Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutie zo dňa 28.6.2007


Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
Uznesenie č. 5
zo 4. riadneho zasadnutia MsZ, ktoré sa konalo dňa 28. júna 2007

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach prerokovalo nasledovné body programu:
1. Návrh na schválenie pracovného predsedníctva a návrhovej komisie
2. Správu o plnení uznesení MsZ
3. Správu o spôsobe vybavenia písomností adresovaných do MsZ
4. Žiadosti o zmenu územného plánu mesta Levice
p. Ing. Miroslava Gaža, Ul. B. Nemcovej 8, Levice
p. Ing. Juana Marcosa, Zadunajská cesta 3434/8, Bratislava
p. Ing. Jána Dudášika, Cintorínska 49, Tlmače
- Stanovisko MsÚ k zmene plánu mesta Levice
5. Návrh rozpočtového opatrenia na prekročenie výdavkov nad rámec schváleného rozpočtu
mesta Levice na rok 2007
6. Návrh rozpočtového opatrenia na prekročenie výdavkov v rámci schváleného rozpočtu
mesta Levice na rok 2007
7. Informáciu o poskytnutí dotácií primátorom mesta v zmysle VZN č. 73 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim
na území mesta Levice za obdobie od 1. 1. 2007 – 31. 5. 2007
8. Návrh konateľky Levickej správcovskej spoločnosti, s.r.o. na zrušenie Levickej
správcovskej spoločnosti, s.r.o. Levice
9. Žiadosť spoločnosti SANAT, s.r.o., Nábrežná ul. 3, Levice o zmenu uznesenia MsZ
č. 4/XLII/2007 zo dňa 26. 4. 2007
- Návrh MsÚ na zmenu uznesenia MsZ č. 4/XLII/2b,3b/2007 zo dňa 26. 4. 2007
10. Žiadosť p. Zdenka Sedláčeka SEDY-MONT, sídlo prevádzky Hronská ul. 4, Levice o
výmaz ťarchy z listu vlastníctva
- Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Zdenka Sedláčeka SEDY-MONT, sídlo prevádzky
Hronská ul. 4, Levice o výmaz ťarchy z listu vlastníctva
11. Žiadosť firmy SES KREDIT s.r.o., Továrenská 210, Tlmače o dočasné zníženie nájmu
o 50 % v nebytových priestoroch na Ul. M. R. Štefánika 1, v ktorých firma prevádzkuje
obchodné priestory
- Stanovisko MsÚ k žiadosti firmy SES KREDIT s.r.o., Továrenská 210, Tlmače
o dočasné zníženie nájmu o 50 % v nebytových priestoroch na Ul. M. R. Štefánika 1,
v ktorých firma prevádzkuje obchodné priestory
12. Návrh MsÚ na prenájom nehnuteľného majetku mesta Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
13. Žiadosť p. Ľudovíta Halabuka, bytom Levice, Okružná ul. 4 o prehodnotenie ceny
- Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Ľudovíta Halabuka, bytom Levice, Okružná ul. 4 o prehodnotenie ceny
14. Žiadosť p. Ľudovíta Halabuka, bytom Levice, Okružná ul. 4 o schválenie výnimky
- Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Ľudovíta Halabuka, bytom Levice, Okružná ul. 4 o schválenie výnimky
15. Žiadosť spoločnosti ZOK-systém Slovensko, s.r.o., Hronská ul. 2, Levice o zmenu
výmery pozemku na podnájom
- Návrh MsÚ na zmenu uznesenia MsZ č. 3/XLIV/2007 zo dňa 22. 2. 2007
16. Ponuku spoločnosti Holcim( Slovensko) a.s., Dúbravská cesta 2, Bratislava na odkúpenie
pozemkov
- Stanovisko MsÚ k ponuke spoločnosti Holcim( Slovensko) a.s., Dúbravská cesta 2,
Bratislava na odkúpenie pozemkov
17. Požiadavky fyzických a právnických osôb o prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva
mesta Levice do vlastníctva fyzických a právnických osôb
18. Informatívnu správu o poskytovaní právneho poradenstva spoločnosťou ADVISORY
GROUP SLOVAKIA, s.r.o.
19. Informatívnu správu o výsledkoch verejnej súťaže č. 1/2007, konanej dňa 13. 6. 2007
20. Správu o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže č. 3/2007, konanej dňa 14. 5. 2007
21. Informatívnu správu z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže č. 1/2007 na prevod
prebytočného nehnuteľného majetku mesta – pozemku v k.ú. Levice, Vojenská ul., parc.
č. 5623 o výmere 391 m2, konanej dňa 25. 4. 2007
22. Návrh na poskytnutie dotácií podľa VZN mesta Levice č. 73 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim
na území mesta Levice
23. Správu hlavného kontrolóra mesta Levice o výsledku následných finančných kontrol
č. 3/2007, 4/2007, 5/2007, 6/2007
24. Správu o prijatých opatrení na nápravu nedostatkov z následnej finančnej kontroly
č.5/2007
25. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK mesta Levice na 2. polrok 2007
26. Žiadosti nájomcov mestských bytov na prevod bytu z vlastníctva mesta do vlastníctva
fyzických osôb
27. Návrh rozpočtového opatrenia na prekročenie výdavkov nad rámec schváleného rozpočtu
mesta Levice na rok 2007
28. Zadanie k návrhu na zmeny a doplnky Územného plánu mesta Levice pre zapracovanie
výsledkov Územného generelu dopravy mesta Levice
29. Správu o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže č. 4/2007, konanej dňa 25. 6. 2007
30. Správu o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže č. 5/2007, konanej dňa 26. 6. 2007
31. Diskusiu, ktorú vzniesli poslanci MsZ pp. MUDr. Eugen Schweier, MUDr. Mikuláš
Schweier, Daniela Bognárová, Mgr. Ján Koštrna, Mgr. Peter Kriška, Mgr. Mária Kuriačková, MUDr. Alena Frtúsová, PaedDr. Lenka Kluchová, Ing. Ladislav Kisely, Mgr. Martina Gašparová, PhDr. Roman Salinka, PaedDr. Juraj Precechtel, Ing. Igor Varga

I.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
schvaľuje
a/ 3 členné pracovné predsedníctvo v zložení
p. Mgr. Beáta Vrábelová
p. MUDr. Ján Medovarský
p. Mgr. Martin Bátovský
b/ 3 člennú návrhovú komisiu v zložení
p. Ing. Igor Varga
p. Ing. Richard Strákoš
p. Ing. Erika Sulinová

II.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Správu o plnení uznesení MsZ
2. schvaľuje
Správu o plnení uznesení MsZ
3. ruší
uznesenie MsZ č. 18/XLIV/2005 zo dňa 28. 4. 2005

