Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutie zo dňa 27.2.2003

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V L E V I C I A C H

----------------------------------------------


UZNESENIE č. 3

z 2. riadneho zasadnutia MsZ, ktoré

sa konalo dňa 27. februára 2003


Mestské zastupiteľstvo v Leviciach prerokovalo nasledovné body programu:
1. Zloženie sľubu kandidáta zvoleného za poslanca MsZ p. Mgr. Pavla Čučku
2. Schválenie pracovného predsedníctva, návrhovej komisie a mandátovej komisie
3. Ústnu správu mandátovej komisie
4. Správu o plnení uznesení MsZ
5. Správu o spôsobe vybavenia písomností adresovaných do MsZ
6. Návrh rozpočtu mesta Levice na rok 2003
7. Návrh aktualizácie VZN mesta Levice č. 58 o odpadoch
8. Návrh Poriadku odmeňovania mesta Levice
9. Návrh aktualizácie Štatútu mesta Levice
10. Návrh aktualizácie Pracovného poriadku zamestnancov mesta Levice
11. Návrh aktualizácie Rokovacieho poriadku MsZ v Leviciach
12. Návrh Zásad pre zriaďovanie, zloženie a úlohy komisií Mestského zastupiteľstva v Leviciach
13. Návrh aktualizácie Zásad o postupe a metódach pri uzavieraní verejných zmlúv na dodanie tovarov, verejných zmlúv na zhotovenie prác alebo verejných zmlúv na poskytnutie služieb
14. Návrh na zmenu a doplnenie Zásad hospodárenia s majetkom mesta Levice
15. Návrh na zmenu a doplnenie Smernice o uskutočňovaní obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľného majetku mesta
16. Návrh na zmenu a doplnenie Smernice o prenajímaní nebytových priestorov v majetku mesta Levice
17. Návrh Smernice o prenájme kultúrneho domu so zariadením, Domu smútku a klubových zariadení v majetku mesta pre mestské časti Kalinčiakovo, Čankov, Malý Kiar, Horša
18. Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok
19. Požiadavky fyzických a právnických osôb o prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva mesta Levice do vlastníctva fyzických a právnických osôb
20. Žiadosť p. Eriky Novákovej, bytom Levice, Ul. kpt. J. Nálepku č. 43 o uhradenie kúpnej ceny formou splátkového kalendára za odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Levice, z parc. č. 8803 a z parc. č. 8802/1 - v areáli bývalej tehelne Nixbrod
- Stanovisko MsÚ v Leviciach k žiadosti p. Eriky Novákovej, bytom Levice, Ul. kpt. J. Nálepku č. 43 o uhradenie kúpnej ceny formou splátkového kalendára
21. Žiadosť spoločnosti SPROPOS Servis, Inžiniersko - dodávateľská organizácia s r.o., Fučíkova č. 35, Želiezovce o zmenu uznesenia MsZ č. 30/XXIV/2002 zo dňa 22. 8. 2002
- Stanovisko MsÚ v Leviciach k žiadosti spoločnosti SPROPOS Servis, Inžiniersko - dodávateľská organizácia s r.o., Fučíkova
č. 35, Želiezovce o zmenu uznesenia MsZ č. 30/XXIV/2002 zo dňa 22. 8. 2002
22. Žiadosť FASTAV DEVELOPMENT - SR, s.r.o. Žilina, Dedinská č. 69 o doplnenie uznesenia MsZ č. 32/XX/2002 zo dňa 31. 10. 2002 a návrh
kúpnej zmluvy
- Stanovisko MsÚ v Leviciach k žiadosti FASTAV DEVELOPMENT-SR, s.r.o. Žilina, Dedinská č. 69 o doplnenie uznesenia MsZ č. 32/XX/2002 zo dňa 31. 10. 2002
23. Uznanie záväzku a návrh dohody o splátkach pohľadávky p. Zdenky Gyuricsekovej - MNC, Levice, Súkennícka ul. č. 10
- Stanovisko MsÚ v Leviciach k uznaniu záväzku a návrhu dohody o splátkach pohľadávky p. Zdenky Gyuricsekovej - MNC, Levice, Súkennícka ul. č. 10
24. Návrh MsÚ v Leviciach na vyhlásenie OVS č. 1/2003 na likvidáciu /demontáž/ neupotrebiteľného hmotného investičného majetku
25. Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena so Slovenskou republikou - Daňovým riaditeľstvom SR so sídlom Banská Bystrica, Nová ulica č. 13, predložený Daňovým úradom Levice dňa 12. 2. 2003
- Stanovisko MsÚ v Leviciach k predloženému návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na majetok vo vlastníctve mesta Levice
26. Žiadosti nájomcov mestských bytov na prevod bytu z vlastníctva mesta do vlastníctva fyzických osôb
27. Správu o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže č. 5/2002, konanej dňa 2. 12. 2002
28. Návrh na určenie poslancov MsZ v Leviciach za zástupcov do rád škôl a rád školských zariadení
29. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 29/XLVIII/2/B zo dňa 27. 6. 2002
30. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 28/XXXVI/2002 zo dňa 25. 4. 2002
31. Návrh MsÚ v Leviciach na zmenu uznesenia MsZ v Leviciach č. 29/XII/2002 zo dňa 27. 6. 2002
32. Žiadosť Rímskokatolíckeho farského úradu, Ul. sv. Michala č. 43 v Leviciach o vyjadrenie stanoviska Mestského zastupiteľstva v Leviciach k zriadeniu Cirkevného gymnázia sv. Vincenta de Paul v Leviciach od školského roka 2003/2004
33. Návrh urbanisticko-architektonickej štúdie centrálnej mestskej zóny Levice
34. Informatívnu správu o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v meste Levice za rok 2002
35. Správu o činnosti projektového manažéra za obdobie jún 2002 - január 2003
36. Správu o stave životného prostredia v meste Levice a mestských častiach za rok 2002
37. Správu o činnosti ZOS za rok 2002
38. Správu o činnosti DJ za rok 2002
39. Správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Levice za II. polrok 2002
40. Informatívnu správu o sťažnostiach a petíciách riešených v roku 2002
41. Správu o činnosti MsPo Levice za II. polrok 2002
42. Návrh na odvolanie p. Ľubomíra Pukšu z funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Levice
43. Návrh na zmenu vydávania mestských novín
44. Deklarovanie majetkových pomerov p. Ing. Štefana Mišáka, primátora mesta Levice
45. Návrh na určenie sobášiaceho
46. Návrh na zmenu zástupcu mesta Levice v záujmovom združení právnických osôb "EKONÓM"
47. Návrh Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
48. Diskusiu
I.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
k o n š t a t u j e, ž e
kandidát zvolený za poslanca MsZ p. Mgr. Pavol Čučka zložil zákonom predpísaný sľub poslanca MsZ


II.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
s c h v a ľ u j e
a/ 5 - členné pracovné predsedníctvo v zložení:
p. MUDr. Ján Antolík
p. Dezider Birčák
p. Ing. Ivan Murín
p. Ing. Igor Varga
p. Mgr. Beáta Vrábelová
b/ 5 - člennú návrhovú komisiu v zložení:
p. Miloš Zaujec
p. MUDr. Eugen Schweier
p. PhDr. Roman Salinka
p. MUDr. Vladimír Machajdík
p. Ing. Erika Sulinová
c/ 3 - člennú mandátovú komisiu
p. MUDr. Anton Pecár
p. Ing. Jozef Kubala
p. Ing. Dagmar Kalocsayová


III.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
b e r i e n a v e d o m i e
a/ Informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta Levice vo volebnom obvode č. 3 prednesenú p. JUDr. Elenou Kuštekovou, zapisovateľkou mestskej volebnej komisie
b/ ústnu správu mandátovej komisie o overení správnosti výsledkov voľby do orgánov samosprávy mesta Levice


IV.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
Správu o plnení uznesení MsZ
2. s c h v a ľ u j e
Správu o plnení uznesení MsZ


