Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky mesta Levice

Tlačivá a formuláre

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

 
Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby
Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

 
Žiadosť o vyjadrenie k PD, napojenie na miestnu komunikaciu–záväzné stanovisko k územnému a stavebnému konaniu
Žiadosť o vyjadrenie k PD, napojenie na miestnu komunikaciu–záväzné stanovisko k územnému a stavebnému konaniu

 
Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta - určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadeni
Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta - určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadeni

 
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie – rozkopávku
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie – rozkopávku

 
Ohlásenie stavebnych úprav cestného telesa a súčasti pozemnej komunikácie, udržiavacích prác na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikacií, udržiavacích prác na stavbe
Ohlásenie stavebnych úprav cestného telesa a súčasti pozemnej komunikácie, udržiavacích prác na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikacií, udržiavacích prác na stavbe

 
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o stavebné povolenie

 
Návrh na kolaudáciu stavby
Návrh na kolaudáciu stavby

 
Žiadosť o stavebné povolenie - dopravné stavby
Žiadosť o stavebné povolenie - dopravné stavby

 
Žiadosť o povolenie na odstavenie motorového vozidla - vyhradenie parkovacieho miesta ZŤP
Žiadosť o povolenie na odstavenie motorového vozidla - vyhradenie parkovacieho miesta ZŤP

 
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie drobnej stavby

 
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

 
Dodatočné povolenie na rozkopávku
Dodatočné povolenie na rozkopávku

 
Ohlásenie stavebných úprav miestnej komunikácie
Ohlásenie stavebných úprav miestnej komunikácie

 
Písomný záväzok
Písomný záväzok

 
Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie
Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie

 
Pripojenie rodinného domu na MK - rozhodnutím
Pripojenie rodinného domu na MK - rozhodnutím

 
Pripojenie rodinného domu na MK - záväzným stanoviskom
Pripojenie rodinného domu na MK - záväzným stanoviskom

 
Pripojenie stavby alebo komunikácie na MK
Pripojenie stavby alebo komunikácie na MK

 
Určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení
Určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení

 
Zvláštne užívanie MK - akcie
Zvláštne užívanie MK - akcie

 
Zvláštne užívanie MK - rozkopávka
Zvláštne užívanie MK - rozkopávka

 

Oddelenie životného prostredia a komunálnych vecí

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hspodáriaceho roľníka
Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hspodáriaceho roľníka

 
Žiadosť o vyjadrenie k trvalému alebo dočasnému odňatiu poľnohospodárskej pôdy
Žiadosť o vyjadrenie k trvalému alebo dočasnému odňatiu poľnohospodárskej pôdy

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie  malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky
Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky

 
Žiadosť o vrátenie preplatku za vývoz stavebnej sute
Žiadosť o vrátenie preplatku za vývoz stavebnej sute

 
Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva prenosným reklamným, informačným a propagačným zariadením
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva prenosným reklamným, informačným a propagačným zariadením

 
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok .............
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok .............

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva

 
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach

 
Čestné vyhlásenie o používaní elektronickej registračnej pokladnice pri predaji na trhovom mieste
Čestné vyhlásenie o používaní elektronickej registračnej pokladnice pri predaji na trhovom mieste

 
Čestné vyhlásenie o vzťahu k pôde pri predaji poľnohospodárskych prebytkov na trhovom mieste
Čestné vyhlásenie o vzťahu k pôde pri predaji poľnohospodárskych prebytkov na trhovom mieste

 
Oznámenie o stavebných prácach na pohrebiskách
Oznámenie o stavebných prácach na pohrebiskách

 
Oznamovacia povinnosť nájomcu hrobového miesta
Oznamovacia povinnosť nájomcu hrobového miesta

 
Žiadosť  o nájom hrobového miesta
Žiadosť o nájom hrobového miesta

 
Žiadosť o ukončenie nájmu hrobového miesta
Žiadosť o ukončenie nájmu hrobového miesta

 
Žiadosť o vrátenie platby za nájom k hrobovému miestu
Žiadosť o vrátenie platby za nájom k hrobovému miestu

 

Oddelenie služieb občanom a organizáciám

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

 
Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme  bytu
Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu

 
Oznamovacia povinnosť o uskutočnení verejných kultúrnych podujatí
Oznamovacia povinnosť o uskutočnení verejných kultúrnych podujatí

