Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby                  

 

Tlačivo:

Návrh na vydanie územného rozhodnutia   

 

Prílohy:

  • Pri jednoduchých stavbách:

- 1x doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k pozemku (list vlastníctva)          

- 2x snímka z katastrálnej mapy

- situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením navrhovanej stavby, jej polohy s vyznačením väzieb na okolie vrátane jej odstupov od hraníc pozemkov a susedných stavieb s výškovým vyznačením a rozvinutým pohľadom, inžinierskych sietí, prípadne zadanie stavby po dožiadaní stavebného úradu

- vyjadrenia o existencii podzemných a nadzemných vedení (od správcov inžinierskych sietí - Západoslovenská energetika, a.s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Slovak Telecom, a.s., ÚPC Slovensko, s.r.o. a pod.), vyplývajúce z osobitných predpisov alebo ak si ich stavebný úrad vyžiada

-  súhlasy vlastníkov  pozemkov, ktorých práva môžu byť dotknuté výstavbou inžinierskych sietí

-  rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce (vyplývajúce z osobitných predpisov)

- súhlas na vyňatie - resp. vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ak je potrebné)

- doklad o overení súladu návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou obce

- vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k spôsobu naloženia s odpadom z demolácie

   

  • Pri iných stavbách:

- 1x doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k pozemku (list vlastníctva)          

- 2x snímka z katastrálnej mapy

- situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením navrhovanej stavby, jej polohy s vyznačením väzieb na okolie vrátane jej odstupov od hraníc pozemkov a susedných stavieb s výškovým vyznačením a rozvinutým pohľadom, inžinierskych sietí, prípadne zadanie stavby po dožiadaní stavebného úradu - predkladá sa v dvoch vyhotoveniach

- projektová  dokumentácia   pre  územné  konanie (vypracovaná   oprávnenou  osobou) - predkladá sa v dvoch vyhotoveniach

- súhlasy vlastníkov  pozemkov, ktorých práva môžu byť dotknuté výstavbou inžinierskych sietí

- vyjadrenia o existencii podzemných a nadzemných vedení (od správcov inžinierskych sietí - Západoslovenská energetika, a.s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Slovak Telecom, a.s., ÚPC Slovensko, s.r.o. a pod.), vyplývajúce z osobitných predpisov alebo ak si ich stavebný úrad vyžiada

 - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce (vyplývajúce z osobitných predpisov)

- súhlas na vyňatie - resp. vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ak je potrebné)

- doklad o overení súladu návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou

- údaje o prevádzke, prípadne výrobe, vrátane technických parametrov, navrhovaných technológií a zariadení

- vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na zdravie a životné prostredie a ich hodnotenie, vrátane návrhu opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov

- nároky stavby na vodné hospodárstvo, energie, dopravu (vrátane parkovania), likvidáciu  odpadov a predpoklady pre napojenie stavby na existujúce technické vybavenie územia

- dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia

- ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami, vrátane informácií o vhodnosti geologických a hydrogeologických pomerov v území

- rozsah usporiadania staveniska (vrátane zariadenia staveniska)

- návrh zazelenenia nezastavaných plôch

- záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané

- doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

- vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k spôsobu naloženia s   odpadom z demolácie

 

Poplatok:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení, t.j.

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

1. pre fyzické osoby .................................................................................................40 €

2. pre právnické osoby .......................................................................................... 100 €

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby .................................... 20 €

Oslobodenie: Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov, osvetové strediská, hvezdárne planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok

Poznámky:

  1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie
  2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok

 

Lehota:

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov

 

Predpis:

- zákon č. 50/76 Zb. v znení zmien a doplnkov

- vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku – stavebný úrad

2. poschodie, e-mail: stavebny.urad @ levice.sk

Ing.arch. Mária Navrátilová,  tel.č. +42136 6350 291

Ing.arch. Ľubica Somoayová , tel. č. +42136 6350 275

Ing. Zuzana Kosorinová, tel.č. +42136 6350 239

Ing. Anna Jesenská,  tel.č. +42136 6350 271

 

Žiadosť o stavebné povolenie                 

 

Tlačivo:

žiadosť o stavebné povolenie 

 

Prílohy:

- 1 x doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k pozemku (list vlastníctva)

- 1 x snímka z katastrálnej mapy

-  2 x projektovú dokumentáciu stavby, vypracovaná oprávnenou osobou s príslušným odborným vzdelaním (v rozsahu § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)

- súhlasy vlastníkov  pozemkov, ktorých práva môžu byť dotknuté výstavbou inžinierskych sietí

- vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ak je potrebné)

- doklad o overení súladu návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou obce

-  záväzné stanovisko cestného správneho orgánu k napojeniu na cestnú komunikáciu

-  súhlas s umiestnením zdroja znečisťovania ovzdušia (ak je potrebný)

-  rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov (okrem iného napr. OÚ-OSŽP, Ministerstvo obrany SR, Technická inšpekcie, ORHaZZ, Pamiatkového úradu, správcov inžinierskych sietí – Západoslovenská energetika, a.s., SPP – distribúcia, a.s., Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Slovak Telecom, a.s.., ÚPC Slovensko, s.r.o., Orange, SI Teplo, s.r.o. a pod.) k polohe prípojky, jej križovaniu, pripojeniu a odberu, vyplývajúce z osobitných predpisov alebo ak si ich stavebný úrad vyžiada

- doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti

- fotokópiu rozhodnutia o umiestnení stavby (ak bolo vydané)

 

Poplatok:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení, t.j.

