Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Levice

Oznámenie o vyhlásení výberového konania - Komunitné centrum LeviceVytlačiť
 

Oznam o vyhlásení výberového konania

Mestský úrad Levice (Mesto Levice), Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice

Poskytovateľ sociálnej služby v „Komunitnom centre Levice – Ladislavov dvor“

vyhlasuje výberové konanie na

a) jedno pracovné miesto odborného garanta komunitného centra (KC);

b) jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra;

c) jedno pracovné miesto pracovníka komunitného centra;

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 31. 07. 2019 o 9,00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti, 1.poschodie, č. dverí 39, na Mestskom úrade v Leviciach.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu: Mestský úrad Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice. Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie Komunitné centrum Levice – Ladislavov dvor – NEOTVÁRAŤ“.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 24. 07. 2019 do 17,00 hod. Pri doručovaní poštou rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 • podpísaný štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte od mesiac/rok do mesiac/rok)  - platí pre pozície odborný garant KC a odborný pracovník KC,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť – certifikáty zo školení a pod. (nepovinný doklad).

Uchádzač, ktorý sa zároveň uchádza o viacero pracovných pozícií, nemusí zasielať požadované doklady osobitne pre každú pozíciu. Uchádzač vo svojej žiadosti zreteľne uvedie, o ktoré pozície má záujem a požadované doklady k žiadosti zašle len v jednom vyhotovení.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu odborný garant KC sú:

V zmysle zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon č. 219/2014 Z. z.“):

1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 219/2014 Z. z.,

alebo

2. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu v zmysle § 45 ods. 1, pokiaľ fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. a/. V zmysle § 45 ods. 4 zákona č. 219/2014 Z. z. u fyzickej osoby, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. b/ a ktorá vykonáva k 1. januáru 2015 odbornú činnosť, na výkon ktorej sa vyžaduje splnenie kvalifikačného predpokladu ustanoveného v § 5 ods. 1 písm. a/, sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v §5 ods. 1 písm. a/  za splnený.

V zmysle § 45 ods. 2 zákona č. 219/2014 Z. Z. u fyzickej osoby podľa ods. 1, ktorá preruší výkon pracovných činností podľa ods. 1, sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 za splnený, ak táto fyzická osoba preukáže splnenie podmienky vykonávania pracovných činností, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu písomným potvrdením zamestnávateľa, ktoré obsahuje meno, priezvisko, titul fyzickej osoby, potvrdenie splnenia tejto podmienky k 1. januáru 2015 a údaj o dĺžke vykonávania týchto pracovných činností. Zamestnávateľ je na požiadanie fyzickej osoby povinný vydať písomné potvrdenie.

Vzdelanie, vyplývajúce z požiadaviek zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 84, ods. 4) (ďalej len “zákon č. 448/2008 Z. z.“):

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia, andragogika, sociálna a humanitárna práca a charitatívno-misijná činnosť,
 • akreditovaný vzdelávací kurz zameraný na sociálnu prácu v rozsahu najmenej 150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti sociálnej práce v trvaní najmenej jedného roka[1], ak má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je vyššie uvedené.

 

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu odborný garant KC sú:

 • znalosť slovenského jazyka na úrovni minimálne C1 - skúsený používateľ,
 • skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, pedagogickej práce a pod.,
 • práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom).

 

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady: empatia, rešpekt k odlišnostiam, schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania, manažérske schopnosti; schopnosť kooperácie a vedenia tímu, komunikačné zručnosti, schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách, schopnosť ostať neutrálny, schopnosť rozpoznať konflikt záujmov a ďalšie,
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský),
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite,  jeho dĺžka a podobne),
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
 • odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 

Nástupný plat pre pozíciu odborný garant KC je 729,00 EUR, v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu odborný pracovník KC sú:

V zmysle zákona č. 219/2014 Z. z.:

1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. b/,

alebo

odborné vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu v zmysle § 45 ods. 1, pokiaľ fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. b/.

V zmysle § 45 ods. 2 zákona č. 219/2014  Z. z. u fyzickej osoby podľa ods. 1, ktorá preruší výkon pracovných činností podľa ods. 1, sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 za splnený, ak táto fyzická osoba preukáže splnenie podmienky vykonávania pracovných činností, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu písomným potvrdením zamestnávateľa, ktoré obsahuje meno, priezvisko, titul fyzickej osoby, potvrdenie splnenia tejto podmienky k 1. januáru 2015 a údaj o dĺžke vykonávania týchto pracovných činností. Zamestnávateľ je na požiadanie fyzickej osoby povinný vydať písomné potvrdenie.

Vzdelanie vyplývajúce z požiadaviek zákona č. 448/2008 Z. z. (§ 84 ods. 4):

 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia, andragogika, sociálna a humanitárna práca a charitatívno-misijná činnosť,
 • akreditovaný vzdelávací kurz zameraný na sociálnu prácu v rozsahu najmenej 150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti sociálnej práce v trvaní najmenej jedného roka, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je vyššie uvedené.

 

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu odborný pracovník KC sú:

 • znalosť slovenského jazyka,
 • skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, pedagogickej práce a pod.,
 • práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom).

 

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotení viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady: empatia, rešpekt k odlišnostiam, schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania, komunikačné zručnosti, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský)
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
 • odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Nástupný plat pre pozíciu odborný pracovník KC je 688,00 EUR, v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu pracovník KC sú:

Nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 4 písm. a/ zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu pracovník KC sú:

 • skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, voľnočasových aktivít a pod. alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti,
 • znalosť slovenského jazyka,
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský)
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a pod.)
 • práca s PC na základnej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom).

 

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady: empatia, rešpekt k odlišnostiam, schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
 • záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
 • odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 

Nástupný plat pre pozíciu pracovník KC je 530,00 EUR, v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu e-mailom, resp. telefonicky. Neúspešných kandidátov už mesto Levice nebude kontaktovať.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný garant KC, odborný pracovník KC a pracovník KC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti.

Miestom výkonu práce je: Komunitné centrum Levice - Ladislavov dvor.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je dňa 01. 09. 2019.

Podrobnejšie informácie o obsadzovaných pracovných miestach poskytne              JUDr. Gabriela Andrašková, vedúca oddelenia služieb občanom a organizáciám        MsÚ Levice, tel. č.: 036/6350251, e-mail: gabriela.andraskova@levice.sk.

 

[1] Do praxe sa započítava výlučne sociálna práca vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce) po dosiahnutí minimálne prvého stupňa vysokoškolského vzdelania vo vyššie uvedených odboroch. Splnenie požiadavky praxe sa preukazuje potvrdením od zamestnávateľa, prípadne iným hodnoverným dokladom, napr. pracovnou zmluvou, pracovnou náplňou, dohodou, pracovným posudkom, potvrdením o zamestnaní a pod. v prípade skrátených pracovných úväzkov je potrebné preukázať, že súčet odpracovaných pracovných hodín zodpovedal počtu pracovných hodín v plnom pracovnom úväzku.


 
 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
23.9.2019
ÚvodÚvodná stránka