Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutie zo dňa 28.4.2005


Zápisnica
z 15. riadneho zasadnutia MsZ, konaného dňa 28. apríla 2005

V zmysle § 13 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov predsedajúci p. Ing. Štefan Mišák, primátor mesta otvoril 15. riadne zasadnutie MsZ, na ktorom privítal poslancov MsZ, zástupcov médií, občanov mesta a ostatných prítomných. Zároveň požiadal o vypnutie mobilných telefónov a o úvodnú prezentáciu poslancov.
Počet prítomných poslancov MsZ v rokovacej miestnosti: 23
Konštatoval, že na 15. riadnom zasadnutí MsZ bola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov MsZ, preto vyhlásil zasadnutie MsZ za uznášaniaschopné.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny    
Ospravedlnil poslancov MsZ  p. MUDr. Eugena Schweiera z dôvodu plnenia pracovných povinností, ktorý sa na rokovanie MsZ dostavil v jeho priebehu.
Pre rokovanie 15. riadneho zasadnutia MsZ predsedajúci predložil návrh programu, ktorý bol uvedený v pozvánke.
Predsedajúci požiadal o doplnenie
bodu 22. Správa o plnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov z následnej finančnej kontroly č. 13/2004, 14/2004 a 1/2005 o jej prílohu,
bodu 41. Návrh spol. SLUŽBYT LEVICE s r.o. o zníženie výšky nájomného za nebytové priestory v - objekte Poľná č. 6 Levice - čistenie odevov a pranie bielizne Judita Hengericsová,  Marta Báťová, - objekte Poľná č. 6 Levice - Slovenský červený kríž, územný spolok Levice, - mestskej časti Horša - predajňa potravín COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo, - objekte Nábrežná č. 1 Levice - kancelársky priestor Únia nevidiacich a  slabozrakých Slovenska ZO č. 17  o návrh na uznesenie,
bodu 50. Informatívna správa o súčasnom stave výstavby priemyselného parku  o materiál,  spracovaný na základe výsledkov z rokovaní o priemyselnom parku.

 Poslankyňa MsZ, p. MUDr. Alena Frtúsová mala otázku  ohľadom zmeny územného plánu mesta, jeho doplnku č. 1/2005 - zmena funkčného využitia územia pre vyššiu občiansku vybavenosť na ulici Turecký rad, či už boli doložené  všetky stanoviská dotknutých orgánov tak, aby prípadne tento bod mohol byť doplnený do programu rokovania MsZ vzhľadom na to, že k tejto problematike sa konalo aj  spoločné zasadnutie všetkých komisií MsZ.
 Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že mesto obdržalo k predmetnej zmene územného plánu všetky vyjadrenia s tým, že dve stanoviská dotknutých štátnych orgánov k umiestneniu obchodného domu LIDL v danej lokalite Turecký rad sú zamietavé.  V prípade, že tieto stanoviská zostanú v platnosti, MsZ  nemôže iniciovať predmetnú zmenu územného plánu mesta Levice.
Vzhľadom na to, že k návrhu programu neboli predložené žiadne ďalšie pozmeňujúce návrhy, predsedajúci dal hlasovať o upravenom návrhu programu 15. riadneho zasadnutia MsZ. Za návrh hlasovalo 23 poslancov MsZ.
-  2  -

Konštatoval, že návrh programu 15. riadneho zasadnutia MsZ bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.

Za overovateľov zápisnice z 15. riadneho zasadnutia MsZ boli MsR určení poslanci MsZ:   p. Mgr. Juraj Ďurík a p. Ing. Arpád Hudec.

Predsedajúci vyzval overovateľov zápisnice zo 14. riadneho zasadnutia MsZ, či táto bola overená a či proti nej neboli podané námietky.
Overovateľ zápisnice zo 14. riadneho zasadnutia MsZ p. Ing. Jozef Kubala  potvrdil, že zápisnica bola overená a neboli voči nej podané žiadne námietky. Druhý overovateľ zápisnice zo 14. riadneho zasadnutia MsZ p. Ing. Arpád Hudec potvrdil, že zápisnica bola overená a neboli voči nej podané žiadne námietky.
Predsedajúci vyzval overovateľov zápisnice z 3. mimoriadneho zasadnutia MsZ, či táto bola overená a či proti nej neboli podané námietky.
Overovateľ zápisnice z 3. mimoriadneho zasadnutia MsZ p. Daniela Bognárová potvrdila, že zápisnica bola overená a neboli voči nej podané žiadne námietky. Druhý overovateľ zápisnice z 3. mimoriadneho zasadnutia MsZ p. Ing. Dagmar Kalocsayová  potvrdila, že zápisnica bola overená a neboli voči nej podané žiadne námietky.


K bodu 2. Návrh na schválenie pracovného predsedníctva, návrhovej  komisie a volebnej komisie

Predsedajúci predložil návrh na schválenie trojčlenného pracovného predsedníctva v zložení:  p. Ján Benčík
   p. MUDr. Alena Frtúsová
   p. Ing. Igor Varga
Predsedajúci dal o návrhu hlasovať.
Za návrh hlasovalo 23 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že členovia pracovného predsedníctva boli nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválení.

Predsedajúci predložil návrh na schválenie trojčlennej návrhovej komisie v zložení:
p. Ing. Ladislav Bošiak
p. MUDr. Vladimír Machajdík
p. PhDr. Roman Salinka 
Predsedajúci dal o návrhu hlasovať.
Za návrh hlasovalo 23 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že členovia návrhovej komisie boli nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválení.
-  3  -

Predsedajúci predložil návrh na schválenie volebnej návrhovej komisie v zložení:
p. Miloš Zaujec
p. Mgr. Beáta Vrábelová
p. Daniela Bognárová 
Predsedajúci dal o návrhu hlasovať.
Za návrh hlasovalo 23 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že členovia volebnej komisie boli nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválení.
Za spravodajcu na 15. riadne zasadnutie MsZ MsR poverila p. Ing. Igora Vargu.
Predsedajúci vyzval členov pracovného predsedníctva, aby zaujali miesto za predsedníckym stolom. Zároveň vyzval členov návrhovej komisie, aby sa odobrali na vyznačené miesto v rokovacej miestnosti.
Predsedajúci požiadal o priebežnú prezentáciu poslancov. Konštatoval, že v rokovacej miestnosti je prítomných 23 poslancov MsZ a požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie prítomným poslancom MsZ predložil p. Ing. Ladislav Bošiak, predseda návrhovej komisie.
Predsedajúci  dal o návrhu na uznesenie hlasovať.
Za návrh na uznesenie hlasovalo 23 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
Predsedajúci konštatoval, že stanovisko MsR a komisií MsZ k jednotlivým bodom programu MsZ poslanci MsZ obdržali písomne.
K predmetnej časti bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/I.

K bodu  3.  Odovzdávanie menovacích dekrétov riaditeľkám MŠ

 Predsedajúci, p. Ing. Štefan Mišák, primátor mesta uviedol, že na základe výsledkov výberového konania v zmysle ust. §3 a § 4 zák.č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a podľa § 5 zák. č. 552/2003 Z.z. vymenoval p. Katarínu Olejárovú do funkcie riaditeľky MŠ na Ul. P. O. Hviezdoslava č. 20, Levice a p. Ivonu Paštrnákovú, do funkcie riaditeľky MŠ na Ul. kpt. J. Nálepku č. 68, Levice s účinnosťou od 1. 5. 2005.  Vyzval p. PaedDr. Juraja Lutovského, ved. OŠV MsÚ Levice o podanie správy o výsledkoch výberového konania na funkciu riaditeľky Materskej školy na Ul. P. O. Hviezdoslava č. 20, Levice a na funkciu riaditeľky Materskej školy na Ul. kpt. J. Nálepku č. 68, Levice.
 Pán PaedDr. Juraj Lutovský, ved. OŠV MsÚ Levice oboznámil s výsledkami výberového konania na funkciu riaditeľky Materskej školy na Ul. P. O. Hviezdoslava č. 20 Levice a na funkciu riaditeľky Materskej školy na Ul. kpt. J. Nálepku č. 68, Levice. Požiadal p. Ing. Štefana Mišáka, primátora mesta o odovzdanie menovacích dekrétov p. Kataríne Olejárovej a p. Ivone Paštrnákovej.
-  4  -

            Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák odovzdal menovacie dekréty s prianím veľa úspechov v rozvoji oboch materských škôl.
 
K bodu 4.  Návrh Koncepcie rozvoja mesta Levice v oblasti tepelného hospodárstva na obdobie rokov 2005 – 2015 (1. a 2. etapa)

             Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
 Predsedajúci otvoril rozpravu.
 Materiál  bol prerokovaný v komisiách MsZ:
- fin., reg. politiky a správy mestského majetku
- na ochranu verejného poriadku
- bytovej
- sociálnej a zdravotnej
- dopravy a správy mestských komunikácií
- ŽP, výstavby a ÚP
- školstva a vzdelávania
- športu a kultúry
- obchodu, služieb a CR
- pre zabezpečovanie  požiadaviek,  potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti Malý Kiar
- pre  zabezpečovanie  požiadaviek,  potrieb  a  záujmov  obyvateľov  mestskej  časti  Horša
a v odbornej nezávislej komisie na posúdenie koncepcie rozvoja mesta Levice v tepelnej energetike menovanej na základe uznesenia MsZ č. 17/II/2005.

 Poslanec MsZ, p. MUDr. Peter Špánitz k predloženému projektu uviedol, že nenašiel zmienku o možnosti vytvorenia konkurenčného prostredia, ako to bolo prezentované v niektorých miestnych médiách, ako vytváranie lokálnych kotolní v bytových domoch. Bol toho názoru, že po prečítaní v článku v Pohroní v prípade pravdivosti uvádzaných údajov, čo si nevie overiť, ide o závažný fakt. Poukázal na túto možnosť  a pravdepodobne v prípade určitej  cenovej politiky  sa táto možnosť  bude objavovať čoraz častejšie.
         Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín k predmetnému materiálu a k predrečníkovi uviedol, že celá filozofia predloženého návrhu je, že navrhuje  centralizovaný zdroj zásobovania teplom a teplou úžitkovou vodou pre mesto Levice a nepovoľovanie odpájanie zo súčasnosti napojených odberateľov, t.z. zamedzovanie výstavby lokálnych kotolní. Uviedol, že materiál hovorí aj o vybudovaní nového tepelného zdroja prevádzkovateľom so súhlasom mesta Levice, prípadne v súčinnosti s  mestom. O aký tepelný zdroj pôjde, bude ponechané na verejnú diskusiu.  Materiál  bude súčasťou územného plánu, ako záväzný regulatív k vydávaniu stavebných povolení. Záverom uviedol, že zodpovedný za dodávku tepla občanom nie je len prevádzkovateľ, ale aj mesto Levice.
 Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka bol toho názoru, že je potrebné ponúknuť návrh optimálneho riešenia a následne navrhovať obmedzenia, ktoré z toho vyplývajú.  Navrhol predložený návrh stiahnuť resp. neschváliť a počkať na ročné vyúčtovanie. Uviedol, že berie na vedomie zákonnú povinnosť o prijatí koncepcie tepelného hospodárstva v oblasti tepelného hospodárstva s tým, že zo zákona je aj povinnosť chrániť záujmy občanov mesta. Stiahnuť materiál odporúča aj z dôvodu, že neboli zodpovedané pripomienky p. Ing. Márie Gajdošovej.

-  5  -

 Poslankyňa MsZ, p. Mária Gajdošová uviedla, že určité informácie uvádzané v koncepcii  spochybnila z toho dôvodu, aby členom komisií  pri jej prerokovávaní bolo zrejmé, že koncepcia je pripravená zo strany Levenu a.s. s tým, že číselné údaje, ktoré  mali potvrdzovať slovnú analýzu ju  nepotvrdili. Súhlasila a mala za to,  že predloženú koncepciu si urobila spoločnosť Leven, a.s. pre seba s cieľom maximálne  úsporne vyrábať  teplo a zabezpečiť čo najnižšiu cenu pre občanov mesta  a  nevie,  z akého   dôvodu by o tom mali rozhodovať poslanci MsZ. Očakáva zo strany dodávateľa tepla ponuku na cenu, ktorá je porovnateľná   s cenou lokálnych kotolní. Navrhla vziať na vedomie predložený návrh "koncepcie" s návrhom, že mesto bude podporovať centrálne zabezpečenie vykurovanie bytov s tým, že zmluvne zabezpečiť cenu tepla porovnateľnú s cenou tepla lokálnych kotolní. K otázke možných súdnych sporov  uviedla, že zmluvu je možné ukončiť v prípade, ak niektorý ukazovateľ nebude dodržaný a tak sa predíde súdnym sporom.
 Poslanec MsZ, p. Miloš Zaujec mal otázku k str. 37 predloženého materiálu v súvislosti s realizáciou výlučne variantov rozvoja,  či výrobca vie zabezpečiť garanciu ceny tepla na úrovni porovnateľnej, alebo menšej, ako sa bude ďalej postupovať s tými spoločenstvami, ktoré si podali návrh na stavebné konanie a akým spôsobom by boli odškodnení v prípade, ak by sa im zabránilo stavať vlastnú kotolňu.
 Poslanec MsZ, p. Ing. Jozef Kubala k vystúpeniu p. Ing. Márie Gajdošovej  uviedol, že v zmysle zák. č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike,  § 31 obec zabezpečuje vypracúvanie koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike v súlade s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky SR s tým, že do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti zákona musí byť koncepcia obcou vypracovaná. Bol toho názoru, že mesto  by malo rozhodnúť akým smerom sa pôjde, buď lokálnymi kotolňami alebo centrálnym zásobovaním tepla. V prípade živelného rozdvojenia v budúcnosti nevidí cestu späť. Uviedol, že oprávnenosť predloženého návrhu potvrdili aj odborné komisie.
 Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že osobne sa zúčastnil všetkých rokovaní ohľadom koncepcie. K vzneseným pripomienkam a otázkam zaujal  stanovisko a  uviedol, že koncepciu nespracovala spol. LEVEN a.s., Levice, bola požiadaná o jej financovanie, ale vypracoval ju ENERGOPROJEKT Bratislava, a.s., Bratislava na  žiadosť mesta s tým, že by nespochybňoval stanovisko odborníkov ENERGOPROJEKTU a.s. Bratislava i  keď  možno cítiť určitú zaujatosť voči tomu, že presadzujú centrálny tepelný zdroj. Z dôvodu zabrániť možnosti jednostrannej zaujatosti bolo mu MsZ odporučené menovať  odbornú nezávislú komisiu na posúdenie koncepcie rozvoja mesta Levice v tepelnej energetike, v ktorej boli odborníci, ktorí konštatovali, že centrálny zdroj tepla je v súčasnosti v rámci miest Európy, ako najvýhodnejší zdroj bez ohľadu na otázku majetku mesta, odpájanie, či neodpájanie. Trend európskej modernej tepelnej energetiky je centralizovať tepelný zdroj. V prípade schválenia výstavby lokálnych tepelných zdrojov môže mať mesto za niekoľkých rokov  obrovské finančné problémy, pretože bude musieť stavať v mnohých lokalitách lokálne tepelné zdroje, nakoľko zabezpečuje vykurovanie v školách, všetky budovy v majetku mesta. Pri odpojení  prvých tridsať budov budú mať kotolne komín do výšky 5 m, ale už 112 budova bude mať 60 metrový komín. Mal otázku, čo s domami, kde ľudia nebudú chcieť investovať do výstavby lokálneho tepelného zdroja, i keď sa navrhuje riešenie výstavbou 28 okrskových kotolní.  I napriek výhradám vyzdvihol p. Ing. Máriu Gajdošovú, že poukázala na určité ekonomické ukazovatele, ktoré  chýbajú v predloženom materiáli, ktoré neboli doplnené v zmysle požiadavky. Poukázal na odbornosť predkladateľov koncepcie, ktorí boli taktiež spracovateľmi koncepcie pre mesto Zvolen a na ich konštatovanie, že centrálny tepelný zdroj  je najlepší z hľadiska ekológie, budúcej ekonomiky, má zato, že by sme sa mali nad tým zamyslieť, aká koncepcia bude prijatá , lebo
-  6  -

v priebehu niekoľkých rokov, ak nebude koncepcia do roka, 1/2 roka, tak potom už o návrhu centrálneho tepelného zdroja  sa nemusí viac baviť. Dodal, že ak sa odpojí  40 činžiakov v Leviciach, ostatní sa neodpoja a potom ostatné činžiaky pripojiť späť, by bolo obrovským problémom. Ekonomika centrálneho tepelného zdroja je závislá od počtu pripojených odberateľov. Je to prirodzené, lebo je tam veľký vstupný kapitál, veľké investičné náklady , centrálne zdroje, ktoré si vyžadujú réžiu. Súhlasil s tým, že cena tepla za 1 Gj je pre občana vysoká. Táto koncepcia by mala zamedziť tomu, aby nebola ešte vyššia pre polovicu tohto mesta a pre polovicu by bola výhodná len do určitého času. Mesto musí chrániť občanov aj tých, ktorí sa neodpoja. Aj mesto bude musieť vynakladať finančné prostriedky na vybudovanie nových zdrojov, v neposlednom rade je to otázka ekológie a architektúry  mesta. Otázka ceny a prevádzkovania je úloha súčasného prevádzkovateľa  podľa zmluvy z roku 2002, kde mesto nemá veľkú možnosť ovplyvňovať cenu tepla. Hľadá sa kompromis  s prevádzkovateľom formou tejto koncepcie a formou zásahu do podpísanej zmluvy, aby bola zagarantovaná cena tepla v zmysle predloženej  koncepcie. V záujme spokojnosti občana mesta bude mesto požadovať od prevádzkovateľa nižšiu cenu, ako je v súčasnosti.
 Poslanec MsZ, p. MUDr. Peter Špánitz požiadal o vyjadrenie, či navrhovaný postup nie je siahnutie na základné práva občanov. Poukázal na alternatívne zdroje vykurovania bez výstavby komínov  s tým, že riešení by sa našlo viac. Mal otázku, či navrhovaný spôsob je právne čistý z dôvodu predchádzaniu podávania návrhov na ústavný súd občanmi mesta.
 Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák reagoval na  vystúpenie p. MUDr. Petra Špánitza a uviedol, že alternatívne zdroje energetiky sú zahrnuté v predloženej koncepcii na str. 37 pod názvom obnoviteľné zdroje energie. Ďalej uviedol, že občan sa kedykoľvek môže odpojiť od centrálneho zdroja tepla v dvoch prípadoch a to na základe zákona a dohodou. Skončiť na základe zákona možno, ak dodávateľ tepla nezabezpečí hospodárnosť dodávky tepla, výmenu médií a iné ďalšie podmienky uvedené v zákone.
 Poslankyňa MsZ, p. Mária Gajdošová uviedla, že  nechcela spochybniť odbornosť menovaných ľudí zúčastnených na príprave koncepcie. Poznamenala, že mantinely celej koncepcie   dáva len akciová spoločnosť a podľa vyjadrenia p. Ing. Jozefa Klobučníka z ENERGOPROJEKTU BRATISLAVA, a.s., že "ak  chceli dodržať  25,- Sk zisku, tak  nám to aj takto niekedy vyšlo". Bola toho názoru, že koncepcia bola stavaná  tak, aby bol zabezpečený maximálny zisk, ktorý dovoľuje zákon.
 Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín uviedol, že sa zúčastnil  rokovania  ako člen zasadnutia odbornej komisie, ktorá prerokovávala ďalšie alternatívy, ktoré slúžili ako porovnanie a mali dokázať výhodnosť centrálneho riešenia voči lokálnych kotolniam. Schválená koncepcia sa stáva súčasťou územného plánu mesta a nebude sa povoľovať odpájanie. Ďalej uviedol, že vyjadrenie odbornej komisie je jednoznačné s tým, že centralizovaný zdroj, ako aj primátor mesta potvrdil, je súčasný trend vo svete. Otázku, či budú právne spory, ponecháva na vyjadrenie ďalším diskutujúcim. K otázke odstúpenia od zmluvy uviedol, že je ťažké dokazovať nehospodárnosť. Občanom sa musí povedať, že  výstavba lokálnych kotolní sa nebude povoľovať, ide sa centralizovaným zdrojom a následne bude možno ďalší tím, úloha ktorého  bude spočívať v tom, že navrhne nový zdroj, ktorý by mal spôsobiť, že cena tepla bude porovnateľná s cenou tepla lokálnych kotolní. Navrhol  dať možnosť vystúpiť ďalším stranám,  ktoré by sa chceli zúčastniť diskusie k predmetnej problematike ešte pred hlasovaním.
 Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka uviedol, že na základe § 20 zák. č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike  môže prevádzkovateľovi tepla oznámiť ukončenie odberu tepla  z dôvodu nehospodárnosti s tým, že v prípade schválenia predloženej koncepcie, nebude možné podať žiadosť o skončenie odberu tepla, pretože táto bude súčasťou územného plánu mesta.
-  7  -

 Pán Ing. Jozef Klobučník, spracovateľ materiálu uviedol, že e mailom p. Ing. Igorovi Vargovi, zástupcovi primátora mesta bola zaslaná odpoveď na vznesené pripomienky p. Ing. Márie Gajdošovej. Potvrdil, že vo všetkých variantoch bol počítaný maximálny povolený zisk na 1 GJ, čo považoval z hľadiska výpočtov za správne.  Ide o to, či mesta a výrobca tepla sa dohodnú či chcú 25,- Sk, alebo menej. Pamätať na to, že v každom jednom variante, vrátane decentralizácie je cca 6 mil. Sk  nájomné, ktoré platí výrobca tepla mestu. Záverom odovzdal v písomnej podobe odpovede p. Ing. Márii Gajdošovej zaslané na MsÚ e mailom dňa 19. 4. 2005.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga  uviedol, že ide pravdepodobne o technickú závadu, nakoľko odpoveď na pripomienky  e mailom nedostal.
Prednosta MsÚ, p. Ing. Juraj Jurák uviedol, že ak nie je postačujúce stanovisko odbornej komisie, pripravil porovnanie s mestom Nitra. Poukázal na všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitra, kde predpokladá , že  má taký istý záujem ako mesto Levice a to ochraňovať si svoj majetok, zastupovať záujmy občanov svojho mesta a nebyť proti nim. Citoval z ustanovení  predmetného VZN mesta Nitry týkajúce sa  zásobovania mesta teplom, kde sa odporúča realizácia novej kotolne založenej na  paroplynovom cykle v súlade so zámerom budovania centrálneho systému zásobovania teplom, preferovať napojenie jestvujúcej zástavby v dosahu centrálneho zdroja tepla na tento systém a nepovoľovať odpájanie jednotlivých stavieb z centrálneho systému, podporovať napojenie novej zástavby v dosahu centrálneho zásobovania teplom na tento systém. Mal otázku na poslancov, či sú proti svojim občanom a či to je logické niečo rozbíjať, čo sa  budovalo 40 - 50 rokov.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Čučka vystúpil s faktickou poznámkou k vystúpeniu p. prednostu a uviedol, že mal prečítať celé predmetné VZN mesta Nitry s tým, že podľa jeho informácií Nitra uvažuje aj s napojením na EMO Mochovce.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že aj v závere navrhovanej koncepcie sa hovorí o možnosti napojenia na EMO Mochovce.
Poslanec MsZ, p. MUDr. Ján Antolík uviedol, že s predmetnou problematikou sa zaoberá mesto viac ako dva mesiace, bola prerokovávaná viackrát MsR, MsZ, komisiami MsZ  s tým, že všetky závery s jednotlivých rokovaní sa zhodli v tom, že neexistuje iná alternatíva ako centrálne zásobovanie teplom. Odsúvanie tohto problému by bolo proti záujmu mesta a jeho občanov. Navrhol prijať predložený návrh Koncepcie rozvoja mesta Levice v oblasti tepelného hospodárstva na obdobie rokov 2005 - 2015 (1. a 2. etapa) so zmenou tak, ako bolo odporučené  v stanovisku MsR.
Poslanec MsZ. p. Ing. Ivan Murín navrhol umožniť vystúpiť a vyjadriť sa zainteresovaným stranám, či už zástupcom spoločenstva vlastníkov bytov, OSBD, Službytu Levice, s.r.o. a spol. Leven, a.s. hlavne k navrhovanej cene. Ďalej uviedol, že je potrebné občanov oboznámiť o súčasnom trende  rozvoja, ktorý  sa uberá smerom budovania centrálneho zdroja tepla a v prípade nových stavieb budú o pripojení rozhodovať príslušné orgány. Konečná cena tepla bola predložená spracovateľom. K otázke nájmu vo výške cca 6 mil. Sk uviedol, že do budúcnosti sa neuvažuje s jeho pohybom. Bol toho názoru, že vplyv na cenu tepla môže mať vybudovanie nového zdroja tepla, v súčasnosti sú to racionalizačné opatrenia, eliminovanie strát, ktoré súvisia s investíciami do rozvodov. K výstavbe zdroja a
-  8  -

rekonštrukcii rozvodov sa mesto bude vyjadrovať s tým, že mesto môže byť žiadateľom o príspevok z fondov Európskej únie.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Ivan Varga uviedol, že obdobná situácia, aká sa teraz rieši, môže vzniknúť v tých blokoch, ktoré sa celé odpoja, cena bude zagarantovaná, s  ktorou  však nemusia súhlasiť všetci obyvatelia bloku.
Poslanec MsZ, p. Miloš Zaujec požiadal o zodpovedanie na otázku, ako sa bude postupovať ďalej s tými spoločenstvami, ktoré si už podali návrh na stavebné konanie a akým spôsobom by boli prípadne odškodnení vzhľadom na vynaložené náklady na zabezpečenie  na projektovej dokumentácie.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že  pokiaľ projektová dokumentácia nie je  súčasťou plánovacej dokumentácie mesta, nevidí dôvod  odškodňovania.
Poslanec MsZ, p. Miloš Zaujec uviedol, že je dosť pravdepodobné, že navrhovaná koncepcia bude schválená  a bude daný zákaz odpájania, budú sa s mestom súdiť.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák pripustil túto možnosť s tým, že na túto otázku je  potrebná právna analýza.
Predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o návrhu p. Mgr. Pavla Čučku, stiahnuť z rokovania predložený návrh Koncepcie rozvoja mesta Levice v oblasti tepelného hospodárstva na obdobie rokov 2005 -2015 (1. a 2. etapa), za ktorý hlasoval 1 poslanec MsZ, 14 poslancov MsZ hlasovalo proti, 7 poslancov MsZ sa zdržalo hlasovania. Návrh nebol schválený.
Za návrh p. Ing. Márie Gajdošovej vziať na vedomie návrh Koncepcie rozvoja mesta Levice v oblasti tepelného hospodárstva na obdobie rokov 2005 -2015 (1. a 2. etapa) hlasovali 5 poslanci MsZ, 10  poslancov MsZ hlasovalo proti, 7 poslancov MsZ sa zdržalo hlasovania. Návrh nebol schválený.
Predsedajúci uviedol, že materiál bude doplnený spracovateľom o číselné údaje požadované p. Ing. Máriou Gajdošovou.
Poslanec MsZ, p. PhDr. Roman Salinka vystúpil s faktickou poznámkou pokračovať v rokovaní v zmysle rokovacieho poriadku, vystúpeniami občanov, ktorí sa hlásili.
Predsedajúci dal hlasovať  o materiáli ako celku, za ktorý hlasovalo14 poslancov MsZ, 1 poslanec MsZ bol proti, 7 poslancov MsZ sa zdržalo hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 15 poslancov MsZ, 1 poslanec MsZ hlasoval proti, 6 poslancov MsZ sa zdržalo hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/II.

