Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Levice

Výberové konanie - riaditeľ/-ka MŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Levice, Ul. J. Jesenského 41 Vytlačiť
 

MESTO LEVICE

zastúpené Ing. Štefanom Mišákom, primátorom mesta,

vyhlasuje podľa  ustanovenia § 4 ods. l zákona č. 596/2003  Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky  materskej školy :

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda,

Ul. J. Jesenského 41, Levice

 

Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky:

 • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné  kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • I. atestácia alebo jej náhrada
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • občianska bezúhonnosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • komunikačné, organizačné a riadiace zručnosti
 • znalosť školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatívy potrebnej pre riadenie MŠ
 • aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet)
 • zdravotná spôsobilosť (telesná i duševná)
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

 

Požadované doklady potrebné predložiť do výberového konania :

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe (nie zápočet rokov)
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy na funkčné obdobie (stručný)
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s dokladmi doručte  do 20.10.2017 do 10,00 hod.  na adresu : Mesto Levice, Kancelária prvého kontaktu, Námestie hrdinov 1, 934 01  Levice.

Obálku označte heslom  „Výberové konanie, názov školy - NEOTVÁRAŤ !“ s uvedením adresy odosielateľa.

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne radou školy  najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.


 
 

dnes je: 16.12.2017

meniny má: Albína

Dnes má službu:

Apotheke
Turecký rad 11,
93401 Levice

+421 36 6314 509

ďalšie dni

Sobota 16.12. - 17.12.
Ekolekaren LV s.r.o.
OD Kaufland,
Komenského 23,
Levice
036/6304322
Sobota 16.12. - 17.12.
Apotheke
Turecký rad 11,
93401 Levice
+421 36 6314 509
Sobota 16.12. - 17.12.
Benu
Ul. sv. Michala 2395/5,
93401 Levice
Sobota 16.12. - 17.12.
Dr.Max - Turecký rad
Turecký rad 7 (OC Tesco),
Levice
036/6345781
Pondelok 18.12. - 21.12.
Salix
SNP 19,
Levice
036/6334 761
Piatok 22.12.
Salvator
Ľ. Štúra 17,
Levice
036 / 6 312 238
Sobota 23.12.
Ekolekaren LV s.r.o.
OD Kaufland,
Komenského 23,
Levice
036/6304322
Sobota 23.12.
Apotheke
Turecký rad 11,
93401 Levice
+421 36 6314 509
Sobota 23.12.
Benu
Ul. sv. Michala 2395/5,
93401 Levice
Sobota 23.12.
Dr.Max - Turecký rad
Turecký rad 7 (OC Tesco),
Levice
036/6345781

SNP 19, 93401 Levice
Ordinačné hodiny:
od 15,30 h do 07,00 h
Dni pracovného pokoja:
od 07,00 h do 07,00 h

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
16.12.2017
ÚvodÚvodná stránka