Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch na referáte daní a poplatkov MsÚ Levice

 

 

Daň z nehnuteľností

Mesto Levice vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Základné náležitosti a podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností v katastrálnom území Levice, ktoré  tvoria katastrálne územia Levice, Horša, Čankov, Malý Kiar  a Kalinčiakovo, predovšetkým sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti oslobodenie a zníženie dane určuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice  č. 144 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Potrebné doklady:

- vyplnené tlačivo daňového  priznania k dani z nehnuteľností

 

Tlačivá: vzory tlačív, ktoré ustanovilo MF SR

Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností pre FO a PO platný od 1.1.2015

Poučenie

Potvrdenie o podaní priznania platné  od 1.1.2015.

 

 

Sadzby dane z nehnuteľností

 

Oslobodenie a zníženie dane:

 • Správca dane ustanovuje, že od  dane z pozemkov  oslobodzuje nasledovné  pozemky na území mesta Levice:

      a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,

      b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.

 • Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov na území mesta Levice  o 25%  z daňovej povinnosti:

- na  stavby na bývanie a  byty vo vlastníctve  fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických  osôb starších ako 62 rokov, držiteľov  preukazu fyzickej osoby  s ťažkým zdravotným postihnutím alebo  držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj  prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

- na  garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace  ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným  postihnutím  alebo  držiteľov preukazu  fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré  slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Pri súbehu zníženia dane sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.

Daňovník uplatní nárok na zníženie dane podľa ods. 2,  podaním  priznania k dani       z nehnuteľností alebo  čiastkového priznania na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane, najneskôr  do 31. januára zdaňovacieho obdobia,  inak nárok na zníženie  na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. Súčasťou podaného priznania bude aj doklad preukazujúci nárok na zníženie dane.

Pre zníženie dane zo stavieb na bývanie a z bytov pre osoby staršie ako 62 rokov je       podkladom  evidencia obyvateľstva k 1. januáru  zdaňovacieho obdobia.

Poberanie dávky v hmotnej núdzi daňovník preukáže potvrdením príslušného úradu o jej poberaní  k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Uvedenú skutočnosť je povinný preukazovať za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré si uplatňuje nárok na zníženie dane a to vždy do 31. januára   príslušného  zdaňovacieho obdobia.

 

Platenie dane:

Daň sa vyrubuje rozhodnutím, kde sú uvedené aj informácie o platení dane.

 

Kontakt:

Mestský úrad Levice, Oddelenie finančné, referát daní a poplatkov

Nám. hrdinov 1, Levice, prízemie, vchod z Ul. Na bašte

pre fyzické osoby:

Halabuková Eva, e-mail: halabuk @ levice.sk, tel. +42136 6350210

Ing. Drappanová Jana ,e-mail: drappanova @ levice.sk, tel. +42136 6350 266

Simanderová Katarína,  e-mail: simander @ levice.sk ,tel. +42136 6350212

 

pre právnické osoby:

Šebová Miroslava,  e-mail: miroslava.sebova @ levice.sk,  tel. +42136 6350265

vedúca referátu:

Ing. Ordoghová Eva, e-mail: dane @ levice.sk, tel. +42136 6350219

 

Daň za psa

Mesto Levice vyberá daň za psa na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Základné náležitosti a podmienky určovania a vyberania dane za psa určuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice  č. 144 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Vznik daňovej povinnosti

Osobe, ktorá je vlastníkom psa, resp. drží psa na území mesta Levice vzniká daňová povinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Predmetom  dane za psa je pes starší  ako 6 mesiacov.

 

Sadzba dane

Sadzba dane  za jedného psa a kalendárny rok vo výške 36 €, ktorá sa znižuje na  11 € za 1 psa  chovaného alebo držaného  v rodinnom dome.

 

Zníženie dane

Správca dane ustanovuje zníženie sadzby dane za psa  držaného, resp. chovaného držiteľom Diamantovej plakety  s trvalým pobytom, resp. s prechodným pobytom na území mesta za darcovstvo krvi o 50 % po  predložení legitimácie držiteľa plakety, ktorú daňovník  predloží  do 30 dní od nároku na  zníženie.