 

-  9  -

K bodu 5.  Správa o plnení uznesení MsZ

  Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Materiál nebol prerokovaný v komisiách MsZ.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ Správu o plnení uznesení MsZ prerokovať a schváliť.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 21 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/III.

K bodu 6. Správa o spôsobe vybavenia písomností adresovaných do MsZ
          
  Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Materiál nebol prerokovaný v komisiách MsZ.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Poslanec MsZ, p. MUDr. Mikuláš Schweier odporučil do budúcnosti do VZN mesta Levice  o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Levice   zahrnúť oslobodenie od dane z nehnuteľnosti NsP v Leviciach.
Pani Ing. Eva Dorňáková, ved. OF MsÚ uviedla, že touto otázkou je možné zaoberať sa pri tvorbe nového VZN v mesiaci december 2005.
Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín uviedol, že v súvislosti s návrhom na oslobodenie od daní bude požadovať vyrubovať plnú výšku dane, ktorá môže byť následne znížená formou dotácie od mesta.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga pripomenul, že mesto vybudovalo v areáli NsP  Levice  parkovisko za 300 tis. Sk. Zároveň si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ Správu o spôsobe vybavenia písomností adresovaných do MsZ prerokovať a schváliť.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka požiadal, aby sa rokovalo o predloženom materiáli.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu nebolo viac pripomienok ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 20 poslancov MsZ.
-  10  -

Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený členom návrhovej komisie p. PhDr. Romanom Salinkom hlasovalo 20 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/IV.

K bodu  7.   Interpelácie

Predsedajúci otvoril tento bod programu a vyzval poslancov MsZ k vzneseniu interpelácií v zmysle rokovacieho poriadku.
Poslanec MsZ, p. PhDr. Roman Salinka v prvej časti interpeloval primátora mesta vo veci vybudovania parkovacích miest pri NsP Levice, nakoľko vybudované parkovisko nie je postačujúce a vozidlá parkujú na cestnej komunikácii.
V druhej časti interpeloval vo veci úpravy vodného toku Sikenica v mestskej časti Kalinčiakovo poukázajúc na hrozbu zo záplavových vôd.
Prednosta MsÚ, p. Ing. Štefan Jurák vystúpil s faktickou poznámkou a uviedol, že ak chce diskutovať, tak v časti diskusia. V zmysle § 13 rokovacieho poriadku MsZ, poslanec MsZ využíva možnosť interpelovať zásadne vtedy,  keď   vyčerpal všetky iné možnosti pre vyriešenie problému, t.j. musí   na začiatku interpelácie uviesť kedy, s kým a s akým  výsledkom   už o danom probléme rokoval.

K bodu 8. Odpovede na interpelácie

 Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že na diskusnom fóre, ktoré sa uskutočnilo na sídlisku Vinohrady dňa 25. 4. 2005 bola  otázka budovania parkovacích miest zodpovedaná s tým, že mesto rokuje o výstavbe s vedením NsP v Leviciach. Podľa jeho pokynov, MsPo dáva  technické zariadenie - "papuču" len tým vozidlám, ktoré bránia výjazdu sanitiek a rýchlej zdravotníckej pomoci. Uviedol, že OR PZ, Dopravný inšpektorát v Leviciach nepovolil odstránenie značky zákazu státia na komunikácii pri NsP. Ďalej uviedol, že  k úprave vodného toku Sikenica sú prijaté preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, ktoré sú k nahliadnutiu  na OVP MsÚ.
 Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga k vybudovaniu parkoviska pri NsP Levice uviedol, že jeho vybudovanie bolo riešené z mestského rozpočtu. Poukázal na skutočnosť, že ide o okresnú nemocnicu, ktorá spádovo zachytáva aj ostatné obce, ktoré zatiaľ nie sú ochotné vynaložiť prostriedky, aby tento problém bol vyriešený. Bol toho názoru, že NsP Levice by mala požiadať VÚC o vyčlenenie finančných prostriedkov na vybudovanie parkovacích miest.

-  11  -

 Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že obidva problémy sú v riešení a mali byť vznesené v bode diskusia  s tým, že nenavrhuje prijať uznesenie v tomto bode. Vystúpenie p. PhDr. Romana Salinku sa bude považovať ako súčasť bodu Diskusia. V rokovaní MsZ vyhlásil prestávku. Po jej ukončení požiadal o priebežnú prezentáciu. 
Konštatoval, že na 15. riadnom zasadnutí MsZ bola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov MsZ, preto vyhlásil zasadnutie MsZ za uznášaniaschopné.

K bodu 9. Rozbor hospodárenia a záverečný účet mesta Levice za rok 2004

             Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
 Predsedajúci otvoril rozpravu.
 Materiál  bol prerokovaný v komisiách MsZ:
- fin., reg. politiky a správy mestského majetku
- na ochranu verejného poriadku
- bytovej
- sociálnej a zdravotnej
- dopravy a správy mestských komunikácií
- ŽP, výstavby a ÚP
- školstva a vzdelávania
- športu a kultúry
- obchodu, služieb a CR
- pre zabezpečovanie  požiadaviek,  potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti Malý Kiar
- pre  zabezpečovanie  požiadaviek, potrieb  a  záujmov  obyvateľov  mestskej časti Čankov
- pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľ. mestskej časti Kalinčiakovo
- pre  zabezpečovanie  požiadaviek,  potrieb  a  záujmov  obyvateľov  mestskej  časti  Horša

 Poslanec MsZ, p. MUDr. Anton Pecár mal otázku k výške plnenia položiek týkajúcich sa odmien na položke Predškolská výchova - Odmeny, str. 14 a položka Školské strav. MŠ+ZŠ - Odmeny  na strane 15.
      Pani Ing. Eva Dorňáková, ved. OF MsÚ uviedla, že boli rozpočtované vyššie tarifné platy a príplatky, ktoré neboli dočerpané. Nakoľko išlo o prostriedky zo štátneho rozpočtu, tieto boli dočerpané na odmenách. V prípade ich nevyčerpania by sa prostriedky vrátili do štátneho rozpočtu.
  Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že odmeny nepresiahli sumu 5 000,- Sk na osobu.
 Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín upriamil pozornosť na dosiahnutý výsledok hospodárenia mesta Levice k 31. 12. 2004 v sume 86 574 000,- Sk. Poukázal na pohľadávky na nedoplatkoch za  komunálny odpad vo výške 2,8 mil Sk, ktorý sa musí vyfinancovať z iných zdrojov a následne vymáhať. Došlo k rozpočtovým opatreniam, o ktorých MsZ nerozhodovalo s tým, že bola daná úloha predložiť správu MsZ so zdôvodnením o ich opodstatnenosti. K vyčleneniu prostriedkov na priemyselný park uviedol, že bola nevyčerpaná dotácia vo výške 48 630 000,- Sk z celkovej sumy 51 000 000,- Sk. Taktiež zostáva rezerva z vlastných zdrojov, ktorá je z predaja pozemkov pre Kaufland vo výške 10 661 000,- Sk. Konečný prebytok po úprave je cca 26 104 000,- Sk, z toho prídel do rezervného fondu a zbytok bude predmetom prvej zmeny rozpočtu mesta na rok 2005.

-  12  -

      Poslankyňa MsZ, p. Daniela Bognárová mala otázku, prečo sa neplánuje vyššie rozpočtovanie na  položke  "poplatky banke", vysoké plnenie na položke "stravovanie" a "poistné" uvedené na str. 14, prečo nebolo plánované na položke "Centrum voľného času" - strana 15, kde je taktiež vysoké plnenie.
      Pani Ing. Eva Dorňáková, ved. OF MsÚ uviedla, že ide o prostriedky, ktoré odbor školstva MsÚ obdržal ako dotáciu MŠ SR s tým, že bolo  ťažko naplánovať, nakoľko sa nevedelo,  akú čiastku mesto obdrží.
  Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že celý rozpočet odboru školstva v roku 2004 bol nejasný a dochádzalo k jeho navýšeniu počas roka z dôvodu prenesenia výkonu štátnej správy.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ  Rozbor hospodárenia a záverečný účasť mesta Levice za rok 2004                    prerokovať a schváliť.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu nebolo viac pripomienok ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/VI.


K bodu 10. Návrh zmeny rozpočtu mesta Levice  č. 1  na rok 2005            

             Pani Ing. Eva Dorňáková, ved. OF MsÚ požiadala upraviť na str. 3 predloženého materiálu  na konci vety Rozvoj obcí .... rok 2005 na rok 2004 s tým, že o požiadavkách obdržaných po spracovaní materiálu oboznámi predkladateľ návrhu p. Ing. Ivan Murín.
Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
 Predsedajúci otvoril rozpravu.
 Materiál  bol prerokovaný v komisiách MsZ:
- fin., reg. politiky a správy mestského majetku
- na ochranu verejného poriadku
- bytovej
- sociálnej a zdravotnej
- dopravy a správy mestských komunikácií
- ŽP, výstavby a ÚP
- školstva a vzdelávania
- športu a kultúry
- obchodu, služieb a CR
- pre zabezpečovanie  požiadaviek,  potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti Malý Kiar
- pre  zabezpečovanie  požiadaviek, potrieb  a  záujmov  obyvateľov  mestskej časti Čankov
-  13  -

- pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľ. mestskej časti Kalinčiakovo
- pre  zabezpečovanie  požiadaviek,  potrieb  a  záujmov  obyvateľov  mestskej  časti  Horša.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka k položke 0451 Cestná doprava - Oprava a údržba chodníkov  uviedol, že považuje navrhovanú sumu vo výške 170 tis. Sk za nie vysokú s tým, že túto sumu navrhuje vypustiť, prípadne použiť  pri budovaní chodníkov v parku iným vhodnejším spôsobom, napr. zámkovou dlažbou, betónom, asfaltom. Bol toho názoru, že v minulosti sa urobila chyba vo výbere materiálu na vybudovanie chodníka v mestskom parku, po ktorom sa zle chodí hlavne mamičkám s kočíkmi a ženám v lodičkách.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že navrhovaná čiastka nie je určená na výstavbu chodníka v novom parku, ale  na ukončenie  chodníka, kde budú použité dlažobné kocky z rekonštrukcie komunikácie  Šafárikovej ulice.
Prednosta MsÚ, p. Ing. Štefan Jurák uviedol, že navrhované finančné prostriedky sú určené na dobudovanie chodníkov, ktoré sú z dôvodu ich neukončenia rozkrádané.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák na ďalšiu otázku p.  Mgr. Pavla Čučku  týkajúcu sa  položky 636 001 Prenájom pozemkov - o aké pozemky ide uviedol, že sa to týka  prenájmu pozemkov v súvislosti s priemyselným parkom.
Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín uviedol, že dáva priestor ďalším diskutujúcim na predloženie svojich požiadaviek. Zároveň uviedol, že pre zariadenie sociálnych služieb - položka 10.2.01 bola navrhnutá čiastka vo výške 61 000,- Sk, pre LTS - položka 08.3.0. bola navrhnutá čiastka 250 000,- Sk, pre MsPo - položka 03.1.0 odpočúvacie zariadenie vo výške 72 000,- Sk. Požiadavku na rekonštrukciu, resp. vybudovanie Rákocziho pamätníka odporučil riešiť pri druhej zmene rozpočtu spolu s návrhom Pamätnej tabule "Obetiam komunizmu". Ponechal na diskusiu požiadavku na vybudovanie parkoviska pri NsP s poukázaním, že to nie je majetok mesta a je potrebné rokovať s VÚC Nitra, prípadne riešiť prenajatie pozemku, alebo jeho odpredaj. Požiadavka na spracovanie štúdie na vybudovanie parkoviska pri NsP je vo výške 75 000,- Sk. Odporučil  všetky navrhované zmeny riešiť z rezervného fondu. K návrhu poskytnutia dotácie MsKS Levice uviedol, že táto sa navrhla z dôvodu zrušenia prevádzky reštauračného zariadenia Družba a vzniku nároku na odstupné. Požiadal, aby pri predložení návrhu zmeny bol predložený súčasne návrh na jeho kompenzáciu.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák doplnil p. Ing. Ivana Murína a uviedol, že pre MsPo ide o nahrávacie zariadenie na zaznamenávanie všetkých hovorov na č. telefónu 159.
Poslankyňa MsZ, p. Ing. Mária Gajdošová mala otázku v súvislosti s návrhom uvedenom na 3 strane, položka 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby, či zmluva o spolupráci so spoločnosťou AVC, s.r.o. Bratislava bola uzatvorená. Uviedla, že podľa zmluvy malo byť zaručené vysielanie v určitej kvalite s poukázaním na problémy v súvislosti s prijímaním signálu a na náklady spojené so zakúpením zariadenia na digitálny príjem. Ďalej požiadala o zaujatie stanoviska k jej otázke, či nie je prílišným luxusom navyšovanie rozpočtu, ak spoločnosť  neplní podmienky zmluvy. Požiadala o podanie vysvetlenia k navýšeniu položky 718 002 HER do obradnej siene vo výške 582 000,- Sk a k vybudovaniu chodníka na Tatranskej a Družstevníckej ulici. Poukázala na vynaložené finančné prostriedky na PD na vybudovanie chodníka na Tatranskej ulici s tým, že bola navrhnutá zmena a  bol predložený návrh na PD - chodník na Družstevníckej ulici. Mala otázku, či sa bude realizovať výstavba oboch chodníkov.   
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák odpovedal na otázky p. Ing. Márie Gajdošovej a uviedol, že zmluva so spol. AVC, s.r.o. Bratislava nie je podpísaná z dôvodu nenaplnenia prvej časti zmluvy - nie je garantovaná požadovaná skladba programov.  Nemal poznatky k  otázke prijímania vysielaného signálu na okrajových miestach a nevie ich posúdiť. Ďalej uviedol, že mesto nevynaložilo žiadne finančné prostriedky na zakúpenie vysielacieho
-  14  -

zariadenia.  Zároveň uviedol, že konateľ spoločnosti doručil ponuku na 9 + 14 programov v rámci analógového vysielania, kde náklady pri zakúpení balíka služieb predstavujú sumu vo výške 1 300 ,- Sk. Pri digitálnom vysielaní, kde nie je zapojená káblová televízia,  je to vo výške 5 400,- Sk - dekodér plus anténa s montážou s tým, že  vysielanie je v súčasnosti bez poplatkov. V prípade, že by sa nepokračovalo v spolupráci, vynaložené prostriedky by boli luxusom. Uviedol, že osobne nepodpísal zmluvu z dôvodu, že nie je garantovaná skladba programov. Bol toho názoru, že do tejto spoločnosti by mali vstúpiť odborníci z mesta Levíc, ktorí by prevádzkovali vysielač. Zatiaľ nie je ohrozená prevádzka vysielania. Otázka vybudovania chodníka na Tatranskej a Družstevníckej ulici bola prerokovaná na diskusnom fóre, ktoré sa konalo na sídlisku Vinohrady a vyzval k zaujatiu stanoviska  prednostu MsÚ.
Prednosta MsÚ, p. Ing. Štefan Jurák uviedol, že k vybudovaniu chodníka na Družstevníckej ulici sa pristúpilo okrem iných dôvodov aj zo zásadného dôvodu, že na Tatranskej ulici je prevýšenie vo výške 4 m, čo je problém pre občanov - vozíčkárov.  Projekt  vybudovanie chodníka na Družstevníckej ul. sa javí ako komplexnejší, rieši  aj  zástavbu v okolí sídliska Vinohrady s tým, že rozdiel  vybudovania   chodníka na Družstevníckej ul. oproti Tatranskej ul. je vo výške  100 000,- Sk.
Poslankyňa MsZ, p. Mária Gajdošová  poznamenala, že podľa nej momentálna spokojnosť s navrhovaným riešením nie je. Mala zato, že potrebnejšie sa jej javí vybudovanie chodníka na Tatranskej ul. z dôvodu, že na sídlisku Vinohrady býva veľa  mladých rodín.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že ideálne by bolo vybudovanie oboch chodníkov. Občania boli oboznámení so všetkými argumentami pre a proti výstavbe chodníka na Tatranskej a Družstevníckej ulici.
Poslankyňa MsZ, p. MUDr. Alena Frtúsová poukázala na problém parkovania na území celého mesta. Na MsR požiadala o zahrnutie finančných prostriedkov na riešenie tohto problému. Koncepciu garážovania a parkovania na území mesta obdržala až pred rokovaním MsZ s tým, že navrhla doplniť na riešenie parkovania pri NsP Levice čiastku vo výške 75 000,- Sk na vypracovanie štúdie parkovania pri NsP Levice.
Poslanec MsZ, p. Ladislav Jelenský  mal otázku k položke 637 012 Poplatky, odvody - ZŤP, či sa plánuje  aj do budúcna s určitou  čiastkou, a či by nebolo výhodnejšie zamestnať osoby ZŤP. Ďalej požiadal o odpoveď na otázku, či je potrebné opakovane predložiť písomné požiadavky predložené pri tvorbe návrhu rozpočtu mesta, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, prípadne kedy sa budú riešiť.
Pani Ing. Eva Dorňáková, ved. OF MsÚ reagovala na vystúpenie p. Ing. Márie Gajdošovej týkajúce sa podania vysvetlenia  položky 718 002 - HER do obradnej siene vo výške 582 000,- Sk a uviedla, že v minulom roku bolo vyčlenené v rozpočte finančné prostriedky, z ktorých nebolo čerpané s  tým, že v roku 2005 boli vykonané úpravy v zmysle rozpočtovej klasifikácie. K vystúpeniu p. Ladislava Jelenského uviedla, že MsÚ zamestnáva 3 zamestnancov so zdravotným postihnutím.
Primátor mesta,  p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že MsÚ by mal zamestnávať 13 osôb so zdravotným postihnutím, čo je dosť problematické s tým, že je možnosť použiť finančné prostriedky, ktoré sú odvádzané ako "pokuta", na nákup tovaru z chránených dielní, kde sú zamestnaní ZŤP.
Pani Ing. Eva Dorňáková, ved. OF MsÚ k požiadavke mestských častí na opätovné zaradenie ich požiadaviek do rozpočtu mesta uviedla, že ak sa prijme táto zásada, požiadavky nemusia byť predkladané. Podotkla, že  požiadavka  pri tvorbe rozpočtu nemusí byť už aktuálna pri zmene rozpočtu.
Primátor mesta,  p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že z dôvodu aktuálnosti  požiadaviek sa odporúča predložiť opätovne požiadavky.
-  15  -

Poslankyňa MsZ, p. Mgr. Beáta Vrábelová mala otázku k položke 635 006 - Zimná údržba, či skutočne neboli rozpočtované finančné prostriedky na zimnú údržbu. Bola toho názoru, že efektivita zimnej údržby v meste nie je adekvátna vynaloženým prostriedkom. Zároveň poďakovala za umožnenie realizácie ďalšej výstavby nízkoštandartných bytov na Ladislavovom dvore, kde sú umiestňovaní neplatiči za nájom bytu.
Pani Ing. Eva Dorňáková, ved. OF MsÚ k rozpočtovaným prostriedkom na zimnú údržbu uviedla, že došlo k nedorozumeniu, v rozpočte bolo uvažované s čiastkou 2 800 000,- Sk s tým, že došlo k navýšeniu o 1 190 000,- Sk.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka k vybudovaniu chodníkov v mestskom parku uviedol, že v texte  je uvedené vybudovanie chodníka v starom parku, nie v novom.
Pani Ing. arch. Eva Ürgeová uviedla, že ide o dobudovanie chodníka medzi novým a starým parkom.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga uviedol, že ide o nedokončenú časť chodníka, ktorý je vandalmi rozoberaný.
Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín zosumarizoval predložené požiadavky na zmenu rozpočtu s tým, že odporučil hlasovať o celkovom návrhu. Navrhol zmeny na výdavkovej časti nasledovne:  položka 10 610 - Mzdy, platy opatrovateľskej služby vo výške 61 000,- Sk, položka 08.3.0. Vysielacie služby vo výške 250 000,- Sk, na vypracovanie štúdie parkovania pri NsP vo výške 75 000,- Sk  s tým, že odporučil vybudovanie parkoviska pri NsP podmieniť s jeho dlhodobým prenájmom, resp. jeho odpredaním v oboch prípadoch za symbolickú cenu, obdobne aj u parkoviska  vybudovaného v roku 2004, nahrávacie zariadenie pre MsPo, položka 713 003 vo výške 72 000,- Sk. Vybudovanie Rákocziho pamätníka odporučil riešiť pri nasledujúcej zmene rozpočtu s tým, že bude doplnený o návrh finančného rozpočtu. K otázke predkladania požiadaviek mestských častí, ktoré neboli zahrnuté pri tvorbe rozpočtu mesta na rok 2005  uviedol, že je potrebné tieto aktualizovať a opätovne predložiť na zaradenie pri zmene rozpočtu. Bol toho názoru, že otázka vybudovania chodníka na Družstevníckej ulici a  Tatranskej ulici bola prerokovaná na diskusnom fóre s občanmi mesta  na sídlisku Vinohrady. K znižovaní daní uviedol, že ku koncu roka sa budú pripravovať VZN mesta Levice, kde môžu byť prijaté zmeny s tým, že dane budú vyrubené v plnej výške a následne môže byť poskytnutá dotácia pre subjekty. Priklonil sa k názoru, že položky na zimnú údržbu boli poddimenzované, z dôvodu úsporných opatrení boli krátené položky zimnej údržby, verejná zeleň. K úprave príspevku MsKS Levice uviedol, že táto bude vykrytá  príjmom z prenájmu reštauračného zariadenia s tým, že dôjde k navýšeniu o 100 000,- Sk oproti plánu bez navýšenia celkového schváleného rozpočtu. Krytie navrhovaných výdavkov bude zabezpečené  z rezervného fondu.
 Poslankyňa MsZ, p. MUDr. Alena Frtúsová reagovala  na návrh predložený p. Ing. Ivanom Murínom, týkajúci sa vypracovania štúdie parkovania pri NsP, ktorý by nepodmieňovala vlastníckymi vzťahmi a odporučila túto otázku ponechať na ďalšie rokovania. Súhlasila so základnou požiadavkou ďalšej investície  do vypracovania štúdie parkovania pri NsP.
 Poslanec MsZ, p. Mgr. Juraj Ďurík mal otázku k položke 09.5.01 ŠKD + ZUŠ, nakoľko oproti rozpočtu 13 537 000,- Sk sa navrhla zmena na jej zníženie o 1 284 000,- Sk, či je vhodné robiť takúto zmenu, keď sa vie, že ZUŠ predložila svoje požiadavky na mzdové prostriedky na tento kalendárny rok po nimi vykonaných racionalizačných opatreniach, kde je nedostatok fin. prostriedkov vo  výške 500 000,- Sk. Ide o financovanie originálnych kompetencií  z podielových daní.