V.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
Správu o spôsobe vybavenia písomností adresovaných do MsZ
2. s c h v a ľ u j e
Správu o spôsobe vybavenia písomností adresovaných do MsZVI.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. k o n š t a t u j e, ž e
predložený rozpočet mesta Levice na rok 2003 nevystihuje skutočnú potrebu mesta
2. s c h v a ľ u j e
a/ rozpočet mesta Levice na rok 2003
s úhrnom celkových príjmov 230 817 tis. Sk
z toho : bežné príjmy 173 307 tis. Sk

s úhrnom celkových výdavkov 223 970 tis. Sk
z toho : bežné výdavky 156 901 tis. Sk

b/ v zmysle ustanovení § 3 Zásad o postupe pri uzatváraní zmlúv na dodanie tovarov
tieto metódy verejného obstarávania
- výpočtová technika MsÚ - podlimitná metóda, verejná súťaž
- rekonštrukcia traktu útvaru primátora v budove MsÚ - podlimitná metóda, verejná súťaž
- úprava parkovacích plôch - podlimitná metóda, verejná súťaž
- rekonštrukcia komunikácií asfaltovaním - podlimitná metóda verejná súťaž
- MK Tatranská - podlimitná metóda, verejná súťaž
- nadstavba strechy V. ZŠ Levice - podlimitná metóda, verejná súťaž
- statické zabezpečenie Synagógy - podlimitná metóda, verejná súťaž,
- rekonštr. elektr. bytový dom Poľná 4 - podlimitná metóda, verejná súťaž
c/ ako záväzný ukazovateľ rozpočtu na rok 2003 položku
3. u r č u j e
a/ príspevok na činnosť MsKS vo výške 7 075 tis. Sk
s menovitým určením
- mzdy vrátane ostatných nákladov 2 880 tis. Sk
- zákonné odvody do fondov 1 090 tis. Sk
- spotreba energií a služieb 1 470 tis. Sk
- Levické hradné slávnosti 800 tis. Sk
- poistenie majetku 100 tis. Sk
- kompenzácia nájmu 545 tis. Sk
- údržba miestneho rozhlasu 160 tis. Sk

b/ príspevok na činnosť SŠZ Levice 13 809 tis. Sk
- mzdy vrátane ostatných nákladov 6 000 tis. Sk
- zákonné odvody do fondov 2 000 tis. Sk
- energie 5 809 tis. Sk

c/ kapitálové transfery pre MsKS vo výške 600 tis. Sk
z toho : HALL EFECT 200 tis. Sk
počítače 2 ks 100 tis. Sk
čítacie zariadenia 100 tis. Sk
úpravovňa vody v CK Junior 200 tis. Sk

d/ kapitálové transfery pre SŠZ Levice 818 tis. Sk
z toho : časomiera zimný štadión 150 tis. Sk
prevádzkové stroje: zavl. bubny 150 tis. Sk
rozmetadlo 32 tis. Sk
zberač kosačky 31 tis. Sk
parková kosačka 45 tis. Sk
vybudovanie studne Kalinčiakovo 110 tis. Sk
dokončenie vetrolamu 200 tis. Sk
vybudovanie náraďovne ŠH 45 tis. Sk
žaluz. rolety ŠH 55 tis. Sk


VII.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
návrh Poriadku odmeňovania mesta Levice
2. s c h v a ľ u j e
Poriadok odmeňovania mesta Levice s účinnosťou od 1. 3. 2003
3. r u š í
uznesenie MsZ č. 2/XVI/1999 zo dňa 26. 2. 1999


VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
návrh aktualizácie Štatútu mesta Levice
2. s c h v a ľ u j e
aktualizáciu Štatútu mesta Levice s účinnosťou od 1. 3. 2003


IX.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
návrh aktualizácie Pracovného poriadku zamestnancov mesta Levice
2. s c h v a ľ u j e
aktualizáciu Pracovného poriadku zamestnancov mesta Levice s účinnosťou od 1. 3. 2003


X.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
návrh aktualizácie Rokovacieho poriadku MsZ v Leviciach
2. s c h v a ľ u j e
aktualizáciu Rokovacieho poriadku MsZ v Leviciach s účinnosťou od 1. 3. 2003


XI.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
návrh Zásad pre zriaďovanie, zloženie a úlohy komisií Mestského zastupiteľstva v Leviciach
2. s c h v a ľ u j e
Zásady pre zriaďovanie, zloženie a úlohy komisií Mestského zastupiteľstva v Leviciach s účinnosťou od 27. 2. 2003
3. r u š í
uznesenie MsZ č. 24/IX/1997 zo dňa 26. 6. 1997
XII.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
návrh aktualizácie Zásad o postupe a metódach pri uzavieraní verejných zmlúv na dodanie tovarov, verejných zmlúv na zhotovenie prác alebo verejných zmlúv na poskytnutie služieb
2. s c h v a ľ u j e
aktualizáciu Zásad o postupe a metódach pri uzavieraní verejných zmlúv na dodanie tovarov, verejných zmlúv na zhotovenie prác alebo
verejných zmlúv na poskytnutie služieb s účinnosťou od 1. 3. 2003


XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
návrh na zmenu a doplnenie Zásad hospodárenia s majetkom mesta Levice
2. s c h v a ľ u j e
zmenu a doplnenie Zásad hospodárenia s majetkom mesta Levice s účinnosťou od 1. 3. 2003


XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
návrh na zmenu a doplnenie Smernice o uskutočňovaní obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľného majetku mesta
2. s c h v a ľ u j e
zmeny a doplnenia Smernice o uskutočňovaní obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľného majetku mesta s účinnosťou od 1. 3. 2003


XV.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
návrh na zmenu a doplnenie Smernice o prenajímaní nebytových priestorov v majetku mesta Levice
2. s c h v a ľ u j e
zmeny a doplnenia Smernice o prenajímaní nebytových priestorov v majetku mesta Levice s účinnosťou od 1. 3. 2003


XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
návrh Smernice o prenájme kultúrneho domu so zariadením, Domu smútku a klubových zariadení v majetku mesta pre mestské časti Kalinčiakovo, Čankov, Malý Kiar, Horša
2. s c h v a ľ u j e
Smernicu o prenájme kultúrneho domu so zariadením, Domu smútku a klubových zariadení v majetku mesta pre mestské časti Kalinčiakovo, Čankov, Malý Kiar, Horša s účinnosťou od 1. 3. 2003
3. r u š í
uznesenie MsZ č. 9/XIII/1995 zo dňa 14. 12. 1995 /príloha č. 4/
XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok
2. s c h v a ľ u j e
podľa § 15 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Levice trvale upustiť od vymáhania pohľadávok a odpísať nevymožiteľné pohľadávky:
1. Komtex š.p. v likvidácii Banská Štiavnica 17.795,- Sk
2. Obstroj - Slavko Petržel 58.760,- Sk


XVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
a/ žiadosť p. Ivety Gálikovej, bytom Levice, Ul. 29. augusta č. 20 o odpredaj časti pozemku v k.ú. Levice parc. KNE č. 7396/1
b/ doplnenie žiadosti p. Ivety Gálikovej, bytom Levice, Ul. 29. augusta č. 20 o odpredaj časti pozemku v k.ú. Levice parc. KNE č. 7396/1
c/ stanovisko MsÚ v Leviciach k žiadosti p. Ivety Gálikovej, bytom Levice, Ul. 29. augusta č. 20 o odpredaj časti pozemku v k.ú. Levice, parc. KNE č. 7396/1
2. s c h v a ľ u j e
alternatívu B/ predloženého materiálu
prenájom časti pozemku v k.ú. Levice, parc. KNE č. 7396/1 o výmere cca 35 m2, za cenu 7,- Sk/m2/rok pre p. Ivetu Gálikovú, bytom Levice, Ul. 29. augusta č. 20 s podmienkou, že na pozemku nebudú realizované žiadne stavby, pozemok nebude oplotený a bude rešpektované ochranné pásmo vodovodu v zmysle vyjadrenia Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Odštepný závod Levice, Ludanská cesta č. 4, Levice
T: 31. 3. 2003

3. o d p o r ú č a primátorovi mesta
uzatvoriť zmluvu o prenájme časti pozemku v k.ú. Levice, parc. KNE č. 7396/1 o výmere cca 35 m2, za cenu 7,-Sk/m2/rok s p. Ivetou Gálikovou, bytom Levice, Ul. 29. augusta č. 20 v zmysle schválenej alternatívy
T: 31. 3. 2003
Z: v texte