Oslobodenie od dane  za:

 • psa so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastníkom je fyzická  alebo právnická osoba zabezpečujúca ochranu fyzických osôb a  majetku na území mesta Levice. Doklady preukazujúce nárok na oslobodenie od dane za psa je  daňovník povinný  preukázať do 30 dní od vzniku  nároku na oslobodenie od dane predložením dokladov o špeciálnom výcviku psa.
 • psa  po dobu  24 mesiacov, ktorého  daňovník s trvalým pobytom na území mesta nadobudol  z karanténnej stanice, resp. z útulku   nachádzajúceho sa na území mesta  Levice. Nárok na oslobodenie od dane za psa si daňovník  uplatňuje pri prihlásení psa do evidencie, podaním priznania v zmysle zákona, po predložení   dokladu o  osvojení psa. Oslobodenie od dane sa počíta od nasledujúceho mesiaca po  osvojení psa.
 • psa, držaného resp. chovaného držiteľom  Kňazovického   plakety za darcovstvo krvi  s trvalým pobytom, resp. s prechodným pobytom  na území mesta, po predložení legitimácie držiteľa  plakety, ktorú daňovník predloží  do 30 dní od nároku na oslobodenie od dane.

 

Priznanie

Ak už doteraz bol daňovníkom dane z nehnuteľností alebo dane za psa alebo za nevýherné hracie prístroje podá priznanie k dani za psa.

Ak nebol daňovníkom podľa predchádzajúcej vety, predloží  tzv. „košieľku“  vyznačí  v kolónke druh priznania   a doloží priznanie k dani za psa.

 

Zánik daňovej povinnosti

Ak daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa, daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

K zániku daňovej povinnosti  predloží priznanie k dani za psa, kde uvedie dátum zániku daňovej povinnosti.

 

Tlačivá

Vzor daňového priznania  dani za psa za fyzické osoby a za právnické osoby a tzv. „košieľky“

Poučenie

Potvrdenie o podaní priznania

 

Platenie dane

Daň za psa je vyrubovaná rozhodnutím, kde sú uvedené termíny splátok a ostatné údaje potrebné pre realizáciu platby.

 

Súvisiace predpisy

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice  č. 144 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Kontakt:

Mestský úrad Levice, Oddelenie finančné, referát daní a poplatkov

Nám. hrdinov 1, Levice, prízemie, vchod z Ul. Na bašte

Sylvie Živická, e-mail: zivicka @ levice.sk ,tel. +42136 6350284

 

Daň za ubytovanie

Mesto Levice vyberá daň za psa na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Základné náležitosti a podmienky určovania a vyberania dane za psa určuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice  č. 144 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Oznamovacia povinnosť

Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné  ubytovanie, je povinný podať správcovi dane  Oznámenie k dani za ubytovanie,  a  predložiť ho do 30 dní odo dňa začatia činnosti.  

Ak  nastanú zmeny v daňovej povinnosti, je platiteľ dane povinný písomne túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní od dňa, keď táto skutočnosť nastala. Platiteľ dane je povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu názvu ubytovacieho zariadenia, zmenu adresy platiteľa dane ako aj zmenu adresy na doručovanie písomností.

Platiteľ dane  poskytujúci prechodné odplatné ubytovanie v ubytovacom zariadení  je  povinný najneskôr do 30 dní po skončení  poskytovania prechodného odplatného ubytovania túto skutočnosť oznámiť správcovi dane.

Tlačivo

Oznámenie k dani za ubytovanie  k vzniku a zániku daňovej povinnosti

 

Sadzba dane

Sadzba dane za ubytovanie  v katastrálnom území Levice   0,70 € na  osobu  a prenocovanie a v katastrálnych územiach    Čankov, Horša, Kalinčiakovo, Malý Kiar   0,50 € na osobu a prenocovanie.

 

Platenie dane za ubytovanie

Platiteľ dane za ubytovanie je  povinný predložiť  správcovi dane v termíne do 10 dní po  skončení mesiaca  vyúčtovanie dane za ubytovanie, náležitosti ktorého stanovil  správca dane.