-  16  -

 Pani Ing. Eva Dorňáková, ved. OF MsÚ uviedla, že z podielových daní sú financované len MŠ a stravovanie  MŠ. Ostatné prostriedky  sú obdržané z VÚC a z MŠ SR.
K presunom by mohol zaujať stanovisko p. PaedDr. Juraj Lutovský, ved. OŠV MsÚ.
 Pán PaedDr. Juraj Lutovský uviedol, že rokovali so ZUŠ s tým, že sčasti  bude treba hľadať zdroje na vykrytie rozdielu, čo bolo predrokované s OF MsÚ, určitá šanca na vykrytie sa javí z podielových daní. Ďalej uviedol, že deficit bol spôsobený znížením podielu na školstvo celoplošne, je to v štádiu riešenia, čo bolo predmetom rokovania aj v mestskej školskej rady.
 Poslanec MsZ, p. Mgr. Juraj Ďurík požiadal o upresnenie informácie, či financovanie ZUŠ bude z podielových daní tak, ako bol ako člen Rady školy pri ZUŠ na jej zasadnutí informovaný.
 Pani Ing. Eva Dorňáková, ved. OF MsÚ uviedla, že sa pomýlila, za čo sa ospravedlnila a potvrdila, že to je z podielových daní a ide o prenesený výkon štátnej správy.
 Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že ZUŠ a ŠKD prešli na financovanie pod mesto s tým, že finančné prostriedky sú prideľované z VÚC. Zároveň poukázal na problém znižovania ŠKD z dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov s tým, že s touto problematikou sa zaoberajú všetky mestá a obce a bude v tejto oblasti nutné urobiť závažné rozhodnutie preto, aby nedošlo k zániku ŠKD na ZŠ. Obec má možnosť dofinancovať ŠKD, CVČ, ZUŠ v prípade, že nepostačujú finančné prostriedky.
 Poslanec MsZ, p. Mgr. Juraj Ďurík sa stotožnil  s podaným vysvetlením s tým, že  túto problematiku chcel dať do pozornosti vo vzťahu k ZUŠ.
 Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák poznamenal, že problém u ZUŠ, kde neotvorili veľa individuálnych programov sú na tom lepšie. Uviedol, že bol zaužívaný systém individuálneho vyučovania a tým narastá  počet hodín a poplatky na jedného žiaka na ZUŠ nepostačujú na pokrytie miezd  a na prevádzku ZUŠ. Záverom uviedol, že predmetnou  problematikou sa mesto  bude zaoberať s poukázaním, že ide o celoslovenský problém.
 Poslankyňa MsZ, p. Mgr. Beáta Vrábelová uviedla, že nie je presvedčená o tom, že čiastka na položke týkajúcej sa zimnej údržby bola poddimenzovaná.  Bola toho názoru, že rozpočtovaná čiastka vo výške 2 000 000,- Sk bola dostatočná, keby firma Vialle zabezpečila údržbu tak, ako má zabezpečovať s tým, že by chcela vedieť skutočné dôvody navýšenia tejto položky rozpočtu zo strany Vialle.
 Prednosta MsÚ, p. Ing. Štefan Jurák uviedol, že jediným problémom bola zima a počet snehových zrážok v tomto roku s tým, že firma Vialle musela podávať vyššie výkony.
 Poslankyňa MsZ, p. Mgr. Beáta Vrábelová potvrdila, že výkony závisia od poveternostných podmienok s tým, že poukázala na sťažnosti občanov na zle udržiavané chodníky a komunikácie počas zimných mesiacov.
 Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák vyzval p. Ing. Ivana Murína na predloženie celého súboru pozmeňujúcich návrhov. Zároveň poďakoval komisii MsZ fin. reg. politiky, správy mestského majetku a komisii MsZ dopravy  a správy mestských komunikácií za doriešenie problematiky týkajúcej sa navýšenia  fin. prostriedkov na obnovu liniek MHD od 1. 5. 2005 pre časť Malý Kiar - ranný a večerný spoj a linku MHD č. 1, ktorá zabezpečuje dopravu  k NsP z celého mesta.
 Poslanec MsZ, p. Ján Benčík k obnove liniek MHD uviedol, že zo strany mesta je potrebné písomne vyzvať SAD, a.s. Nové Zámky na obnovu liniek. Podľa jeho informácií cestovné poriadky sú pripravené,  čakalo sa na schválenie finančných prostriedkov.
 Poslankyňa MsZ, p. Ing. Dagmar Kalocsayová mala otázku týkajúcu sa položky 09.1.1. Predškolské zariadenia - na dôvody navýšenia položky o 2 183 000,- Sk, či naozaj je nepostačujúci a či by sa nemalo už teraz uvažovať o podpore ŠKD a ZUŠ.
-  17  -

 Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák  požiadal o zdôvodnenie predloženého návrhu p.          PaedDr. Juraja Lutovského, ved. OŠV MsÚ, ktorý súhlasil s p. Ing. Dagmar Kalocsayovou. Zároveň ho požiadal o  zdôvodnenie predložených návrhov v diskusii.
 Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín predložil skompletizovaný návrh zmien a navrhol:
na položke 10610 Mzdy, platy - Opatrovateľská služba plus 61 000,- Sk, na položke 0830 - Vydavateľské a vysielacie služby plus 250 000,- Sk, Vypracovanie štúdie parkovania plus 75 000,- Sk, Nahrávacie zariadenie plus 72 000,- Sk - položka 713 03, položka 641 001 mínus 200 000,- Sk, príjmy celkom sú 463 975 000,- Sk, z toho bežné príjmy    359 243 000,- Sk,    výdavky celkom    463 975 000,- Sk z toho bežné výdavky   361 896 000,- Sk.
 Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu, za ktorý hlasovalo 20 poslancov MsZ, 2 poslanci MsZ sa zdržali hlasovania. Konštatoval, že návrh bol  nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
 Poslanec MsZ, p. Mgr. Juraj Ďurík poznamenal, že v prípade schválenia materiálu, ďalšie pozmeňujúce návrhy v oblasti školstva budú bezpredmetné.
 Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák  odporučil predložiť pozmeňujúci návrhu k návrhu na  uznesenia.
 Poslanec MsZ, p. Mgr. Juraj Ďurík z dôvodu časovej tiesne a potrebnej analýzy, odporučil pripraviť návrh zmeny rozpočtu na  položkách v oblasti školstva.
 Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že predložený návrh zmeny rozpočtu bol prerokovaný v komisii MsZ školstva a vzdelávania s tým, že komisia odporučila schváliť predložený návrh zmeny rozpočtu mesta.
 Poslanec MsZ, p. Mgr. Juraj Ďurík uviedol, že v danom momente prerokovávania  materiálu, neboli predložené požiadavky ZUŠ, tieto boli predložené a riešené následne.
 Poslankyňa MsZ, p. Ing. Mária Gajdošová mala zato, že p. PaedDr. Juraj Lutovský, ved. OŠV MsÚ  pozná dôvody predložených návrhov s tým, že si ich  potrebuje iba oživiť.
 Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín navrhol nezaoberať sa týmto bodom, materiál nebol zaradený na prerokovanie s tým, že každý zodpovedá za svoju časť. Zároveň uviedol, že  bude daná úloha vypracovať analýzu hradenia týchto prostriedkov, týka sa to aj orginálnych kompetencií  ŠKD a následne vyplynú nároky na rozpočet mesta. Prípadne budú prijaté racionalizačné opatrenia, ktoré  vzniknutú stratu budú musieť vyriešiť. Odporučil rokovať o predloženom návrhu zmeny rozpočtu s tým, že do návrhu na uznesenie navrhol doplniť v súvislosti s prerokovávanou informatívnou správou o výstavbe priemyselného parku, vytvorenie samostatného analytického  členenia na odd. 06.2.0. týkajúce sa priemyselného parku a všetky náklady spojené s priemyselným parkom od 1. 1. 2005 presunúť na tento oddiel s tým, že zdrojom ich krytia budú prostriedky z rezervy za predaj pozemkov Kauflandu.
 Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka uviedol, že chápe návrh podaný p. Mgr. Jurajom Ďuríkom s tým, že rokovanie MsZ by sa muselo prerušiť za účelom prípravy materiálu. Zároveň však upozornil na dodržanie a postup v zmysle rokovacieho poriadku.
 Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že v diskusii môže p. PaedDr. Juraj Lutovský podať vysvetlenie k navrhovaným zmenám.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu nebolo viac pripomienok ani viac pozmeňujúcich návrhov, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 20 poslancov MsZ, 3 poslanci MsZ sa zdržali hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený a vyzval predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu na uznesenie.
-  18  -

Predseda návrhovej komisie, p. Ing. Ladislav Bošiak predložil návrh na uznesenie, ktorý doplnil  p. Ing. Ivan Murín a navrhol  uložiť MsÚ 1) zabezpečiť vypracovanie štúdie o parkovaní pri NsP  tak, aby sa parkoviská budovali na pozemkoch, ktoré budú dané do dlhodobého prenájmu resp. budú odpredané v obidvoch prípadoch za symbolickú cenu. Týka sa to aj investície mesta v roku 2004, 2) finančné prostriedky na vybudovanie pamätných tabúľ /Rákocziho pamätník../ zapracovať do návrhu zmeny rozpočtu mesta Levice č. 2 na rok 2005, 3) vytvoriť samostatné analytické  členenie na odd. 06.2.0. týkajúce sa priemyselného parku a všetky náklady spojené s priemyselným parkom od 1. 1. 2005 presunúť na tento oddiel s tým, že zdrojom ich krytia budú prostriedky z rezervy za predaj pozemkov Kauflandu vo výške 10 661 000,- Sk.
Predsedajúci dal o predloženom návrhu na uznesenie hlasovať, za ktorý  hlasovalo 20 poslancov MsZ,  3 poslanci MsZ sa zdržali hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/VII.

 Predsedajúci vyhlásil v rokovaní MsZ obedňajšiu prestávku. Po jej ukončení požiadal prítomných o priebežnú prezentáciu.
Konštatoval, že na 15. riadnom zasadnutí MsZ bola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov MsZ, preto vyhlásil zasadnutie MsZ za uznášaniaschopné.

K bodu 11.  Správa o stave pohľadávok k 31. 12. 2004 

             Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
 Predsedajúci otvoril rozpravu.
 Materiál  bol prerokovaný v komisii MsZ fin., reg. politiky a správy mestského majetku.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka požiadal o objasnenie výšky pohľadávok uvedených v bode 15. Pohľadávky OSEM - ostatné pohľadávky vo výške12 283 000,- Sk.
Prednosta MsÚ, p. Ing. Štefan Jurák uviedol, že ide o pohľadávky z predaja majetku mesta -  pozemky, ktoré neboli ešte zaplatené a boli odsúhlasené MsZ.
Pani Ing. Eva Dorňáková, ved. OF MsÚ uviedla, že ide o pohľadávky spol. Nefab Packing Slovakia, vo výške 2 740 000,- Sk, firmy Agrostav  vo výške 8 000 000,- Sk, ktoré sú v lehote splatnosti, pohľadávka vo výške 1 500 000,- Sk Medic Invest je riešená exekučným konaním, pohľadávka vo výške 45 000,- Sk spol. GAP Nitra bude navrhnutá na odpis z dôvodu zániku organizácie a jej výmazu z obchodného registra.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ Správu o stave pohľadávok k 31. 12. 2004  prerokovať a schváliť.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
-  19  -

Za materiál hlasovalo 21 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 21 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/V.


K bodu 12. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 15/XIII/2a/2004 zo dňa 9. 12. 2004
  
Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Materiál  nebol prerokovaný v komisiách MsZ.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ  schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 15/XIII/2a/2004 zo dňa 9. 12. 2004 s účinnosťou od 1. 1. 2005.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 20 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 20 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/VIII.


K bodu 13.  Návrh aktualizácie VZN mesta Levice č. 25 o usporadúvaní verejných kultúrnych podujatí  na území mesta Levice a v mestských častiach

Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Materiál bol prerokovaný v komisii MsZ športu a kultúry.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka mal otázku týkajúcu sa § 5 a to, ktorý právny predpis ukladá majiteľom prevádzok, kde sa koná spoločenská zábava spojená s hudobnou produkciou povinnosť predložiť na MsÚ výsledok merania vplyvu hlučnosti na okolie.

-  20  -

Pani JUDr. Gabriela Andrašková, ved. OSOO MsÚ uviedla, že k nahradeniu predmetného bodu došlo z dôvodu, že v pôvodnom znení bol uvádzaný Štátny zdravotný ústav s tým, že  nové znenie bolo konzultované s p. MUDr. Alenou Frtúsovou. Uviedla, že navrhovaná úprava je v záujme mesta a v prospech občanov. Poukázala na opakujúce sa sťažnosti občanov na hlučnú prevádzku  zariadení najmä na sídliskách s tým, že túto povinnosť neukladá žiadny právny predpis.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že veľmi ťažko sa argumentuje občanom, ktorí sa sťažujú na prevádzky s hlučnou hudobnou produkciou.
Poslankyňa MsZ, p. MUDr. Alena Frtúsová  uviedla, že navrhovaná úprava je v súlade so zák. č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, ktorý  ukladá povinnosť prevádzkovateľom zdroja hlučnosti deklarovať určité výsledky merania v kultúrnych domoch.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga uviedol, že podobnú úpravu vykonalo mesto Štúrovo, ktoré  prostredníctvom MsPo zabezpečuje merania hlučnosti prevádzok.
Poslanec MsZ, p. Ladislav Jelenský mal otázku, či mesto, ako majiteľ prevádzky zabezpečí meranie hlučnosti v kultúrnych domoch.
Pani JUDr. Gabriela Andrašková, ved. OSOO MsÚ uviedla, že meranie zabezpečí mesto.
Poslankyňa MsZ, p. MUDr. Alena Frtúsová uviedla, že  ak je mesto vlastníkom, celá filozofia tejto povinnosti je deklarovať výsledky merania za účelom prijatia určitých a účelných opatrení na zníženie vplyvu hlučnosti.
Poslanec MsZ, p. Ing. Ladislav Bošiak mal otázku, ako bude vyzerať  mechanizmus merania hlučnosti prevádzky.
Poslankyňa MsZ, p. MUDr. Alena Frtúsová uviedla, že takéto merania môže vykonať iba subjekt, ktorý vlastní oprávnenie. Merania hlučnosti doteraz vykonával  ŠZÚ, resp. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach, nakoľko však laboratóriá boli zrušené, v súčasnosti na území mesta a okresu túto činnosť zabezpečuje  laboratórium RÚVZ v Nitre. Na území mesta má oprávnenie merania  vykonávať súkromný subjekt Microcá, Ing. Kubovič, ktorý má zriadené laboratóriá na Ul. 29. augusta v budove areálu pod NsP. Poznamenala, že ide o platenú službu s tým, že je potrebné predložiť písomnú žiadosť.  
Poslanec MsZ, p. MUDr. Vladimír Machajdík poukázal na hlučnosť  v súvislosti s rozkopávkou na Ul. kpt. J. Nálepku počas voľných dní s tým, že občania sa sťažujú.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že mesto vydalo povolenie k  predmetnej rozkopávke s tým, že v nedeľu práce neboli vykonávané.
Poslanec MsZ, p. MUDr. Anton Pecár mal otázku, či predmetnú povinnosť má aj usporiadateľ jednorázového podujatia. Odporučil upraviť znenie a uviesť "dodržiavať zákonom stanovenú hladinu hlučnosti".
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga uviedol, že nie všetky prevádzky majú povolenú hudobnú produkciu, diskotéky.

-  21  -

Pani JUDr. Gabriela Andrašková, ved. OSOO MsÚ k návrhu p. MUDr. Antona Pecára uviedla, že navrhovanú povinnosť sú v zmysle zákona povinní všetci dodržiavať, ide tu hlavne o tie prevádzky, kde sa pravidelne opakujú diskotéky.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga bol toho názoru, že zariadenia, ktoré nie sú uspôsobené na diskotéky a zabezpečujú jednorazovú akciu by mali zabezpečiť meranie vplyvu hlučnosti na okolie.
Poslankyňa MsZ, p. MUDr. Alena Frtúsová na otázku primátora mesta, či navrhované ustanovenie je nad rámec zákona uviedla, že je to v súlade so zákonom. Poznamenala, že prax je jednoduchšia, pretože každý,  kto takúto činnosť vykonáva má ju deklarovanú vo svojom povolení.
Poslanec MsZ, p. Ing. Ladislav Bošiak uviedol, že z navrhovaného textu nie je zrejmé, o aké prevádzky ide a odporučil zabezpečiť zariadenie na meranie vplyvu hlučnosti na okolie  pre MsPo.
Poslankyňa MsZ, p. MUDr. Alena Frtúsová doplnila informáciu a uviedla, že pracovníci mesta sú od toho, aby posúdili, do ktorej kategórie to spadá. Poukázala na ďalšie stanovené legislatívne rámce, ktoré je potrebné dodržiavať, ako  napr. denná a nočná hodina.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka uviedol, že neočakával tak rozsiahlu diskusiu  s tým, že  navrhol upraviť  celé znenie § 5  s vypustením textu " spoločenskú zábavu" a ponechať iba "hudobnú produkciu".
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga navrhol doplniť   § 5 bod 1 v texte za slovom  "predložiť"  text  "na požiadanie MsÚ".
Poslanec MsZ, p. MUDr. Anton Pecár svoj návrh vzal späť a podporil návrh p. Ing. Igora Vargu.
Poslanec MsZ, p. MUDr. Vladimír Machajdík mal otázku, aké práce sa vykonávajú na Ul. kpt. J. Nálepku aj počas  nedele.
Pani Ing. arch. Eva Ürgeová, ved. OÚŽV MsÚ uviedla, že ide o práce generálnej výmeny rozvodov  plynu na Ul. kpt. J. Nálepku, na ktoré bolo vydané rozkopávkové povolenie.
Prednosta MsÚ, p. Ing. Štefan Jurák uviedol, že ide hlavne o obmedzovanie prevádzok po 22,00 h a tých zariadení, ktoré chcú prevádzkovať diskotéky.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga k vystúpeniu p. MUDr. Vladimíra Machajdíka poznamenal, že návrh zákona ohľadom zákazu vykonávania hlučných prác neprešiel a nie je možné zabrániť vykonávaniu prác súkromnej firme.
Poslanec MsZ, p. Ing. Ladislav Bošiak navrhol upraviť znenie  v § 5 odst. 1 doplniť  text  "...spoločenská zábava spojená s hudobnou produkciou v čase nočného kľudu, sú ..."
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu p. Ing. Igora Vargu a p. MUDr. Antona Pecára, za ktorý hlasovalo 21 poslancov, 2 poslanci MsZ sa zdržali hlasovania. Konštatoval, že návrh bol 3/5 väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu p. Ing. Ladislava Bošiaka, za ktorý hlasovalo 16 poslancov, 3 poslanci MsZ hlasovali proti, 4 poslanci MsZ sa zdržali hlasovania.
-  22  -

Konštatoval, že návrh bol 3/5 väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu nebolo viac pripomienok ani viac pozmeňujúcich návrhov, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 20 poslancov MsZ, 2 poslanci MsZ hlasovali proti.
Predsedajúci konštatoval, že aktualizácia VZN mesta Levice č. 25 o usporadúvaní verejných kultúrnych podujatí na území mesta a v mestských častiach bola 3/5 väčšinou prítomných poslancov MsZ schválená.

K bodu 14. Návrh aktualizácie VZN mesta Levice č. 31 o prevode vlastníctva bytov a  nebytových  priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta

Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Materiál bol prerokovaný v komisii MsZ:
- fin., reg. politiky a správy mestského majetku
- bytovej.
 Poslanec MsZ, p. Ing. Jozef Kubala uviedol, že v prípade schválenia predmetného VZN bude potrebné pri druhej zmene rozpočtu mesta na rok 2005 plánovať čiastku na úhradu kolkov, pretože pri každom vklade bude potrebné uhradiť kolok vo výške 2000,- Sk zo strany mesta, čo bude potrebné potvrdiť aj zmluvným dodatkom medzi Službytom Levice, s.r.o. a mestom Levice. Uviedol, že k odpredaju zostáva 243 mestských bytov, z toho predpoklad odpredaja v tomto roku je 120 - 150, čo predstavuje sumu na úhradu kolkov vo výške  300 000,- Sk.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ  schváliť aktualizáciu VZN č. 31 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu nebolo viac pripomienok ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 21 poslancov MsZ, 1 poslanec MsZ hlasoval proti, 1 poslanec MsZ sa zdržal hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že aktualizácia VZN mesta Levice č. 31 o  prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta bola 3/5 väčšinou prítomných poslancov MsZ schválená.


K bodu 15. Návrh aktualizácie VZN mesta Levice č. 39 - "Trhový poriadok mestského trhoviska"
Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Materiál bol prerokovaný v komisii MsZ obchodu, služieb a CR.
-  23  -

Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ návrh aktualizácie VZN č. 39 - "Trhový poriadok mestského trhoviska" prerokovať a schváliť.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že aktualizácia VZN mesta Levice č. 39 - "Trhový poriadok mestského trhoviska" bola 3/5 väčšinou prítomných poslancov MsZ schválená.

K bodu 16. Návrh aktualizácie VZN mesta Levice č. 41 - "Trhový poriadok príležitostného trhu -  Levický jarmok"

Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Materiál bol prerokovaný v komisii MsZ obchodu, služieb a CR.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ  návrh aktualizácie VZN č. 41- "Trhový poriadok príležitostného trhu - Levický jarmok" prerokovať a schváliť.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 23 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že aktualizácia VZN mesta Levice č. 41 - "Trhový poriadok príležitostného trhu - Levický jarmok" bola 3/5 väčšinou prítomných poslancov MsZ schválená.


K bodu 17. Návrh aktualizácie VZN mesta Levice č. 48 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách a plochách na území mesta Levice

Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Materiál bol prerokovaný v komisiách MsZ
- fin., reg. politiky a správy mestského majetku
- dopravy a správy mestských komunikácií
- sociálnej a zdravotnej
- ŽP, výstavby a ÚP
- obchodu, služieb a CR


-  24  -

Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ aktualizáciu VZN č. 48 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách a plochách na území mesta Levice prerokovať a schváliť.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že aktualizácia VZN mesta Levice č. 48 o  parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách a plochách na území mesta Levice bola 3/5 väčšinou prítomných poslancov MsZ schválená.

K bodu 18. Návrh aktualizácie VZN mesta Levice č. 66 - "Trhový poriadok príležitostného trhu - Netradičný levický jarmok"

Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Materiál bol prerokovaný v komisii MsZ obchodu, služieb a CR.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ   návrh aktualizáciu VZN č. 66  - "Trhový poriadok príležitostného trhu - Netradičný levický jarmok" prerokovať a schváliť.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 23 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že aktualizácia VZN mesta Levice č. 66 o  - "Trhový poriadok príležitostného trhu - Netradičný levický jarmok" bola 3/5 väčšinou prítomných poslancov MsZ schválená.

