Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Levice

Výberové konanie na riaditeľa MŠ na Tekovskej ul.Vytlačiť
 

Mesto Levice zastúpené RNDr. Jánom Krtíkom, primátorom mesta,

vyhlasuje podľa  ustanovenia § 4 ods. l zákona č. 596/2003  Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky  materskej školy :

Materská škola Levice, Tekovská ul. 28

 

Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky:

 • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné  kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • I. atestácia alebo jej náhrada
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • občianska bezúhonnosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • komunikačné, organizačné a riadiace zručnosti
 • znalosť školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatívy potrebnej pre riadenie MŠ
 • aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet)
 • zdravotná spôsobilosť (telesná i duševná)
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

 

Požadované doklady potrebné predložiť do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe (nie zápočet rokov)
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy na funkčné obdobie (stručný)
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s dokladmi doručte  do 25.1.2019 do 10,00 hod.  na adresu : Mesto Levice, Kancelária prvého kontaktu, Námestie hrdinov 1, 934 01  Levice.

Obálku označte heslom  „Výberové konanie, názov školy - NEOTVÁRAŤ !“ s uvedením adresy odosielateľa.

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne radou školy  najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.      


 
 

dnes je: 25.6.2019

meniny má: Olívia, Tadeáš

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
25.6.2019
ÚvodÚvodná stránka