálnych služieb
Družstevnícka ul. č. 22
934 80 Levice
riaditeľka :  Mgr.  Anna Psárska – tel. :  036/630 58 20
tel. : 036/631 29 42
        036/630 58 21
fax : 036/631 20 87
dddrulev@stonline.sk

„FÉNIX“
Zariadenie sociálnych služieb  Levice
Komenského ul. č. 29
934 21 Levice
riaditeľ:  PhDr. Robert Budinský  - tel. : 036/6315 607
soc. pracovníčky: 036/6348903
fax: 036/631 25 93
dpd.dd.dss.lv@stonline.sk


2. Samospráva a jej organizácie

Detské jasle
Perecká ul. č.  41
934 01 Levice
telef.: 036/6224332
e- mail: detskejasle@levice.sk

Dom s opatrovateľskou službou
Poľná ul. č. 4
934 01 Levice
telef. :  036/6312472 /opatrovateľky/

Dom s opatrovateľskou službou
Vajanského ul. č. 12-14
934 01 Levice
telef. : 036/6223447 /opatrovateľky/

Denné centrum - č. I 
Tekovská ul. č. 6
934 01 Levice
vedúca : Teodora  Petõová
telef.   : 036/ 6 316 761    
-   prevádzka  :  štvrtok   - od 13,00 hod
                           nedeľa  - od 13,00 hod 

Denné centrum  - č. II
Ul. A. Sládkoviča č. 2
934 01 Levice
vedúca:  Mária Kostolányiová 
telef. :   036/62 234 28
-   prevádzka  :  pondelok - od 13,00 hod
                           streda       - od 13,00 hod 

Denné centrum - č. III 
Poľná ul. č. 4
934 01  Levice
vedúca:  Valková Alžbeta
-   prevádzka :  utorok   - od 13,00 hod
                          štvrtok   - od 13,00 hod 

Denné centrum - č. IV 
Ul. priateľstva č. 32
934 01  Levice
vedúca:  Jančoková  Estera
telef. : 036/6 316 774
-   prevádzka :  utorok    - od 13,00 hod
                          štvrtok    - od 13,00 hod

Spoločný obecný úrad, Levice
Miloslav Mráz
vedúci spoločného obecného úradu
telef. :  036/6306 870
- opatrovateľská služba
telef. :  036/6306 871
Hotel Atóm
Ul. sv. Michala č. 4
blok A, 3. poschodie
e-mail: socu.levice@stonline.sk

 

3.  Zoznam registovaných PO a FO poskytujúcich sociálne služby na území mesta Levice

Slovenský červený kríž
Územný spolok Levice
Poľná ul. č. 6
934 01 Levice
riaditeľka : Oľga Szalmová
tel. : 036/630 79 00     
        036/631 29 57
fax:  036/631 29 57
e- mail : sus.levice@redcross.sk
- druh a rozsah poskytovaných sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.:
- prepravná služba (terénna forma)
- jedáleň– donáška stravy/obedov  (ambulantná forma a terénna forma)
- krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií –
  (ambulantná forma )

BEVA ISTOTA, n. o.
Ul. SNP  č. 19
934 01 Levice
Ing.  Eva Turianová
tel. : 036/613 422
        0905 686 208
e-mail: bevaistota@centrum.sk
- druh a rozsah poskytovaných sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.: n. o. prevádzkuje :
- zariadenie opatrovateľskej služby(celoročná pobytová forma)
-  útulok (pobytová forma)
- nocľaháreň (pobytová forma)
-  denný stacionár (ambulantná forma)
-  nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu (ambulantná forma)

SENIOR HOUSE n. o.
Ul. SNP č. 24
934 01 Levice
Mgr. Mária Solčanská
riaditeľka ZSS
telef.: 0917 969 345
Web: www.senior-house.sk
- druh a rozsah poskytovaných sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.:
- n. o. prevádzkuje:
         -  domov sociálnych služieb (pobytová celoročná forma)
         -  zariadenie pre  seniorov (pobytová celoročná forma)
         -  zariadenie opatrovateľskej služby (pobytová celoročná forma)
 