K bodu 19. Návrh aktualizácie VZN mesta Levice č. 77 o miestnych daniach na území mesta Levice na rok 2005

Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Materiál bol prerokovaný v komisiách MsZ:
- fin., reg. politiky a správy mestského majetku
- školstva a vzdelávania
- športu a kultúry
- obchodu,  služieb a CR.
Poslankyňa MsZ, p. Ing. Mária Gajdošová uviedla, že sa stotožňuje  s požiadavkou občanov ZŤP - vozíčkárov,  ktorí požadujú širšie parkovacie miesto, nakoľko sa potrebuje dostať z boku k motorovému  vozidlu. Poukázala, že občania si za rozšírené parkovacie 
-  25  -

miesta platia poplatok vo výške 500,- Sk. Na otázku, prečo neplatia ostatní majitelia motorových vozidiel za parkovacie miesta dostala vysvetlenie, že ostatní nemajú zaručené stále to isté parkovacie miesto. Riešením by bolo vybudovanie parkovísk dostatočne širokých aj pre vozíčkárov, alebo vybudovať jedno miesto pre vozíčkára, ktoré by bolo bez poplatkov.
Navrhla do § 2 bod 6 písm. E doplniť text "Výnimku zo spoplatňovania užívania verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla, ktorého majiteľ je držiteľom osobitného osvedčenia 01 v prípade, že je užívateľ uvedeného parkoviska mobilný iba prostredníctvom invalidného vozíka, môže udeliť primátor mesta  na základe ich písomnej žiadosti."
 Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák potvrdil, že táto výnimka by sa týkala iba tých, ktorí užívajú vozík, prípadne šoférujú a vozia niekoho, kto tento vozík potrebuje.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga  uviedol, že výnimka by sa mala týkať  tých majiteľov motorových vozidiel, ktorí sú priamo "vozíčkári", aby sa predišlo jej  zneužívaniu.
Poslanec MsZ, p. Miloš Zaujec mal otázku, ako budú riešené tie organizácie mesta, ktoré si museli zakúpiť parkovaciu kartu a k technike vydávania parkovacej karty - či sa bude vydávať na číslo auta, alebo na organizáciu.
Pani Ing. Eva Dorňáková, ved.  OF MsÚ uviedla, že vrátiť finančné prostriedky je možné v prípade, ak si organizácie  zakúpili  parkovacie karty v tomto roku.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák k vydávaniu parkovacej karty pre organizácie uviedol, že techniku vydávania rieši predmetné VZN a to vydaním jedného kusu voľnej parkovacej karty pre každú organizáciu.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka k vystúpeniu p. Ing. Igora Vargu uviedol, že majiteľ vozidla nemusí byť vozíčkár, ale musí žiť v spoločnej domácnosti s takouto osobou aspoň  jeden rok, s čím sa p. Ing. Igor Varga stotožnil.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák na otázku poslanca MsZ, p. MUDr. Vladimíra Machajdíka, o ktorý paragraf ide uviedol, že ide o doplnenie § 2 bod 6b) písm. E a prečítal jeho znenie nasledovne:""Výnimku zo spoplatňovania užívania verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla, ktorého majiteľ je držiteľom osobitného osvedčenia 01 v prípade, že je užívateľ uvedeného parkoviska mobilný iba prostredníctvom invalidného vozíka, môže udeliť primátor mesta  na základe ich písomnej žiadosti."
Pani Ing. Alica Holeksová, hlavná kontrolórka mesta k predloženému návrhu uviedla, že od tohto roka primátor mesta neudeľuje výnimky.
Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín uviedol, že ak to bude  vo VZN, je možné sa k tomu vracať pri jeho aktualizácii. Navrhol uviesť "na obdobie jedného roka".
Predsedajúci prečítal upravené znenie pozmeňujúceho návrhu predloženého p. Ing. Máriou Gajdošovou nasledovne: "Na základe písomnej žiadosti je na dobu jedného roka od spoplatnenia za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla oslobodený majiteľ vozidla, ktorý je držiteľom osobitného označenia O1 a ktorý je mobilný iba prostredníctvom invalidného vozíka" a dal o tomto návrhu hlasovať.

-  26  -

Za pozmeňujúci návrh hlasovalo 18 poslancov MsZ, 2 poslanci MsZ sa zdržali hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že pozmeňujúci návrh bol 3/5 väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu nebolo viac pripomienok ani viac pozmeňujúcich návrhov, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 21 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že aktualizácia VZN mesta Levice č. 77  o miestnych daniach na území mesta Levice na rok 2005 bola 3/5 väčšinou prítomných poslancov MsZ schválená.

K bodu 20. Návrh VZN mesta Levice č. 78 o záväzných častiach územného plánu mesta Levice
      
Spracovateľka materiálu, p. arch. Ing. Eva Ürgeová, ved. OÚŽV MsÚ požiadala o doplnenie čl. 12 bod 8 s tým, že spojka "a" sa nahrádza čiarkou a na konci sa uvádza  text: " a na štátnej ceste  I/51 - Turecký rad (Obytný súbor Podhradie).
Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Materiál  bol prerokovaný v komisiách MsZ:
- fin., reg. politiky a správy mestského majetku
- na ochranu verejného poriadku
- bytovej
- sociálnej a zdravotnej
- dopravy a správy mestských komunikácií
- ŽP, výstavby a ÚP
- školstva a vzdelávania
- športu a kultúry
- obchodu, služieb a CR
- pre zabezpečovanie  požiadaviek,  potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti Malý Kiar
- pre  zabezpečovanie  požiadaviek, potrieb  a  záujmov  obyvateľov  mestskej časti Čankov
- pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľ. mestskej časti Kalinčiakovo
- pre  zabezpečovanie  požiadaviek,  potrieb  a  záujmov  obyvateľov  mestskej  časti  Horša.
 Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka mal otázku, či čl. 12 bod 7 týkajúci sa výhľadovej preložky cesty I/51 na severný okraj mesta, nie je vylučovaný čl. 13 bod 5, kde sú vymedzené chránené územia. Mal výhradu k zneniu čl.12 bod 11 týkajúci sa separovania komunálneho odpadu, kde je uvedená menovite skládka. Niekto iný môže predložiť výhodnejšiu ponuku a musel by sa meniť územný plán.
 Pani arch. Ing. Eva Ürgeová, ved. OÚŽV MsÚ uviedla, že nevidí v predloženom návrhu rozpor s tým, že v prípade vyhlasovania chráneného územia bude posudzované a skúmané zo všetkých stránok. Pripravovaný dopravný generel mesta bude brať úvahu aj túto stránku a bude navrhnutá konečná trasa. Na otázku, či nebude dané zamietavé stanovisko ochranárov v prípade realizácie severného obchvatu uviedla, že aj v súčasnosti sú platné ochranné pásma, ktoré sú uvedené v záväzných častiach ÚP.
-  27  -

 Prednosta MsÚ p. Ing. Štefan Jurák uviedol, že mesto obdržalo stanovisko z Ministerstva obrany SR,  v ktorom súhlasia so stavbou v ich chránenom území.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ  aktualizáciu VZN č. 78 o záväzných častiach územného plánu mesta Levice prerokovať a schváliť.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že aktualizácia VZN mesta Levice č. 78 o  záväzných častiach územného plánu mesta Levice bola 3/5 väčšinou prítomných poslancov MsZ schválená.

K bodu 21. Správa hlavného kontrolóra mesta Levice o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2005, č. 2/2005 a č. 3/2005

             Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
 Predsedajúci otvoril rozpravu.
 Materiál  nebol prerokovaný v komisiách MsZ.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ  Správu hlavného kontrolóra mesta Levice o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2005, č. 2/2005 a č. 3/2005  prerokovať a schváliť.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka mal pripomienku k nepresne uvedenému textu týkajúceho sa porušenia § 13 na prvej strane a na nasledujúcej strane k textu : "Na základe vyššie uvedených nedostatkov sme odporučili zlepšiť celkovú úroveň ..." bol toho názoru, že išlo o porušenie zákona. Mal otázku, aké konkrétne opatrenia boli prijaté. Postráda údaje o počte opodstatnených, neopodstatnených  sťažnostiach a u opodstatnených sťažnostiach kto bol braný na zodpovednosť.
Pani Ing. Alica Holeksová, hlavná kontrolórka mesta uviedla, že údaje o opodstatnených a neopodstatnených  sťažnostiach boli uvádzané v správe o sťažnostiach, ktorá bola predmetom 14.  rokovania MsZ.
Poslankyňa MsZ, p. Ing. Mária Gajdošová uviedla, že pozitívne hodnotí predloženú správu s tým, že hlavná kontrolórka podáva správu o zistení aj s navrhovanými opatrenia, ktoré sú už zabezpečované.
 Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že nedodržanie predĺženej lehoty vybavenia sťažnosti bola spôsobená ním a to z toho dôvodu, že sťažovateľ bol medzitým  opäť vo vyšetrovacej väzba a z dôvodu dlhej komunikácie s OR PZ v Leviciach. Uviedol, že takýto prípad sa nebude opakovať. K pripomienke týkajúcej sa opodstatnených a neopodstatnených sťažnostiach  uviedol, že niekedy je obtiažne posudzovať toto hľadisko.
Pani Ing. Alica Holeksová, hlavná kontrolórka mesta uviedla, že v odpovedi sťažovateľovi je uvádzaná opodstatnenosť alebo neopodstatnenosť sťažnosti. Požadované údaje  o sťažnostiach nie sú predmetom správy z vykonanej  kontroly.
-  28  -

Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu nebolo viac pripomienok ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 20 poslancov MsZ, 1 poslanec MsZ sa zdržal hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 21 poslancov MsZ, 1 poslanec MsZ sa zdržal hlasovania..
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/IX.

 

K bodu 22. Správa o plnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov z následnej finančnej  kontroly č. 13/2004, 14/2004 a 1/2005

Prednosta MsÚ, p. Ing. Štefan Jurák požiadal o technickú úpravu textu v treťom odseku Správy o plnení opatrení na nápravu nedostatkov z následnej finančnej kontroly č. 13/2004  správne má znieť "... o prevode vlastníctva bytov..." namiesto "vytov".
Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
 Predsedajúci otvoril rozpravu.
 Materiál  nebol prerokovaný v komisiách MsZ.
 Poslankyňa MsZ, p. Ing. Mária Gajdošová mala otázku, či navrhovaný termín u opatrenia č. 4 Správy o plnení opatrení na nápravu nedostatkov z následnej finančnej kontroly č. 13/2004  nie je možné skrátiť.
Prednosta MsÚ, p. Ing. Štefan Jurák požiadal o ponechanie termínu do konca roku 2005, nakoľko ide o zistení porušenia u 508 zmlúv.
Pani JUDr. Daniela Süssová, ved. OSEM MsÚ uviedla, že termín do konca roka 2005  je stanovený z dôvodu vykonania kontroly, či boli  zmluvy  porušené,  a či bola vykonaná úhrada splátky za predaj bytov.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ Správu o plnení opatrení na nápravu nedostatkov z následnej finančnej kontroly č. 13/2004, 14/2004 a 1/2005 prerokovať a schváliť.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu nebolo  viac pripomienok ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 21 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 21 poslancov MsZ.
-  29  -

Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/X.

K bodu 23. Návrh aktualizácie Zásad vybavovania sťažností a petícií v meste Levice

Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
 Predsedajúci otvoril rozpravu.
 Materiál  bol prerokovaný v komisii MsZ na ochranu verejného poriadku.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ  návrh aktualizácie Zásad vybavovania sťažností a petícií v meste Levice                    prerokovať a schváliť.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 20 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XI.


K bodu 24. Návrh aktualizácie Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu MsÚ v Leviciach

Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
 Predsedajúci otvoril rozpravu.
 Materiál  nebol prerokovaný v komisiách MsZ.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ  návrh aktualizácie Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu MsÚ v Leviciach  pre automatizovaný systém správy prerokovať a schváliť.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 21 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 23 poslancov MsZ.
-  30  -

Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XII.

K bodu 25. Informatívna správa z vyhodnotenia Obchodnej verejnej súťaže č. 9/2004 na prevod nehnuteľného majetku mesta - voľných pozemkov medzi Komenského ulicou a Ul. Červenej armády

Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
  Predsedajúci otvoril rozpravu.
 Materiál  bol prerokovaný v komisii MsZ fin., reg. politiky a správy mestského majetku.
  Poslanec MsZ, p. MUDr. Eugen Schweier poukázal na predložené správy z obchodných verejných súťaží prerokovávaných MsZ z hľadiska ich enormne nízkej úspešnosti. Bol toho názoru, že by bolo potrebné pouvažovať, prečo je to tak. Dôvod vidí v neprimeraných cenách odhliadnuc od toho, že mesto už nie je platca DPH.  Poznamenal, že väčší je príjem na daniach od podnikateľa, ako jednorazový príjem za predaj.
  Poslankyňa MsZ, p. Mgr. Beáta Vrábelová sa stotožnila  s p. MUDr. Eugenom Schweierom v otázke neprimeranosti cien pozemkov, nesúhlasila však s pripomienkou k nízkej úspešnosti OVS. Uviedla, že doteraz boli  vyhlásené OVS úspešné, o čom svedčí príjem do mestskej pokladne. Bola toho názoru, že  po úprave cien pozemkov, ktoré sú predmetom rokovania MsZ,  budú aj tieto  OVS úspešné.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka uviedol, že v minulosti bol tento pozemok ponúknutý za cenu 350,- Sk/m2, pričom tento pozemok budúci majitelia vrátili mestu. Poznamenal, že na predmetnom pozemku sa nachádza nevyvlastnená nehnuteľnosť a pozemok vo vlastníctve VÚEZ, Levice, ktorý by bol potrebný pri riešení kruhovej križovatky na Ul. kpt. J. Nálepku a Ul. Červenej armády.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že rokovania ohľadne zámeny predmetného pozemku s VÚEZ-om Levice už prebiehajú.
  Poslanec MsZ, p. MUDr. Eugen Schweier uviedol, že mal na mysli neúspešné OVS v odpredaji bytov.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ  zrušiť OVS č. 9/2004 na prevod nehnuteľného majetku mesta - voľných pozemkov medzi Komenského ulicou a Ul. Červenej armády, schváliť vyhlásenie OVS č. 6/2005 na prevod nehnuteľného majetku mesta - voľných pozemkov medzi Komenského ulicou a Červenej armády za vyvolávaciu cenu 1 300,- Sk/m2, odporučiť primátorovi mesta vyhlásiť OVS č. 6/2005 na prevod nehnuteľného majetku mesta - voľných pozemkov medzi Komenského ulicou a Červenej armády za vyvolávaciu cenu 1 300,-  Sk/m2.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu nebolo viac pripomienok ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
-  31  -

Za materiál hlasovalo 23 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 24 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XIII.

K bodu 26. Informatívna správa o výsledkoch Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2005 konanej dňa 21.  2. 2005

Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
 Materiál  nebol prerokovaný v komisiách MsZ.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ zrušiť OVS č. 1/2005 na prevod nehnuteľného majetku - pozemkov s budovou bývalej MŠ na Poľnej ul. v Leviciach.
Pani JUDr. Daniela Süssová, ved. OSEM MsÚ uviedla, že na MsÚ bola dňa 27. 4. 2005 doručená jedna žiadosť na odkúpenie  celého objektu bývalej MŠ na Poľnej ul. v Leviciach a druhá žiadosť na odkúpenie časti objektu tak, ako bola vyhlásená OVS č. 1/2005. Odporučila vyhlásiť novú OVS na celý objekt bývalej MŠ na Poľnej ul. v Leviciach.
 Poslankyňa MsZ, p. Mgr. Beáta Vrábelová,  predkladateľka  informatívnej správy uviedla, že odporúča MsZ zobrať na vedomie informatívnu správu o výsledkoch OVS č. 1/2005 konanej dňa 21. 2. 2005, zrušiť OVS č. 1/2005 na prevod nehnuteľného majetku - pozemkov s budovou bývalej MŠ na Poľnej ul. v Leviciach a odporučiť primátorovi mesta vyhlásiť novú OVS,  nakoľko boli predložené dve žiadosti na objekt bývalej MŠ na Poľnej ul. v Leviciach.
 Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka uviedol, že v zmysle rokovacieho poriadku bola informácia podaná p. JUDr. Danielou Süssovou, ved. OSEM MsÚ ako  doplňujúca  k predloženej správe a návrh p. Mgr. Beáty Vrábelovej sa týka návrhu uznesenia.
Predsedajúci uviedol, že na základe podanej informácie sa nebude  brať v úvahu stanovisko MsR a dal hlasovať o podanom návrhu  p. Mgr. Beáty Vrábelovej, za ktorý hlasovalo 24 poslancov MsZ. Konštatoval, že návrh bol schválený.
Poslanec MsZ, p. Ján Benčík navrhol za pozemok vyvolávaciu cenu 1000,- Sk/m2 a budovu za cenu 1000,- Sk.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka navrhol vyvolávaciu cenu za pozemok vo výške 600,- Sk/m 2 a budovu za cenu znaleckého posudku.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga stiahol svoj návrh  a stotožnil sa s návrhom p. Mgr. Pavla Čučku.
-  32  -

Poslanec MsZ, p. Ján Benčík stiahol svoj návrh a pripojil sa k návrhu p. Mgr. Pavla Čučku.
Pani JUDr. Daniela Süssová, ved. OSEM MsÚ požiadala o zváženie návrhu ceny budovy poukázajúc na jej zlý technický stav a navýšenie nákladov za  vyhotovenie znaleckého posudku.
Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín uviedol, že sa rieši  v zmysle žiadosti iba polovica objektu MŠ. Odporučil riešiť odpredaj celého objektu, nakoľko podľa podanej informácie je predložená žiadosť na celý objekt.
Pani JUDr. Daniela Süssová, ved. OSEM MsÚ potvrdila, že OVS č. 1/2005 bola vyhlásená iba na prevod časti býv. MŠ na Poľnej ul. v Leviciach, nakoľko prišla žiadosť na celý objekt MŠ  odporučila  zrušiť OVS č. 1/2005, ako aj OVS č. 5/2005 a vyhlásiť novú OVS na odpredaj celého objektu.
Poslankyňa MsZ, p. MUDr. Alena Frtúsová mal otázku na hodnotu znaleckého posudku s tým, že p. JUDr. Daniela Süssová, ved. OSEM MsÚ odpovedala, že tento znalecký posudok je potrebné vypracovať. Ďalej uviedla, že v tomto prípade nebol znalecký posudok vypracovaný, cena za jednu budovu bola stanovená za 1.- Sk a druhá budova za cenu 500,- Sk pri predchádzajúcich OVS, ktoré boli neúspešné.
Poslanec MsZ, p. Ladislav Jelenský podporil návrh p. Mgr. Pavla Čučku poukázajúc na obdobný postup pri odpredaji pozemku so schátralou budovou v mestskej časti Kalinčiakovo. Bol zato, aby sa prijal určitý systém, aby sa jednotne postupovalo.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka svoj návrh vzal späť a navrhol zrušenie súťaže a  ďalší postup riešiť pri bode 30 - Informatívna správa o výsledkoch OVS č. 5/2005, konanej dňa 11. 4. 2005.
Poslankyňa MsZ, p. Mgr. Beáta Vrábelová podporila návrh na zrušenie  OVS č. 1/2005 na prevod nehnuteľného majetku - pozemkov s budovou bývalej MŠ na Poľnej ul. v Leviciach a vrátiť sa k nemu v bode 30.
 Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín uviedol, že predtým, ako sa bude hovoriť o cene budovy, dal do pozornosti zlý stav objektu, o ktorom je zhotovená fotodokumentácia. Jednou z príčin devastácie objektu je aj to, že sa doteraz nepodarilo uskutočniť odpredaj predmetných objektov. Odporučil predložiť zhotovenú fotodokumentáciu na panel. Poznamenal, že objekt je na demoláciu a vypracovávaním znaleckého posudku sa predĺži jeho odpredaj o pol roka a je otázne, či za tú cenu bude o kúpu záujemca.
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu p. Mgr. Pavla Čučku, za ktorý hlasovalo 22 poslancov MsZ. Návrh bol schválený.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu nebolo viac pripomienok ani viac pozmeňujúcich návrhov, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 23 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.

-  33  -

Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XIV.


K bodu 27. Informatívna správa z vyhodnotenia Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2005 na prevod  nehnuteľného majetku mesta - voľného pozemku pri lekárni BELLIS, parc. č. 5887/1 a 5887/4

Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
  Predsedajúci otvoril rozpravu.
 Materiál  bol prerokovaný v komisii MsZ fin., reg. politiky a správy mestského majetku.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ zrušiť OVS č. 2/2005 na prevod nehnuteľného majetku mesta - voľného pozemku pri  lekárni BELLIS, parc. č. 5887/1 a 5887/4, schváliť vyhlásenie OVS č. 7/2005 na prevod nehnuteľného majetku mesta - voľného pozemku pri lekárni BELLIS parc.č 5887/1 a 5887/4  za vyvolávaciu cenu za 1 m2 pozemku 1 300.-Sk, odporučiť primátorovi mesta         vyhlásiť OVS  č. 7/2005 na  prevod  nehnuteľného  majetku mesta voľného pozemku          pri lekárni BELLIS, parc.č.5887/1 a 5887/4 za vyvolávaciu cenu za 1 m2 pozemku 1 300,- Sk.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 23 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 23 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XV.
 
K bodu 28. Informatívna správa o výsledku Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2005 na prevod  vlastníctva majetku mesta - pozemku s objektami na parc. č. 1815 - Mestský majer

Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
-  34  -

Materiál  nebol prerokovaný v komisiách MsZ.
Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín uviedol, že aj z tohto je zrejmé, ako fungujú  súťaže, keď sa  predával  pozemok za 500,- Sk/m2, budova za znalecký posudok. Je potrebné nájsť investora, ktorý má záujem využiť pozemok. Navrhol schváliť cenu pozemku 500,-Sk/m2 a budovu za cenu 500 000,-Sk.
 Poslanec MsZ, p. MUDr. Eugen Schweier mal otázku, či predmetné priestory mala firmy Vialle, s.r.o.  v prenájme a či boli nehnuteľnosti ponúknuté spol. LIDL, ktorá pred rokmi mala o tieto priestory záujem.
Predsedajúci, p. Ing. Štefan Mišák  odpovedal na otázky p. MUDr. Eugena Schweiera a uviedol, že firma Vialle mala v prenájme uvedené priestory a taktiež bola daná ponuka spol. LIDL.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga navrhol  zrušiť OVS č. 3/2005 a vyhlásiť ju neskôr až po vybudovaní kruhového objazdu, keď daná lokalita sa stane atraktívnejšia.
 Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka mal otázku, či v zmysle Zásada o hospodárení s majetkom mesta je možné predať budovu bez znaleckého posudku.
Pani JUDr. Daniela Süssová, ved. OSEM MsÚ uviedla, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov aj v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta cenu určuje MsZ.
 Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín uviedol, že je potrebné si uvedomiť, či ide o dubiózny majetok, alebo nie. Poukázal na podpísaný protokol o prebytočnosti majetok, podľa ktorého sa má postupovať. Poznamenal, že  v prípade ponechania majetku sa stráca čas  s jeho prerokovávaním. Stiahol svoj návrh a požiadal o vyjadrenie, či ide o prebytočný majetok, alebo nie.
Pani JUDr. Daniela Süssová, ved. OSEM MsÚ potvrdila, že protokol o prebytočnosti majetku bol podpísaný s tým, že na základe rozpravy na rokovaní MsR sa odporúča súťaž zrušiť a majetok ponechať  tak, ako navrhol p. Ing. Igor Varga, zástupca primátora mesta.
Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín uviedol, že v MsR toto nebolo odsúhlasené. Veď to odznelo, žiada o stiahnutie materiálu a vyhlásenie primátorom mesta, že majetok je pre mesto potrebný. Poukázal na náklady pri jeho udržiavaní  s tým, že ak je potrebný, nech sa využíva aby prinášal zisk.
Poslanec MsZ p. Mgr. Pavol Čučka podporil p. Ing. Ivana  Murína z druhej strany a uviedol, že majetok  mesta, z ktorého neplynie úžitok, je potrebné predať.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga uviedol, že trvá na svojom návrhu, pokiaľ odborníci - ekonómovia majú iný názor, môžu predložiť iný návrh.  Poznamenal, že s vybudovaním kruhového objazdu v danej lokalite je uvažované  v intenciách budúceho roka.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka uviedol, že by bolo možné túto skutočnosť uviesť ako vecné bremeno v územnom pláne.
Poslanec MsZ, p. MUDr. Ján Antolík  navrhol  schváliť cenu pozemku 500,-Sk/m2 a budovu za cenu 500 000,-Sk.