XIX.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
a/ žiadosť p. Mariana Červienku, bytom Levice, Školská ul. č. 3 a p. Rastislava Červienku, bytom Kalná nad Hronom, Úzka ul. č. 106/2 o odkúpenie pozemku v k.ú. Kalinčiakovo, parc. č. 315/2 o výmere 163 m2
b/ stanovisko MsÚ v Leviciach k žiadosti p. Mariana Červienku, bytom Levice, Školská ul. č. 3 a p. Rastislava Červienku, bytom Kalná nad Hronom, Úzka ul. č. 106/2 o odkúpenie pozemku v k.ú. Kalinčiakovo, parc. č. 315/2 o výmere 163 m2
2. s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku v k.ú. Kalinčiakovo, evidovaného v Katastrálnom úrade v Nitre, Správa katastra Levice a v zmysle geometrického plánu č. 58/2001 ako parc. č. 315/2 o výmere 163 m2 - zastavaná plocha, pre p. Mariana Červienku, bytom Levice, Školská ul. č. 3 a p. Rastislava Červienku, bytom Kalná nad Hronom, Úzka ul. č. 106/2 za cenu 115,50 Sk/m2 pozemku s podmienkou prenájmu parc. č. 315/1 za cenu 3,- Sk/m2/rok.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia kupujúci.
3. o d p o r ú č a primátorovi mesta
uzatvoriť kúpnu zmluvu s p. Marianom Červienkom, bytom Levice, Školská ul. č. 3 a p. Rastislavom Červienkom, bytom Kalná nad Hronom, Úzka ul. č. 106/2 na pozemok v k.ú. Kalinčiakovo, evidovaného v Katastrálnom úrade Nitra, Správa katastra Levice a v zmysle geometrického plánu č. 58/2001 ako parc. č. 315/2 o výmere 163 m2 - zastavaná plocha, za cenu 115,50 Sk/m2 pozemku a zmluvu o nájme parc. č. 315/1 za cenu cenu 3,- Sk/m2/rok

T: 30. 4. 2003
Z: v texte


XX.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
a/ žiadosť p. Štefana Gajdoša, bytom Levice, Perecká ul. č. 26 o odkúpenie pozemku v k.ú. Levice
b/ stanovisko MsÚ v Leviciach k žiadosti p. bytom Levice, Perecká ul. č. 26 o odkúpenie pozemku v k.ú. Levice
2. s c h v a ľ u j e
prevod nehnuteľného majetku mesta, stavebného pozemku ved. v k.ú. Levice, na LV č. 1, Družstevnícka ul., parc. č. 6564/5 o výmere 1331 m2 za cenu 400,- Sk/m2 /celkom 532 400,- Sk/ pre p. Štefana Gajdoša, bytom Levice, Perecká ul. č. 26.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
3. o d p o r ú č a primátorovi mesta
uzatvoriť kúpnu zmluvu s p. Štefanom Gajdošom, bytom Levice, Perecká ul. č. 26 na prevod nehnuteľného majetku mesta, stavebného pozemku, ved. v k.ú. Levice, Družstevnícka ul., parc. č. 6564/5 o výmere 1331 m2 za cenu 400,- Sk/m2 /celkom 532 400,- Sk/ na výstavbu rodinného domu
T: 31. 3. 2003
Z: v texte


XXI.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
a/ žiadosť p. Františka Kürtiho a manželky Evy, bytom Levice, časť Kalinčiakovo č. 68 o odkúpenie pozemku v k.ú. Kalinčiakovo, parc. č. 315/3 o výmere 104 m2
b/ stanovisko MsÚ v Leviciach k žiadosti p. Františka Kürtiho a manželky Evy, bytom Levice, časť Kalinčiakovo č. 68 o odkúpenie pozemku v k.ú. Kalinčiakovo, parc. č. 315/3 o výmere 104 m2
2. s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku v k.ú. Kalinčiakovo, evidovaného v Katastrálnom úrade v Nitre, Správa katastra Levice, ako parc. č. 315/3 o výmere 104 m2 - zastavaná plocha, pre p. Františka Kürtiho a manželku Evu, bytom Levice, časť Kalinčiakovo č. 68 za cenu 115,50 Sk/m2 pozemku.
Náklady spojené s prevodom vlastníctva hradia kupujúci.
3. o d p o r ú č a primátorovi mesta
uzatvoriť kúpnu zmluvu s p. Františkom Kürtim a manželkou Evou, bytom Levice, časť Kalinčiakovo č. 68 na pozemok v k.ú. Kalinčiakovo, evidovaného v Katastrálnom úrade Nitra, Správa katastra Levice, ako parc. č. 315/3 o výmere 315 m2 - zastavaná plocha, za cenu 115,50 Sk/m2 pozemku
T: 30. 4. 2003
Z: v texte


XXII.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
a/ žiadosť p. Ľuboslavy Lukáčovej, bytom Levice, Konopná ul. č. 15 o odkúpenie pozemku v k.ú. Levice, parc. č. 6564/6
b/ návrh MsÚ v Leviciach na zmenu uznesenia MsZ v Leviciach č. 28/XXIX/2.1/3/2002 zo dňa 25. 4. 2002
2. s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia MsZ v Leviciach č. 28/XXIX/2.1/3/2002 zo dňa 25. 4. 2002 nasledovne:
2. s c h v a ľ u j e
1. prevod nehnuteľného majetku mesta - stavebného pozemku:
parc. č. 6564/6 o výmere 1252 m2 za cenu 400,- Sk/m2 /celkom 500 800,- Sk/ pre p. Ľuboslavu Lukáčovú, bytom Levice, Konopná ul. č. 15
3. o d p o r ú č a primátorovi mesta
uzatvoriť kúpnu zmluvu s p. Ľuboslavou Lukáčovou, bytom Levice, Konopná ul. č. 15, na prevod nehnuteľného majetku mesta - stavebného pozemku v k.ú. Levice, parc. č. 6564/6 o výmere 1252 m2 za cenu 400,- Sk/m2 /celkom 500 800,- Sk/

T: 31. 3. 2003
Z: v texte


XXIII.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
a/ žiadosť spoločnosti Ecoduc, a.s. Vojenská ul. č. 84, Levice o prehodnotenie kúpnej ceny
b/ stanovisko MsÚ v Leviciach k žiadosti spoločnosti Ecoduc, a.s. Vojenská ul. č. 84, Levice o prehodnotenie kúpnej ceny
2. n e s c h v a ľ u j e
zrušenie uznesenia MsZ č. 32/XIX/2002 zo dňa 31. 10. 2002


XXIV.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
a/ návrh nájomnej zmluvy spoločnosti Fastav Development SR s r.o.,
Žilina, Bytčická č. 2 na prenájom častí pozemkov v k.ú. Levice
b/ návrh budúcej zmluvy o zriadení vecných bremien na vodovodnú prípojku a telefónnu prípojku po doručení písomnej výzvy nájomcu a nadobudnutí právoplatnosti príslušných kolaudačných rozhodnutí
c/ stanovisko MsÚ v Leviciach k návrhu nájomnej zmluvy a zmlúv o zriadení vecných bremien medzi Mestom Levice a spoločnosťou Fastav Development SR s r.o., Bytčická č. 2, Žilina
2. s c h v a ľ u j e
zriadenie vecných bremien na pozemky v k.ú. Levice, parc. č. 13253/1, 2248/1, 2252/1, 2252/4, 2253/1, 2237/2, 2227/1 a 2232/3 na výstavbu vodovodnej prípojky a telefónnej prípojky za účelom pripojenia stavby "Obchodná zóna Turecký rad Levice" v nasledovnom rozsahu:
a/ strpieť zriaďovanie, ukladanie, vedenie a výstavbu prípojky,
b/ právo vstupu osôb zabezpečujúcich prevádzkovanie, užívanie, údržbu, výmeny, zmeny a opravy prípojky alebo jej odstránenie,
c/ užívanie prípojky ako napojenie obchodnej zóny na existujúce inžinierske siete
4. o d p o r ú č a primátorovi mesta
- uzatvoriť nájomnú zmluvu na časti pozemkov v k.ú. Levice, parc. č. 13253/1, 2248/1, 2252/1, 2252/4, 2253/1, 2237/2, 2227/1 a 2232/3 vo vlastníctve mesta Levice na výstavbu vodovodnej prípojky a telefónnej prípojky za účelom pripojenia stavby "Obchodná zóna Turecký rad", za cenu 50 000,- Sk na dobu určitú do uzatvorenia zmluvy o zriadení vecných bremien so spol. Fastav Development SR s r.o., Žilina, Bytčická č. 2

T: do 31. 3. 2003
Z: v texte

- uzatvoriť zmluvu o zriadení vecných bremien na vodovodnú prípojku a telefónnu prípojku do doručení písomnej výzvy nájomcu a nadobudnutí právoplatnosti príslušných kolaudačných rozhodnutí na pozemky v k.ú. Levice, parc. č. 13253/1, 2248/1, 2252/1, 2252/4, 2253/1, 2237/2, 2227/1 a 2232/3 v nasledovnom rozsahu:
a/ strpieť zriaďovanie, ukladanie, vedenie a výstavbu prípojky,
b/ právo vstupu osôb zabezpečujúcich prevádzkovanie, užívanie, údržbu, výmeny, zmeny a opravy prípojky alebo jej odstránenie,
c/ užívanie prípojky ako napojenie obchodnej zóny na existujúce inžinierske siete
s oprávnenou osobou /s nájomcom prípadne s príslušným správcom alebo prevádzkovateľom prípojky/ bezodplatne