MIESTO V DOME

občianske združenie
Ul. Sama Chalupku č. 7
934 01 Levice
štatutárny zástupca: Ľubica Prištiaková
telef. : 036/62 215 86
            0903 500 940
e-mail: lpristiakova@zoznam.sk
- druh a rozsah poskytovaných sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.:
- základné sociálne poradenstvo(terénna  a ambulantná forma)
- o. z.  prevádzkuje nízkoprahové denné centrum (ambulantná forma)

Materské centrum Medulienka
občianske združenie
Hollého ul. č.  9
934 01 Levice
štatutárny zástupca:  Denisa Urbanová
telef. : 0907 984 475, 0910 567 678
e-mail: medulienka@materskecentra.sk
www.materskecentra.sk
MC je oddychovo vzdelávacie centrum pre matky s deťmi, ktoré poskytuje levickým matkám na materskej dovolenke služby a podporu v oblasti rodičovstva, priestor na aktívne strávenie času s deťmi, posilňuje rolu ženy - matky v spoločnosti. Spolupracuje s ostatnými mimovládnymi organizáciami a zapája sa do občianskych aktivít.

Združenie JPK
/JPK - Ježiš pre každého/
JPK - Ježiš pre každého
Ul. A. Kmeťa  č. 24
P. O. BOX 49
934 05 Levice 5
jpk@jpk.sk
telef. : +421 366 310 270
sms na: 0905 578 774
http://www.jpk.sk.

- Združenie poskytuje humanitnú a sociálnu pomoc občanom v sociálnej a hmotnej núdzi

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Levice
Ul. A. Sládkoviča  ul. č. 2
934 01 Levice
riaditeľ : Mgr. Jozef Vetor
telef. : 036/633 48 70
www.rpsp.sk

JUSTÍNA, n.o.
Sokolovská ul. č. 13
934 01 Levice
riaditeľka : Mgr. Zdenka Hájeková
telef. : 0903/351 671, 0905/811 685
           036/6389709
e-mail : adosvita@zoznam.sk
agentúra domácej opatrovateľskej služby

ROMA Levice - IPC
Ku Bratke č. 1
934 01 Levice
PhDr. Emil Solčanský
telef.: 0905364278
- druh a rozsah poskytovaných sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.:
- Sociálne poradenstvo – základné  (neurčitý čas – ambulantná forma)

Úrad NSK
PhDr. Emil Solčanský
poradca na riešenie problémov rómskych komunít
telef. : 0905 364 278
           036/631 94 59
fax:     036/631 94 59
e- mail :  emil.solcansky@unsk.sk
Poštová adresa: Rázusova 2A
949 01 Nitra

Spolok sv. Vincenta de Paul
na Slovensku o. z.
SvdP - Konferencia sv. Jozefa v Leviciach
Ul. Sv. Michala č. 43
934 01 Levice
Predseda konferencie: MUDr. Priska Gerliciová
Štatutárny zástupca: Magdaléna Boledovičová
telef.:   036/6317 7232
            0908 794 374
e-mail: mboledicova@centrum.sk
- združenie poskytuje humanitnú a sociálnu pomoc občanom v sociálnej a hmotnej núdzi.

Human center, n. o.
Kyjevská  ul. č. 17
934 01 Levice
riaditeľ : Miloš Hollý
telef.: 0905 510 872
-  nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby:
- poradenské, výchovné ako i vzdelávacie služby v oblasti sociálneho poradenstva a     prevencie ako i pomoc pri opätovnom začleňovaní sa do spoločnosti u handikepovaných detí, mládeže a u dospelých,
- opatrovateľské a zdravotné služby v oblasti prevádzkovania služieb v zariadeniach  pre  seniorov,  v domove sociálnych služieb, rehabilitačné služby poskytované s denným a  prechodným ubytovaním.

Detský domov Žitavce
Pracovisko Levice
Ul. 29. augusta č. 60
934 01 Levice
Riaditeľka: Mgr. Zuzana Kovácsová
telef. : 036/ 2433024, 0915 854 311
e-mail: dedlvsoc2@gmail.com
             socialnelv.ded.zitavce@upsvar.sk

Centrum Slnečnica- poradenstvo pre obete domáceho násilia pri ICM Levice
Kasárenská ul. č. 6
934 01 Levice
Centrum Slnečnica – zodpovedná : Mgr. Andrea Mészárošová
telef. :  036/6305 663, 0915 64 64 54
e-mail : centrumslnecnica@gmail.com
www.centrumslnecnica.sk
V Centre Slnečnica sa poskytujú nasledovné služby:
-  bezplatné poradenstvo (psychologické, sociálne, právne, špeciálno-pedagogické)
-  sprevádzanie pri úradnom vybavovaní
-  v krízovej situácii sprostredkovanie ubytovania v niektorom z krízových stredísk v 
   rámci  Slovenska
-  realizácia vzdelávacích aktivít pre školy i verejnosť z oblasti problematiky domáceho
   násilia
-  realizácia preventívnych a poradenských projektov
-  informovanie verejnosti o možnostiach konkrétnej pomoci obetiam domáceho násilia.