-  35  -

Poslankyňa MsZ, p. Mgr. Beáta Vrábelová navrhla schváliť cenu pozemku 500,-Sk/m2 a objekty za cenu 250 000,-Sk. K návrhu ceny budov uviedla, že ide o budovy určené k zbúraniu.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga svoj návrh stiahol.
Poslanec MsZ, p. MUDr. Ján Antolík svoj návrh stiahol.
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu p. Mgr. Beáty Vrábelovej, za ktorý hlasovalo 20 poslancov MsZ, 1 poslanec MsZ hlasoval proti, 2 poslanci MsZ sa zdržali hlasovania.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu nebolo viac pripomienok ani viac pozmeňujúcich návrhov, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 22 poslancov MsZ, 1 poslanec MsZ sa zdržal hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 21 poslancov MsZ, 1 poslanec MsZ sa zdržal hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XVI.

K bodu 29. Informatívna správa z vyhodnotenia Obchodnej verejnej súťaže č. 4/2005 na prevod nehnuteľného majetku  mesta - pozemku s objektom v areáli bývalej MŠ na Ludanskej ceste, Levice

Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
 Materiál  nebol prerokovaný v komisiách MsZ.
 Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka navrhol znížiť vyvolávaciu cenu pozemku na 500,- Sk/m2 a vyvolávaciu cenu objektu na 1 000 000,- Sk.
 Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín uviedol, že reálnu cenu stanoví trh, ak záujemci ponúknu vyššiu cenu, bude sa o nej rokovať. Ďalej uviedol, že si nevie  však predstaviť, čo bude s objektom o rok, ak sa nepredá. Priklonil sa k návrhu p. Mgr. Pavla Čučku.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že  objekt MŠ na Ludanskej ceste bol napojený na centrálny tepelný zdroj, nakoľko kotolňa na pevné palivo - koks, bola likvidovaná.
Poslanec MsZ, p. MUDr. Anton Pecár súhlasil s predloženým návrhom s tým, že  navrhol znížiť cenu objektu na 750 000,- Sk z dôvodu potreby veľkých úprav na objekte, cenu pozemku ponechal na 500,- Sk/m2.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka svoj návrh stiahol.
Predsedajúci dal o návrhu p. MUDr. Antona Pecára hlasovať, za ktorý hlasovalo 14 poslancov, 2 poslanci MsZ hlasovali proti, 7 poslanci MsZ sa zdržali hlasovania.

-  36  -

Predsedajúci konštatoval, že návrh bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu nebolo viac pripomienok ani viac pozmeňujúcich návrhov, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 13 poslancov MsZ, 1 poslanec MsZ hlasoval proti, 7 poslancov MsZ sa zdržalo hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený členom návrhovej komisie, p. PhDr. Romanom Salinkom  hlasovalo 15 poslancov MsZ, 1 poslanec MsZ hlasoval proti, 8 poslancov MsZ sa zdržalo hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XVII.

K bodu 30. Informatívna správa o výsledkoch Obchodnej verejnej súťaže č. 5/2005 konanej dňa 11.  4. 2005

Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Materiál  nebol prerokovaný v komisiách MsZ.
Poslankyňa MsZ, p. Mgr. Beáta Vrábelová v nadväznosti na prerokovávanie bodu programu 26 - Informatívna správa z vyhodnotenia OVS č. 1/2005 zo dňa 21. 2. 2005 navrhla zrušiť súťaž, vyhlásiť novú s vyvolávacou cenou za pozemok 500,- Sk/m2, objekt na parcele č. 2366/2  za cenu  500,- Sk a taktiež objekt na parc. č. 2299/4 za cenu 500,- Sk.
 Poslanec MsZ, p.  MUDr. Eugen Schweier navrhol cenu za budovu 250 000,- Sk, s cenou pozemku súhlasil 500,- Sk/m2.
 Poslanec MsZ, p. Ing. Jozef Kubala navrhol výmeru na parc. č. 2366/1 a 2366/3 stanoviť geometrickým plánom tak, aby bol zachovaný prístup k objektom výmenníkovej stanici a trafostanici  v šírke 1 m od objektu až po cestu.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák súhlasil s návrhom p. Ing. Jozefa Kubalu s tým, že predložený návrh neznehodnotí predmetný pozemok, ktorý sa týmto zarovná a umožní prístup k trafostanici v šírke 1 m.
Poslankyňa MsZ, p. Mgr. Beáta Vrábelová dala do pozornosti návrh p. Ing. Jozefa Kubalu s tým, že je potrebné zabezpečiť nový geometrický plán, nakoľko pri vyhlasovaní predchádzajúcej OVS bol na predmetné parcely vyhotovený geometrický plán.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga uviedol, že zmenu geometrického plánu by mal hradiť výherca OVS. Po  vysvetlení zo strany primátora mesta, že je to v záujme mesta a spol. SLUŽBYT LEVICE s.r.o. p. Ing. Igor Varga svoj návrh vzal späť.
Poslanec MsZ, p. MUDr. Ján Medovarský navrhol doplniť návrh p. Ing. Jozefa
-  37  -

Kubala s tým, že náklady nového geometrického zamerania hradí objednávateľ prvého geometrického zamerania.
Poslanec MsZ, p. Ing. Jozef Kubala bol toho názoru, že bola použitá snímka katastrálnej mapy a že nebol vyhotovený geometrický plán.
Poslankyňa MsZ, p. Mgr. Beáta Vrábelová uviedla, že bol vyhotovený nový geometrický plán pre túto súťaž.
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu p. Mgr. Beáty Vrábelovej, za ktorý  hlasovalo 13 poslancov MsZ, 8 poslancov MsZ hlasovalo proti, 2 poslanci sa zdržali hlasovania. Konštatoval, že návrh bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.   
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka vystúpil s  poznámkou a uviedol, že sa rokuje o materiáli a nie o uznesení.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu nebolo viac pripomienok ani viac pozmeňujúcich návrhov, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 13 poslancov MsZ, 6 poslancov MsZ hlasovalo proti, 4 poslanci MsZ  sa zdržali hlasovania. Konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Poslanec MsZ, p. Ing. Jozef Kubala predložil pozmeňujúci návrh k návrhu na uznesenie a navrhol výmeru na parc. č. 2366/1 a 2366/3 stanoviť geometrickým plánom tak, aby bol zachovaný prístup k objektu výmenníkovej stanici a trafostanici to v šírke 1 m od objektu.
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu p. Ing. Jozefa Kubalu, za ktorý hlasovalo 24 poslancov MsZ. Konštatoval, že návrh bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.   
Poslanec MsZ, p. MUDr. Ján Medovarský predložil doplnenie návrhu k návrhu na uznesenie a navrhol doplniť návrh p. Ing. Jozefa Kubala s tým, že náklady nového geometrického zamerania hradí objednávateľ prvého geometrického zamerania.
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu p. MUDr. Jána Medovarského, za ktorý hlasovalo 15 poslancov MsZ, 1 poslanec MsZ hlasoval proti, 6 poslancov MsZ sa zdržalo hlasovania. Konštatoval, že návrh bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.   
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 22 poslancov MsZ, 2 poslanci MsZ sa zdržali hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XVIII.


K bodu 31. Požiadavky fyzických a právnických osôb o prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva   mesta Levice do vlastníctva fyzických a právnických osôb


-  38  -

1. a) Žiadosť p. Jozefa Gumáňa, bytom Géňa č. 57 o odkúpenie nehnuteľného majetku  mesta
b) Stanovisko MsÚ v Leviciach k žiadosti p. Jozefa Gumáňa, bytom Géňa č. 57 o 
    odkúpenie nehnuteľného majetku mesta

         Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
         Predsedajúci otvoril rozpravu.
         Materiál  bol prerokovaný v komisiách MsZ:
- fin., reg. politiky a správy mestského majetku
- ŽP, výstavby a ÚP
- obchodu, služieb a CR.
Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín požiadal p. JUDr. Danielu Süssovú o podanie informácie, či nastali zmeny, prípadne  nové skutočností v predmetnej veci.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga uviedol, že prerokovávanie predmetnej žiadosti súvisí s prerokovávaním žiadosti Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku o odkúpenie nebytových priestorov v Leviciach v bode 33 programu MsZ, ktorého členovia vykonávajú na území mesta charitatívnu činnosť. Mal otázku na p. JUDr. Danielu Süssovú, ved. OSEM MsÚ, či OVS na predmetný garážový  priestor  neovplyvní aj ostávajúci. Navrhol udeliť slovo zástupcom Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku, ktorých požiadal o vyjadrenie, či majú záujem o odkúpenie  predmetných priestorov.
 Predsedajúci vyhlásil v rokovaní MsZ prestávku. Po jej ukončení požiadal prítomných o priebežnú prezentáciu. Celkovo bolo prítomných 23 poslancov MsZ. Konštatoval, že na 15. riadnom zasadnutí MsZ bola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov MsZ, preto vyhlásil zasadnutie MsZ za uznášaniaschopné.
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu p. Ing. Igora Vargu, udeliť slovo zást. Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku, za ktorý hlasovalo 23 poslancov MsZ. Konštatoval, že návrh bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený a udelil slovo p. Magdaléne Boledovičovej, prezidentke Spolku sv. Vincenta de Paul  na Slovensku.
Pani Magdalénu Boledovičová pozdravila rokovanie MsZ v mene Spolku sv. Vincenta a uviedla, že je štatutárnou zástupkyňou Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Levice, ktorý má za cieľ    pomáhať ľuďom v hmotnej  a duchovnej núdzi. Od roku 1992 v Leviciach pôsobí pod názvom Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Konferencia Sv. Jozefa, Levice. Uviedla, že pre svoju činnosť využívajú pridelené nebytové priestory na Ul. J. Bottu č. 1, ktoré mesto ponúklo na odpredaj. V týchto priestoroch členky spolku pomáhajú ľuďom tým, že občania nepotrebné šatstvo prinášajú do týchto priestorov, ktoré po roztriedení členkami spolku  tieto sú  rozdávané ľuďom v núdzi.  Poprosila  v mene členov spolku  o ponechanie predmetných priestorov v prenájme naďalej. Uviedla, že predmetné nebytové priestory sú vyhovujúce pre ich činnosť z pohľadu umiestnenia, kde chcú ďalej plniť svoje poslanie. Vyjadrila poďakovanie za umožnenie prenájmu týchto priestorov za symbolickú cenu s tým, že ušetrené peniaze boli dané ľuďom v núdzi a opätovne požiadala o ponechanie týchto priestorov pre ich charitatívnu činnosť na ďalšie obdobie.

-  39  -

Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín uviedol, že predložený návrh vychádzal z daných skutočností s tým, že po legislatívnej stránke súťaž musí byť vyhlásená ak žiadosť o odpredaj nebytových priestorov nebude Spolkom sv. Vincenta vzatá späť.  Bol toho názoru, že z hľadiska predaja celého objektu v budúcnosti by bolo vhodné  predložiť vyčíslenie investícií,  nakoľko prenajímané priestory sú za symbolickú cenu, týmto spôsobom mesto podporuje  činnosť Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku. V prípade, že sa nájdu iné vhodné  priestory, bolo by  možné odpredať predmetný objekt .
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že predmetom rokovania 33. bodu programu MsZ je žiadosť Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku o odpredaj nebytových priestorov v Leviciach na Ul. J. Bottu č.1.
Poslanec MsZ, p. MUDr. Ján Medovarský vyjadril poďakovanie členkám Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku za  ich vysoko humánnu činnosť a požiadal o odpoveď na otázku, koľko občanov využíva poskytované služby a či v súčasnosti sa počet zvyšuje, resp. znižuje.
Pani Magdalénu Boledovičová, štatutárna zástupkyňa Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku uviedla, že  konkrétne údaje nepozná, ale počet osôb sa neustále zvyšuje. Ako nezisková charitatívna organizácia nemajú financie na vlastné priestory, preto o pomoc požiadali mesta. Záverom vyjadrila poďakovanie  za možnosť vykonávať službu ľuďom         v týchto priestoroch i naďalej.
Poslankyňa MsZ, p. Mária Gajdošová uviedla, že si veľmi váži prácu, ktorú robia členky Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku. Reagovala na vystúpenie p. Ing. Ivana Murína a uviedla, že podanie žiadosti o odpredaj týchto priestorov Spolkom sv. Vincenta de Paul bolo vyvolané  tým, že  predmetná nehnuteľnosť bola zaradená medzi majetok mesta, ktorý tvorí pasíva mesta. Poznamenala, že peniaze sú oveľa menej dôležité, ako efekt, ktorý dosahujú so svojou službou o ľudí v hmotnej núdzi. Navrhla naďalej ponechať nebytové priestory za symbolickú cenu nájmu pre  Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku v prípade, že mesto neuvažuje s odpredajom objektu za symbolickú cenu. Odporučila objekt vyradiť zo zoznamu majetku mesta určeného na odpredaj.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka k prerokovávanej žiadosti p. Jozefa Gumáňa o odkúpenie garáže na Ul. J. Bottu č. 1 uviedol, že v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta mesto  musí vyhlásiť OVS, nakoľko sú predložené dve žiadosti. Bol toho názoru, že je potrebné rozhodnúť, či sa predmetný majetok odpredá. Ak sa rozhodne  neodpredať nehnuteľnosť, odporučil žiadosť p. Jozefa Gumáňa neschváliť, ponechať naďalej v nájme spolku sv. Vincenta de Paul, ak aj ich žiadosť o odpredaj bude stiahnutá.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga súhlasil s vystúpením p. Mgr. Pavla Čučka a odporučil štat. zást. p. Magdaléne Boledovičovej verejne deklarovať odstúpenie od kúpy garáže na Ul. J. Bottu č. 1.
Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín odporučil do budúcnosti hľadať vhodné priestory na prenájom za tých istých podmienok, nakoľko ide o dubiózny majetok, vyžaduje finančné prostriedky na údržbu. Súhlasil s navrhovaným riešením neodpredávať v súčasnosti objekt na Ul. J. Bottu č. 1.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga navrhol vziať na vedomie žiadosť p. Jozefa Gumáňa,  bytom Levice, časť Géňa č. 57 a neschváliť  prevod nehnuteľného majetku mesta - garáž na par. č. 4997.
- 40  -

Predsedajúci dal o návrhu p. Ing. Igora Vargu hlasovať, za ktorý hlasovalo 23 poslancov MsZ. Konštatoval, že návrh bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu nebolo viac pripomienok ani viac pozmeňujúcich návrhov, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 24 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XIX.
 
2. a)  Žiadosť p. Mgr. Kataríny Hruškovičovej, bytom Levice Vinohradnícka ul. č. 13 o odkúpenie pozemkov v k.ú. Levice, parc. č. 2366 o výmere 10 000 m2 - bývalá MŠ Poľná
    b) Stanovisko MsÚ v Leviciach k žiadosti p. Mgr. Kataríny Hruškovičovej, bytom 
        Levice Vinohradnícka ul. č. 13 o odkúpenie pozemkov v k.ú. Levice, parc. č. 2366
     o výmere 10 000 m2 - bývalá MŠ Poľná
  
Pani JUDr. Daniela Süssová, ved. OSEM MsÚ uviedla, že na odpredaj predmetného nehnuteľného majetku bola vyhlásená obchodná verejná súťaž.
         Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
  Predsedajúci otvoril rozpravu.
 Materiál  bol prerokovaný v komisiách MsZ:
- fin., reg. politiky a správy mestského majetku
- ŽP, výstavby a ÚP
- obchodu, služieb a CR.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka navrhol neschváliť odpredaj nehnuteľnosti - celý areál bývalej MŠ Poľná ul. č. 2 s tým, že sa vyhlasuje obchodná verejná súťaž.
Predsedajúci dal o návrhu p. Mgr. Pavla Čučku hlasovať, za ktorý hlasovalo 24 poslancov MsZ. Konštatoval, že návrh bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani viac pozmeňujúcich návrhov, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 24 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 23 poslancov MsZ.

- 41  -

Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XX.
 
3. a) Žiadosť firmy ELPO s.r.o., Nemocničná ul. č. 16, Veľký Krtíš o odkúpenie nehnuteľného majetku mesta
      b) Stanovisko MsÚ v Leviciach k žiadosti firmy ELPO s.r.o., Nemocničná ul. č. 16, 
           Veľký Krtíš o odkúpenie nehnuteľného majetku mesta 

         Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Materiál  bol prerokovaný v komisiách MsZ:
- fin., reg. politiky a správy mestského majetku
- ŽP, výstavby a ÚP
- obchodu, služieb a CR.

Poslanec MsZ, p. Pavol Čučka si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ  schváliť Alternatívu I. -  odpredaj časti pozemku odčleneného GP z parc. č. 2232/3 pod sociálnym zariadením pre firmu ELPO s.r.o., Nemocničná ul. č. 16, Veľký Krtíš za cenu           1 200,- Sk/m2 a vstupnú halu ponechať v majetku mesta a naďalej na jej užívanie uplatňovať nájomnú zmluvu. Pre vlastníka nehnuteľnosti na parc. č. 2232/2 zriadiť vecné bremeno práva vstupu  a prechodu cez parc. č. 2232/3.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 24 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XXI.
  
4.  a) Žiadosť spoločnosti CZ mont s r.o., Montua 5, Levice o odpredaj objektu bývalej  kotolne  so s. č. 3673 nachádzajúcej sa na parc.č. 1612/6 a pozemok parc.č. 1612/6 o výmere 478 m2,  priľahlý pozemok parc. č. 1612/17 o výmere 725 m2, vodovodnej prepadovej šachty parc.č. 1612/13 a pozemok parc.č. 1612/13 o výmere 21 m2 a 1/8 podiel zo spoločnej komunikácie nachádzajúcej sa na parc. č. 1612/1 a pozemok parc.č. 1612/1, t.j. 202 m2 v  k.ú. Levice v areáli býv. š.p. Temos Levice, Hronská ul. č. 4
b) Stanovisko MsÚ v Leviciach k žiadosti spoločnosti CZ mont s r.o., Montua 5, Levice o odpredaj objektu bývalej kotolne so s. č. 3673 nachádzajúcej sa na parc.č. 1612/6 a pozemok parc.č. 1612/6 o výmere 478 m2,  priľahlý pozemok parc. č. 1612/17 o výmere 725 m2, vodovodnej prepadovej šachty parc.č. 1612/13 a
  - 42  -

   pozemok parc.č. 1612/13 o výmere 21 m2 a 1/8 podiel zo spoločnej komunikácie nachádzajúcej sa na parc. č. 1612/1 a pozemok parc.č. 1612/1, t.j. 202 m2 v  k.ú. Levice v areáli býv. š.p. Temos Levice, Hronská ul. č. 4

         Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
  Predsedajúci otvoril rozpravu.
  Materiál  bol prerokovaný v komisiách MsZ:
- fin., reg. politiky a správy mestského majetku
- ŽP, výstavby a ÚP
- obchodu, služieb a CR.
Poslanec MsZ, p. Pavol Čučka si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ  schváliť  odpredaj objektu bývalej kotolne so s.č. 3673 nachádzajúcej sa na parc.č. 1612/6 a  pozemok parc.č. 1612/6 o výmere 478 m2,  priľahlý pozemok parc. č. 1612/17 o výmere 725 m2, vodovodnej prepadovej šachty parc.č. 1612/13 a pozemok parc.č. 1612/13 o výmere 21 m2 a 1/8 podiel zo spoločnej komunikácie nachádzajúcej sa na parc. č. 1612/1 a pozemok parc.č. 1612/1, t.j. 202 m2 v  k.ú. Levice v areáli býv. š.p. Temos Levice, Hronská ul. č. 4 za cenu  800 000,-Sk s tým, že 200 000,- Sk sa uhradí pri podpise kúpnej zmluvy a rozdiel      600 000,- Sk do 15. 12. 2005. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude podaný až po uhradení celej kúpnej ceny. Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 23 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XXII.
 
5. a) Žiadosť spoločnosti Skalpel, s.r.o., Levice, Kvetná č. 62 o odkúpenie nehnuteľného 
         majetku  - pozemku a objektu v areáli bývalej MŠ Ludanská cesta č. 6, Levice
    b) Stanovisko MsÚ v Leviciach k žiadosti spoločnosti Skalpel, s.r.o., Levice, Kvetná
        č. 62 o odkúpenie nehnuteľného majetku  - pozemku a objektu v areáli bývalej MŠ 
        Ludanská   cesta č. 6, Levice

  
Pani JUDr. Daniela Süssová, ved. OSEM MsÚ uviedla, že na odpredaj predmetného nehnuteľného majetku bola schválená obchodná verejná súťaž.
         Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
  Predsedajúci otvoril rozpravu.
 Materiál  bol prerokovaný v komisiách MsZ:
- 43  -

- fin., reg. politiky a správy mestského majetku
- ŽP, výstavby a ÚP
- obchodu, služieb a CR.
Poslanec MsZ, p. Pavol Čučka navrhol neschváliť odpredaj nehnuteľnosti - v k.ú. Levice, bývalej MŠ Ludanská cesta č. 6, Levice pre spoločnosť Skalpel, s. r.o. Levice, Kvetná č. 6.
Predsedajúci dal o návrhu p. Mgr. Pavla Čučku hlasovať, za ktorý hlasovalo 21 poslancov MsZ, 2 poslanci MsZ sa zdržali hlasovania. Konštatoval, že návrh bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani viac pozmeňujúcich návrhov, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 21 poslancov MsZ, 2 poslanci MsZ sa zdržali hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 21 poslancov MsZ,  2 poslanci MsZ sa zdržali hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XXIII.
 
K bodu 32. Žiadosť p. Štefana Zomborského, bytom Levice, Ul. Ľ. Ivana č. 25 o zníženie kúpnej ceny  pozemku
- Stanovisko MsÚ v Leviciach k žiadosti p. Štefana Zomborského, bytom Levice, Ul. Ľ. Ivana  č. 25 o zníženie kúpnej ceny pozemku

         Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
  Predsedajúci otvoril rozpravu.
 Materiál  bol prerokovaný v komisii MsZ fin., reg. politiky a správy mestského majetku.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ  schváliť Alternatívu A) - zmenu uznesenia MsZ v Leviciach č. 16/XXIV/2005 zo dňa 17. 2. 2005 nasledovne:  "kúpna cena sa mení zo sumy 200,- Sk/m2 na sumu 100,- Sk/m2 pozemku".
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 22 poslancov MsZ, 1 poslanec MsZ sa zdržal hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 22 poslancov MsZ.
- 44  -

Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XXIV.
 

K bodu 33. Žiadosť Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku o odpredaj nebytových priestorov  v Leviciach                
- Stanovisko MsÚ v Leviciach k žiadosti Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku o  odpredaj nebytových priestorov v Leviciach, Ul. J. Bottu č. 1

         Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
  Predsedajúci otvoril rozpravu.
 Materiál  bol prerokovaný v komisiách MsZ:
- fin., reg. politiky a správy mestského majetku
- obchodu, služieb a CR.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka navrhol udeliť slovo štatutárnej zástupkyni Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku. Uviedol, že v  prípade, že bude deklarované stiahnutie žiadosti o odkúpenie nebytových priestorov, navrhuje stiahnuť  z rokovania MsZ predmetný bod programu.
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu p. Mgr. Pavla Čučku, za ktorý  hlasovalo 23 poslancov MsZ.  Konštatoval, že návrh bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Pani Magdaléna Boledovičová, štatutárna zástupkyňa Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku uviedla, že žiadosť sťahujú v tom prípade, ak predmetná nehnuteľnosť nebude daná do dražby. Požiadala o ponechanie nebytových priestorov v prenájme za symbolickú cenu.
Predsedajúci konštatoval, že tým, že bolo verejne deklarované stiahnutie žiadosti o odpredaj nebytových priestorov,  stiahol  materiál z rokovania  MsZ.
Poslanec MsZ, p. MUDr. Anton Pecár mal otázku na p. Magdalénu Boledovičovú, či sa zaoberajú otázkou vybudovania  nocľahárne pre bezdomovcov v spolupráci s mestom.
Pani Magdalénu Boledovičová, štatutárna zástupkyňa Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku uviedla, že  podporujú myšlienku vybudovania takéhoto zariadenia v meste. Vyjadrila poďakovanie za spoluprácu v akejkoľvek podobe.
Predsedajúci ukončil rozpravu a vyzval predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu na uznesenie.
Predseda návrhovej komisie, p. Ing. Ladislav Bošiak predložil návrh na uznesenie, o ktorom dal predsedajúci hlasovať.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 23 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XXV.
 