 

Tlačivo

Vyúčtovanie k dani za ubytovanie

 

Daň za ubytovanie sa platí mesačne a je splatná bez vyrubenia do 15 dní od skončenia mesiaca za predchádzajúci mesiac. 

Daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným vkladom na účet  správcu dane  v peňažnom ústave  alebo hotovostnou platbou   do výšky  300 € do  pokladnice  Mestského úradu Levice. Pri platbách dane za ubytovanie je platiteľ  povinný uvádzať  evidenčné číslo pridelené správcom dane.

 

Oslobodenie od dane

Správca dane  ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za  ubytovanie:

 - nevidomej osobe a jej sprievodcovi, držiteľovi preukazu ZŤP/S a jej sprievodcovi,

   držiteľovi   preukazu ZŤP  a osobe poberajúcej invalidný dôchodok,

-  osobám, ktoré sa ubytujú v zariadeniach formou organizovaných zájazdov pre

   deti, školy.

Oslobodenie sa uplatní, ak osoba  nárok na oslobodenie preukáže príslušným dokladom  prevádzkovateľovi zariadenia.

 

Kontakt:

Mestský úrad Levice, Oddelenie finančné, referát daní a poplatkov

Nám. hrdinov 1, Levice, prízemie, vchod z Ul. Na bašte

Sylvie Živická, e-mail: zivicka @ levice.sk ,tel. +42136 6350284

 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

( ďalej len „poplatok“)

 

Fyzické osoby

 

 • Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti ( prihlásenie sa k trvalému, prechodnému pobytu, narodenie dieťaťa, nadobudnutie nehnuteľnosti po zapísaní do katastra nehnuteľnosti).

Tlačivo

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady

 

 • Zmeny skutočností rozhodujúce pre vyrubenie poplatku v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali ( zmena trvalého, prechodného pobytu, úmrtie, predaj nehnuteľnosti).

Tlačivo

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady

 

 • Zníženie poplatku za komunálne odpady

Podmienky  a podklady pre zníženie poplatku

Podklady, ktorými poplatník preukazuje  neprítomnosť v meste sú určené vo Všeobecne   záväznom nariadení mesta Levice č. 144 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v § 22.

Dátum vystavenia dokladu musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím,  na ktoré si poplatník uplatňuje nárok na zníženie poplatku a predložený v zákonnej lehote t.j. do 30 dní odo dňa kedy tieto  skutočnosti nastali. Ak trvajú podmienky pre zníženie poplatku k 1.1. zdaňovacieho obdobia, termín na predloženie dokladov je do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

Tlačivo

Oznámenie k zníženiu poplatku

 

Právnické osoby

 

Pre podnikajúce osoby je na území mesta Levice zavedený množstvový zber komunálneho odpadu

 • Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

Tlačivo

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady za poplatníka využívajúceho množstvový zber komunálneho odpadu

 

 • Zmeny skutočností rozhodujúce pre vyrubenie poplatku v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

Tlačivo

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady za poplatníka využívajúceho množstvový zber komunálneho odpadu - zmena

 

 • Vyrubenie poplatku

Poplatok sa vyrubí FO  a PO rozhodnutím resp. výmerom, kde sú uvedené termíny splátok poplatku,  údaje pre vystavenie prevodného príkazu.  Pri platbe priamo v pokladnici MśÚ je povinný poplatník sa preukázať rozhodnutím s vygenerovaným čiarovým kódom.

 

Kontakt:

Mestský úrad Levice, Oddelenie finančné, referát daní a poplatkov

Nám. hrdinov 1, Levice, prízemie, vchod z Ul. Na bašte

 

pre fyzické osoby:

Denková Ingrid, e-mail: ingrid.denkova @ levice.sk , tel. +42136 6350218,

Tuhobová Gizela, e-mail: gizela.tuhobova @ levice.sk , tel +42136 6350 276,

Sylvie Živická, e-mail: zivicka @ levice.sk ,tel. +42136 6350284.

 

pre právnické osoby:

Šebová Miroslava, e-mail: miroslava.sebova @ levice.sk , tel. +42136 6350265

 

 

 

 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
16.9.2019
ÚvodÚvodná stránka