T: v texte
Z: v texte


XXV.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
a/ žiadosť Reformovaného kresťanského farského úradu Levice o prevod pôvodného vlastníctva v k.ú. Levice, parc. č. 5886/1 a parc. č. 5887/1 odkúpením
b/ stanovisko MsÚ v Leviciach k žiadosti Reformovaného kresťanského farského úradu Levice o prevod pôvodného vlastníctva v k.ú. Levice, parc. č. 5886/1 a parc. č. 5887/1 odkúpením
2. s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov v k.ú. Levice evidovaných v Katastrálnom úrade Nitra, Správa katastra Levice, ako parc. č. 5886/1 o výmere 665 m2 - ostatná plocha za cenu 1,- Sk/m2.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
3. n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 5887/1 o výmere 6178 m2 - ostatná plocha do vlastníctva Reformovaného kresťanského cirkevného zboru Levice
4. o d p o r ú č a primátorovi mesta
uzatvoriť kúpnu zmluvu s Reformovaným kresťanským cirkevným zborom Levice na pozemky v k.ú. Levice evidované v Katastrálnom úrade Nitra, Správa katastra Levice, ako parc. č. 5886/1 o výmere 665 m2 - ostatná plocha za cenu 1,- Sk/m2 pozemku

T: 25. 4. 2003
Z: v texte


XXVI.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
a/ žiadosť Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou č. 4, Nitra o zriadenie vecného bremena na pozemok v k.ú. Levice, parc. č. 13291/2 a návrh zmluvy o zriadení vecného bremena
b/ stanovisko MsÚ v Leviciach k žiadosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou č. 4, Nitra o zriadenie vecného bremena na pozemok v k.ú. Levice, parc. č. 13291/2 a k návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena
2. s c h v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena, ako vecného práva v prospech vlastníka vodovodného potrubia - Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou č. 4, Nitra na parc.č. 13291/2 v k.ú. Levice, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 93/2002 vyhotoveného Geodetickou kanceláriou Ing. Deziderom Duchoňom, Levice, ktorého obsahom je:
a/ povinnosť trpieť vodovodné potrubie na parc. č. 13291/2 vo výmere 310 m2
b/ zákaz stavať trvalé objekty v ochrannom pásme vodovodného potrubia v šírke 10 m, t.j. 5,0 m na každú stranu od osi potrubia a vykonávať činnosti, ktoré by bránili užívaniu stavby k určenému cieľu
a odplata za zriadenie vecného bremena činí jednorázovo 4 650,- Sk, ktorá bude uhradená do 30 dní od povolenia vkladu do katastra nehnuteľností
3. o d p o r ú č a primátorovi mesta
uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou č. 4, Nitra na parc. č. 13291/2 v k.ú. Levice, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 93/2002 vyhotoveného Geodetickou kanceláriou Ing. Deziderom Duchoňom, Levice, ako vecné práva, ktorého obsahom je:
a/ povinnosť trpieť vodovodné potrubie na parc. č. 13291/2 vo výmere 310 m2
b/ zákaz stavať trvalé objekty v ochrannom pásme vodovodného potrubia v šírke 10 m, t.j. 5,0 m na každú stranu od osi potrubia a vykonávať činnosti, ktoré by bránili užívaniu stavby k určenému cieľu
a odplata za zriadenie vecného bremena činí jednorázovo 4 650,-Sk, ktorá bude uhradená do 30 dní od povolenia vkladu do katastra nehnuteľností
T: v texte
Z: v texte
XXVII.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
a/ žiadosť p. Eriky Novákovej, bytom Levice, Ul. kpt. J. Nálepku č. 43 o uhradenie kúpnej ceny formou splátkového kalendára za odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Levice, z parc. č. 8803 a z parc. č. 8802/1 - v areáli bývalej tehelne Nixbrod
b/ stanovisko MsÚ v Leviciach k žiadosti p. Eriky Novákovej, bytom Levice, Ul. kpt. J. Nálepku č. 43 o uhradenie kúpnej ceny formou splátkového kalendára
2. n e s c h v a ľ u j e
splátkový kalendár za odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Levice, z parc. č. 8803 a z prac.č. 8802/1 - v areáli bývalej tehelne Nixbrod na celkovú sumu 394 000,- Sk pre p. Eriku Novákovú, bytom Levice, Ul. kpt. J. Nálepku č. 43


XXVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
a/ žiadosť spoločnosti SPROPOS Servis, Inžiniersko - dodávateľská organizácia s r.o., Fučíkova č. 35, Želiezovce o zmenu uznesenia MsZ č. 30/XXIV/2002 zo dňa 22. 8. 2002
b/ stanovisko MsÚ v Leviciach k žiadosti spoločnosti SPROPOS Servis, Inžiniersko - dodávateľská organizácia s r.o., Fučíkova č. 35, Želiezovce o zmenu uznesenia MsZ č. 30/XXIV/2002 zo dňa
22. 8. 2002
2. s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia MsZ č. 30/XXIV/2002 zo dňa 22. 8. 2002 v bodoch 2 a 4a nasledovne:
- vypúšťa sa časť textu: "práva vstupu na nehnuteľnosti tvoriace predmet predaja v prípade opravy a údržby inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na nich a právo prechodu cez pozemok pre mesto Levice a ostatných vlastníkov"
a nahrádza sa textom: "práva vstupu na nehnuteľnosti tvoriace predmet predaja v prípade opravy a údržby inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na nich"

XXIX.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
a/ žiadosť FASTAV DEVELOPMENT - SR, s.r.o. Žilina, Dedinská č. 69 o doplnenie uznesenia MsZ č. 32/XX/2002 zo dňa 31. 10. 2002 a návrh kúpnej zmluvy
b/ stanovisko MsÚ v Leviciach k žiadosti FASTAV DEVELOPMENT-SR, s.r.o. Žilina, Dedinská č. 69 o doplnenie uznesenia MsZ č. 32/XX/2002 zo dňa 31. 10. 2002
2. s c h v a ľ u j e
doplnenie uznesenia MsZ č. 32/XX/2002 zo dňa 31. 10. 2002, bodu 2 a 3 nasledovne:
- Úhradu kúpnej ceny kupujúci uskutoční formou neodvolateľného dokumentárneho akreditívu otvoreného v prospech predávajúceho kupujúcim v ČSOB, a.s. pobočka Žilina v zmysle predloženého návrhu kúpnej zmluvy
- Kupujúci má výnimku z predkupného práva v zmysle § 8 bodu 5 písm. c/ Zásad hospodárenia s majetkom mesta Levice
- Rozhodný deň v bode 7.1 kúpnej zmluvy bude 30. 6. 2003.
XXX.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
a/ uznanie záväzku a návrh dohody o splátkach pohľadávky p. Zdenky Gyuricsekovej - MNC, Levice, Súkennícka ul. č. 10
b/ stanovisko MsÚ v Leviciach k uznaniu záväzku a návrhu dohody o splátkach pohľadávky p. Zdenky Gyuricsekovej - MNC, Levice, Súkennícka ul. č. 10
2. s c h v a ľ u j e
uznanie záväzku a dohodu o splátkach pohľadávky p. Zdenky Gyuricsekovej - MNC, Levice, Súkennícka ul. č. 10 so splatnosťou vždy k 15. dňu príslušného mesiaca nasledovne:

v roku 2003 v roku 2004

január = 5.000,- Sk január = 10.000,- Sk
február = 10.000,- Sk február = 10.000,- Sk
marec = 10.000,- Sk marec = 10.000,_ Sk
apríl = 10.000,- Sk apríl = 15.000,- Sk
máj = 10.000,- Sk máj = 15.000,- Sk
jún = 15.000,- Sk jún = 15.000,- Sk
júl = 15.000,- Sk júl = 15.000,- Sk
august = 15.000,- Sk august = 15.000,- Sk
september = 15.000,- Sk september = 15.000,- Sk
október = 10.000,- Sk október = 10.000,- Sk
november = 10.000,- Sk november = 10.000,- Sk
december = 5.000,- Sk december = 4.864,30 Sk
__________________________________________________________________
spolu = 130.000,- Sk spolu = 144.864,30 Sk

s podmienkou splatnosti celej pohľadávky, ak žiadateľ neuhradí schválenú splátku v dohodnutom termíne.