- 45  -

K bodu 34. Návrh spoločnosti Ratufa a.s. Levice na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod  tenisovými kurtami
- Stanovisko MsÚ v Leviciach k návrhu spoločnosti Ratufa a.s. Levice na  majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod tenisovými kurtami

             Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Materiál bol prerokovaný v komisii MsZ fin., reg. politiky a správy mestského majetku.
Pani JUDr. Daniela Süssová, ved. OSEM MsÚ na otázku poslanca MsZ, p. Mgr. Pavla Čučku, o aké pozemky ide uviedla, že predmetné pozemky boli mestom odkúpené od p. MUDr. Nagya s tým, že zo strany spol. Ratufa a.s. Levice, ktorá pozemky užíva, bol predložený návrh na vysporiadanie nehnuteľností formou zámeny pozemkov.
Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín osvojil si stanovisko MsR neschváliť majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v majetku mesta formou zámeny, schváliť  odpredaj pozemkov v majetku mesta - pozemky pod tenisovými kurtami vedené na LV č. 1 v registri "C" operátu. Uviedol, že mesto  ponúka vrátenie pozemkov tomu, kto ich užíva s vysporiadaním od februára roku 2004. Osvojil si stanovisko MsR schváliť odpredaj pozemkov s následnou úhradou prenájmu za 250,- Sk/m2.
Pani JUDr. Daniela Süssová, ved. OSEM MsÚ doplnila p. Ing. Ivana Murína a uviedla, že cena v zmysle VZN mesta Levice č. 18   o cenách pozemkov vo vlastníctve mesta a o cenách pozemkov za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta je 147,- Sk/m2.
Poslankyňa MsZ, p. MUDr. Alena Frtúsová si osvojila stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ  neschváliť majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v majetku mesta formou zámeny, schváliť  odpredaj pozemkov v majetku mesta - pozemky pod tenisovými kurtami vedené na LV č. 1 v registri "C" operátu.
 Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu nebolo viac pripomienok ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 21 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 21 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XXVI.

 


- 46  -

K bodu 35. Návrh MsÚ v Leviciach na doplnenie uznesenia MsZ č. 16/XXX/2005 zo dňa 17. 2. 2005

         Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Materiál  bol prerokovaný v komisii MsZ fin., reg. politiky a správy mestského majetku.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka navrhol  schváliť cenu za odpredaj vo výške 20,- Sk/m2.
Pani JUDr. Daniela Süssová, ved. OSEM MsÚ uviedla, že predmetný pozemok sa nachádza v záhradkárskej osade a v zmysle zákona je maximálna cena  17,- Sk/m2.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka svoj návrh vzal späť.
Poslanec MsZ, p. Ján Benčík si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ                      schváliť  doplnenie uznesenia MsZ č. 16/XXX/2005 zo dňa 17. 2. 2005 nasledovne: "Cena za odpredaj 1 m2 pozemku parc. KNE č. 4985 je 17,-  Sk." 
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 21 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 20 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XXVII.
 
K bodu 36. Návrh MsÚ v Leviciach na zrušenie uznesenia MsZ č. 16/XXXV/2005 zo dňa 17. 2. 2005 a zmenu uznesenia MsZ č. 14/XL/2004 zo dňa 28. 10. 2004 v bode 2.1

Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Materiál bol prerokovaný v komisii MsZ fin., reg. politiky a správy mestského majetku.
Poslankyňa MsZ, p. MUDr. Alena Frtúsová si osvojila stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ  zrušiť uznesenie MsZ č. 16/XXXV/2005 zo dňa 17. 2. 2005, schváliť návrh MsÚ v Leviciach na zmenu uznesenia MsZ č. 14/XL/2004 zo dňa 28. 10. 2004 v bode 2.1 nasledovne: " byt č. 4, Ul. M. R. Štefánika č. 36, Levice pre p. Ing. Dominika Tarišku, bytom Veľké  Kozmálovce č. 261 za cenu 142 000,- Sk".

- 47  -

 Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 23 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XXVIII.

K bodu 37. Informatívna správa o plnení uznesenia MsZ č. 15/XXXV/2004 zo dňa 9. 12. 2004 k  analýze využitia nehnuteľného majetku mesta

         Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
  Predsedajúci otvoril rozpravu.
 Materiál  bol prerokovaný v komisiách MsZ:
- fin., reg. politiky a správy mestského majetku
- obchodu, služieb a CR.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ Informatívnu správu o plnení uznesenia MsZ č. 15/XXXV/2004 zo dňa 9. 12. 2004 k  analýze využitia nehnuteľného majetku mesta  prerokovať.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 23 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 23 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XXIX.

 Predsedajúci vyhlásil v rokovaní MsZ prestávku. Po jej ukončení požiadal prítomných o priebežnú prezentáciu. Celkovo bolo prítomných 22 poslancov MsZ. Ospravedlnil p. MUDr. Alenu Frtúsovú z rodinných dôvodov. Konštatoval, že na 15. riadnom zasadnutí MsZ bola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov MsZ, preto vyhlásil zasadnutie MsZ za uznášaniaschopné.


- 48  -

K bodu 38. Žiadosti  o zmenu územného plánu mesta Levice                                                         
                    - spoločnosti  KUFFERATH  SLOVAKIA s.r.o., Ul. ku Bratke č. 5, Levice
                    - Ing. Miloša Slušného, Hronské Kľačany č. 623                                                                     
                    - mesta Levice
                    - p. Dušana Guťana
                    - p. Daniela Niča, Ul. ku Bratke č. 18, Levice                                                                                                                       Stanovisko MsÚ v Leviciach k žiadostiam o zmenu územného plánu mesta Levice

Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Materiál  bol prerokovaný v komisiách MsZ:
- fin., reg. politiky a správy mestského majetku
- ŽP, výstavby a ÚP.
Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín mal otázku, či  bol na rokovanie pozvaný zástupca spol. KUFFERATH SLOVAKIA s.r.o., Ul. ku Bratke a aké zaujal stanovisko k prerokovávanému materiálu. Uviedol, že ide o pozemky, ktoré by mali slúžiť na rozvoj podnikateľskej činnosti tohto zahraničného podnikateľského subjektu, aby nedošlo k administratívnemu  zabráneniu realizovať podnikateľské zámery na území mesta.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka poukázal na predložené žiadosti o zmenu územného plánu mesta Levice s tým, že návrh na zmenu územného plánu mesta Levice bol viackrát daný k pripomienkovaniu a bola možnosť vyjadriť sa. Uviedol, že predložené žiadosti by neschválil s výnimkou  zmeny k územnému plánu mesta Levice pre rozšírenie priemyselného parku.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že požiadavka bola predložená na základe dodatočného rozhodnutia, keď už bol územný plán schválený. Ďalej uviedol, že spol. KUFFERATH SLOVAKIA, s.r.o. začala vykupovať pozemky za účelom rozšírenia výroby v čase, keď v územnom pláne bola predmetná plocha schválená ako priemyselná zóna. Na základe zadania mestom bola táto plocha preklasifikovaná na komunálnu zónu.
Pani Ing. arch. Eva Ürgeová, ved. OÚŽV MsÚ doplnila informáciu a uviedla, že časť tejto plochy bola preklasifikovaná na priemyselnú a časť plochy na športovú rekreáciu, keď bola akceptovaná požiadavka občanov.
Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila
B/ MsZ a) prerokovať  žiadosť o zmenu územného plánu mesta Levice, spoločnosti KUFFERATH SLOVAKIA s.r.o., Ul. ku Bratke č. 5, Levice, p. Ing. Miloša Slušného, Hronské Kľačany č.623, mesta Levice, p. Dušana Guťana, p. Daniela Niča, Ul. ku Bratke č. 18, Levice 
b) neschváliť obstarávanie zmien a  doplnkov k územnému plánu mesta Levice pre alternatívnu možnosť napojenia severného obchvatu v zmysle požiadavky Ing. Miloša Slušného, Hronské Kľačany č. 623 a zaoberať sa požiadavkou zmeny územného plánu až na základe výsledkov dopravného generelu mesta.
c) schváliť
    1. obstarávanie zmien a doplnkov k územnému plánu mesta Levice pre rozšírenie priemyselného parku v lokalite Géňa v zmysle požiadavky mesta Levice - z finančných prostriedkov rozpočtu mesta,
- 49  -

2. obstarávanie zmien a doplnkov k územnému plánu mesta Levice na zmenu    funkčného  využitia územia  v zmysle žiadosti  p. Dušana Guťana, p. Daniela Niča, Ul. ku Bratke č. 18, Levice
s tým, že predmetné stanovisko navrhol doplniť o bod c) 3. schváliť žiadosť o zmenu územného plánu mesta Levice spoločnosti KUFFERATH SLOVAKIA s.r.o. Ul. ku Bratke č. 5, Levice obstarávanie zmien a doplnkov k územnému plánu mesta Levice  v zmysle požiadavky spoločnosti KUFFERATH SLOVAKIA s.r.o. Ul. ku Bratke č. 5, Levice.
Pani Ing. arch. Eva Ürgeová, ved. OÚŽV MsÚ na otázku primátora mesta, či je možné vyhovieť požiadavke spoločnosti KUFFERATH SLOVAKIA s.r.o. a súčasne riešiť zelenú zónu uviedla, že spoločnosť má požiadavku na celú plochu vrátane zóny určenej na rekreačno športovú zónu. V prípade schválenia požiadavky by sa zabránilo rozvoju tejto zóny.
Poslanec MsZ, p. Ján Benčík navrhol hlasovať o bodoch B/c/1. 2. 3. jednotlivo.
Predsedajúci po upresnení znenia návrhu p. Jána Benčíka uviedol, že navrhuje hlasovať  o požiadavkách  jednotlivo.
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu p. Ing. Ivana Murína schváliť predložený návrh v zmysle stanoviska MsR  doplnený o  bod c) 3. - schváliť obstarávanie zmien a doplnkov k územnému plánu mesta Levice  v zmysle požiadavky spoločnosti KUFFERATH SLOVAKIA s.r.o. Ul. ku Bratke č. 5, Levice, za ktorý hlasovalo 9 poslancov MsZ, 2 poslanci MsZ hlasovali proti, 11 poslancov MsZ sa zdržalo hlasovania. Konštatoval, že návrh nebol schválený.
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu p. Jána Benčíka  po doplnení  o bod 3.   obstarávanie zmien a doplnkov k územnému plánu mesta Levice  v zmysle požiadavky spoločnosti KUFFERATH SLOVAKIA s.r.o. Ul. ku Bratke č. 5, Levice hlasovať o jednotlivých požiadavkách, za ktorý hlasovalo 14 poslancov MsZ, 1 poslanec MsZ hlasoval proti, 7 poslancov MsZ sa zdržalo hlasovania. Konštatoval, že návrh bol schválený.
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu schváliť obstarávanie zmien a doplnkov k územnému plánu mesta Levice pre rozšírenie priemyselného parku v lokalite Géňa v zmysle požiadavky mesta Levice - z finančných prostriedkov rozpočtu mesta, za ktorý hlasovalo 19 poslancov MsZ, 1 poslanec MsZ hlasoval proti, 2 poslanci MsZ sa zdržali hlasovania. Konštatoval,  že návrh bol schválený.
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu schváliť obstarávanie zmien a doplnkov k územnému plánu mesta Levice na zmenu   funkčného  využitia územia  v zmysle žiadosti  p. Dušana Guťana, p. Daniela Niča, Ul. ku Bratke č. 18, Levice, za ktorý hlasovalo 9 poslancov MsZ, 7 poslancov MsZ hlasovalo proti, 6 poslancov MsZ sa zdržalo hlasovania. Konštatoval, že návrh nebol schválený.
 Predsedajúci dal hlasovať o návrhu schváliť obstarávanie zmien a doplnkov k územnému plánu mesta Levice  v zmysle požiadavky spoločnosti KUFFERATH SLOVAKIA s.r.o. Ul. ku Bratke č. 5, Levice, za ktorý hlasovalo 7 poslancov MsZ,  4 poslanci MsZ hlasovali proti, 11 poslancov MsZ sa zdržalo hlasovania. Konštatoval,  že návrh nebol schválený.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Juraj Ďurík navrhol, aby sa hlasovalo  o požiadavke p. Ing. Miloša Slušného, Hronské Kľačany č. 623. 
Predsedajúci vyzval p. Ing. Evu Ürgeovú, ved. OÚŽV MsÚ o vyjadrenie k predmetnej požiadavke, ktorá uviedla, že p. Ing. Miloš Slušný  je vlastník pozemkov, ktoré sú v trase navrhovaného severného obchvatu a požiadal o zmenu tejto trasy. Jeho požiadavka bude riešená po spracovaní dopravného generelu mesta, resp. bude upravená podľa predpisov a pripomienok dopravných orgánov.
- 50  -

Poslanec MsZ, p. Mgr. Juraj Ďurík navrhol neschváliť obstarávanie zmien a  doplnkov k územnému plánu mesta Levice pre alternatívnu možnosť napojenia severného obchvatu v zmysle požiadavky Ing. Miloša Slušného, Hronské Kľačany č. 623 a zaoberať sa požiadavkou zmeny územného plánu až na základe výsledkov dopravného generelu mesta.
Predsedajúci dal o predloženom návrhu hlasovať, za ktorý hlasovalo 20 poslancov MsZ, 1 poslanec MsZ hlasoval proti a 1 poslanec MsZ sa zdržal hlasovania. Konštatoval, že návrh bol schválený.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu nebolo viac pripomienok ani viac pozmeňujúcich návrhov, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 18 poslancov MsZ, 1 poslanec MsZ hlasoval proti, 3 poslanci MsZ sa zdržali hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka vyzval predkladateľov zmien o predloženie písomných úprav.
Predseda návrhovej  komisie, p. Ing. Ladislav Bošiak predložil návrh na uznesenie.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Juraj Ďurík navrhol dať priestor návrhovej komisie na spracovanie  návrhu na uznesenie a vyhlásiť prestávku.
Predsedajúci vyhlásil v rokovaní prestávku. Po jej uplynutí požiadal o priebežnú prezentáciu. Celkovo bolo prítomných 21 poslancov MsZ. Ospravedlnil p. Mgr. Beátu Vrábelovú, ktorá sa dostavila na rokovanie MsZ v jeho priebehu. Konštatoval, že na 15. riadnom zasadnutí MsZ bola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov MsZ, preto vyhlásil zasadnutie MsZ za uznášaniaschopné.
Predseda návrhovej  komisie, p. Ing. Ladislav Bošiak predložil návrh na uznesenie.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 16 poslancov MsZ, 1 poslanec MsZ hlasoval proti, 4 poslanci MsZ sa zdržali hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XXX.

K bodu 39. Správa o stave životného prostredia v meste Levice a v mestských častiach za rok 2004 doplnená o ekonomické zhodnotenie stavu životného prostredia v meste Levice a v mestských častiach

         Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Materiál  bol prerokovaný v komisiách MsZ:
- fin., reg. politiky a správy mestského majetku
- ŽP, výstavby a ÚP.
Poslanec MsZ, p. PhDr. Roman Salinka uviedol, že správa nebola prerokovávaná v
komisiách MsZ pre  zabezpečovanie  požiadaviek, potrieb  a  záujmov  obyvateľov 


- 51  -

mestských častí.  K tabuľkovej časti uviedol, že štatisticky za mestskú časť Čankov  sú zahrnutí záhradkári, ktorí majú trvalý pobyt v Leviciach, čím sa navyšujú  finančné ukazovatele za mestskú časť Čankov. Požiadal do budúcna obdobné správy predkladať na prerokovanie komisiám MsZ pre  zabezpečovanie  požiadaviek, potrieb  a  záujmov  obyvateľov  mestských častí. 
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga navrhol v správe nahradiť výraz "eutanázia"  slovom "utratenie". Zároveň si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ                      Správu o stave životného prostredia v meste Levice a v mestských častiach za rok 2004 doplnenú o ekonomické zhodnotenie stavu životného prostredia v meste Levice a v mestských častiach prerokovať a schváliť.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu nebolo viac pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 21 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 21 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XXXI.

K bodu 40. Žiadosti nájomcov mestských bytov na prevod bytu z vlastníctva mesta do vlastníctva  fyzických osôb

         Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
  Predsedajúci otvoril rozpravu.
  Materiál  bol prerokovaný v komisii MsZ bytovej.
Poslanec MsZ, p. Ing. Jozef Kubala si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ   schváliť prevod vlastníctva bytov za predpokladu, že žiadatelia spĺňajú podmienky VZN mesta  Levice č. 31 o prevode bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta v zmysle predloženého návrhu.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 21 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 21 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XXXII.
- 52  -
 
K bodu 41. Návrh spol. SLUŽBYT  LEVICE s r.o. o zníženie výšky nájomného za nebytové  priestory v
- objekte Poľná č. 6 Levice - čistenie odevov a pranie bielizne Judita Hengericsová, Marta  Báťová,
- objekte Poľná č. 6 Levice - Slovenský červený kríž, územný spolok Levice
- mestskej časti Horša - predajňa potravín COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
- objekte Nábrežná č. 1 Levice - kancelársky priestor Únia nevidiacich a  slabozrakých Slovenska ZO č. 17

         Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
  Predsedajúci otvoril rozpravu.
 Materiál  bol prerokovaný v komisii MsZ fin., reg. politiky a správy mestského majetku.
Poslanec MsZ, p. Ing. Jozef Kubala si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ schváliť výšku nájomného nasledovne:
- Čistenie odevov a pranie bielizne Judita Hengericsová, Marta Báťová :35 760, 00Sk/rok
- Slovenský červený kríž, územný spolok Levice :                                   18 120, 20 Sk/rok
- Predajňa potravín COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo :                      1, 00 Sk/rok               
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO č. 17 :                             3 050,00 Sk/rok.
Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín k spôsobu riešenia predmetných žiadostí o zníženie nájomného mal otázku, či takto sa bude pristupovať ku všetkým žiadostiam. Uviedol, že záverom roka bude požadovať sprehľadnenie toku, napr. pre SČK - nájom bude platiť v plnej výške, na druhej strane, ak napríklad požiada o zníženie výšky nájomného, toto  môže byť znížené. Poznamenal, že všetky žiadosti predložené spol. SLUŽBYT s.r.o. Levice majú dopad na mestský rozpočet.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu nebolo viac pripomienok ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 21 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 20 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XXXIII.
 

 

- 53  -

K bodu 42. Správa o činnosti Margita - Ilona s.r.o. Levice a rozbor hospodárenia za rok 2004

         Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
  Predsedajúci otvoril rozpravu.
 Materiál  bol prerokovaný v komisiách MsZ:
- fin., reg. politiky a správy mestského majetku
- obchodu, služieb a CR.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ  Správu o činnosti  Margita - Ilona s.r.o. Levice a rozbor hospodárenia za rok 2004 prerokovať a schváliť.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 20 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 21 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XXXIV.


K bodu 43. Správa o činnosti MsKS Levice a rozbor hospodárenia za rok 2004

         Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
  Predsedajúci otvoril rozpravu.
 Materiál  bol prerokovaný v komisiách MsZ:
- fin., reg. politiky a správy mestského majetku
- športu a kultúry.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ   Správu o činnosti MsKS Levice a rozbor hospodárenia za rok 2004                    prerokovať a schváliť.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 20 poslancov MsZ, 1 poslanec MsZ sa zdržal hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 21 poslancov MsZ.
- 54  -

Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XXXV.

K bodu 44. Návrh zriaďovacej listiny MsKS Levice

         Pani Bc. Berta Jasečková, riaditeľka MsKS Levice požiadala o úpravu predloženého návrhu zriaďovacej listiny MsKS Levice tak, ako bol predložený na rokovanie MsR s tým, že  všetky činnosti budú zaradené do predmetu činnosti a za zriaďovateľa  bude uvedené mesto Levice.
Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Materiál  nebol prerokovaný v komisiách MsZ.
Poslankyňa MsZ, p. Ing. Mária Gajdošová uviedla, že predmetná zmena bola vykonaná na jej otázku, či tam nie je potrebné uviesť hlavný predmet činnosti. Spracovateľmi bolo konštatované, že nie je potrebné rozdeliť predmet činnosti na hlavný predmet činnosti a predmet činnosti, za čo sa ospravedlnila. V zriaďovacej listine bude uvedený predmet činnosti s 8 odrážkami.
Predsedajúci uviedol, že nie je dôvod ospravedlňovať sa, zriaďovacia listina bola upravená.
Poslanec MsZ, p. MUDr. Anton Pecár požiadal o objasnenie formulácie textu v prvej odrážke - sprostredkovanie kultúrnych hodnôt..., kde odporučil doplniť napr. "šírenie kultúrnych hodnôt.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga mal za to, že ide nielen o sprostredkovanie ale aj tvorbu kultúrnych hodnôt a jej šírenie.
 Pani Bc. Berta Jasečková, riaditeľka MsKS Levice na otázku predsedajúceho, či navrhované spojenie bude doplnené uviedla, že túto otázku bude konzultovať                              s jazykovedným  odborníkom.
Poslanec MsZ, p. MUDr. Vladimír Machajdík  súhlasil s doplnením predloženej zriaďovacej listiny.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila schváliť návrh Zriaďovacej listiny MsKS Levice a zrušiť Zriaďovaciu listinu MsKS Levice zo dňa 24. 2. 2000. 
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu nebolo viac pripomienok ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 14 poslancov MsZ, 3 poslanci MsZ sa zdržali hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 21 poslancov MsZ.
- 55  -

Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XXXVI.
 
K bodu 45. Správa o činnosti SŠZ Levice a rozbor hospodárenia za rok 2004

         Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
  Predsedajúci otvoril rozpravu.
 Materiál  bol prerokovaný v komisiách MsZ:
- fin., reg. politiky a správy mestského majetku
- športu a kultúry.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ Správu o činnosti SŠZ Levice a rozbor hospodárenia za rok 2004 prerokovať a schváliť.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XXVII.
 

K bodu 46. Žiadosť Levického oblastného športového centra Ul. Ľ. Podjavorinskej č. 3 o zachovanie výšky nájomného do konca roka 2005
- Stanovisko SŠZ Levice k  žiadosť Levického oblastného športového centra Ul. Ľ. Podjavorinskej č. 3 o zachovanie výšky nájomného do konca roka 2005

         Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Materiál  nebol prerokovaný v komisiách MsZ.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ schváliť Levickému oblastnému centru Ul. Ľ. Podjavorinskej č. 3 zachovanie  výšky nájomného do konca roka 2005.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 21 poslancov MsZ.
- 56  -

Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Predsedajúci vyzval predsedu návrhovej komisie na predloženie návrhu na uznesenie.
Poslankyňa MsZ, p. Ing. Dagmar Kalocsayová vystúpila s poznámkou, či nie je potrebné vykonať úpravu v Zriaďovacej listine SŠZ Levice, kde taktiež ako u MsKS Levice   nie je potrebné uviesť hodnotu prenajatého majetku mesta.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že predmetná otázku  bude uvedená v zápisnici s tým, že im bude predložený návrh na doplnenie Zriaďovacej listiny SŠZ Levice.
Pani Bc. Berta Jasečková, riaditeľka MsKS Levice uviedla, že Zriaďovacia listina MsKS Levice bola menená z dôvodu zrušenia hospodárskej činnosti MsKS - reštauračné zariadenie Družba.
Poslankyňa MsZ, p. Ing. Dagmar Kalocsayová poukázala na uvedenie stavu prenajatého majetku v Zriaďovacej listine MsKS Levice s tým, či aj u ostatných organizáciách by sa nemala vykonať úprava týkajúca sa stavu prenajatého  majetku.
Pani Ing. Alica Holeksová, hlavná kontrolórka mesta uviedla, že pripomienka p. Ing. Dagmar Kalocsayovej je opodstatnená,  je to povinná náležitosť  vymedziť finančne a vecne majetok v zriaďovacej listine. Keďže došlo k zmene správy majetku na  prenájom majetku, odporučila pripraviť do najbližšieho zastupiteľstva návrh Zriaďovacej listiny SŠZ Levice.
Predsedajúci uviedol, že p. Ing. Roman Takács, riaditeľ SŠZ Levice si osvojil pripomienku a na 15. rokovanie MsZ predloží návrh Zriaďovacej listiny SŠZ Levice a dal hlasovať o návrhu na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie, za ktorý  hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XXXVIII.
 