III.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Správu o spôsobe vybavenia písomností adresovaných do MsZ
2. schvaľuje
Správu o spôsobe vybavenia písomností adresovaných do MsZ

IV.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a/ Žiadosti o zmenu územného plánu mesta Levice
- p. Ing. Miroslava Gaža, Ul. B. Nemcovej 8, Levice
- p. Ing. Juana Marcosa, Zadunajská cesta 3434/8, Bratislava
- p. Ing. Jána Dudášika, Cintorínska 49, Tlmače
b/ Stanovisko MsÚ k zmene územného plánu mesta Levice
2. schvaľuje
na náklady žiadateľov obstarávanie zmien a doplnkov k územnému plánu mesta Levice pre rozšírenie priemyselného parku v lokalite Géňa v zmysle žiadostí
- p. Ing. Miroslava Gaža, Ul. B. Nemcovej 8, Levice
- p. Ing. Juana Marcosa, Zadunajská cesta 3434/8, Bratislava
- p. Ing. Jána Dudášika, Cintorínska 49, Tlmače

V.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
návrh rozpočtového opatrenia na prekročenie výdavkov nad rámec schváleného rozpočtu mesta Levice na rok 2007
2. schvaľuje
návrh rozpočtového opatrenia na prekročenie výdavkov nad rámec schváleného rozpočtu mesta Levice na rok 2007
- zvýšenie výdavkov na odd. 0421 podpoložka 637004 všeobecné služby - odchyt
túlavých psov + 65 000.-Sk
- zvýšenie príjmov podpoložka 133 001 dane za špec. služby - daň za psa + 65 000
3. odporúča primátorovi mesta
podpísať rozpočtové opatrenie na prekročenie výdavkov nad rámec schváleného
rozpočtu mesta Levice na rok 2007 nasledovne
- zvýšenie výdavkov na odd. 0421 podpoložka 637004 všeobecné služby - odchyt
túlavých psov + 65 000.-Sk
- zvýšenie príjmov podpoložka 133 001 dane za špec. služby - daň za psa + 65 000
T: do 15 dní od schválenia v MsZ Z: v texte
VI.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
návrh rozpočtového opatrenia na prekročenie výdavkov v rámci schváleného rozpočtu
mesta Levice na rok 2007
2. schvaľuje
rozpočtové opatrenie na presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na
rok 2007
presun z 05.2.0. podpoložka 635006 spevnenie koryta vodotok Malý Kiar
sumu 100 000,- Sk
na 08.4.0. podpoložka 642007 Bežné transfery - Malý Kiar /oprava kostola/
sumu 100 000,- Sk
3. odporúča primátorovi mesta
podpísať schválené rozpočtové opatrenie
T: do 15 dní od schválenia v MsZ
Z: v texte

VII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
berie na vedomie
Informáciu o poskytnutí dotácií primátorom mesta v zmysle VZN mesta Levice č. 73
o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
pôsobiacim na území mesta Levice za obdobie od 1. 1. 2007 - 31. 5. 2007

VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a/ návrh konateľky Levickej správcovskej spoločnosti, s.r.o. na zrušenie spoločnosti
b/ dôvodovú správu k návrhu na zrušenie Levickej správcovskej spoločnosti, s.r.o.
2. odporúča valnému zhromaždeniu Levickej správcovskej spoločnosti, s.r.o.
zrušiť Levickú správcovskú spoločnosť, s.r.o. bez likvidácie, základné imanie a rezervný
fond poukázať na účet jediného spoločníka
T: do 90 dní od vydania uznesenia MsZ
Z: v texte

IX.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a/ žiadosť spoločnosti SANAT, s.r.o., Nábrežná ul. 3, Levice o zmenu uznesenia MsZ
č. 4/XLII/2007 zo dňa 26. 4. 2007
b/ návrh MsÚ na zmenu uznesenia MsZ č. 4/XLII/2b,3b/2007 zo dňa 26. 4. 2007
2. schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ č. 4/XLII/2b,3b/2007 zo dňa 26. 4. 2007 nasledovne
a/ vypustiť z bodu 2. a 3. písm. b/ - predkupné právo na prednostné odkúpenie
nehnuteľnosti na pozemku parc.č. 3588/13, AB na Nábrežnej ul. 1, Levice pre
spoločnosť SANAT, s.r.o., Nábrežná ul. 3, Levice
b/ dobu nájmu na 20 rokov
3. odporúča primátorovi mesta
uzatvoriť so spoločnosťou SANAT s.r.o., Nábrežná ul. 3, Levice Dodatok č. 1/2007
k Nájomnej zmluve č. 183/2007/NZ/OSEM, v ktorom zmeniť dobu nájmu z doby
neurčitej na dobu určitú 20 rokov
T: 15. 7. 2007
Z: v texte
X.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a/ žiadosť p. Zdenka Sedláčeka SEDY-MONT, sídlo prevádzky Hronská ul . 4, Levice
o výmaz ťarchy z listu vlastníctva
b/ stanovisko MsÚ k žiadosti p. Zdenka Sedláčeka SEDY-MONT, sídlo prevádzky
Hronská ul. 4, Levice o výmaz ťarchy z listu vlastníctva
2. schvaľuje
výmaz ťarchy z listu vlastníctva č. 8301 na pozemky v k.ú. Levice, parc. č. 1612/5,
1612/26,1612/27 a stavby SČ 5313 na parc. č. 1612/5 a SČ 5314 na parc. č. 1612/27 –
zrušenie predkupného práva
3. odporúča primátorovi mesta
uzatvoriť zmluvu o zrušení predkupného práva na pozemky v k.ú. Levice, parc. č.
1612/5, 1612/26, 1612/27 a stavby SČ 5313 na parc. č. 1612/5 a SČ 5314 na parc.
č. 1612/27 s p. Zdenkom Sedláčekom SEDY-MONT, Levice, Tatranská ul. 5206/2B
T: do 60 dní od schválenia v MsZ
Z: v texte

XI.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a/ žiadosť firmy SES KREDIT s.r.o., Továrenská 210, Tlmače o dočasné zníženie nájmu
o 50 % v nebytových priestoroch na Ul. M. R. Štefánika 1, v ktorých firma prevádzkuje
obchodné priestory
b/ stanovisko MsÚ k žiadosti firmy SES KREDIT s.r.o., Továrenská 210, Tlmače o
dočasné zníženie nájmu o 50 % v nebytových priestoroch na Ul. M. R. Štefánika 1,
v ktorých firma prevádzkuje obchodné priestory
2. neschvaľuje
pre firmu SES KREDIT s.r.o., Továrenská 210, Tlmače zníženie nájmu v nebytových
priestoroch na Ul. M. R. Štefánika 1, v ktorých firma prevádzkuje obchodné priestory