XXXI.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
návrh MsÚ v Leviciach na vyhlásenie OVS č. 1/2003 na likvidáciu /demontáž/ neupotrebiteľného hmotného investičného majetku
2. s c h v a ľ u j e
vyhlásenie OVS č. 1/2003 na likvidáciu /demontáž/ neupotrebiteľného majetku mesta - technológie uhoľnej kotolne v areáli CTZ za vyvolávaciu cenu železného šrotu 1,50 Sk/kg
3. o d p o r ú č a primátorovi mesta
vyhlásiť OVS č. 1/2003 na likvidáciu /demontáž/ neupotrebiteľného majetku mesta - technológie uhoľnej kotolne v areáli CTZ za vyvolávaciu cenu železného šrotu 1,50 Sk/kg
T: 31. 3. 2003
Z: v texte

XXXII.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
a/ návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena so Slovenskou republikou - Daňovým riaditeľstvom SR so sídlom Banská Bystrica, Nová ulica č. 13, predložený Daňovým úradom Levice dňa 12. 2. 2003
b/ stanovisko MsÚ v Leviciach k predloženému návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na majetok vo vlastníctve mesta Levice
2. s c h v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena na pozemky v k.ú. Levice, zapísané v LV č. 1, ako parcela v registri C č. 494 a parcely v registri E č. 4460/1, 4460/2 o celkovej výmere 482 m2 v prospech Slovenskej republiky - Daňového riaditeľstva SR, Banská Bystrica, Nová ul. č. 13 bezodplatne v nasledovnom rozsahu:
"výstavba a užívanie parkovacích plôch, vjazd a výjazd z parkovacích plôch" pre stavbu "Rekonštrukcia a prístavba Daňového úradu v Leviciach"
3. o d p o r ú č a primátorovi mesta
uzatvoriť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena "výstavba a užívanie parkovacích plôch, vjazd a výjazd z parkovacích plôch o celkovej výmere 482 m2 pre stavbu: "Rekonštrukcia a prístavba Daňového úradu v Leviciach" a po vydaní stavebného povolenia pre uvedenú stavbu uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena bezodplatne v nasledovnom znení:
"výstavba a užívanie parkovacích plôch, vjazd a výjazd z parkovacích plôch"
T: do 15. 3. 2003
Z: v texte


XXXIII.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
Žiadosti nájomcov mestských bytov na prevod bytu z vlastníctva mesta do vlastníctva fyzických osôb

Cena v zmysle § 18
P.č. Meno Ulica č. p. zák. č. 182/93 Z.z.
Vchod b. v znení nes.práv.p.

bytu pozemku

1. Stanislav Ivan Ul.A. Sládkov. 11 23 3 14.255,- 3.728,-
2. Ladislav Fabián Ul.29. augusta 13 14 1 10.849,- 3.610,-
3. Ladislav Gondor Dopravná ul. 26 2 0 10.870,- 4.321,-
4. Pavol Bielik Dopravná ul. 40 1 0 9.258,- 2.954,-
5. Štefan Csákányi Konopná ul. 2 16 7 30.250,- 2.029,-
6. Ladislav Veteráni Konopná ul. 15 28 5 23.542,- 1.596,-
7. Dušan Blažej Konopná ul. 15 17 0 30.139,- 2.044,-
8. Iveta Ecseková Konopná ul. 17 35 1 23.542,- 1.596,-
9. Vojtech Bereš Ul.ku Bratke 26 3 1 19.303,- 3.670,-
10. Dušan Hanuska Ul.ku Bratke 40 4 1 17.014,- 1.843,-
11. Zoltán Kováč Ul.ku Bratke 42 17 0 15.227,- 1.649,-
12. Ingrid Sidorovová Kyjevská ul. 9 4 1 12.336,- 897,-
13. Pavol Paparinský Kyjevská ul. 17 32 3 23.040,- 1.668,-
14. Mikuláš Zitva Kyjevská ul. 21 29 2 22.806,- 1.659,-
15. Alena Nogová Lanová ul. 2 9 2 16.608,- 1.119,-
16. Helena Cernáková Lanová ul. 2 10 2 18.002,- 1.212,-
17. Alžbeta Hercegová Lanová ul. 2 18 4 16.608,- 1.119,-
18. Renáta Vávrová Lanová ul. 2 26 6 18.002,- 1.212,-
19. Alena Bilajová Lanová ul. 4 35 0 13.220,- 890,-
20. Lubica Lebocová Lanová ul. 4 37 1 16.608,- 1.119,-
21. Adriana Labská Lanová ul. 4 47 3 13.220,- 890,-
22. Oskár Šarkozi Lanová ul. 4 53 5 16.608,- 1.119,-
23. Alžbeta Porubecová Lanová ul. 4 62 7 18.002,- 1.212,-
24. Renata Trubanová Lanová ul. 6 93 7 16.608,- 1.119,-
25. Miroslav Mesároš Lanová ul. 7 14 6 29.369,- 1.982,-
26. Irena Baráthová Ul.L.Štúra 18 23 0 9.601,- 2.849,-
27. Hedviga Trnková Ul.L.Štúra 20 1 0 8.621,- 3.427,-
28. Zuzana Kubriczká Ul.L.Štúra 20 8 2 8.621,- 3.427,-
29. Anna Spendelová Ul.M.R.Štefán. 2 14 3 17.917,- 949,-
30. Terézia Bajteková Ul.M.R.Štefán. 2 24 5 17.917,- 949,-
31. Mikuláš Svetík Ul.M.R.Štefán. 3 16 5 9.862,- 816,-
32. Ladislav Vlačuha Ul.M.R.Štefán. 4 41 9 21.968,- 1.213,-
33. Tibor Sedmák Ul.M.R.Štefán. 17 110 6 18.370,- 1.527,-
34. Eva Kuchárová Ul.M.R.Štefán. 21 51 13 37.002,- 998,-
35. Marián Popiel Ul.M.R.Štefán. 21 52 13 37.002,- 998,-
36. Bedrich Havelka Ul.M.R.Štefán. 45 1 0 13.962,- 2.026,-
37. Zlata Lorincová Mochovská ul. 6 4 1 11.117,- 914,-
38. Erika Repková Mochovská ul. 8 44 7 20.512,- 1.686,-
39. Luboš Pericht Mochovská ul. 10 65 6 11.117,- 914,-
40. Tibor Šafár Mochovská ul. 14 29 2 20.371,- 1.684,-
41. Gabriela Gaučíková Mochovská ul. 14 33 3 11.041,- 913,-
42. Ernest Furinda Mochovská ul. 16 7 2 11.765,- 939,-
43. Peter Pastor Mochovská ul. 28 77 2 19.423,- 2.002,-
44. Zoltán Lorinc Mochovská ul. 34 152 4 19.423,- 2.008,-
45. Eva Prelovská Na lúkach 29 6 2 8.496,- -
46. Marián Šoóki Okružná ul. 4 29 1 17.828,- 1.524,-
47. Jozef Rybár Okružná ul. 12 24 8 6.716,- 170,-
48. Imrich Otvos Okružná ul. 18 52 2 16.354,- 1.572,-
49. Eva Roháčová Ul.P.O.Hviezd. 1 49 13 20.459,- 960,-
50. Otília Karászová Ul.P.O.Hviezd. 2 7 2 5.650,- 518,-
51. Zoltán Klima Ul.P.O.Hviezd. 10 99 2 5.650,- 518,-
52. Peter Smarž Ul.P.O.Hviezd. 12 120 1 21.353,- 1.958,-
53. Magda Bittnerová Ul.P.O.Hviezd. 15 40 3 7.858,- 3.767,-
54. Juliana Nagyová Ul.P.O.Hviezd. 19 19 6 6.609,- 938,-
55. Štefan Kóša Ul.P.Jilemnic. 5 15 5 10.419,- 773,-
56 Júliana Prišťáková Perecká ul. 10 12 4 15.360,- 1.595,-
57. Benjamín Bako Perecká ul. 36 8 3 23.625,- 1.895,-
58. Ingrid Urbanská Poľná ul. 33 20 4 9.269,- 2.821,-
59. Dana Krnčanová Pri tehelni 4 30 6 59.069,- 1.580,-
60. Zoltán Patko Pri tehelni 6 35 1 75.624,- 2.022,-
61. Marian Samotný Pri tehelni 6 43 5 75.624,- 2.022,-
62. Serena Grenácsová Saratovská ul. 31 6 2 21.588,- 1.675,-
63. Ernest Kóša Saratovská ul. 65 3 1 27.755,- 3.881,-
64. Peter Bielik Súkenícka ul. 4 20 1 23.885,- 1.602,-
65. Katarina Horniaková Súkenícka ul. 10 28 5 29.809,- 2.054,-
66. Mária Fuleová Súkenícka ul. 12 40 3 23.284,- 1.605,-
67. Ludovít Gálik Súkenícka ul. 12 43 5 29.809,- 2.054,-
68. Roman Pap Súkenícka ul. 12 47 7 29.809,- 2.054,-
69. Ladislav Špánik Súkenícka ul. 14 63 7 29.809,- 2.054,-
70. Adriana Váradyová Textilná ul. 14 8 3 29.919,- 2.032,-
71. Josef Musil Textilná ul. 16 24 3 23.370,- 1.587,-
72. Jaroslav Karvai Textilná ul. 20 2 0 29.919,- 2.004,-
73. Anna Jelenská Ul.Z.Nejedléh. 7 16 3 9.213,- 380,-
74. Štefan Hornák Ul.Z.Nejedléh. 11 7 4 7.017,- 1.790,-
75. Rastislav Kovács Ul.Z.Nejedléh. 11 8 4 8.900,- 2.271,-
76. Marta Vlačuhová Ul.Z.Nejedléh. 18 3 1 23.415,- 1.641,-
77. Ivan Paliesek Ul.Z.Nejedléh. 20 38 5 23.415,- 1.641,-
78. Emília Mosnáková Ul.Z.Nejedléh. 45 30 6 17.906,- 1.284,-
79. Jozef Buzás Ul.Z.Nejedléh. 45 34 7 5.748,- 412,-
80. Ladislav Siekela Ul.Z.Nejedléh. 57 53 2 8.353,- 883,-