K bodu 47. Správa o činnosti LTS s.r.o. Levice a rozbor hospodárenia za rok 2004

         Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
  Predsedajúci otvoril rozpravu.
 Materiál  bol prerokovaný v komisiách MsZ:
- fin., reg. politiky a správy mestského majetku
- športu a kultúry.
- obchodu, služieb a CR.
Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín uviedol, že komisia MsZ fin., reg. politiky a správy mestského majetku odporučila správu prerokovať a schváliť s pripomienkou jej doplnenia o zmluvu s firmou AVC, s.r.o. Bratislava. Zároveň informoval o obdržanom liste od konateľa spoločnosti AVC, s.r.o., ktorý podľa neho mal tvoriť prílohu materiálu. Požiadal primátora mesta o informáciu  a vysvetlenie, prečo  predmetná zmluva nie je uzavretá  a či budú rokovania o vstupe mesta do spoločnosti AVC, s.r.o. Bratislava, prípadne o jej odkúpení
- 57  -
 
mestom. Poznamenal, že v zmene rozpočtu boli schválené finančné prostriedky na prenosové pojítko LTS vo výške 250 000,- Sk. Ďalej komisia MsZ fin., reg. politiky a správy mestského majetku v súvislosti s prerokovávanou správou žiadala, aby MsÚ v dostatočnom časovom predstihu bezodkladne vhodnou formou informoval poslancov MsZ o všetkých plánovaných akciách organizovaných mestom, ako napr. informácie o  návštevách mesta, organizovanie stretnutí s občanmi mesta. Mal otázku, či je podpísaný dodatok k zmluve, ktorou je zabezpečované financovanie medzi spoločnosťou LTS s.r.o. Levice  a mestom. Poukázal na nezrovnalosti niektorých ustanovení pri podpisovaní zmluvy a výmenu strán, čo považoval za neprípustný spôsob úpravy zmluvy a nezlučiteľné s konaním normálneho úradníka zo strany ÚP. V prípade, že takéto konanie sa bude opakovať, bude  požadovať sankčný postih pre zodpovedných zamestnancov.
Poslanec, p. Miloš Zaujec uviedol, že v diskusii sa vyjadrí k listu konateľa AVC, s.r.o., Bratislava.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že dodatok k zmluve so spol. LTS, s.r.o. je podpísaný. Poukázal na pretrvávajúci problém preberania prác LTS s.r.o. na základe mesačného fakturovania. Bolo nutné  zasiahnuť do návrhu z toho dôvodu, že ak niekto podpisuje faktúru ročne za 850 000,- Sk až 1 000 000,- Sk, čo si mesto objedná u LTS, problém vznikol s kontrolou. Potvrdil vznik problému kontroly vysielania relácií z kopca Vápnik, ktorý bol vyriešený  tým, že odporučil pre MsÚ zakúpiť anténu smerovanú na Vápnik, čím bude možné  kontrolovať zo strany MsÚ vysielané programy. Do zmluvy považoval za  nutné doplniť ustanovenie o kontrole v čase, keď nebolo vysielanie cez vysielacie pojítko. Poznamenal, že je potrebné venovať pozornosť kontrole faktúr pri ich podpisovaní a to až na základe poznaného. Uviedol, že ho zaujal návrh na odkúpenie spoločnosti AVC, s.r.o., prípadne podnikateľským subjektom  s tým, že je možné o tomto návrhu rokovať s konateľom spoločnosti, ktorého považuje za odborníka v tejto činnosti. Od času, keď bola mestu Levice udelená licencia na Vápnik, odvtedy žiadne iné mesto na Slovensku nedostalo súhlas na vysielanie  systémom MMDS.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila Správu o činnosti LTS s.r.o. Levice a rozbor hospodárenia za rok 2004 prerokovať a schváliť.
Poslankyňa MsZ, p. Ing. Mária Gajdošová uviedla, že obdržala podrobnú informáciu o náplni referenta pre styk s médiami citujúc nasledovnú časť: "- zabezpečuje pravidelné informačné príspevky o meste a o činnosti volených predstaviteľoch mesta v regionálnej tlači a médiách". Poukázala na porušenie prístupu médií na stretnutie s ministrom pôšt a telekomunikácií SR. Ku kontrole a k preberaniu príspevkov na lokálne televízne  vysielanie v káblových rozvodoch mesta Levice uviedla, že je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 511/1992 Z.z.  o správe daní a poplatkov, ktorý pamätá na to, aby kontrolný orgán pri kontrole príliš nezaťažoval podnikateľa pri získavaní informácií.
                                                 


- 58 -
 
Poslanec MsZ, p. Miloš Zaujec poznamenal, že v protokole pri návšteve ministra pôšt a telekomunikácií SR za menom bola uvedené funkcia -  referent  pre styk s verejnosťou, ale pred návštevou mala a jej funkčné zaradenie bolo - referent pre styk s verejnosťou a médiami.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu nebolo viac pripomienok ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XXXIX.


K bodu 48. Žiadosť p. Róberta Števka, bytom Levice, Ul. F. Engelsa č. 46 o vzdanie sa funkcie člena komisie  MsZ športu a kultúry

              Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Materiál  nebol prerokovaný v komisiách MsZ.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila  MsZ odvolať p. Róberta Števka, bytom Levice, Ul. F. Engelsa č. 46 z funkcie člena komisie MsZ športu a kultúry na základe jeho písomnej žiadosti zo dňa 20. 4. 2005.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XL.
 

 


 - 59  -
 
K bodu 49. Návrh na voľbu člena komisie MsZ športu a kultúry p. Daniela Mikušku, bytom Levice, Južná ul. č. 11

Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Materiál  nebol prerokovaný v komisiách MsZ.
Predsedajúci vyzval volebnú komisiu k vykonaniu aktu voľby člena komisie MsZ športu a kultúry p. Daniela Mikušku.
Pani  Mgr. Beátu Vrábelovú, predsedníčka volebnej komisie predložila návrh na zvolenie p. Daniela Mikušku, bytom Levice, Južná ul. č. 11 za člena komisie MsZ športu a kultúry verejným hlasovaním, o ktorom dala hlasovať.
Za návrh hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedníčka volebnej komisie konštatovala, že p. Daniel Mikuška bol   nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený za člena komisie MsZ športu a kultúry.
Predsedajúci  dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XLI.

K bodu 50. Informatívna správa o súčasnom stave výstavby priemyselného parku
             
              Písomný materiál poslanci MsZ obdržali pred rokovaním MsZ.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Materiál  nebol prerokovaný v komisiách MsZ.
Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín požiadal o podanie informácií, hlavne o tých indíciách, ktoré boli spomínané, resp. naznačené  nejaké problémy s firmou  NEFRETITY, s.r.o. Žilina z hľadiska neplnenia termínov, čo mesto vykonalo, aby sa termíny splnili, čo mestu hrozí s investíciou Nefab Packaging Slovakia, s.r.o., lebo je predpoklad, že mesto nestihne plniť termíny, môže byť sankcionované firmou  Nefab Packaging Slovakia, s.r.o., ako sa tieto sankcie premietnu na spoločnosť, ktorá sa má realizovať. Požiadavky niektorých dotknutých účastníkov, majiteľov súkromných pozemkov - požiadal o zadefinovanie o aké požiadavky ide, v akých výškach. Bol toho názoru, že  zmluvy a požiadavky mesto obdržalo písomne, mali byť prílohou predloženého materiálu, aby bolo zrejmé o čo ide.  Ďalej požiadal o presné uvedenie o aké dve faktúry ide, v akých výškach a prečo boli napadnuté. Uviedol, že
                                                  - 60  -

tam je ten problém, že sa diametrálne líšia od skutočností, ktoré boli uvedené  pri výberovom konaní. Predpokladal, resp. sa domnieval, že minimálne o 100 % prekračujú sumu, ktorá bola plánovaná zaplatiť za prevedené práce. Pri jednej faktúre ide o čiastku 5, 4 mil. Sk, zrazu je 12 mil. Sk, pri druhej faktúre sa predpokladala, resp. bola naplánovaná čiastka 6 mil. Sk za skrývku a  prišla faktúra na 22 mil. Sk. Jednoznačne všetkým je potrebné povedať o čo tu vlastne ide, aby každý sa mohol pýtať, ako sa toto bude riešiť a prečo vlastne k takémuto niečomu došlo.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že v predloženej správe sú uvedené najdôležitejšie informácie. Na základe výsledkov verejnej súťaže mesto podpísalo zmluvu o zabezpečení výstavby a podmieňujúcich a súvisiacich činností pre priemyselný park Levice Géňa s firmou NEFRETITY, s.r.o. so sídlom Vajanského 8, Žilina s tým, že začiatkom tohto roka sa začali problémy s plnením predmetnej zmluvy. Uviedol, že včas boli vybudované stavebné prípojky pred Nefab Packaging Slovakia, s.r.o., odstránenie skrývky spod komunikácií. Faktúry v zmysle zmluvy boli dodávateľovi  uhradené z dôvodu, aby práce pokračovali ďalej a boli splnené termíny  pre firmu Nefab Packaging Slovakia s.r.o. Na pozemku, ktorý mesto dostalo do nájmu od Slovenského pozemkového fondu sa nachádzal   vysokotlakový rozvádzač plynu a z dôvodu neskorého vydania stavebného povolenia sa nedodržal stanovený termín jeho prekládky. Inžinierske činnosti zabezpečuje firma NEFRETITY, s.r.o., ktorá má na tomto oneskorení svoj podiel. V ďalšom priebehu mesto v zmysle zmluvy  s dodávateľom zabezpečovalo  vybudovanie inžinierskych sietí, t.j. prípojky vody, plynu, elektriny, kanalizácie, ako rozvod do priemyselného parku podľa predpokladaného zastavania jednotlivých pozemkov, čo bolo prerokované ešte v roku 2004. Bol vypracovaný geometrický plán a zakreslené požiadavky mesta o polohe ciest a inžinierskych sietí s tým, že firma NEFRETITY s.r.o. predložila svoj zámer zastavania a po vzájomných rokovaniach sa dospelo ku kompromisu zastavania inžinierskymi sieťami a bol dohodnutý hlavný termín dodávky - 31.03.2005 na vybudovanie realizačnej, čiže koncovej prípojky vody, ktorá mala byť privedená okolo firmy Nefab Packaging Slovakia s.r.o., kanalizácie pre firmu Nefab Packaging Slovakia s.r.o. s odvodnením hlavnej prístupovej cesty, elektrickej prípojky  22 kV kábla a telekomunikačných liniek. Tieto prípojky neboli urobené, nakoľko nastali problémy s vydávaním územného rozhodnutia. Mesto Levice začalo mať problémy s majiteľmi susedných nehnuteľností  s PM Zbrojníky, s.r.o. p. Pakšim, s p. Ing. Pavlom Šidom a p. Petrom Gálikom, ktorí vlastnia pozemky o výmere 2, 4 ha na konci priemyselného parku.  Uviedol, že vo finančnej analýze o prehľade čerpania pridelených finančných prostriedkov bola uvedená suma  vo výške 714 000,- Sk, týkajúca sa zabezpečenia vstupov na pozemky a súhlasu vlastníkov susedných pozemkov, plus napojenie na médiá, ktoré  v súčasnosti, ako stavebné prípojky mesto riešilo z areálu PM Zbrojníky s.r.o. Postupne tieto nároky narastali tak od firmy PM Zbrojníky, tak od vlastníkov susediacich pozemkov pp. Ing. Šido, Gálik a uviedol niektoré požiadavky -  za prejazd pozdĺž PM Zbrojníky s.r.o. na dobu 6 mesiacov, kedy  by bola rozkopaná hlavná prístupová cesta a za dočasnú el.  prípojku
                                                   
- 61  -
pre firmu Nefab Packaging Slovakia s.r.o. požadoval PM Zbrojníky s.r.o. pri ústnych rokovaniach 6 mil. Sk +6 mil. Sk, čo bola pre mesto nesplniteľná podmienka. Pri prekládke plynovodu, výstavbe kanalizácie vody požadoval p. Peter Gálik opäť náhradu škody. Tieto požiadavky boli vznesené vždy, keď bol návrh na vydanie rozhodnutia, vzápätí mesto obdržalo odvolanie p. Ing. Pavla Šida a p. Petra Gálika voči určitým bodom a požiadavka na finančné odškodnenie. Mesto akceptovalo iba jednu požiadavku p. Ing. Pavla  Šida, týkajúcu sa zasiahnutia do ochranného pásma jeho pozemku, čo bolo v zmysle občianskeho zákonníka doriešené. Jeho nároky však  ďalej narastali a až v posledných 3 dňoch sa dospelo k dohode s p. Ing. Pavlom Šidom, resp. boli splnené jeho požiadavky, napriek tomu sa  voči autoremadúre mesta odvolal a opäť hrozilo predĺženie vydania územného rozhodnutia. Tieto problémy spôsobili predĺženie vydania územného rozhodnutia na inžinierske siete s tým, že právoplatnosť nadobudlo dňa 27. 4. 2005, kedy p. Ing. Pavol Šido vzal svoje odvolanie späť. Nasleduje dielčie vydávanie stavebných rozhodnutí, kde sa opäť očakávajú obdobné postoje vlastníkov susediacich pozemkov s tým, že vyslovil podozrenie prepojenia firmy NEFRETITY s.r.o. na PM Zbrojníky, s.r.o., kde má firma umiestnené kancelárie a  na p. Ing. Pavla  Šida,  od ktorého sme počuli, resp.  p. JUDr. Daniela Süssová videla, že medzi nimi došlo k uzatvoreniu zmluvy o budúcej zmluve na kúpu pozemku, ktorý vlastní  p. Ing. Pavol Šido. Uviedol, že sa očakávajú obdobné tlaky pri vydávaní stavebných povolení. K dodržaniu termínov pre Nefab Packaging Slovakia s.r.o. z dôvodu predlžovania termínov jednotlivých rozhodnutí pre inžinierske siete  firma Nefab Packaging Slovakia s.r.o. navrhla, že siete a prípojky elektriny, kanalizácie, vody, telekomunikácie v  rámci jej pozemku si zabezpečí a to na základe zmluvy o dielo s mestom. Uviedol, že s predloženým návrhom, ako aj spôsobom financovania sa mesto zaoberalo a navrhovala sa vinkulácia finančných prostriedkov vo výške 25 mil. Sk. Po uskutočnení  právnej analýzy o  možnosti  odstúpenia od zmluvy s firmou NEFRETITY s.r.o.  a   blížiacim sa termínom 13. 4. 2005 na výstavbu firmy Nefab Packaging Slovakia s.r.o., boli s firmou NEFRETITY s.r.o. dohodnuté termíny výstavby  všetkých prípojok vrátane dopravnej  infraštruktúry za prítomnosti mesta a firmy Nefab Packaging Slovakia s.r.o. s tým, že konateľ spoločnosti NEFRETITY  s.r.o. zmluvu nepodpísal s odôvodnením konzultácie návrhu termínov s právnikom. Dňa 15. 4. 2005 sa uskutočnilo rokovanie s firmou NEFRETITY s.r.o., ktorá odmietla dať záväzné stanovisko k dokončeniu dohodnutých termínov. To znamená, že ani mesto Levice nemohlo predložiť záväzné stanovisko k termínom vybudovania prípojok firme Nefab Packaging Slovakia s.r.o. Ďalšie rokovanie sa uskutočnilo v sídle firmy Nefab Packaging Slovakia s.r.o. v Bratislave, kde bol mestu predložený návrh odstúpenia od zmluvy. Po právnej analýze bolo mesto upozornené, že odstúpením od zmluvy  súčasne by spôsobilo to, že súdnym opatrením by firma NEFRETITY mohla zablokovať výstavbu inžinierskych sietí približne na dva mesiace, čo by viedlo k nedokončeniu prípojok pre firmu Nefab Packaging Slovakia s.r.o. Obrat nastal vydaním územného rozhodnutia s tým, že firma Nefab Packaging Slovakia s.r.o. môže podať žiadosť o čiastkové stavebné povolenia a začať budovať lokálne inžinierske siete. Podotkol, že do 31. 1. 2005 mala firma NEFRETITY, s.r.o. predložiť mestu realizačné projekty, resp.

-62-
najmä rozpočet inžinierskych sietí, čo sa  nestalo. K 31. 3. 2005 malo mesto a firma NEFRETITY, s.r.o.  spoločne predložiť žiadosť na MH SR o ďalšiu podporu priemyselného parku. Firma NEFRETITY s.r.o. dňa 31. 3. 2005 bez vedomia mesta odovzdala žiadosť na MH SR, ktorá bola mestu vrátená na doplnenie a dopracovanie rozpočtu na podporu priemyselného parku. K nahliadnutiu je obsiahla korešpodencia medzi mestom a firmou NEFRETITY s.r.o. s tým, že ak by nedošlo k právnej analýze  mesto by odstúpilo od zmluvy. Zmluva s firmou Nefab Packaging Slovakia s.r.o. bola obojstranne výhodná, pribudol ďalší investor firma Globo fastern Europe, s.r.o, Rakúsko a  s firmou Steel Strips Wheels LTD, India bol dohodnutý termín rokovania k podmienkam spolupráce. Na otázku, čo mestu hrozí uviedol, že je potrebné vyhnúť sa zmluvným pokutám s firmou Nefab Packaging Slovakia, zvážiť zmluvné pokuty pri odstúpení  od zmluvy s firmou NEFRETITY s.r.o. Mal za to, že je potrebné dodržať  termíny dohodnuté na spoločnom rokovaní dňa 13. 4. 2005. Konštatoval, že medzi firmou NEFRETITY s.r.o. a firmou Nefab Packaging Slovakia s.ro. pretrváva neschopnosť vzájomnej komunikácie.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka mal otázku, kto právne zastupoval mesto pri uzatvorení zmluvy po skončení verejného obstarávania.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že na základe výsledkov verejnej súťaže o verejnom obstarávaní, ktorej bol členom spolu s p. Ing. Štefanom Jurákom, Ing. Igorom Vargom, Ing. Boženou Krajčovicovou, p. Ing. Ivanom Murínom, mesto podpísalo zmluvu o zabezpečení výstavby a podmieňujúcich a súvisiacich činností pre Priemyselný park Levice Géňa s firmou NEFRETITY, s.r.o. so sídlom Vajanského č. 8, Žilina.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka poukázal na správanie sa firmy NEFRETITY s.r.o. s tým, že mesto by malo odstúpiť od zmluvy.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák k tomu uviedol, že takýto krok sa zvažuje s tým, že ak by sa dala výpoveď v súčasnosti, alebo pred mesiacom, súdnym opatrením by firma mohla pozastaviť výkon rozhodnutia a mesto by nemohlo  stavať v priemyselnom parku. Pán JUDr. Kuchárik, ktorý je poverený zastupovaním mesta v tejto oblasti upozornil na tento problém. Na otázku p. Mgr. Pavla Čučku, kto pripravoval obsah zmluvy po právnej stránke, kto bol prítomný pri jej podpisovaní a či bola posúdená právnikom uviedol, že súčasťou verejného obstarávania bolo predloženie návrhu zmluvy. Pri záverečnom sedení bola prítomná  p. JUDr. Daniela Süssová.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka  mal otázku, kde je projektový manažér mesta.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že s projektovým manažérom mesta bol rozviazaný pracovný pomer dohodou, ktorý nastúpil do firmy Nefab Packaging Slovakia s.r.o.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka bol toho názoru, že mali byť odborne posúdené všetky materiály a zmluvy  v súvislosti s prípravou výstavby priemyselného parku. To, že zmluva po právnej stránke nebola odborne posúdená považoval za dosť vážnu chybu.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák poukázal na časovú tieseň na posúdenie výsledkov verejnej súťaže, čo pokladá za chybu s tým, že problém  nevidí v zmluve, ale v jej neplnení.
 - 63  -
Prednosta MsÚ, p. Ing. Štefan Jurák uviedol, že bola uzatvorená zmluva o dielo, kde bol presne stanovený harmonogram,  kedy má dodávateľ inžinierskych sietí splniť termíny. Napriek upozorneniam stanovené termíny neboli dodržané. Mal zato, že to nie je otázka zmluvy, ale otázka postoja dodávateľa. Na sankcie uvedené v zmluve, o ktorých nechcel hovoriť verejne, sú k nahliadnutiu.
 Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín nadviazal na p. Mgr. Pavla Čučku a uviedol, že  komisia pre priemyselný park, ktorej bol členom, bola vytvorená  hlavne z dôvodu, aby všetky uzatvárané zmluvy s investormi boli touto komisiou schvaľované. Poznamenal, že nemá informáciu  o schvaľovaní zmluvy  s firmou  Globo fastern Europe, s.r.o. s tým, že predloží návrh, aby na rokovania MsZ bola predkladaná informácia o výstavbe  priemyselného parku, aby každý poslanec bol informovaný o dianí a čo mesto čaká. Mal za to, aby sa nehovorilo, či verejné, alebo neverejné zasadnutie. Jednoznačne je potrebné povedať, že spoločnosť, ktorá  vyhrala výberové konanie neplní zmluvné podmienky. Každá koruna, o ktorú mesto príde musí byť zdôvodnená, buď sú zlé zmluvy, alebo vzťahy. Bol toho názoru, že  k ukončeniu zmluvného vzťahu je potrebné vyjadriť sa jednoznačne. Uviedol, že snaha o ukončenie zmluvného vzťahu už bola  pri verejnom obstarávaní k výstavbe inžinierskych sietí, keď boli k návrhu zmluvy pripomienky. K časovej tiesni došlo z titulu už predtým  podpísanej zmluvy s firmou Nefab Packaging Slovakia s.r.o., ktorá požiadala zabezpečenie  inžinierskych sietí do pol roka.  Požiadal o zdôvodnenie, aké kroky sa podnikli a prečo sa nezabezpečilo náhradné riešenie,  resp. ako sa mal  donútiť výherca výberového konania zabezpečiť náležitosti dané zmluvou. Uviedol, že na rokovaní  MsR viackrát inicioval vypracovanie správy o výstavbe priemyselného parku s tým, že prvý materiál je predložený k prerokovaniu MsZ.  Uviedol, že v  predloženej správy  je uvedené koľko financií je preinvestovaných, ale nie je zreteľné, koľko mesto priemyselný park bude stáť a na druhej strane musia byť zdroje krytia. Jednoznačne musí byť uvedené koľko dostane mesto z MH SR a koľko dá mesto z vlastného rozpočtu. Firma NEFRETITTY, s.r.o. vyhrala výberové konanie, má termín a splatnosť faktúr 12 mesiacov a stále mesto nevie koľko to bude mesto stáť. K požadovanej dotácie z MH SR firmou NEFRETITY, s.r.o. bez súhlasu mesta  vo výške 250 mil. Sk uviedol, že mesto uvažovalo o  120 mil. Sk s poukázaním na predložené faktúry. Uviedol, že v zmluve bola stanovená suma  vo výške cca 7 mil. Sk a  faktúra  bola   predložená  na  12  mil.  Sk.,   faktúra za skrývku   bola   predložená  vo  výške  22  mil.  Sk, mesto  uvažovalo  s   polovicou.   MH SR je daný rozpis  finančných   prostriedkov - účel   použitia - 51 mil. Sk  a nerátalo sa s tak vysokými sumami, aké  boli   fakturované. Uviedol,  že ich  úhradu    jednoznačne  bude   navrhovať    z prostriedkov  poskytnutých MH SR bez dopadu na rozpočet mesta. Práce musia byť prerušené, tieto  budú      zadávané a realizované podľa harmonogramu  ako    budú chodiť   zdroje  z MH   SR. Bolo uvažované, že mesto poskytne 10 %, t.j. maximálne 10 mil. Sk, čo sú odložené prostriedky z predaja     pozemkov pre  Kaufland.  Dodal,  že  zatiaľ  iné  uznesenie  nebolo  ani prijaté.  Mal  otázku, z čoho bude zabezpečené ďalšie  financovanie  výstavby   priemyselného   parku   a   treba  povedať,  že  sú   tu  dve faktúry  vo výške  22  mil. Sk, ďalšia faktúra  vo   výške  12  mil.  Sk,   požiadavka     firmy           NEFRETITY s.r.o.      na      vybudovanie          siete                                               
- 64 -
za 25 mil. Sk + DPH. Dodal, že to je už viac, ako je zostatok dotácie -  46 mil. Sk a ako sú zadefinované prostriedky v rozpočte mesta a to sa ešte nezačalo s ďalšími aktivitami, čo sa týka cesty a ďalšieho budovania sietí. Zatiaľ sa hovorí o malom území s tým, že celé územie je na rozlohe 50 ha a o jednej firme Nefab Packaging Slovakia s.r.o. Uviedol, že podá návrh na uznesenie a  požiadal o odpoveď na otázku týkajúcu sa troch čísiel. K  podozreniu, ktoré vyslovil primátor mesta - konanie proti záujmom mesta uviedol, že podstata zmluvy je taká, že NEFRETITY s.r.o. má mesto Levice zastupovať smerom navonok. Vyslovilo sa podozrenie, že  koná  proti záujmom mesta, čo považoval za dosť vážny argument. Nevie si prestaviť, ako mesto ďalej bude spolupracovať  s firmou, ktorá neplní termíny, predkladá faktúry, ktoré nie sú v súlade so schválením, tlačí k preplateniu faktúr za podmienky, ak nebudú uhradené, nebude pokračovať v prácach pre firmu Nefab Packaging Slovakia s.r.o., predkladá dodatky zmlúv k legalizácii ceny,  ktorá bola mestom napadnutá. Uviedol, že si nevie predstaviť ďalšiu spoluprácu s takouto spoločnosťou a chcel by  počuť zo strany mesta, aby to nebolo o dva mesiace povedané, že dopad na mestský rozpočet bude 20, 30, 40, 50 mil. Sk a o štyri mesiace 100 mil. Sk. Mal zato, že je potrebné jednoznačne povedať, ako to mesto ide robiť. Všetci prítomní chcú byť informovaní a musia byť informovaní. Zástupcovia mesta, čo sa týka aj úradu si nezoberú na zodpovednosť  podpísanie niečoho, čo nie je  v súlade, resp. čo nie je kóšer. Nikto nemôže nikoho do toho nútiť,  nastane patová situácia a musí sa konať, aby mesto neprišlo o investora.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák na vysvetlenie uviedol, že po kontrole obdržaných faktúr tieto boli vrátené späť vystaviteľovi s tým, že nekorešpondujú s ustanoveniami zmluvy a mesto žiada ich úpravu. Konštatoval, že  kontrolou z MH SR na  čerpanie prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu nebolo zistené porušenie zákona č. 303/1995 Z.z.  Uviedol, že v liste z MH SR, ktorým bola vrátená na doplnenie žiadosť predložená mestu na poskytnutie dotácie na priemyselný park  bola uvedená ponuka na predloženie žiadosti financovania zo štrukturálnych fondov. Dodal, že pri poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu mesto musí zabezpečiť v zmysle zákona o priemyselnom parku nekofinancovanie vo výške 5 - 10 %, pričom pri čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov to predstavuje 30 % a z regionálneho rozvoja, ktoré mesto obdržalo v roku 2004 vo výške 51 mil. Sk na základe podpisu dohôd s firmou Nefab Packaging Slovakia s.r.o. a Steel Streps Wheels LTD, India. V nadväznosti s uvedeným by v súčasnosti nebola  spomínaná firma Hankook, Kórea. Zdôraznil, že nikto nedá súhlas na preplatenie  faktúry, ktorá nebude v súlade so zákonom. Bude nutné zasiahnuť do zmluvy s firmou NEFRETITY s.r.o. s tým, že bez podmienenia vyplatenia dvoch faktúr, sú záväzné termíny ukončenia prípojky firme Nefab Packing Slovakia. V prípade ich ukončenia, na základe už vykonanej právnej analýzy, by mesto odstúpilo od zmluvy  s firmou  NEFRETITY s.r.o. a pokračovalo vo výstavbe priemyselného parku novou súťažou a novým dodávateľom inžinierskych sietí. Ďalej uviedol, že od zriadenia komisie pre priemyselný park nebola podpísaná okrem firmy Globo fastern Europe, s.r.o. žiadna iná zmluva.  Podpísanie zmluvy s firmou Globo fastern Europe, s.r.o. bolo odsúhlasené na poslednom zasadnutí odbornej komisie v mesiaci  marec 2005 s tým, že