XII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
návrh MsÚ na prenájom nehnuteľného majetku mesta Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
2. schvaľuje
prenájom vodohospodárskeho majetku mesta - stavebné objekty SO 02 Vodovod
a SO 07 Kanalizácia - v Priemyselnej zóne Levice - JUH, vybudované v roku 2006
pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4 ,
Nitra na dobu 20 rokov za ročné nájomné 100,- Sk
3. odporúča primátorovi mesta
podpísať so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s., Nábrežie za
hydrocentrálou 4, Nitra nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľného majetku mesta
stavebné objekty SO 02 Vodovod a SO 07 Kanalizácia - v Priemyselnej zóne Levice-
JUH vybudované v roku 2006 na dobu 20 rokov za ročné nájomné 100,- Sk T: do 1. 8. 2007
Z: v texte
XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a/ žiadosť p. Ľudovíta Halabuka, bytom Levice, Okružná ul. 4 o prehodnotenie ceny
b/ stanovisko MsÚ k žiadosti p. Ľudovíta Halabuka, bytom Levice, Okružná ul. 4
o prehodnotenie ceny
2. neschvaľuje
zníženie ceny 739 600,- Sk za odpredaj objektu v k.ú. Levice, parc.č.1612/7, súp. č. 3674
pre p. Ľudovíta Halabuka, bytom Levice, Okružná ul. 4

XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a/ žiadosť p. Ľudovíta Halabuka, bytom Levice, Okružná ul. 4 o schválenie výnimky
b/ stanovisko MsÚ k žiadosti p. Ľudovíta Halabuka, bytom Levice, Okružná ul. 4
o schválenie výnimky
2. schvaľuje
výnimku z uznesenia MsZ č. 33/VII/1998 zo dňa 27. 8. 1998 a 3. 9. 1998 tak, že kúpna
zmluva bude podpísaná pred uhradením kúpnej ceny

XV.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a/ žiadosť spoločnosti ZOK-systém Slovensko, s.r.o., Hronská ul. 2, Levice o zmenu
výmery pozemku na podnájom
b/ návrh MsÚ na zmenu uznesenia MsZ č. 3/XLIV/2007 zo dňa 22. 2. 2007
2. schvaľuje
Alternatívu č. I. predloženého materiálu - zrušiť uznesenie MsZ č. 3/XLIV/2007 zo dňa
22. 2. 2007
3. ruší
uznesenie MsZ č. 3/XLIV/2007 zo dňa 22. 2. 2007

XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a/ ponuku spoločnosti Holcim( Slovensko) a.s., Dúbravská cesta 2, Bratislava na
odkúpenie pozemkov
b/ stanovisko MsÚ k ponuke spoločnosti Holcim( Slovensko) a.s., Dúbravská cesta 2,
Bratislava na odkúpenie pozemkov
2. neschvaľuje
odkúpenie pozemkov v k.ú. Levice, parc.č. 6284/4 o výmere 10048 m2 - zast. pl. a nádv.,
parc.č. 6284/5 o výmere 272 m2 - zast. pl. a nádv. a parc.č.6284/6 o výmere 126 m2 - zast.
pl. a nádv. od spoločnosti Holcim( Slovensko) a.s., Dúbravská cesta 2, Bratislava

XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a/ žiadosť spoločnosti AUTOGABRIELA MALOTRAKTORY s.r.o., Hronská ul. 8,
Levice o prenájom parkovacej plochy
b/ stanovisko MsÚ k žiadosti spoločnosti AUTOGABRIELA MALOTRAKTORY s.r.o.,
Hronská ul. 8, Levice o prenájom parkovacej plochy
2. schvaľuje
odpredaj časti pozemku v k.ú. Levice, z parc.č.1110/1 o výmere cca 660 m2, kde presná
výmera bude určená po vyhotovení geometrického plánu, pre spoločnosť AUTOGABRIELA MALOTRAKTORY s.r.o., Hronská ul. 8, Levice za cenu 250,- Sk/m2 pozemku.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
3. odporúča primátorovi mesta
podpísať kúpnu zmluvu na odpredaj pozemku v k.ú. Levice, časť z parc. č.1110/1
o výmere cca 660 m2, kde presná výmera bude určená po vyhotovení geometrického plánu so spoločnosťou AUTOGABRIELA MALOTRAKTORY s.r.o., Hronská ul. 8, Levice za cenu 250,- Sk/m2 pozemku.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
T : do 90 dní od schválenia v MsZ
Z : v texte

XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a/ žiadosť p. Vojtecha Dancziho, bytom Levice, Južná ul. 9 o odkúpenie nehnuteľností
v k.ú. Levice
b/ stanovisko MsÚ k žiadosti p. Vojtecha Dancziho, bytom Levice, Južná ul. 9
o odkúpenie nehnuteľností v k.ú. Levice
2. schvaľuje
vyhlásenie OVS na odpredaj nehnuteľností v k.ú. Levice, parc.č.1612/2 o výmere 660 m2
- zast. pl. a nádvorie, parc.č.1612/14 o výmere 1299 m2 - zast. pl. a nádv. za vyvolávaciu
cenu 250,- Sk/m2 pozemku a budovu súp. č.3671 na parc.č.1612/2 za vyvolávaciu cenu
podľa znaleckého posudku
3. odporúča primátorovi mesta
vyhlásiť OVS na odpredaj nehnuteľností v k.ú. Levice, parc.č.1612/2 o výmere 660 m2 -
zast. pl. a nádvorie, parc.č.1612/14 o výmere 1299 m2 - zast. pl. a nádv. za vyvolávaciu
cenu 250,- Sk/m2 pozemku a budovu súp. č. 3671 na parc.č.1612/2 za vyvolávaciu cenu
podľa znaleckého posudku
T : do 60 dní od schválenia v MsZ
Z : v texte
XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a/ žiadosť p. Gabriela Vinceho, bytom Levice, Perecká ul. 37 o odkúpenie nehnuteľného
majetku mesta - areálu bývalej tehelne na Nixbróde, Levice
b/ stanovisko MsÚ k žiadosti p. Gabriela Vinceho, bytom Levice, Perecká ul. 37 o
odkúpenie nehnuteľného majetku mesta - areálu bývalej tehelne na Nixbróde, Levice
2. schvaľuje
vyhlásenie OVS na odpredaj nehnuteľného majetku mesta pozemkov v k.ú. Levice,
lokalita Nixbród:
- parc.č. 8743- ost. plocha o výmere 20 541 m2
- parc.č. 8802/1- zast. plocha a nádvorie o výmere 13 461 m2
- parc.č. 8802/4- zast. plocha a nádvorie o výmere 292 m2
- parc.č. 8802/5- zast. plocha a nádvorie o výmere 77 m2
- parc.č. 8802/6- zast. plocha a nádvorie o výmere 85 m2
- parc.č. 8802/7- zast. plocha a nádvorie o výmere 60 m2
- parc.č. 8802/8- zast. plocha a nádvorie o výmere 820 m2
- parc.č. 8802/9- zast. plocha a nádvorie o výmere 15 m2
- parc.č. 8802/10-zast. plocha a nádvorie o výmere 123 m2
- parc.č. 8802/11-zast. plocha a nádvorie o výmere 190 m2
- parc.č. 8802/12-zast. plocha a nádvorie o výmere 7 m2
- parc.č. 8802/13-zast. plocha a nádvorie o výmere 299 m2
- parc.č. 8802/14-zast. plocha a nádvorie o výmere 139 m2
- parc.č. 8802/15-zast. plocha a nádvorie o výmere 2006 m2
- parc.č. 8803/1 - ostatná plocha o výmere 224 m2
spolu 38 339 m2 za vyvolávaciu cenu 250,- Sk/m2 pozemku
- objekt inv.č. 021/2115 Nadpecná sušiareň za vyvolávaciu cenu podľa znaleckého
posudku
3. odporúča primátorovi mesta
vyhlásiť OVS na odpredaj nehnuteľného majetku mesta pozemkov v k.ú. Levice,
lokalita Nixbród:
- parc.č. 8743- ost. plocha o výmere 20 541 m2
- parc.č. 8802/1- zast. plocha a nádvorie o výmere 13 461 m2
- parc.č. 8802/4- zast. plocha a nádvorie o výmere 292 m2
- parc.č. 8802/5- zast. plocha a nádvorie o výmere 77 m2
- parc.č. 8802/6- zast. plocha a nádvorie o výmere 85 m2
- parc.č. 8802/7- zast. plocha a nádvorie o výmere 60 m2
- parc.č. 8802/8- zast. plocha a nádvorie o výmere 820 m2
- parc.č. 8802/9- zast. plocha a nádvorie o výmere 15 m2
- parc.č. 8802/10-zast. plocha a nádvorie o výmere 123 m2
- parc.č. 8802/11-zast. plocha a nádvorie o výmere 190 m2
- parc.č. 8802/12-zast. plocha a nádvorie o výmere 7 m2
- parc.č. 8802/13-zast. plocha a nádvorie o výmere 299 m2
- parc.č. 8802/14-zast. plocha a nádvorie o výmere 139 m2
- parc.č. 8802/15-zast. plocha a nádvorie o výmere 2006 m2
- parc.č. 8803/1 - ostatná plocha o výmere 224 m2
spolu 38 339 m2 za vyvolávaciu cenu 250,- Sk/m2 pozemku
- objekt inv. č. 021/2115 Nadpecná sušiareň za vyvolávaciu cenu podľa znaleckého
posudku
T : do 60 dní od schválenia v MsZ
Z : v texte
XX.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a/ žiadosť spoločnosti KEPS s.r.o., Levice, Ul. Z. Nejedlého 39 o odpredaj pozemku a
objektu vrátnice pri vstupe do areálu bývalého podniku Temos Levice
b/ žiadosť spoločnosti Las V&M, s.r.o., Levice, Hronská ul. 4 o odpredaj pozemku a
objektu vrátnice pri vstupe do areálu bývalého podniku Temos Levice
c/ stanovisko MsÚ k žiadostiam spoločnosti KEPS s.r.o., Levice, Ul. Z. Nejedlého 39
a spoločnosti Las V&M, s.r.o., Levice, Hronská ul. 4 o odpredaj pozemku a objektu
vrátnice pri vstupe do areálu bývalého podniku Temos Levice
2. schvaľuje
vyhlásenie OVS na odpredaj nehnuteľností - pozemku v k.ú. Levice, parc. č. 1612/12
o výmere 63 m2 za vyvolávaciu cenu pozemku 250,- Sk/m2 a budovu vrátnice
na parc.č. 1612/12 za vyvolávaciu cenu podľa znaleckého posudku
3. odporúča primátorovi mesta
vyhlásiť OVS na odpredaj nehnuteľností - pozemku v k.ú. Levice, parc. č. 1612/12 o
výmere 63 m2 za vyvolávaciu cenu pozemku 250,- Sk/m2 a budovu vrátnice na parc.č.
1612/12 za vyvolávaciu cenu podľa znaleckého posudku
T : do 60 dní od schválenia v MsZ
Z : v texte
XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a/ žiadosti - p. Miroslava Lešťana, bytom Levice, Ul. kpt. J. Nálepku 22 o odkúpenie
pozemkov
- p. Romana Roháča, bytom Levice, Podhradie 33 o odkúpenie nehnuteľnosti
b/ stanovisko MsÚ k žiadosti
- p. Miroslava Lešťana, bytom Levice, Ul. kpt. J. Nálepku 22, o odkúpenie
pozemkov
- p. Romana Roháča, bytom Levice, Podhradie 33, o odkúpenie nehnuteľnosti
2. schvaľuje
odpredaj pozemku v k.ú. Levice, parc.č.1110/15 o výmere 169 m2 - zast. pl. a nádv.
pre p. Miroslava Lešťana, bytom Levice, Ul. kpt. J. Nálepku 22, za cenu 250,- Sk/m2
pozemku.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
3. odporúča primátorovi mesta
a/ podpísať kúpnu zmluvu na odpredaj pozemku v k.ú. Levice, parc.č.1110/15 o výmere
169 m2 - zast. pl. a nádv. , s p. Miroslavom Lešťanom, bytom Levice, Ul. kpt. J.
Nálepku 22, za cenu 250,- Sk/m2 pozemku.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
T : do 60 dní od schválenia v MsZ
Z : v texte