Detské centrum Levice
Prameň nádeje Tekovské Lužany
Ul. J. Jesenského  č. 784/20
934 01 Levice
vedúca: Mgr. Mária Tóthová
telef. : 036/6 310 502
e-mail: zsssamaritan@stonline.sk
 

Združenia zdravotne postihnutých občanov na území mesta Levice

Asociácia nepočujúcich  Slovenska
Centrum nepočujúcich  Levice
Tekovská ul. č. 6
934 01 Levice
e- mail: cnlevice@gmail.com
Štatutárny zástupca :  Prasna Gabriel
Bátovce č. 372
telef. : 0904 634 916

Slovenský  zväz telesne  postihnutých /SZTP/
/org.-právna forma: organizačná jednotka združenia/
ZO SZTP  č. 12 
Ul. A.Sladkoviča  č. 2
934 01 Levice
štatutárny zástupca:  Zita Müllerová
telef. : 036/622 73 08
0904684765,  0904638363
e-mail: sztplv@post.sk
zfabryova@gmail.com

Činnosť: starostlivosť o telesne postihnutých občanov mesta, poskytnutie poradenstva v sociálnej oblasti a pomoci pri podávaní rôznych žiadostí, umožnenie účasti členov na rekondičných pobytoch s liečebnými procedúrami, organizovanie kultúrno-spoločenských aktivít a aktivít v oblasti sociálnej prevencie.
   
Slovenský  zväz telesne  postihnutých /SZTP/
/org.-právna forma: občianske združenie/
ZO SZTP  č. 68 
Ul. A.Sladkoviča  č. 2
934 01 Levice
štatutárny zástupca:  Anastázia Cicáková
telef. : 036/622 73 08
            036/6319482
e-mail: sztplv@post.sk
cicakova.a@gmail.com
činnosť:
- čiastočná starostlivosť o telesne postihnutých občanov,
- poradenstvo,
- organizovanie rekondično - itengračných pobytov, možnosť kultúrno-spoločenského využitia
  telesne   postihnutých občanov.

SVOJPOMOCNÝ  ILCO  KLUB
pri  Nemocnici  s  poliklinikou
/org. - právna  forma:  organizačná jednotka združenia/
Ul. 29. augusta  č. 1
934 01 Levice
štatutárny zástupca: Ľubomír Polák
telef. : 036/638 6109

Miestne združenie  YMCA Levice
/org.-právna forma: občianske združenie/
Kasárenská ul. č. 6
934 01 Levice
štatutárny zástupca:  Mgr. Rastislav Števko
telef. : 0905 120 238
e-mail: rasto@jpk.sk
projekt : Klub náhradných rodín Levice
- je komunita náhradných rodín v levickom okrese, ktoré  vychovávajú opustené deti vo   svojich    
  rodinách formou pestúnskej starostlivosti a adopcie. Túto činnosť vykonáva od roku 2003 /cieľ:  
  dať deťom nové rodiny a vrátiť im pocit bezpečia a istoty, aktivity:  poradenská činnosť pre
  rodičov,   voľnočasové aktivity pre deti, osveta a informačná činnosť pre verejnosť i nových 
  záujemcov o náhradnú rodinnú starostlivosť/.
  Činnosť:   
      -     podpora náhradných rodín v okrese Levice,
      -     vzdelávanie rodičov,
      -     zabezpečenie vzdelávania dobrovoľníkov,
      -     osveta o náhradnom rodičovstve a jej formách,
      -     poradenstvo v prípravnej fáze potenciálnych žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť,  
            adopciu,
      -     otvorenosť pre verejnosť

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Základná organizácia Levice
Poľná ul. č. 6
934 01 Levice
predsedníčka:  Jana Medveďová
telef. :  0907 522 970

