Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vyjadrenie k trvalej zmene druhu poľnohospodárskej pôdy

Tlačivo:  Žiadosť o vyjadrenie k trvalej zmene druhu poľnohospodárskej pôdy

V žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko žiadateľa, údaje o pozemku (katastrálne územie, parcelné číslo, pôvodný druh pozemku, žiadaný druh pozemku a výmeru v m2) a zdôvodnenie žiadosti.

Prílohy/doklady:

List vlastníctva
Kópia katastrálnej mapy
Geometrický plán
Kontakt na žiadateľa

Poplatok: bez poplatku za vybavenie

Lehota na vybavenie: spravidla 30 dní

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, Oddelenie životného prostredia a komunálnych vecí

Ing. Gabriela Danišová,   tel. č.: +42136/6350233, zelen @ levice.sk

 

Vyjadrenie k trvalému alebo dočasnému odňatiu poľnohospodárskej pôdy

 

TlačivoŽiadosť o vyjadrenie k trvalému alebo dočasnému odňatiu poľnohospodárskej pôdy

V žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko žiadateľa, údaje o pozemku (katastrálne územie, parcelné číslo, druh pozemku, odnímaná výmera v m2) a zdôvodnenie žiadosti.

Prílohy/doklady:

List vlastníctva
Kópia katastrálnej mapy
Geometrický plán
Kontakt na žiadateľa

Poplatok: bez poplatku za vybavenie

Lehota na vybavenie: spravidla 30 dní

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, Oddelenie životného prostredia a komunálnych vecí

Ing. Gabriela Danišová,   tel. č.: +42136/6350233, zelen @ levice.sk

 

Povolenie výrubu drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

 

Tlačivo: 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - fyzická osoba

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - právnická osoba

Pred podaním žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny je potrebné si pozrieť  § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov („zákon“) a § 17 vyhlášky č. 24/2003, ktorou sa tento zákon vykonáva a kontaktovať osobne alebo telefonicky príslušného pracovníka (viď kontakt nižšie), aby sa predišlo nezrovnalostiam podania a prípadnému prieťahu konania.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny je potrebné podať na podateľni MsÚ Levice, alebo zaslať na adresu: Mesto Levice, Nám. hrdinov 1, 934 32 Levice.

V žiadosti musí byť vyplnené:

A/ Údaje o žiadateľovi:

- fyzické osoby - meno a priezvisko; právnické osoby - názov a obchodné meno,
- trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania,
- telefonický kontakt (uvedie sa pri mene/sídle)

B/ Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie:

- katastrálne územie,
- parcelné číslo,
- druh pozemku

C/ Súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie

Pozn. Ak sú na liste vlastníctva uvedení viacerí vlastníci pozemku, na ktorom drevina rastie, je potrebný súhlas všetkých vlastníkov.

D/ Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať (rozdelené na stromy a krovité porasty)

- druh
- počet (pri stromoch)
- obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje alebo výmera krovitého porastu

E/ Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať (rozdelené na stromy a krovité porasty)

F/ Odôvodnenie žiadosti

 

Pozn.: Doklady podľa písmena B/ a C/ sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť  o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.

 

Prílohy/doklady:

- kópia katastrálnej mapy s označením lokalizácie dreviny,
- list vlastníctva pozemku, na ktorom drevina rastie, príp. iný právny vzťah k pozemku podľa bodu C/
- doklad o zaplatení správneho poplatku za podanie žiadosti

Poplatok:

Fyzické osoby 10,- €,

Právnické osoby 100,-€

Pozn.: (poplatok sa neuhrádza, ak sa na žiadateľa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 alebo položky 160 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

Lehota na vybavenie: podľa zákona č. 71/1969 Zb. o správnom konaní a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, Oddelenie životného prostredia a komunálnych vecí, II. poschodie, č. d. 81

Ing. Gabriela Danišová,   tel. č.: +42136/6350233, zelen @ levice.sk

 

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby - domovej studne (len pre osobnú potrebu a potrebu domácností)

Podať kvalifikovanú žiadosť na vydanie stavebného povolenia na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby - domovej studne na predpísanom tlačive

 

Tlačivo:

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby – domovej studne

Prílohy/doklady:

- projektová dokumentácia – 2x (spracovaná oprávneným projektantom pre vodnú stavbu)
- Vyjadrenie v zmysle § 28 zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách
- Vyjadrenie správcov inžinierskych sietí (plyn, kábel, elektrika, voda, kanál, ...), čestné prehlásenie o ich neexistencii
- 1 x Výpis z listu vlastníctva originál alebo overená kópia
- 1 x Kópia katastrálnej mapy originál alebo overená kópia
- Preukázateľný I. Horizont v danom území dokladovať oprávneným geológom. (technické parametre vrtu – priemer, hĺbka vrtu a výdatnosť vodného zdroja)
- 1 x situačná snímka pozemku, na ktorom sa vodná stavba buduje, s vyznačením vodného zdroja a uvedením vzdialenosti od hranice nehnuteľnosti, od možného zdroja znečistenia, napr. žumpy, .....
- doklad o správnom poplatku: 50 € v zmysle položky 60 písm. e) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
- *osvedčenie o odbornej spôsobilosti na budovanie vodných zdrojov (predložiť v deň kolaudačného konania).