- 65 -

firma prispeje na výstavbu inžinierskych sietí sumou 70,- Sk/m2, t.j. cca 2, 8 mil. Sk, ktorá bude príjmom mesta. Posledná informácia týkajúca sa ceny pozemkov stanovená SPF bola pre rok 2004 vo výške 130,- Sk/m2, pre rok 2005 je predpoklad jej zvýšenia na 200,-Sk/m2. Pri rokovaní s tureckým partnerom bola ponúknutá cena vo výške 300,- Sk/m2, nakoľko ide už o zhodnotený pozemok s tým, že všetky prostriedky musia byť investované do inžinierskych sietí.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Juraj Ďurík mal otázku v súvislosti s firmou Hankook, Kórea poukázajúc na zverejnené informácie v médiách, aké sú vyhliadky  na vstup tohto investora s objemom investície 500 mil. euro, ako je mesto pripravené, čo vie mesto ponúknuť ako zástupcovia tohto štátu a záujemci o riešenie situácie v regióne.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák spresnil údaj o objeme investície s tým, že ide o objem 500 mil. dolárov s tým, že v prílohe materiálu sú v evidenčnom liste základné informácie uvedené. Uviedol, že mesto Levice predložilo všetky podklady pre to, aby investor mohol vstúpiť do mesta. Ak vláda rozhodne a splní všetky požiadavky tohto veľkého investora, posledný krok bude prejednanie investičnej zmluvy a splnenie podmienok, ktoré už nezabezpečuje mesto. Nakoľko ide o osobitného investora, príprava a realizácia tejto investície podlieha osobitnému režimu, bude potrebné založiť investičnú spoločnosť, ktorá bude zabezpečovať iba výstavbu kórejského investora, všetky finančné prostriedky pôjdu cez túto spoločnosť.  Bolo vyčlenené územie o rozlohe 51 ha pre predmetnú stavbu, princíp výstavby bude prebiehať  cez Prvú investičnú spoločnosť, ktorá bude zodpovedať priamo MH SR.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga uviedol, že pri rokovaniach je  snaha rešpektovať prianie investorov, ako je nezverejňovanie názvu firmy. Porušenie tohto moratória prišlo z niektorých médií, ktoré  zverejnili názov firmy na svojich webovských stránkach. Uviedol, že takéto pôsobenie môže uškodiť, následne budúci investor dementoval  rozhodnutie o investovaní na Slovensku a v meste Levice.
Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín mal zato, že je potrebné vyjadriť sa k návrhu na vybudovanie prípojky firmou Nefab Packing Slovakia za 25 mil. Sk + 5 mil. Sk s  DPH a aká výška faktúry bude od firmy NEFRETITY s.r.o. a ako bude hradená.  Dotácia z MH SR vo výške 41 mil.  Sk zatiaľ nie je vyčerpaná.  Podal vysvetlenie k svojmu odchodu zo zasadnutia komisie pre priemyselný park z dôvodu vznesených obvinených  p. Žigmundom voči jeho osobe, ako aj  k osobe  prednostu MsÚ a pána primátora.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák vyjadril podozrenie, že v prípade úhrady obdržaných faktúr, by práce pokračovali a v priebehu dvoch týždňov by boli prípojky pre firmu Nefab Packaging Slovakia zabezpečené.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Juraj Ďurík navrhol zvolať neverejné mimoriadne zasadnutie MsZ k odznelým otázkam. 
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga poukázal na neporušenie predpisov zo strany mesta a primátora mesta, čo bolo konštatované  kontrolou  MH SR.


 - 66  -
 
Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín uviedol, že ku konfrontácii s p. Kučerom a p. Žigmundom, došlo už pred uzatvorením vyhodnotenia súťažných podkladov, keď komisia nesúhlasila s navrhovanou  čiastkou za právne služby, na  propagáciu a marketing a za donesenie investora, čo predstavovalo rádovo niekoľko mil. Sk. K uzatvoreniu výsledkov súťaže došlo z dôvodu, že bola už podpísaná zmluva s firmou Nefab Packing Slovakia s termínom vybudovania prípojky.
Poslankyňa MsZ, p. Ing. Dagmar Kalocsayová sa pripojila  k návrhu p. Mgr. Juraja Ďuríka s tým, aby  poslanci MsZ dostali celú genézu prípravy výstavby priemyselného parku a informácie o zasadnutiach komisie pre priemyselný park.
Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák poznamenal, že kontrola MH SR bola zameraná aj na správnosť verejného obstarávania.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka upozornil na porušenie rokovacieho poriadku, čo odôvodnil vážnosťou prerokovávanej problematiky. Navrhol ukončiť rozpravu a vziať na vedomie predloženú informatívnu správu o súčasnom stave výstavby priemyselného parku Levice - Géňa  a odporučiť  primátorovi mesta zvolať do dvoch týždňov neverejné mimoriadne zasadnutie MsZ.
Predsedajúci dal hlasovať o spoločnom návrhu p. Mgr. Pavla Čučku, p. Mgr. Juraja Ďuríka a p. Ing. Dagmar Kalocsayovej, za ktorý hlasovalo 21 poslancov.
Predsedajúci konštatoval, že návrh bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený. Vyzval predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu na uznesenie.
Predseda návrhovej komisie, p. Ing. Ladislav Bošiak predložil návrh na uznesenie doplnený o pozmeňujúce návrhy k uzneseniu nasledovne:Mestské zastupiteľstvo  v Leviciach
berie na vedomie  Informatívnu správu o súčasnom stave výstavby priemyselného parku, odporúča  primátorovi mesta zvolať mimoriadne neverejné zasadnutie MsZ, ukladá MsÚ vypracovať finančnú analýzu, ktorá bude definovať všetky náklady, ako aj zdroje krytia týchto nákladov za rok 2004 a predpoklad na rok 2005 v súvislosti s I. etapou budovania priemyselného parku a   doložiť právnu analýzu zmluvných vzťahov so spoločnosťou NEFRETITI s.r.o. Žilina s návrhom možností ukončenia týchto zmluvných vzťahov.
 Pani Ing. Alica Holeksová, hlavná kontrolórka mesta upozornila na znenie § 7 bodu 1. rokovacieho poriadku MsZ s tým, že neverejné zasadnutie sa vyhlási vtedy, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.  Odporučila riešiť inú formu stretnutia s poukázaním na skutočnosť, že zmluva je hradená z verejných prostriedkov a nemá byť prečo neverejne prerokovávaná.
 Poslanec MsZ, p. MUDr. Ján Medovarský navrhol upraviť text na konci návrhu na uznesenie a uviesť "... právnu analýzu s alternatívami riešenia týchto zmluvných vzťahov".
  Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka odporučil zvolať verejné mimoriadne MsZ.
 Predseda návrhovej komisie, p. Ing. Ladislav Bošiak predložil upravený návrh na uznesenie v zmysle návrhu predloženého p. MUDr. Jánom Medovarským.

 - 67  -
 
 Poslanec MsZ, p. Mgr. Juraj Ďurík navrhol doplniť návrh na uznesenie o termín a mimoriadne zasadnutie MsZ zvolať do 14 dní.
 Prednosta MsÚ, p. Ing. Štefan Jurák dal na zváženie odporučenie hlavnej kontrolórky pretože na zastupiteľstve nepovie to, čo by  povedal na neformálnom stretnutí.
 Poslanec MsZ, p. Mgr. Juraj Ďurík požiadal  primátora mesta o predloženie návrhu formy stretnutia.
 Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že je za verejné zasadnutie s tým, že preverí, či nebude po právnej stránke  porušenie podávanie informácií, ktoré sa týkajú druhej strany a  požiadal o predloženie návrhu.
 Poslanec MsZ, p. Ing. Ladislav Bošiak bol toho názoru, že riešením by bolo zvolanie komisie pre priemyselný park za účasti poslancov MsZ.
 Prednosta MsÚ, P. Ing. Štefan Jurák uviedol, že ak chce obhájiť svoje kroky, tak musí povedať veci, ktoré verejne nemôže povedať.
 Poslanec MsZ, p. Mgr. Juraj Ďurík uviedol, že pred rokovaním MsZ môžu byť podané informácie, ktoré nemôžu byť zverejnené.
 Poslanec MsZ, P. MUDr. Ján Antolík uviedol, že ďalšou formou by mohlo byť zasadnutie MsR, ktoré je neverejné s prizvaním poslancov MsZ.
 Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín k návrhu p. Ing. Ladislav Bošiaka uviedol, že komisia pre priemyselný park bola zriadená, aby odporúčala  ustanovenia do zmlúv s investormi. K vystúpeniu prednostu MsÚ, p. Ing. Štefana Juráka uviedol, že nie je potrebné uvádzať právne slučky, aby hneď nebol súdny spor od niektorých pánov, ktorí majú na právnikov dosť peňazí s tým, že sa nedá napádať jednotlivými účastníkmi rokovaní a bude sa
vyjadrovať  len po porade s právnikom.
 Predseda návrhovej komisie, p. Ing. Ladislav Bošiak predložil upravený návrh na uznesenie.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XLII.
 

K bodu 51. Informácia o poskytnutí dotácií primátorom mesta v zmysle VZN mesta Levice č. 73 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta Levice

         Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Materiál  nebol prerokovaný v komisiách MsZ.
 - 68  -
 
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila MsZ Informáciu  o poskytnutí dotácií primátorom mesta v zmysle VZN mesta Levice č. 73 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta Levice prerokovať.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 22 poslancov MsZ.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XLIII.
 

K bodu 52. Výzva k poslancom MsZ Levice

              Písomný materiál poslanci MsZ obdržali.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Materiál  nebol prerokovaný v komisiách MsZ.
Poslanec MsZ, p. Miloš Zaujec, predkladateľ materiálu uviedol, že návrh doplní  v zmysle stanoviska MsR o finančný rozpočet na  realizáciu navrhovanej tabule "Obetiam komunizmu" a o návrh lokality na umiestnenie pamätnej tabule a predloží na najbližšie riadne zasadnutie MsZ.
Poslanec MsZ, p. Ján Benčík mal otázku, koľko z uvedeného počtu osôb boli občania mesta Levice.
Poslanec MsZ, p. Miloš Zaujec uviedol, že podľa jeho vedomostí z uvedeného počtu boli dvaja občanmi  mesta Levice.
Poslanec MsZ, p. Mgr. Juraj Ďurík mal technickú poznámku k uvedeniu správneho roku okupácie - 1968.
Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín v nadväznosti na iniciatívu vybudovania Rákocziho pamätníka navrhol tento návrh doplniť o finančný rozpočet s určením miesta, k čomu by sa vyjadrili príslušní odborníci a návrh by bol zaradený na prerokovanie pri ďalšej zmene rozpočtu mesta na rok 2005.
Zástupca primátora mesta, p. Ing. Igor Varga si osvojil stanovisko MsR, ktorá odporučila predkladateľovi poslancovi MsZ p. Milošovi Zaujecovi "Výzvu k poslancom MsZ Levice" doplniť o finančný rozpočet na realizáciu ním navrhovanej pamätnej tabule "Obetiam  komunizmu"  a o návrh lokality na umiestnenie tejto pamätnej tabule.

 - 69  -
 
Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka uviedol, že ide o záslužnú vec s tým, že odporučil predložiť výtvarnú štúdiu s návrhom na umiestnenie.
Poslanec MsZ, p. Miloš Zaujec  uviedol, že výtvarnú  štúdiu k návrhu pamätnej tabule "Obetiam komunizmu" predloží.
Poslanec MsZ, p. Ing. Ivan Murín odporučil riešiť všetky požiadavky komplexne a na prerokovanie zaradiť  aj návrh predložený  Maticou Slovenskou.
Vzhľadom na to, že k predmetnému materiálu nebolo viac pripomienok ani žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci ukončil rozpravu a dal hlasovať o materiáli ako celku.
Za materiál hlasovalo 19 poslancov MsZ, 3 poslanci MsZ sa zdržali hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že materiál bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 21 poslancov MsZ, 1 poslanec MsZ sa zdržal hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/XLIV.
 
K bodu 53. Diskusia

 Poslanec MsZ, p. Mgr. Pavol Čučka  vo svojom diskusnom príspevku:
- v prvej časti  mal otázku, kedy bude ukončené zimné upratovanie komunikácie na Ul. Z. Nejedlého a Ul. ku Bratke, nakoľko posypový materiál sa roznáša
- v druhej časti  podal námet MsPo na vykonanie kontroly zameranej na parkovanie áut na vyznačených bezbariérových miestach
- v tretej časti upozornil na  parkovanie áut na chodníku v časti od Ul. kpt. Nálepku  až po Ul. ku Bratke s poukázaním na voľné miesta na neďalekom parkovisku a parkovanie  na bezbarierových miestach,
- v štvrtej časti poukázal na spôsob vybavenia písomnosti č. 6/2005-MsZ, týkajúcej sa žiadosti o dobudovanie parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá. Navrhol prehodnotenie "Koncepcie parkovania a výstavby garáží v meste Levice"
  Poslanec MsZ, p. Miloš Zaujec  vo svojom diskusnom príspevku
- v prvej časti tlmočil požiadavku občanov na možnosť odkladania bicyklov pri vstupe do kancelárie prvého kontaktu MsÚ
- v druhej časti poukázal na neaktuálnosť  príspevkov uverejňovaných v občasníku mesta Levice "Novinky z levickej radnice", ktoré dostali prívlastok "Starinky" vzhľadom na neaktuálnosť uverejnených článkov už pri ich vydaní. Uviedol, že je potrebné zamyslieť sa nad ďalším vydávaním
- v tretej časti mal otázku, prečo zmluva s AVC, a.s. nie je ešte podpísaná. Zároveň oboznámil poslancov s obsahom odpovede obdržanej od konateľa AVC, a.s. o nezáujme občanov a ich nelegálnom napojovaní sa na analógový príjem systému.
 - 70 -
 
Poslanec MsZ, p. MUDr. Eugen Schweier vo svojom diskusnom požiadal o riešenie plynofikácie rekreačného strediska Margita Ilona a mestskej časti Malý Kiar 
 Poslanec MsZ, p. MUDr. Ján Medovarský  vo svojom diskusnom príspevku navrhol počas prestávok v rokovaní MsZ zabezpečiť  ezoterickú hudbu.
 Poslanec MsZ, p. Ing. Ladislav Bošiak vo svojom diskusnom príspevku
- v prvej časti  k diskusnému príspevku poukázal na neustále krádeže a poškodzovanie motorových vozidiel na parkovisku Ul. kpt. J. Nálepku a Ul. ku Bratke
- v druhej časti mal otázku na náčelníka MsPo, či je mesto vybavené tabuľkami  signalizujúcimi prevádzku kamerového systému s možnosťou vykonania záznamu.
 Poslankyňa MsZ, p. Ing. Erika Sulinová  vo svojom diskusnom príspevku mala otázku, ako sa mesto bude podieľať na oslavách 60. výročia  ukončenia 2. svetovej vojny.
 Poslanec MsZ, p. Ing. Arpád Hudec vo svojom diskusnom príspevku
- v prvej časti požiadal  zabezpečiť vyčistenie koryta toku Sikenica z dôvodu opakujúcich sa záplav v mestskej časti Malý Kiar,
- v druhej časti upozornil na nelegálne nasťahovania sa štyroch občanov do objektu kaštieľa v Malom Kiari. Žiada o urýchlené riešenie aj z dôvodu blížiacej sa turistickej sezóny s poukazom na blízkosť rekreačného strediska Margita Ilona.
 Poslanec MsZ, p. Mgr. Juraja Ďurík vo svojom diskusnom príspevku poukázal na porušovanie rokovacieho poriadku počas rokovania mestského zastupiteľstva. Uviedol, že mu prekáža bezdôvodné porušovanie rokovacieho poriadku MsZ v priebehu rokovania MsZ.
 Poslanec MsZ, p. MUDr. Anton Pecár vo svojom diskusnom príspevku 
- v prvej časti tlmočil sťažnosti od občanov mesta -  časti Cigánka - k zrušeniu linky MHD smerom na NsP. Mal otázku, prečo mesto dotuje linky z autobusovej a železničnej stanice, ktoré slúžia pre občanov z iných obcí a ruší linky, ktoré sú pre občanov mesta, najmä starých občanov, ktorí sa potrebujú dostať do NsP
- v druhej časti poukázal na neodkladné riešenie parkovacích miest pred NsP
- v tretej časti požiadal MsPo o vykonanie kontroly v čase o 7,00 h z hľadiska neprejazdnosti na križovatke Ul. kpt. J. Nálepku a Vojenskej ulice z dôvodu rozkopávky na Ul. kpt. J. Nálepku.
 Poslanec MsZ, p. Ing. Igor Varga vo svojom diskusnom príspevku
- v prvej časti tlmočil požiadavku občanov časti Čudo o opravu miestnej komunikácie, ktorá   je v dezolátnom stave, ako aj vyčistenie rigolov
- v druhej časti navrhol upozorniť SAD, a.s. Nové Zámky v súvislosti so schválením finančných prostriedkov na obnovenie zrušených spojov
- v tretej časti poukázal na vysoký počet neplatičov za byty. Navrhol, aby mesto bolo náhradným príjemcom a takto riešilo nedoplatky na byty, ako aj nedoplatky za dane, ktoré mesto vyrubuje
- v štvrtej časti navrhol v spolupráci s podnikateľmi formou dočasného odpustenia nájomného vybudovanie stánkov, ktoré by slúžili pri príležitostných akciách, ako sú vianočné trhy, netradičný LJ, Levický jarmok...
 - 71  -
 

- v piatej časti poukázal na dezolátny stav niektorých objektov v meste, ktoré ohrozujú osoby, pohybujúce sa v ich blízkosti. Je toho názoru, že takéto objekty by mali byť oplotené. Ako príklad uviedol objekt kotolne na sídlisku Rybníky V.
 Poslanec MsZ, p. Miloš Zaujec pozval prítomných na športové podujatie -  dorastenecké Majstrovstvá Slovenska v basketbale  mužov, ktoré sa uskutočnia v dňoch 6. - 8. mája 2005.
 Poslanec MsZ PhDr. Roman Salinka vo svojom diskusnom príspevku vznesenom v rámci bodu Interpelácie
- v prvej časti požadoval vybudovanie parkovacích miest pri NsP Levice,
- v druhej časti požadoval úpravu vodného toku Sikenica v mestskej časti Kalinčiakovo.

K bodu 54. Záver


Záverom poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní MsZ  a ukončil 15. riadne zasadnutie MsZ.

 


Ing. Štefan Jurák      Ing. Štefan Mišák
prednosta MsÚ      primátor mesta

 

Overovatelia:

p.  Mgr. Juraj Ďurík

 

p. Ing. Arpád Hudec

 

Zapisovateľka: Anna Mjartanová

dnes je: 16.12.2017

meniny má: Albína

Dnes má službu:

Apotheke
Turecký rad 11,
93401 Levice

+421 36 6314 509

ďalšie dni

Sobota 16.12. - 17.12.
Ekolekaren LV s.r.o.
OD Kaufland,
Komenského 23,
Levice
036/6304322
Sobota 16.12. - 17.12.
Apotheke
Turecký rad 11,
93401 Levice
+421 36 6314 509
Sobota 16.12. - 17.12.
Benu
Ul. sv. Michala 2395/5,
93401 Levice
Sobota 16.12. - 17.12.
Dr.Max - Turecký rad
Turecký rad 7 (OC Tesco),
Levice
036/6345781
Pondelok 18.12. - 21.12.
Salix
SNP 19,
Levice
036/6334 761
Piatok 22.12.
Salvator
Ľ. Štúra 17,
Levice
036 / 6 312 238
Sobota 23.12.
Ekolekaren LV s.r.o.
OD Kaufland,
Komenského 23,
Levice
036/6304322
Sobota 23.12.
Apotheke
Turecký rad 11,
93401 Levice
+421 36 6314 509
Sobota 23.12.
Benu
Ul. sv. Michala 2395/5,
93401 Levice
Sobota 23.12.
Dr.Max - Turecký rad
Turecký rad 7 (OC Tesco),
Levice
036/6345781

SNP 19, 93401 Levice
Ordinačné hodiny:
od 15,30 h do 07,00 h
Dni pracovného pokoja:
od 07,00 h do 07,00 h

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
16.12.2017
ÚvodÚvodná stránka