b/ vyhlásiť OVS na odpredaj pozemkov v k.ú. Levice, parc.č.1110/12 o výmere 6 m2 - zast. pl. a nádv. a parc.č.1110/13 o výmere 520 m2 - zast. pl. a nádv. za vyvolávaciu cenu 250,- Sk/m2 pozemku
T : do 60 dní od schválenia v MsZ
Z : v texte
4. ukladá MsÚ
parc. č.1110/1 v k.ú. Levice riešiť komplexne odpredajom do podielového
spoluvlastníctva vlastníkom prevádzok areálu
T : do 60 dní od schválenia v MsZ
Z : v texte
XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a/ žiadosť p. Gabriely Szeiffovej a manž. p. Štefana Szeiffa, bytom Levice, Dopravná ul.
3 o odkúpenie pozemku
b/ stanovisko MsÚ k žiadosti p. Gabriely Szeiffovej a manž. p. Štefana Szeiffa, bytom
Levice, Dopravná ul. 3 o odkúpenie pozemku
2. schvaľuje
odpredaj pozemku v k.ú. Levice, z parc. KNE č. 9668 o výmere cca 20 m2 pre p.
Gabrielu Szeiffovú a manž. p. Štefana Szeiffa, bytom Levice, Dopravná ul. 3, za cenu
100,- Sk/m2 pozemku, kde presná výmera bude určená po vyhotovení geometrického
plánu.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia kupujúci.
3. odporúča primátorovi mesta
podpísať kúpnu zmluvu s p. Gabrielou Szeiffovou a manž. p. Štefanom Szeiffom,
bytom Levice, Dopravná ul. 3, na odkúpenie pozemku v k.ú. Levice, z parc. KNE č.
9668 o výmere cca 20 m2 za cenu 100,- Sk/m2 pozemku, kde presná výmera bude
určená po vyhotovení geometrického plánu.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia kupujúci.
T: do 90 dní od schválenia v MsZ
Z: v texte
XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
berie na vedomie
Informatívnu správu o poskytovaní právneho poradenstva mestu Levice spoločnosťou
ADVISORY GROUP SLOVAKIA, s.r.o.

XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Informatívnu správu o výsledkoch verejnej súťaže č. 1/2007, konanej dňa 13.6.2007
2. schvaľuje
prenájom plôch pre umiestňovanie informačných, reklamných a propagačných
zariadení v meste Levice a mestských častiach na dobu 3 rokov
- Stĺpy verejného osvetlenia v k.ú. Levice
- Objekty:
- výmenníkové stanice: OS 48 - Dopravná 13
OS 53 - Stred I, Tekovská
OS 54 - Stred II, M. R. Štefánika 23
OS 55 - Stred III, Záhradná 7
OS 56 - Pri Podlužianke 6
OS 81 - Rybníky I, Z. Nejedlého 45
OS 85 - Rybníky III, Perecká ul.
- budova Junior
- obchody a služby Rybníky /Trio/
- Dom služieb - Pri Podlužianke
- budova Pri Podlužianke 6 /sklenárstvo/
- Dom služieb - Poľná 6
- MNV Čankov
- kultúrny dom Čankov
- požiarna zbrojnica Horša
- obchod Horša
- kultúrny dom Horša
- požiarna zbrojnica Malý Kiar
- kultúrny dom Malý Kiar
- Areály
- amfiteáter
- Školské areály
- MŠ na Dopravnej
- MŠ na Hlbokej
- MŠ na Hviezdoslavovej
- MŠ na Konopnej
- MŠ na Nálepkovej
- MŠ na Okružnej
- MŠ na Sokolovskej
- MŠ na Tekovskej
- MŠ na Vansovej
- MŠ na Vojenskej
- MŠ v Kalinčiakove
- budova DJ+MŠ Perecká ul.
- I. ZŠ - M. R. Štefánika
- II. ZŠ - Ul. sv. Michala
- III. ZŠ - Ul. J. Jesenského
- IV. ZŠ - Ul. Pri Podlužianke
- V. ZŠ - Saratovská 43
- VI. ZŠ - Saratovská 85
- VII. ZŠ - Školská
- ZŠ maďarská
- ZUŠ
- Čakárne MHD /bočné steny/
za cenu nájmu 1 051 000,- Sk/rok pre spoločnosť IPA s.r.o., Perecká ul. 38, Levice.
3. odporúča primátorovi mesta
uzatvoriť nájomnú zmluvu na prenájom plôch pre umiestňovanie informačných,
reklamných a propagačných zariadení v meste Levice a mestských častiach na dobu 3
rokov, za cenu nájmu 1 051 000,- Sk/rok so spoločnosťou IPA s.r.o., Perecká ul. 38,
Levice
T: do 30 dní od schválenia v MsZ
Z: v texte

XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Správu o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže č. 3/2007, konanej dňa 14. 5. 2007
2. schvaľuje
odpredaj pozemkov v k.ú. Levice
parc.č. 5708/06 o výmere 1865 m2 - ost.pl.
parc.č. 5708/07 o výmere 871 m2 - ost.pl.
parc.č. 5708/08 o výmere 4967 m2 - ost.pl.
parc.č. 5708/09 o výmere 3691 m2 - ost.pl.
parc.č. 5708/11 o výmere 133 m2 - orná pôda
parc.č. 5708/12 o výmere 8 m2 - orná pôda
parc.KNE č. 2395 o výmere 302 m2 - zast.pl. a nádvoria
parc.KNE č. 2396 o výmere 170 m2 - zast.pl. a nádvoria
parc.KNE č. 9609 o výmere 485 m2 - ostatná plocha
parc.KNE č. 9610 o výmere 820 m2 - ostatná plocha
parc.KNE č. 9611 o výmere 131 m2 - ostatná plocha
parc.KNE č. 2394 o výmere 461 m2 - ostatná plocha
parc.KNE č. 2399 o výmere 306 m2 - ostatná plocha
parc.KNE č. 2390 o výmere 305 m2 - zast.pl.
parc.KNE č. 2392 o výmere 233 m2 - zast.pl.
parc.KNE č. 2393 o výmere 655 m2 - záhrady
pre spoločnosť M - Real Invest Plus, s.r.o., Dlhá 18/59, Tlmače
za cenu 1 650,- Sk/m2 pozemku
s podmienkou zmluvne zaviazať spoločnosť vybudovať objekty aj s parkoviskami do
2 rokov od povolenia vkladu na Správe katastra v Leviciach /mestom požadovanom
časovom horizonte/.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
3. odporúča primátorovi mesta
podpísať kúpnu zmluvu na odpredaj pozemkov v k.ú. Levice,
parc.č. 5708/06 o výmere 1865 m2 - ost.pl.
parc.č. 5708/07 o výmere 871 m2 - ost.pl.
parc.č. 5708/08 o výmere 4967 m2 - ost.pl.
parc.č. 5708/09 o výmere 3691 m2 - ost.pl.
parc.č. 5708/11 o výmere 133 m2 - orná pôda
parc.č. 5708/12 o výmere 8 m2 - orná pôda
parc.KNE č. 2395 o výmere 302 m2 - zast.pl. a nádvoria
parc.KNE č. 2396 o výmere 170 m2 - zast.pl. a nádvoria
parc.KNE č. 9609 o výmere 485 m2 - ostatná plocha
parc.KNE č. 9610 o výmere 820 m2 - ostatná plocha
parc.KNE č. 9611 o výmere 131 m2 - ostatná plocha
parc.KNE č. 2394 o výmere 461 m2 - ostatná plocha
parc.KNE č. 2399 o výmere 306 m2 - ostatná plocha
parc.KNE č. 2390 o výmere 305 m2 - zast.pl.
parc.KNE č. 2392 o výmere 233 m2 - zast.pl.
parc.KNE č. 2393 o výmere 655 m2 - záhrady
so spoločnosťou M - Real Invest Plus, s.r.o., Dlhá 18/59, Tlmače
za cenu 1 650,- Sk/m2 pozemku
s podmienkou zmluvne zaviazať spoločnosť vybudovať objekty aj s parkoviskami do
2 rokov odo dňa povolenia vkladu na Správe katastra v Leviciach /mestom požadovanom
časovom horizonte/.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
T : do 60 dní od schválenia v MsZ
Z : v texte

XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Informatívnu správu z vyhodnotenia Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2007 na prevod
prebytočného nehnuteľného majetku mesta - pozemku v k.ú. Levice, Vojenská ul. parc.č.
5623 o výmere 391 m2, konané dňa 25. 4. 2007
2. schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku mesta - pozemku v k.ú. Levice, Vojenská ul., parc.č.
5623 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 391 m2 pre p. Ing. Jána Pásztora, bytom
Levice, Pivničná ul. 20 za cenu 751,- Sk/m2 /kúpna cena spolu 293 641,- Sk/.
Všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti hradí kupujúci.
3. odporúča primátorovi mesta
uzatvoriť s p. Ing. Jánom Pásztorom, bytom Levice, Pivničná ul. 20 kúpnu zmluvu na
prevod nehnuteľného majetku mesta - pozemku v k.ú. Levice, Vojenská ul., parc.č.
5623 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 391 m2 za cenu 751,- Sk/m2 /kúpna cena
celkom 293 641,- Sk/
T: do 60 dní od schválenia v MsZ
Z: v texte

XXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Návrh na poskytnutie dotácií podľa VZN mesta Levice č. 73 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
na území mesta Levice
2. schvaľuje
poskytnutie dotácií v zmysle § 6 ods. 2 písmeno c/ VZN mesta Levice č. 73 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta Levice v zmysle predložených návrhov komisií MsZ kultúry, športu, sociálnej a zdravotnej, školstva a vzdelávania, ŽP, výstavby a ÚP nasledovne:
A/ oblasť kultúry:
P.č. Žiadateľ Požadovaná Schválená
suma /Sk/ dotácia /Sk/
1. Stredné odborné učilište, Levice 10 000,- 5 000,-
2. Tanečno športový klub JUNILEV, Levice 60 000,- 30 000,-
3. Združenie Reviczky Tarsulas, Levice 6 000,- 3 000,-
4. Liga levických maďarských žien, Levice 7 000,- 3 000,-
5. Divadlo Pôtoň, n.o. Levice 62 000,- 30 000,-
6. Tekovská knižnica, Levice 180 000,- 25 000,-
7. Fotogravity-Sádovská Alžbeta Levice 51 000,- 30 000,-
8. Tekovské múzeum, Levice 20 000,- 15 000,-
9. Csemadok-MSaKZS, Levice 86 500,- 20 000,-
10. Dom Matice Slovenskej, Levice 50 000,- 20 000,-
11. Celkom malé divadlo, Levice 25 000,- 25 000,-
Spolu 557 500,- 206 000,- B/ oblasť športu:
P.č. Žiadateľ Požadovaná Schválená
suma /Sk/ dotácia /Sk/
1. ŠK Atóm Levice - klub triatlonu 50 000,- 50 000,-
2. ŠK Atóm Levice - plavecký klub 10 000,- 10 000,-
3. Paintballový klub X - Trem, Levice 108 000,- 8 000,-
4. Športový klub Aquasport Levice 100 000,- 50 000,-
5. Tanečno športový klub RITMO, Levice 53 000,- 20 000,-
6. Športový klub nevidiacich a slabozrakých, Levice 39 000,- 10 000,-
7. FC Salmet 92,Levice 92 250,- 10 000,-
8. TJ Kamenár - kolkársky oddiel, Levice 35 000,- . 8 000,-
9. Futbalový klub 1.FC 2000,Kalinčiakovo 70 000,- 10 000,-
10. Dobrovoľný hasičský zbor, Levice 110 000,- 10 000,-
11. Karate klub Goju - Ryu, Levice 90 000,- 40 000,-
12. Stolnotenisový klub Levice 40 000,- 12 000,-
13. Školský basketbalový klub JUNIOR, Levice 350 000,- 95 000,-
14. Tanečno športový klub JUNILEV Levice 100 000,- 0
15. Futbalový klub Slovan, Levice 1 140 000,- 95 000,-
16. Klub biatlonu Levice 40 000,- 4 000,-
17. Tenisový klub RATUFA,Levice 60 000,- 54 625,-
18. TJ Lokomotíva Atóm Levice 18 000,- 15 000,-
19. Aikido Dojo Levice 50 000,- 15 000,-
20. Hokejový klub Levice 300 000,- 80 000,-
21. PALAS - volejbalový klub Levice 200 000,- 60 000,-
Spolu 4 105 000,- 656 625,-
C/ oblasť sociálna a zdravotná:
P.č. Žiadateľ Požadovaná Schválená
suma /Sk/ dotácia /Sk/
1. Kardioklub Levice 88 000,- 5 000,-
2. TJ. Lokomotíva Atóm, Levice 11 900,- 11 900,-
3. Združenie kresťanských seniorov, Levice 30 000,- 18 000,-
4. Zväz diabetikov Slovenska, Levice 15 000,- 15 000,-
5. Slovenský zväz telesne postihnutých, Levice 10 600,- 10 600,-
6. Klub Sclerosis Multiplex, Levice 7 000,- 7 000,-
7. Slov. združ. stomikov- SLOVILKO, Levice 5 100,- 5 100,-
8. Medulienka - materské centrum, Levice 120 000,- 21 023,-
9. Jednota Dôchodcov - OO Levice 8 000,- 8 000,-
10. YMCA - Klub náhradných rodín v Leviciach 34 000,- 15 000,-
11. ZO rodičov zdravotne postih. detí, Levice 23 100, 23 100,-
12. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Levice 11 000,- 11 000,-
13. SZ telesne postihutých - okresné centrum Levice 15 000,- 15 000,-
14. Asociácia nepočujúcich Slovenska - Centrum Levice 5 000,- 5 000,-
Spolu 383 700,- 170 723,-
D/ oblasť školstva a vzdelávania:
P.č. Žiadateľ Požadovaná Schválená
suma /Sk/ dotácia /Sk/
1. Rodičovské združenie pri MŠ P. O. Hviezdoslava 75 000,- 7 500,-
2. Rodičovské združenie pri MŠ Konopná ul. 8 34 507,- 15 825,-
3. Združená SŠ odevná, Vajanského ul. 23 22 000,- 7 000,-
4. Cech maliarov pri ZSŠ, Ul. sv. Michala 23 50 000,- 7 000,-
5. Inform. centrum mladých, Kasárenská ul. 23 105 000,- 20 000,-
6. Tanečno-športový klub JUNILEV 50 000,- 7 000,-
Spolu 269 007,- 64 325,-
E/ oblasť ŽP, výstavby a ÚP:
P.č. Žiadateľ Požadovaná Schválená
suma /Sk/ dotácia /Sk/
1. Rodič. združ. pri 4. ZŠ Pri Podlužianke 6, Levice 87 200,- 20 000,-
2. Ref. Kresťanský cirkevný zbor Kalinčiakovo 100 000,- 20 000,-
3. OZ PATRINONIUM SERVANDI,
Ul. sv. Michala 43, Levice 5 000 000,- 51 927,-
Spolu 5 187 200,- 91 927,-

XXVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra mesta Levice o výsledku následných finančných kontrol
č. 3/2007, 4/2007, 5/2007, 6/2007
2. schvaľuje
Správu hlavného kontrolóra mesta Levice o výsledku následných finančných kontrol
č. 3/2007, 4/2007, 5/2007, 6/2007

XXIX.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Správu o plnení opatrení na nápravu nedostatkov z následnej finančnej kontroly č. 5/2007
2. schvaľuje
Správu o plnení opatrení na nápravu nedostatkov z následnej finančnej kontroly č. 5/2007

XXX.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Návrh Plánu kontrolnej činnosti ÚHK mesta Levice na 2. polrok 2007
2. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti ÚHK mesta Levice na 2. polrok 2007

XXXI.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
žiadosti nájomcov mestských bytov na prevod bytu z vlastníctva mesta do vlastníctva
fyzických osôb
P.č. Meno Ulica Vch. Č.b. p Cena v zmysle § 18 z.č.182/93Z.z. bytu pozemku
1. Iveta Kačiová Konopná ul. 16 28 6 17 126,- 1 112,-
2. Katarína Maglódiová Ľanová ul. 6 86 5 18 002,- 1 212,-
3. Monika Tökölyová Ul. Ľ. Štúra 29 11 2 9 257,- 3 950,-
4. Viliam Fekeč Ul. M. R. Štefánika 4 55 11 17 610,- 972,-
5. Marek Rafael Ul. M. R. Štefánika 19 117 0 22 655,- 1 884,-
6. Soňa Loskotová Ul. M. R. Štefánika 21 1 1 37 002,- 998,-
7. Mária Košíková Saratovská ul. 27 23 7 27 689,- 2 120,-
8. Roman Sulina Školská ul. 10 24 3 27 408,- 1 586,-
nedoplatok uhradený 03/07- 30 000,- Sk
9. Ľudovít Viglaš Ul. Z. Nejedlého 53 10 3 8 353,- 601,-
nedoplatok uhradený 04/07- 28 000,- Sk
10. Peter Pafčík Školská ul. 10 22 2 30 071,- 1 586,-
11. Václav Šulc Ľanová ul. 6 81 4 16 608,- 1 119,-
2. schvaľuje
prevod vlastníctva bytov za predpokladu, že žiadatelia spĺňajú podmienky VZN mesta Levice č. 31 o prevode bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta v nasledujúcich objektoch
P.č. Meno Ulica Vch. Č.b. p Cena v zmysle § 18 z.č.182/93Z.z. bytu pozemku
1. Iveta Kačiová Konopná ul. 16 28 6 17 126,- 1 112,-
2. Katarína Maglódiová Ľanová ul. 6 86 5 18 002,- 1 212,-
3. Monika Tökölyová Ul. Ľ. Štúra 29 11 2 9 257,- 3 950,-
4. Viliam Fekeč Ul. M. R. Štefánika 4 55 11 17 610,- 972,-
5. Marek Rafael Ul. M. R. Štefánika 19 117 0 22 655,- 1 884,-
6. Soňa Loskotová Ul. M. R. Štefánika 21 1 1 37 002,- 998,-
7. Mária Košíková Saratovská ul. 27 23 7 27 689,- 2 120,-
8. Roman Sulina Školská ul. 10 24 3 27 408,- 1 586,-
nedoplatok uhradený 03/07- 30 000,- Sk
9. Ľudovít Viglaš Ul. Z. Nejedlého 53 10 3 8 353,- 601,-
nedoplatok uhradený 04/07- 28 000,- Sk
10. Peter Pafčík Školská ul. 10 22 2 30 071,- 1 586,-
11. Václav Šulc Ľanová ul. 6 81 4 16 608,- 1 119,-

XXXII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Návrh rozpočtového opatrenia na
a/ prekročenie finančných prostriedkov nad rámec schváleného rozpočtu mesta Levice
na rok 2007
b/ presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta Levice na rok 2007