Objekt: Ul.M.R.Štefánika č. 36, 38

Cena v zmysle § 18
P.č. Meno Vchod č.b posch. zák. č. 182/93 Z.z
v znení nes.práv.p.

bytu pozemku

81. Štefan Olveczky 36 1 1 10.818,- 4.952,-
82. Irena Abrmanová 36 2 1 7.624,- 3.490,-
83. Helena Kollárová 36 5 2 10.644,- 4.873,-
84. Anna Mičová 36 8 2 10.772,- 4.931,-
85. Jirina Šutková 38 9 0 13.539,- 6.198,-
86. Jozef Slušný 38 10 0 16.902,- 7.737,-
87. Milan Dolník 38 11 1 10.935,- 5.006,-
88. Gejza Pál 38 12 1 8.992,- 4.116,-
89. Jozef Klimo 38 13 1 17.157,- 7.854,-
90. Jarmila Brhlíková 38 14 1 9.814,- 4.493,-
91. Mária Krausová 38 16 2 15.940,- 7.297,-

2. s c h v a l u j e
prevod vlastníctva bytov za predpokladu, že žiadatelia spĺňajú podmienky VZN mesta Levice č. 31 o prevode bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta v nasledovných objektoch

Cena v zmysle § 18
P.č. Meno Ulica č. p. zák. č. 182/93 Z.z.
Vchod b. v znení nes.práv.p.

bytu pozemku

1. Stanislav Ivan Ul.A. Sládkov. 11 23 3 14.255,- 3.728,-
2. Ladislav Fabián Ul.29. augusta 13 14 1 10.849,- 3.610,-
3. Ladislav Gondor Dopravná ul. 26 2 0 10.870,- 4.321,-
4. Pavol Bielik Dopravná ul. 40 1 0 9.258,- 2.954,-
5. Štefan Csákányi Konopná ul. 2 16 7 30.250,- 2.029,-
6. Ladislav Veteráni Konopná ul. 15 28 5 23.542,- 1.596,-
7. Dušan Blažej Konopná ul. 15 17 0 30.139,- 2.044,-
8. Iveta Ecseková Konopná ul. 17 35 1 23.542,- 1.596,-
9. Vojtech Bereš Ul.ku Bratke 26 3 1 19.303,- 3.670,-
10. Dušan Hanuska Ul.ku Bratke 40 4 1 17.014,- 1.843,-
11. Zoltán Kováč Ul.ku Bratke 42 17 0 15.227,- 1.649,-
12. Ingrid Sidorovová Kyjevská ul. 9 4 1 12.336,- 897,-
13. Pavol Paparinský Kyjevská ul. 17 32 3 23.040,- 1.668,-
14. Mikuláš Zitva Kyjevská ul. 21 29 2 22.806,- 1.659,-
15. Alena Nogová Lanová ul. 2 9 2 16.608,- 1.119,-
16. Helena Cernáková Lanová ul. 2 10 2 18.002,- 1.212,-
17. Alžbeta Hercegová Lanová ul. 2 18 4 16.608,- 1.119,-
18. Renáta Vávrová Lanová ul. 2 26 6 18.002,- 1.212,-
19. Alena Bilajová Lanová ul. 4 35 0 13.220,- 890,-
20. Lubica Lebocová Lanová ul. 4 37 1 16.608,- 1.119,-
21. Adriana Labská Lanová ul. 4 47 3 13.220,- 890,-
22. Oskár Šarkozi Lanová ul. 4 53 5 16.608,- 1.119,-
23. Alžbeta Porubecová Lanová ul. 4 62 7 18.002,- 1.212,-
24. Renata Trubanová Lanová ul. 6 93 7 16.608,- 1.119,-
25. Miroslav Mesároš Lanová ul. 7 14 6 29.369,- 1.982,-
26. Irena Baráthová Ul.L.Štúra 18 23 0 9.601,- 2.849,-
27. Hedviga Trnková Ul.L.Štúra 20 1 0 8.621,- 3.427,-
28. Zuzana Kubriczká Ul.L.Štúra 20 8 2 8.621,- 3.427,-
29. Anna Spendelová Ul.M.R.Štefán. 2 14 3 17.917,- 949,-
30. Terézia Bajteková Ul.M.R.Štefán. 2 24 5 17.917,- 949,-
31. Mikuláš Svetík Ul.M.R.Štefán. 3 16 5 9.862,- 816,-
32. Ladislav Vlačuha Ul.M.R.Štefán. 4 41 9 21.968,- 1.213,-
33. Tibor Sedmák Ul.M.R.Štefán. 17 110 6 18.370,- 1.527,-
34. Eva Kuchárová Ul.M.R.Štefán. 21 51 13 37.002,- 998,-
35. Marián Popiel Ul.M.R.Štefán. 21 52 13 37.002,- 998,-
36. Bedrich Havelka Ul.M.R.Štefán. 45 1 0 13.962,- 2.026,-
37. Zlata Lorincová Mochovská ul. 6 4 1 11.117,- 914,-
38. Erika Repková Mochovská ul. 8 44 7 20.512,- 1.686,-
39. Luboš Pericht Mochovská ul. 10 65 6 11.117,- 914,-
40. Tibor Šafár Mochovská ul. 14 29 2 20.371,- 1.684,-
41. Gabriela Gaučíková Mochovská ul. 14 33 3 11.041,- 913,-
42. Ernest Furinda Mochovská ul. 16 7 2 11.765,- 939,-
43. Peter Pastor Mochovská ul. 28 77 2 19.423,- 2.002,-
44. Zoltán Lorinc Mochovská ul. 34 152 4 19.423,- 2.008,-
45. Eva Prelovská Na lúkach 29 6 2 8.496,- -
46. Marián Šoóki Okružná ul. 4 29 1 17.828,- 1.524,-
47. Jozef Rybár Okružná ul. 12 24 8 6.716,- 170,-
48. Imrich Otvos Okružná ul. 18 52 2 16.354,- 1.572,-
49. Eva Roháčová Ul.P.O.Hviezd. 1 49 13 20.459,- 960,-
50. Otília Karászová Ul.P.O.Hviezd. 2 7 2 5.650,- 518,-
51. Zoltán Klima Ul.P.O.Hviezd. 10 99 2 5.650,- 518,-
52. Peter Smarž Ul.P.O.Hviezd. 12 120 1 21.353,- 1.958,-
53. Magda Bittnerová Ul.P.O.Hviezd. 15 40 3 7.858,- 3.767,-
54. Juliana Nagyová Ul.P.O.Hviezd. 19 19 6 6.609,- 938,-
55. Štefan Kóša Ul.P.Jilemnic. 5 15 5 10.419,- 773,-
56 Júliana Prišťáková Perecká ul. 10 12 4 15.360,- 1.595,-
57. Benjamín Bako Perecká ul. 36 8 3 23.625,- 1.895,-
58. Ingrid Urbanská Poľná ul. 33 20 4 9.269,- 2.821,-
59. Dana Krnčanová Pri tehelni 4 30 6 59.069,- 1.580,-
60. Zoltán Patko Pri tehelni 6 35 1 75.624,- 2.022,-
61. Marian Samotný Pri tehelni 6 43 5 75.624,- 2.022,-
62. Serena Grenácsová Saratovská ul. 31 6 2 21.588,- 1.675,-
63. Ernest Kóša Saratovská ul. 65 3 1 27.755,- 3.881,-
64. Peter Bielik Súkenícka ul. 4 20 1 23.885,- 1.602,-
65. Katarina Horniaková Súkenícka ul. 10 28 5 29.809,- 2.054,-
66. Mária Fuleová Súkenícka ul. 12 40 3 23.284,- 1.605,-
67. Ludovít Gálik Súkenícka ul. 12 43 5 29.809,- 2.054,-
68. Roman Pap Súkenícka ul. 12 47 7 29.809,- 2.054,-
69. Ladislav Špánik Súkenícka ul. 14 63 7 29.809,- 2.054,-
70. Adriana Váradyová Textilná ul. 14 8 3 29.919,- 2.032,-
71. Josef Musil Textilná ul. 16 24 3 23.370,- 1.587,-
72. Jaroslav Karvai Textilná ul. 20 2 0 29.919,- 2.004,-
73. Anna Jelenská Ul.Z.Nejedléh. 7 16 3 9.213,- 380,-
74. Štefan Hornák Ul.Z.Nejedléh. 11 7 4 7.017,- 1.790,-
75. Rastislav Kovács Ul.Z.Nejedléh. 11 8 4 8.900,- 2.271,-
76. Marta Vlačuhová Ul.Z.Nejedléh. 18 3 1 23.415,- 1.641,-
77. Ivan Paliesek Ul.Z.Nejedléh. 20 38 5 23.415,- 1.641,-
78. Emília Mosnáková Ul.Z.Nejedléh 45 30 6 17.906,- 1.284,-
79.
80. Ladislav Siekela Ul.Z.Nejedléh. 57 53 2 8.353,- 883,-
Objekt : Ul.M.R.Štefánika č. 36, 38