 
ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU
ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

 
ŽIADOSŤ O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
ŽIADOSŤ O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

 
Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky
Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky

 
Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci
Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci

 

Oddelenie organizačno právne

Žiadosť o zrušení záznamu o trvalom pobyte
Žiadosť o zrušení záznamu o trvalom pobyte

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla

 
Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov
Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov

 
Vzory ohlasovacích lístkov
Vzory ohlasovacích lístkov

 

Matričný úrad

Žiadosť o vydanie matričného dokladu /rodný, sobášny a úmrtný list/
Žiadosť o vydanie matričného dokladu /rodný, sobášny a úmrtný list/

 
Oznámenie o späťprijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva /upustenia od spoločného priezviska/
Oznámenie o späťprijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva /upustenia od spoločného priezviska/

 
Žiadosť o úradný výpis rodného – sobášneho listu ženy v tvare ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania
Žiadosť o úradný výpis rodného – sobášneho listu ženy v tvare ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania

 
Oznámenie o určení druhého a tretieho mena , Oznámenie o zrušení zápisu druhého a tretieho mena , Oznámenia o zmene poradia mien
Oznámenie o určení druhého a tretieho mena , Oznámenie o zrušení zápisu druhého a tretieho mena , Oznámenia o zmene poradia mien

 

Oddelenie správy a evidencie majetku

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov

 
Žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku mesta - pozemku
Žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku mesta - pozemku

 
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku mesta - pozemku
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku mesta - pozemku

 

Oddelenie finančné

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta

 
Rozpočet aktivity
Rozpočet aktivity

 
Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta
Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta

 

Referát daní a poplatkov

Dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania k dani z nehnuteľností
Dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania k dani z nehnuteľností

 
Oznámenie  vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovaniej
Oznámenie vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovaniej

 
Vyúčtovanie k dani za ubytovanie
Vyúčtovanie k dani za ubytovanie

 
Oznámenie k poplatku za komunálny odpad pre množstvový zber
Oznámenie k poplatku za komunálny odpad pre množstvový zber

 
Oznámenie k poplatku za komunálny odpad - zmeny - podnikajúce osoby
Oznámenie k poplatku za komunálny odpad - zmeny - podnikajúce osoby

 
Oznámenie k zníženiu poplatku za komunálny odpad - fyzické osoby
Oznámenie k zníženiu poplatku za komunálny odpad - fyzické osoby

 
Žiadosť na odpustenie poplatku - fyzické osoby
Žiadosť na odpustenie poplatku - fyzické osoby

 
Oznámenie k poplatku za komunálny odpad fyzické osoby
Oznámenie k poplatku za komunálny odpad fyzické osoby

 

Oddelenie vnútornej prevádzky - Kancelária prvého kontaktu

Žiadosť o vydanie potvrdenia o bezpodĺžnosti voči mestu Levice
Žiadosť o vydanie potvrdenia o bezpodĺžnosti voči mestu Levice

 

webygroup

dnes je: 2.4.2015

meniny má: Zita

Dnes má službu:

Melissa
Pri Podlužianke 8,
Levice

036 / 6 312 219

ďalšie dni

Štvrtok 2.4.
Melissa
Pri Podlužianke 8,
Levice
036 / 6 312 219
Piatok 3.4.
Arnica
SNP č. 17/A,
Levice
Sobota 4.4.
Ekolekáreň
OD Kaufland,
Komenského 23,
Levice
036/6304322
Sobota 4.4.
Dr.Max - OC Tesco
Turecký rad 7,
Levice
036/6345781
Nedeľa 5.4.
Pharmacum Plus
Obchodné centrum City Park,
Turecký rad 11,
Levice
036/6314 509
Pondelok 6.4.
Ekolekáreň
OD Kaufland,
Komenského 23,
Levice
036/6304322
Pondelok 6.4.
Dr.Max - OC Tesco
Turecký rad 7,
Levice
036/6345781
Utorok 7.4. - 9.4.
Apis
Nábrežná 3,
Levice
036 / 6 224 621

SNP 19, 93401 Levice
Ordinačné hodiny:
od 15,30 h do 07,00 h
Dni pracovného pokoja:
od 07,00 h do 07,00 h

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


Deutch version
English version
Magyar verzió

14903572

Úvodná stránka