2. schvaľuje
rozpočtové opatrenia na
a/ prekročenie finančných prostriedkov nad rámec schváleného rozpočtu mesta Levice na
rok 2007
na odd. 0451 podpoložka 716000 - Parkovisko pred OS Jednota Vinohrady
sumu + 120 000,- Sk
716000 - Parkovisko Južná ul. II. etapa Vinohrady
sumu + 20 000,- Sk
716000 - Parkovisko Severná ul. Vinohrady
sumu + 20 000,- Sk
716000 - Parkovisko Ul. ku Bratke vedľa objektu COOP
Rybníky II.
sumu + 20 000,- Sk
716000 - Parkovisko popri priemyselnej zóne Kufferat
sumu + 80 000,- Sk
717001 - Parkovisko Ul. Z. Nejedlého
sumu + 280 000,- Sk
717001 - Parkovisko Severná ul. Vinohrady
sumu + 250 000,- Sk
717001 - Parkovisko Ul. ku Bratke vedľa objektu COOP Rybníky II.
sumu + 380 000,- Sk
Kapitálové výdavky vo výške 1 170 000,- Sk budú kryté z fondu rozvoja bývania.
na odd. 0451 podpoložka 717 001 Vybudovanie parkovísk na sídlisku Rybníky I.
sumu + 400 000,- Sk
717 001 Vybudovanie parkovísk na sídlisku Rybníky II.
sumu + 400 000,- Sk
Kapitálové výdavky vo výške 800 000,- Sk budú kryté z rezervného fondu.
b/ presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta Levice na
rok 2007
z odd. 0116 podpoložka 637017 - provízie
sumu - 15 000,- Sk
na odd. 0451 podpoložka 63705 - spracovanie projektu na dopravné značenie parkovísk
sumu 15 000,- Sk
3. odporúča primátorovi mesta
podpísať rozpočtové opatrenia na
a/ prekročenie finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta Levice na rok
2007
na odd. 0451 podpoložka 716000 - Parkovisko pred OS Jednota Vinohrady
sumu + 120 000,- Sk
716000 - Parkovisko Južná ul. II. etapa Vinohrady
sumu + 20 000,- Sk
716000 - Parkovisko Severná ul. Vinohrady
sumu + 20 000,- Sk
716000 - Parkovisko Ul. ku Bratke vedľa objektu COOP
Rybníky II.
sumu + 20 000,- Sk
716000 - Parkovisko popri priemyselnej zóne Kufferat
sumu + 80 000,- Sk
717001 - Parkovisko Ul. Z. Nejedlého
sumu + 280 000,- Sk
717001 - Parkovisko Severná ul. Vinohrady
sumu + 250 000,- Sk
717001 - Parkovisko Ul. ku Bratke vedľa objektu COOP Rybníky II.
sumu + 380 000,- Sk
Kapitálové výdavky vo výške 1 170 000,- Sk budú kryté z fondu rozvoja bývania.
na odd. 0451 podpoložka 717 001 Vybudovanie parkovísk na sídlisku Rybníky I.
sumu + 400 000,- Sk
717 001 Vybudovanie parkovísk na sídlisku Rybníky II.
sumu + 400 000,- Sk
Kapitálové výdavky vo výške 800 000,- Sk budú kryté z rezervného fondu.
b/ presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta Levice na rok 2007
z odd. 0116 podpoložka 637017 - provízie
sumu - 15 000,- Sk
na odd. 0451 podpoložka 63705 - spracovanie projektu na dopravné značenie parkovísk
sumu 15 000,- Sk
T: do 31. 7. 2007
Z: v texte

XXXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Zadanie k návrhu na zmeny a doplnky Územného plánu mesta Levice pre zapracovanie
výsledkov Územného generelu dopravy mesta Levice
2. schvaľuje
Zadanie k návrhu na zmeny a doplnky Územného plánu mesta Levice pre zapracovanie
výsledkov Územného generelu dopravy mesta Levice bez pripomienok

XXXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Správu o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže č. 4/2007, konanej dňa 25. 6. 2007
2. schvaľuje
odpredaj nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Levice - Meštiansky dom, Vojenská ul. 4
pozemky :
parc.č. 5615/3 o výmere 423 m2 - zast.pl. a nádvorie v podiele 1/1
parc.č. 5615/2 o výmere 80 m2 - zast.pl. a nádvorie v podiele 1/2
stavba :
súp.č. 2510 na parc.č. 5615/3 v podiele 1/1
spoločné priestory budovy súp. č. 2510 na parc.č. 5615/2 v podiele 1/2
pre p. Annu Gálikovú, bytom Levice, Textilná ul. 7 za cenu 8.000. 000,- Sk.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúca.


3. odporúča primátorovi mesta
podpísať kúpnu zmluvu na odpredaj nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Levice
- Meštiansky dom, Vojenská ul. 4
pozemky :
parc.č. 5615/3 o výmere 423 m2 - zast.pl. a nádvorie v podiele 1/1
parc.č. 5615/2 o výmere 80 m2 - zast.pl. a nádvorie v podiele 1/2
stavba :
súp.č. 2510 na parc.č. 5615/3 v podiele 1/1
spoločné priestory budovy súp.č. 2510 na parc.č. 5615/2 v podiele 1/2
s p. Annou Gálikovou, bytom Levice, Textilná ul. 7 za cenu 8.000. 000,- Sk.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúca.
T : do 60 dní od schválenia v MsZ
Z : v texte

XXXV.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Správu o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže č. 5/2007, konanej dňa 26. 6. 2007
2. schvaľuje
odpredaj nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Levice - bývalá Materská škola na
Ul. 29. augusta 81
pozemok parc. č. 6683 o výmere 1163 m2 - zast.pl. a nádvorie
stavba na parc. č. 6683
pre p. Júliusa Simandera, bytom Levice, Ul. kpt. J. Nálepku 44 za cenu 3 650 000,- Sk.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
3. odporúča primátorovi mesta
podpísať kúpnu zmluvu na odpredaj nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Levice
- bývalá Materská škola na Ul. 29. augusta 81
pozemok parc.č. 6683 o výmere 1163 m2 - zast.pl. a nádvorie
stavba na parc.č. 6683
s p. Júliusom Simanderom, bytom Levice, Ul. kpt. J. Nálepku 44 za cenu 3 650 000,- Sk.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
T : do 60 dní od schválenia v MsZ
Z : v texte

Ing. Marián Sokol Ing. Štefan Mišák
prednosta MsÚ primátor mesta


V Leviciach, dňa 6. 7. 2007
.


dnes je: 24.1.2018

meniny má: Timotej

Dnes má službu:

Steris
SNP 19,
934 01 Levice

ďalšie dni

Piatok 26.1.
Dr.Max - Na Bašte
Na Bašte 2,
Levice
Sobota 27.1. - 28.1.
Benu
Ul. sv. Michala 2395/5,
93401 Levice
Sobota 27.1. - 28.1.
Ekolekaren LV s.r.o.
OD Kaufland,
Komenského 23,
Levice
036/6304322
Sobota 27.1. - 28.1.
Dr.Max - Turecký rad
Turecký rad 7 (OC Tesco),
Levice
036/6345781
Pondelok 29.1.
Bellis
Námestie hrdinov 15,
Levice
036 / 6 312 643
Utorok 30.1.
Salvator
Ľ. Štúra 17,
Levice
036 / 6 312 238
Streda 31.1.
Apis
Nábrežná 3,
Levice
036 / 6 224 621

SNP 19, 93401 Levice
Ordinačné hodiny:
od 15,30 h do 07,00 h
Dni pracovného pokoja:
od 07,00 h do 07,00 h

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
24.1.2018
ÚvodÚvodná stránka