Cena v zmysle § 18
P.č. Meno Vchod č.b posch. zák. č. 182/93 Z.z
v znení nes.práv.p.

bytu pozemku

81. Štefan Olveczky 36 1 1 10.818,- 4.952,-
82. Irena Abrmanová 36 2 1 7.624,- 3.490,-
83. Helena Kollárová 36 5 2 10.644,- 4.873,-
84. Anna Mičová 36 8 2 10.772,- 4.931,-
85. Jirina Šutková 38 9 0 13.539,- 6.198,-
86. Jozef Slušný 38 10 0 16.902,- 7.737,-
87. Milan Dolník 38 11 1 10.935,- 5.006,-
88. Gejza Pál 38 12 1 8.992,- 4.116,-
89. Jozef Klimo 38 13 1 17.157,- 7.854,-
90. Jarmila Brhlíková 38 14 1 9.814,- 4.493,-
91. Mária Krausová 38 16 2 15.940,- 7.297,-

b/ o d r o č u j e
odpredaj prevodu vlastníctva bytov pre žiadateľa pod poradovým číslom:
- 79. p. Jozef Buzás, Ul. Z. Nejedlého č. 45, Levice


XXXIV.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
Správu o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže č. 5/2002, konanej dňa 2. 12. 2002
2. s c h v a ľ u j e
odpredaj bytu nasledovne:
byt č. 31, III. posch., Ul. Ľ. Štúra č. 18, Levice,
pre p. Máriu Farkašovú, bytom Šahy, Záhradnícka ul. č. 2 za cenu
112 200,- Sk


XXXV.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
Návrh na určenie poslancov Mestského zastupiteľstva v Leviciach za zástupcov do rád škôl a rád školských zariadení
2. s c h v a ľ u j e
nasledovné určenie poslancov Mestského zastupiteľstva v Leviciach
za zástupcov do rád škôl a rád školských zariadení

- Materská škola, Levice, 1 - p. MUDr. Mikuláš Schweier
Ul. 29. augusta č. 81
- Materská škola, Levice, 1 - p. MUDr. Eugen Schweier
Dopravná ul. č. 60
- Materská škola, Levice, 1 - p. Ing. Jozef Kubala
Hlboká ul. č. 1
- Materská škola, Levice, 2 - p. Ing. Ladislav Bošiak
Ul.P.O.Hviezdoslava, č. 20 - p. MUDr. Ján Antolík
- Materská škola, Levice, 2 - p. Ing. Igor Varga
Konopná ul, č. 8 - p. PhDr. Roman Salinka

- Materská škola, Levice, 1 - p. Ing. Erika Sulinová
Ul. kpt. J. Nálepku č. 67
- Materská škola, Levice, 1 - p. MUDr. Anton Pecár
Ludanská cesta č. 6
- Materská škola, Levice, 1 - p. MUDr. Ján Medovarský
Okružná ul. č. 23
- Materská škola, Levice, 1 - p. Ing. Igor Varga
Okružná ul. č. 23 /cirk./
- Materská škola, Levice, 1 - p. MUDr. Ján Medovarský
Perecká ul. č. 41
- Materská škola, Levice, 1 - p. Mgr. Juraj Ďurík
Poľná ul. č. 2
- Materská škola, Levice, 1 - p. Ján Benčík
Sokolovská ul.č. 68
- Materská škola, Levice, 1 - p. Ing. Ivan Murín
Tekovská ul. č. 28
- Materská škola, Levice, 1 - p. MUDr. Ján Antolík
Ul. T. Vansovej č. 2
- Materská škola, Levice, 1 - p. MUDr. Alena Frtúsová
Vojenská ul. č. 114
- Materská škola, Levice, 1 - p. Ladislav Jelenský
mestská časť Kalinčiakovo
- Materská škola, Levice, 1 - p. PhDr. Roman Salinka
mestská časť Čankov
- Materská škola-Óvoda, Levice, 1 - p. MUDr. Mikuláš Schweier
Tekovská ul. č. 28

- 1. Základná škola, Levice, 2 - p. p. Ing. Jozef Kubala
Ul.M.R.Štefánika č. 34 - p. Ing. Ivan Murín
- 2. Základná škola, Levice, 2 - p. MUDr. Alena Frtúsová
Ul.sv. Michala č. 42 - p. Ing. Dagmar Kalocsayová
- 3. Základná škola, Levice, 2 - p. Ing. Jozef Kubala
Ul.J.Jesenského č.41 - p. MUDr.Vladimír Machajdík
- 4. Základná škola, Levice, 2 - p. Ing. Ivan Murín
Pri Podlužianke č. 6 - p. Mgr. Beáta Vrábelová
- 5. Základná škola, Levice, 2 - p. Ing. Ladislav Bošiak
Saratovská ul. č. 43 - p. MUDr. Alena Frtúsová
- 6. Základná škola, Levice, 2 - p. MUDr. Peter Špánitz Saratovská ul.č. 85 - p. Mgr. Pavol Čučka
- 7. Základná škola, Levice, 2 - p. PhDr. Roman Salinka
Školská ul. č. 14 - p. Dezider Birčák
- Základná škola, Levice, 2 - p. Ladislav Jelenský
mestská časť Kalinčiakovo - p. Dezider Birčák
- Základná škola s vyuč.jaz. 2 - p. MUDr. Eugen Schweier
maďarským Gyulu Juhásza, - p. Ing. Dagmar Kalocsayová
Levice, Dopravná ul. č. 35
- Základná umelecká škola 2 - p. MUDr. Alena Frtúsová
Levice, Ul.F.Engelsa č. 2 - p. Mgr. Juraj Ďurík
- Gymnázium Andreja Vrábla 2 - p. Mgr. Beáta Vrábelová
Levice, Mierova ul. č. 5 - p. MUDr. Mikuláš Schweier
- Obchodná akadémia, Levice, 2 - p. Ján Benčík
K.Kittenbergera č. 2 - p. MUDr. Anton Pecár
- Stredná priem.škola,Levice, 2 - p. Mgr. Juraj Ďurík
Ul. F. Hečku č. 25 - p. Miloš Zaujec
- Pedag.a soc.akadémia,Levice, 2 - p. MUDr.Vladimír Machajdík
Ul.F.Engelsa č. 3 - p. PhDr. Roman Salinka
- Stredná poľnohospod. škola 2 - p. MUDr.Vladimír Machajdík
Levice, Na lúkach č. 18 - p. Ing. Mária Gajdošová