     

Poplatok:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení,Položka 60 bod e)   50 €

Lehota na vybavenie:

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov

Predpisy:

- zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zmien a doplnkov

- zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)

                

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, Oddelenie životného prostredia a komunálnych vecí

Ing. Darina Tóthová,   tel.č. +42136/6350 267 , darina.tothova @ levice.sk

 

Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby (vodný zdroj - domová studňa, samostatne stojaci bazén, jazierko, vodná nádrž nad 5 m³, napúšťanie vodou z vlastného vodného zdroja alebo vodou z povrchového odtoku, nie z verejného vodovodu)

 

Podať kvalifikovanú žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby (vodný zdroj - domová studňa, samostatne stojaci bazén, jazierko, vodná nádrž nad 5 m³, napúšťanie vodou z vlastného vodného zdroja alebo vodou z povrchového odtoku, nie z verejného vodovod na predpísanom tlačive.

Tlačivo: Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby

Na kolaudačnom konaní predložiť:

- doklad o prítomnosti všetkých sietí resp. Vytýčení sietí pred zahájaním vodnej stavby (ak pozemkom prechádzajú siete), čestné prehlásenie o neexistencii inžinierskych sietí,
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti na budovanie vodných zdrojov -  povolenie Banského úradu pre firmu, ktorá vodný zdroj budovala,
- minimálny rozbor vody z vybudovaného vodného zdroja. Rozbor musí vykonať akreditované laboratórium v zmysle zákona č. 354/2006 – požiadavky na vodu určenú na ľudskú potrebu (v ukazovateľoch mikrobiologických a fyzikálno-chemických),
- technické parametre čerpadla, ktoré zaručia povolené čerpanie podzemných vôd,
- doklad o nakladaní s vyťaženou zeminou alebo čestné prehlásenie investora, ak bola zemina využitá na pozemku investora na jeho vyrovnanie

 

Poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení, Položka 62a/ – Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia   30 €

Lehota:    v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov

Predpis:

–   zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zmien a doplnkov

zákon č. 369/1990 Z.z. oO obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, Oddelenie životného prostredia a komunálnych vecí

Ing. Darina Tóthová,   tel.č. +42136/6350 267 , darina.tothova @ levice.sk

 

Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 

v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov a VZN mesta Levice č. 86 o ochrane vonkajšieho ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (MZZO), má prevádzkovateľ požiadať mesto, ako dotknutý orgán ochrany ovzdušia v prenesenom výkone štátnej správy, v stavebnom konaní o vydanie záväzného stanoviska k povoleniu stavby MZZO.

 

Tlačivo: žiadosť

 

Prílohy/doklady:

- preukázanie voľby najlepšej dostupnej techniky a odôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia,
- projektová dokumentácia vykurovania s technickou správou (PD ÚK - zakreslený zdroj (kotol, krb) a bočný rez odvodu spalín),
- projektová dokumentácia plynofikácie

 

Poplatok:

správny poplatok v súlade s Položkou 162 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  písm. t) - Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vo výške 5,- € uhradiť pri podaní žiadosti

 

Lehota na vybavenie:

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, Oddelenie životného prostredia a komunálnych vecí

Ing. Darina Tóthová,   tel.č. +42136/6350 267 , darina.tothova @ levice.sk

 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky

 

v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. zákona o ovzduší a VZN mesta Levice č. 86 o ochrane vonkajšieho ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, má prevádzkovateľ požiadať mesto, ako dotknutý orgán ochrany ovzdušia, v kolaudačnom konaní o vydanie záväzného stanoviska k uvedeniu stavby MZZO do prevádzky

 

Tlačivo: žiadosť

Prílohy/doklady:

- technická dokumentácia zdroja, záručný list,
- atest od komína – spalinovodu vydaný oprávnenou osobou,
- prevádzkový poriadok kotolne (iba PO a FO oprávnená na podnikanie)

Poplatok:

správny poplatok v súlade s Položkou 162 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  písm. u) - Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vo výške 5,- € uhradený pri podaní žiadosti

Lehota na vybavenie:

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, Oddelenie životného prostredia a komunálnych vecí

Ing. Darina Tóthová,   tel.č. +42136/6350 267 , darina.tothova @ levice.sk

 

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok .....

 

v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a VZN mesta Levice č. 86 o ochrane vonkajšieho ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (MZZO), má prevádzkovateľ (právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie) povinnosť podať mestu oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na príslušný rok podľa skutočnosti prechádzajúceho roka za všetky ním prevádzkované malé zdroje na území mesta Levice a jeho mestských častí do 15. februára (každoročne)

 

Tlačivo: oznámenie (na web stránke mesta, v KPK)

Prílohy/doklady:  -

Poplatok:

ročný poplatok  sa určí rozhodnutím mesta (originálna právomoc) v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a  § 5 ods. 4 VZN mesta Levice č. 86 o ochrane vonkajšieho ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia prevádzkovateľovi zdroja za všetky MZZO prevádzkované na území mesta Levice a mestských častí  Levíc

Lehota na vybavenie:

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov

 

Poznámka:

za nesplnenie oznamovacej povinnosti uvedenej v § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch za     znečisťovanie ovzdušia uloží obec prevádzkovateľovi MZZO pokutu do 663,87 €.

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, Oddelenie životného prostredia a komunálnych vecí

Ing. Darina Tóthová,   tel.č. +42136/6350 267 , darina.tothova @ levice.sk

 


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
23.9.2019
ÚvodÚvodná stránka