Zväz diabetikov Slovenska
základná organizácia  NsP  Levice
Ul. SNP  č. 19
934 01 Levice
štatutárny zástupca: Magdaléna Kunyová
telef. : 036/62 275 18, 0907 282 173

Združenie Down  o.z.
/Down Egyesület - Association Down/
Ul. M.R.Štefánika č.  12
934 01 Levice
predseda/štat.zástupca/: Zuzana Éderová
telef . : 036/ 6 314 560
             0911 124 229
e-mail : downlevice@azet.sk

Klub SCLEROSIS MULTIPLEX
pri SZSM Levice
Hollého ul. č.  3
934 01 Levice
predsedníčka : Mária Šumerajová
telef. : 0905 955 280
e-mail: mariasumerajova@gmail.com

Spoločnosť Parkinson Slovenka
Katarína Félixová
Predseda SPS
935 29 Hronské Kľačany
telef:  0908 434 186
e-mail: felixova.katarina@gmail.com

OSTROV Občianske združenie
Horša č. 26
934 01 Levice
predseda : PaedDr. Lenka Udvardy-Liptáková
telef.: 0907 345 566, 036/3810084
www.ostrovoz.sk
e-mail: ostrov@ostrovoz.sk
lenkaliptakova@zoznam.sk
Obč. združenie. pracuje s občanmi ťažko zdravotne postihnutými a to dospelými po skončení základnej školy, prípadne špeciálnej základnej školy /cieľ: vytvoriť podmienky  pre ich ďalšiu sebarealizáciu/.

JEDNOTA dôchodcov na Slovensku
Okresná organizácia Levice
Pod Urbanom  č. 39
934 01 Levice
predseda: Helena Kolmanová
telef.:  0907393271
            036/6223117
-organizovanie rôznych aktivít v prospech starších ľudí pre ich dôstojnejší život v starobe

Základná organizácie rodičov zdravotne postihnutých detí a mládeže Levice – občianske združenie
Ul. A. Sládkoviča č. 2
934 01 Levice
Štatutárny zástupca: Zlatica Šidlová
telef. : 036/6227308
           0905 758 906
e-mail: sidlovazlatica@orangemail.sk 
-základná organizácia združuje zdravotne postihnuté deti a mládež a ich rodiny žijúce v meste Levice : - poskytuje sociálne poradenstvo

KLUB ABSTINENTOV Levice „NOVÝ ZÁČIATOK“
/občianske združenie/
Hlboká ul. č. 2
934 01 Levice
Štatutárny zástupca: Pavol Nevizánsky
telef. : 0908 029 504
e-mail: kosoranos@gmail.com
- pomoc závislým občanov a ich rodinným príslušníkom v klube abstinentov /podpora počas liečby - - protidrogová prevencia,

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTÍVA Atóm
/občianske združenie/
Dom športu, Ul.L. Podjavorinskej č. 3
934 01 Levice
štatutárny zástupca: Ing. Viliam Paulíny
- aktívna propagácia športu pre všetky vekové kategórie

Združenie kresťanských seniorov Slovenska o.z.
klub Levice
Margita Mišíková,
Ul.  Z.  Nejedlého č.  3
934 01 Levice          
telef.: 036/6222705


 


 

webygroup

dnes je: 1.2.2015

meniny má: Tatiana

Dnes má službu:

Dr.Max - OC Tesco
Turecký rad 7,
Levice

036/6345781

ďalšie dni

Pondelok 2.2.
Arnica
SNP č. 17/A,
Levice
Utorok 3.2. - 4.2.
Bellis
Námestie hrdinov 15,
Levice
036 / 6 312 643
Štvrtok 5.2. - 6.2.
Aesculap
Vojenská 2,
Levice
036 / 6 309 480
Sobota 7.2. - 8.2.
Ekolekáreň
OD Kaufland,
Komenského 23,
Levice
036/6304322
Sobota 7.2. - 8.2.
Dr.Max - OC Tesco
Turecký rad 7,
Levice
036/6345781

SNP 19, 93401 Levice
Ordinačné hodiny:
od 15,30 h do 07,00 h
Dni pracovného pokoja:
od 07,00 h do 07,00 h

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


Deutch version
English version
Magyar verzió

14506591

Úvodná stránka