- Stredná odb. škola odevná a 2 - p. MUDr. Peter Špánitz
SOU textil.a odevné, Levice, - p. Mgr. Beáta Vrábelová
Vajanského ul. č. 23
- SOU stavebné, Levice, 2 - p. Ing. Mária Gajdošová
Pod amfiteátrom č. 7 - p. MUDr. Eugen Schweier
- Špeciál.ZŠ a MŠ int.,Levice, 2 - p. Ing. Erika Sulinová
Ul. Z. Nejedlého č. 41 - p. Ing. Dagmar Kalocsayová
- Cirkevná ZŠ,sv. Vincenta 2 - p. Ing. Igor Varga
Levice, Saratovská ul. - p. Miloš Zaujec
- Cirkevné gymnázium s VJM 1 - p. Ing. Arpád Hudec
Levice, Ul.sv.Michala č.38
s účinnosťou od 27. februára 2003
3. n e u r č u j e
poslancov MsZ za zástupcov do rád škôl
- S O U, Levice, Ul. sv. Michala č. 36,
- D O Š, Levice, Ul. sv. Michala č. 36
4. u k l a d á MsÚ
predložiť na 3. riadne rokovanie MsZ návrh na určenie poslancov MsZ
za zástupcov do rád škôl
- S O U, Levice, Ul. sv. Michala č. 36,
- D O Š, Levice, Ul. sv. Michala č. 36
T: v texte
Z: v texte
5. r u š í
uznesenie MsZ č. 10/XXXVIII/2000 zo dňa 24. 2. 2000 s účinnosťou od
27. 2. 2003

XXXVI.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 29/XLVIII/2/B zo dňa 27. 6. 2002
2. s c h v a ľ u j e
a/ zmenu uznesenia MsZ č. 29/XLVIII/2/B/2002 zo dňa 27. 6. 2002
b/ poslancov MsZ p. Ing. Eriku Sulinovú
p. PhDr. Romana Salinku
za zástupcov do Mestskej školskej rady v Leviciach

XXXVII.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 28/XXXVI/2002 zo dňa 25. 4. 2002
2. r u š í
uznesenie MsZ č. 28/XXXVI/2002 zo dňa 25. 4. 2002
3. s c h v a ľ u j e
s účinnosťou od 1. 5. 2003 poskytovanie opatrovateľskej služby pre obyvateľov mesta Levice mestom Levice

XXXVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
Návrh MsÚ v Leviciach na zmenu uznesenia MsZ č. 29/XII/2002 zo dňa 27. 6. 2002
2. s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia MsZ č. 29/XII/2002 zo dňa 27. 6. 2002 v bode 3.
nasledovne:
- ruší sa text: "u k l a d á riaditeľovi MsKS Levice" a nahrádza sa textom: "u k l a d á MsÚ Levice - oddeleniu správy a evidencie majetku"
- za textom "priestory kina Slovan" sa dopĺňa text: "- Klub mládeže - suterén"
- termín: "po ukončení stavby" sa ruší
T: po skolaudovaní
stavby
Z: v texte

XXXIX.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
Žiadosť Rímskokatolíckeho farského úradu, Ul. sv. Michala č. 43 v Leviciach o vyjadrenie stanoviska Mestského zastupiteľstva v Leviciach k zriadeniu Cirkevného gymnázia sv. Vincenta de Paul v Leviciach od školského roka 2003/2004
2. z a u j í m a
kladné stanovisko k zriadeniu Cirkevného gymnázia sv. Vincenta de Paul v Leviciach od školského roka 2003/2004

XL.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
Návrh urbanisticko-architektonickej štúdie centrálnej mestskej zóny Levice
2. s c h v a ľ u j e
Regulatívy Urbanisticko-architektonickej štúdie CMZ Levice, ako záväzný podklad pre usmerňovanie stavebnej činnosti v centrálnej mestskej zóne do doby schválenia nového ÚPN mesta Levice

XLI.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v meste Levice za rok 2002

XLII.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
Správu o činnosti projektového manažéra za obdobie jún 2002 - január 2003
2. s c h v a ľ u j e
Správu o činnosti projektového manažéra za obdobie jún 2002 - január 2003

XLIII.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
Správu o stave životného prostredia v meste Levice a mestských častiach za rok 2002
2. s c h v a ľ u j e
Správu o stave životného prostredia v meste Levice a mestských častiach za rok 2002


XLIV.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
Správu o činnosti ZOS za rok 2002
2. s c h v a ľ u j e
Správu o činnosti ZOS za rok 2002

XLV.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
Správu o činnosti DJ za rok 2002
2. s c h v a ľ u j e
Správu o činnosti DJ za rok 2002

XLVI.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
Správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Levice za II. polrok 2002
2. s c h v a ľ u j e
Správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Levice za II. polrok 2002

XLVII.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o sťažnostiach a petíciách riešených
v roku 2002

XLVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
Správu o činnosti MsPo Levice za II. polrok 2002
2. s c h v a ľ u j e
Správu o činnosti MsPo Levice za II. polrok 2002

IL.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
návrh na odvolanie p. Ľubomíra Pukšu z funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Levice
2. o d v o l á v a
p. Ľubomíra Pukšu z funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Levice s účinnosťou od 28. 2. 2003
3. p o v e r u j e
p. Máriu Golianovú zastupovaním riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Levice s účinnosťou od 28. 2. 2003 do vymenovania riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Levice
4. u k l a d á MsÚ
vypísať výberové konanie na funkciu riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Levice
T: 15. 3. 2003
Z: v texte

L.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
Návrh na zmenu vydávania mestských novín
2. s c h v a ľ u j e
a/ zmenu vydávania mestských novín v zmysle predloženého návrhu
b/ s účinnosťou od 28. 2. 2003 redakčnú radu a šéfredaktora na vydávanie mestských novín nasledovne:
šéfredaktor : p. Mgr. Snežana Ivičová
členovia redakčnej rady: p. Ing. Zdeno Korman
p. Ing. Dagmar Kalocsayová
p. PhDr. Roman Salinka
p. Ing. Roman Takács
p. Mária Golianová
3. r u š í uznesenie MsZ č. 29/XI/2002 zo dňa 27. 6. 2002

LI.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
b e r i e n a v e d o m i e
Deklarovanie majetkových pomerov p.Ing. Štefana Mišáka, primátora mesta Levice v zmysle § 10 ods.2 zák. č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe

LII.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
Návrh na určenie sobášiaceho
2. u r č u j e
za sobášiaceho poslanca MsZ p. Ing. Arpáda Hudeca s účinnosťou
od 1. 3. 2003
3. m e n í uznesenie MsZ č. 1/IX/2/2003 zo dňa 3. 1. 2003

LIII.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
Návrh na zmenu zástupcu mesta Levice v záujmovom združení právnických osôb "EKONÓM"
2. o d p o r ú č a
členskej schôdzi záujmového združenia právnických osôb "EKONÓM"
a/ o d v o l a ť
p. Ing. Ladislava Kiselyho z funkcie predsedu záujmového združenia právnických osôb "EKONÓM"
b/ z v o l i ť
p. Ing. Štefana Mišáka, primátora mesta
za predsedu záujmového združenia právnických osôb "EKONÓM"

LIV.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
návrh Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu
2. s c h v a ľ u j e
a/ zriadenie Spoločného obecného úradu s účinnosťou od 1. 3. 2003
b/ vstup mesta Levice do Spoločného obecného úradu na zabezpečenie výkonu štátnej správy na úseku sociálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb pre mesto Levice s účinnosťou od l. 5. 2003
c/ Zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu

3. o d p o r ú č a primátorovi mesta
podpísať Zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu

T: 31. 3. 2003
Z: v texte


V Leviciach, dňa 4. 3. 2003


Ing. Štefan J u r á k Ing. Štefan M i š á k
prednosta MsÚ primátor mesta

dnes je: 22.1.2018

meniny má: Zora

Dnes má službu:

Salix
SNP 19,
Levice

036/6334 761

ďalšie dni

Pondelok 22.1. - 25.1.
Salix
SNP 19,
Levice
036/6334 761
Piatok 26.1.
Dr.Max - Na Bašte
Na Bašte 2,
Levice
Sobota 27.1. - 28.1.
Benu
Ul. sv. Michala 2395/5,
93401 Levice
Sobota 27.1. - 28.1.
Ekolekaren LV s.r.o.
OD Kaufland,
Komenského 23,
Levice
036/6304322
Sobota 27.1. - 28.1.
Dr.Max - Turecký rad
Turecký rad 7 (OC Tesco),
Levice
036/6345781
Pondelok 29.1.
Bellis
Námestie hrdinov 15,
Levice
036 / 6 312 643

SNP 19, 93401 Levice
Ordinačné hodiny:
od 15,30 h do 07,00 h
Dni pracovného pokoja:
od 07,00 h do 07,00 h

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
22.1.2018
ÚvodÚvodná stránka