Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Potvrdenie o bezpodlžnosti fyzických a právnických osôb voči mestu Levice

 

Tlačivo:     Žiadosť o vydanie potvrdenia o bezpodlžnosti voči mestu Levice

 

Poplatok:  žiadny

 

Kontakt: Mestský úrad , Oddelenie vnútornej prevádzky – kancelária prvého kontaktu

                prízemie č.d. 27

                tel: +42136 6350279, 6350282,  e-mail:  kpk @ levice.sk  

 

Lehota:   30 dní

 

Rybársky lístok

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.

 

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz
 • alebo cestovný pas

 

Správny poplatok:

 • Vydanie rybárskeho lístka podlieha správnemu poplatku podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 • Podľa Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona, občan SR a cudzinec s povoleným trvalým pobytom, zaplatí za vydanie rybárskeho lístka alebo predĺženie jeho platnosti správny poplatok.

 

Poplatky:

trojročný rybársky lístok 17 €

ročný rybársky lístok 7 €

mesačný rybársky lístok 3 €

týždenný rybársky lístok 1,50 €

deti do 15 rokov 0 €

členovia rybárskej stráže 0 €

 

Súvisiace predpisy

 • Zákon 139/2002 Z.z. o rybárstve
 • Zákon 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Lehota:    na počkanie

 

Kontakt:  Mestský úrad , Oddelenie vnútornej prevádzky – kancelária prvého kontaktu

                (vchod z UIlice Na bašte)

                tel: +421366350278,     e-mail: vlasta.dobrova @ levice.sk 

                                                                 livia.ivanova @ levice.sk                 

                       

Potvrdenie o odpracovanej dobe

Registratúrne stredisko Mestského úradu v Leviciach prevzalo do poverenej správy personálnu dokumentáciu niektorých zrušených podnikov  mesta Levice :

 • Reštaurácie, š.p. Levice
 • Temos, š.p. Levice
 • Okresný podnik komunálnych služieb Levice – len tie prevádzky, ktoré pôsobili na území mesta Levice,

- prevádzky, ktoré pôsobili v meste Želiezovce sú uložené v Registratúrnom  stredisku MsÚ Želiezovce – informácie na MsÚ Želiezovce

- prevádzky, ktoré pôsobili v meste Šahy sú uložené v Registratúrnom  stredisku MsÚ Šahy – informácie na MsÚ Šahy

 • Technické služby mesta Levice
 • Okresná správa cestovného ruchu Levice
 • Správa drobnej prevádzky pri MsNV Levice

 

Tlačivo: Žiadosť o vydanie potvrdenia o odpracovanej dobe

 

Právne predpisy:

 • Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MV SR č.628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach

 

Kontakt:

Ing. Paulína Tolnaiová, správca registratúry MsÚ

telefón: +421 36 6350 292

email: registratura @ levice.sk

 

Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí

 

 • Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je povinný v zmysle zákona  č. 96/1991 Z.z. oznámiť zámer usporiadať podujatie obci a to 7 dní pred konaním akcie.
 • Povinnosti usporiadateľa  sú  uvedené v tlačive  oznámenia

 

Tlačivo: Oznamovacia povinnosť o uskutočnení verejných kultúrnych podujatí

 

Prílohy/doklady:  -

 

Poplatok:   podanie oznámenia  nie je spoplatnené

 

Lehota na vybavenie:  na počkanie

 

Vybavuje :

Mgr. Paulína Tomášová, ref. pre kultúru šport a mládež

Mestský úrad Levice, odd. služieb občanom a organizáciám, I.posch., č.dverí 48

tel. číslo: +421 36 6350248, e-mail: paulina.tomasova @ levice.sk

 

Súhlas na vykonanie verejnej zbierky

 

Organizátor verejnej zbierky je povinný písomne oznámiť e-mailom zámer zorganizovať zbierku mestu,  na území ktorého sa má zbierka konať.

V jednom oznámení možno uviesť aj viac podujatí.

Oznámenie je potrebné podať na mestskom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia.

V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne.

Zmeny údajov uvedených v oznámení je organizátor podujatia povinný oznámiť bezodkladne.

 

Prílohy/doklady:

- osobne doručiť poverenie osoby, ktorá vykonáva verejnú zbierku
- rozhodnutie MV SR o registrácii do registra zbierok MV SR (originál alebo overenú fotokópiu),
- platný občiansky preukaz,
- žiadosť na vykonanie verejnej zbierky , ak nebola zaslaná e-mailom.

 

Poplatok: nie je

 

Lehota na vybavenie: 

od začiatku konania verejnej zbierky

 

Predpis:

Zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, Nám. hrdinov 1, Útvar primátora, 1. poschodie, č.dv. 34

Tel.č. +42136 6350263, e-mail: sekretariat.prim @ levice.sk
 

 

           

 

 
 

 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
16.9.2019
ÚvodÚvodná stránka