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu

a) na stavby na bývanie

    1. na stavbu rodinného domu...............................................................................50 €

    2. na stavbu bytového domu.............................................................................. 200 €

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty, rekreačné domy alebo zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 

    1. ak zastavaná plocha nepresiahne 25 m2 ....................................................... 25 €

    2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ........................................................... 50 €

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

    1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ..................................... 35 €

    2. bytových domov ............................................................................................. 100 €

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

    1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ......................................................... 30 €

    2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ............................................  30 €

    3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka ............ 30 €

    4. na spevnené plochy a parkoviská ................................................................... 30 €

    5. na stavby s doplnk.funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény, sklady .  30 €

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

    1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ......................................................... 50 €

    2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ........................................... . 50 €

    3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka ............. 50 €

    4. spevnené plochy a parkoviská ......................................................................... 50 €

    5. na stavby s doplnkovou funkciou, napr. prístrešky, sklady.......... .................. .. 50 € 

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písm. d) a e) ............................................................................................................. 20 €

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50.000 € vrátane ................................................................................................100 €

nad 50.000 € do 100.000 € vrátane ........................................................................200 €

nad. 100.00 € do 500.000 € vrátane .......................................................................400 €

nad 500.000 € do 1.000.000 € ............................................................................... 600 €

nad 1.000.000 € do 10.000.000 € vrátane ..............................................................800 €

nad 10.000.000 € ................................................................................................ 1.000 €

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie................................................................................................... 50 €

i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2.............................................................................................................................. 60 €

j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 .....150 €

Oslobodenie: 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S; 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59; 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť

Poznámky: 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok (písm. a) a b)); 2. Hotely a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavby; 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby; 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 stavebného zákona.

 

Lehota:

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov

 

Predpis:

- zákon č. 50/76 Zb. v znení zmien a doplnkov

- vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku – stavebný úrad

2. poschodie, e-mail: stavebny.urad @ levice.sk

Ing.arch. Mária Navrátilová,  tel.č. +42136 6350 291

Ing.arch. Ľubica Somoayová , tel. č. +42136 6350 275

Ing. Zuzana Kosorinová, tel.č. +42136 6350 239

Ing. Anna Jesenská,  tel.č. +42136 6350 271

Ing. Diana Szabóová, tel. č. +42136 6350 232

         

Návrh na kolaudáciu stavby                

 

Tlačivo:

Žiadosť o kolaudáciu stavby

 

Prílohy:

- fotokópia stavebného povolenia

- geometrický plán (tento doklad sa nepripojí, ak nedochádza ku zmene pôdorysného ohraničenia stavby) -resp. snímka z katastrálnej mapy v prípade, ak bol už geometrický plán zavkladovaný)

- energetický certifikát stavby (pre novú budovu a významne obnovovanú existujúcu budovu)

- súhlas s užívaním zdroja znečisťovania ovzdušia

 - súhlas orgánu odpadového hospodárstva k nakladaniu s odpadmi počas výstavby

- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (revízna správa elektrickej prípojky a elektroinštalácie, revízna správa plynovej prípojky a plynoinštalácie a pod.)

- osvedčenie o stave komínového telesa

- atest vodotesnosti žumpy

- tabuľka „Stavba povolená“

- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov

- ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi (napr. záväzný posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - regionálneho hygienika, stanovisko OR požiarneho a záchranného zboru, stanovisko Inšpektorátu práce Nitra, stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a pod.) alebo si ich stavebný úrad vyžiadal

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce na úseku ochrany prírody, ovzdušia (malý zdroj znečisťovania ovzdušia resp. stredný a veľký pre fyzické osoby na podnikanie a právnické osoby), odpadov, vody, dopravy a pod..

 

Poplatok:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení, t.j.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

1. rodinný dom .......................................................................................................... 35 €

2. bytový dom .......................................................................................................... 120 €

b) na stavby na individuálnu rekreáciu napr. chaty, rekreačné domy alebo zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane ................................................. 25 €

2. ak zastavaná plocha je od 25 m2 do 50 m2 vrátane ..............................................50 €

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ........................................... 25 €

2. bytových domov .................................................................................................... 50 €

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami............................................................... 20 €

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  ................................................. 20 €

3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka ................. 20 €

4. na spevnené plochy a parkoviská ........................................................................ 20 €

5. na stavby s doplnk. funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény, sklady .... 20 €

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ............................................................. 30 €

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ................................................. 30 €

3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka ................ 30 €

4. na spevnené plochy a parkoviská .................................................................................... 30 €

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napr. prístrešky, sklady ................................ 30 €

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písm. d) a e) .......................................... 20 €

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50.000 € vrátane ...............................................................................................60 €

nad 50.000 € do 100.000 € vrátane .....................................................................120 €

nad. 100.00 € do 500.000 € vrátane ....................................................................250 €

nad. 500.000 € do 1.000.000 € vrátane .............................................................. 400 €

nad 1.000.000 € do 10.000.000 € vrátane ...........................................................530 €

nad 10.000.000 € ................................................................................................ 660 €

h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ....... 50 €

Oslobodenie: 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S; 2. Od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59; 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.;

Poznámky: 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok (písm. a) a b)); 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba; 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby; 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti SR v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 SZ;

 

Lehota:

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov

 

Predpis:

- zákon č. 50/76 Zb. v znení zmien a doplnkov

- vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku – stavebný úrad

2. poschodie, e-mail: stavebny.urad @ levice.sk

Ing.arch. Mária Navrátilová,  tel.č. +42136 6350 291

Ing.arch. Ľubica Somoayová , tel. č. +42136 6350 275

Ing. Zuzana Kosorinová, tel.č. +42136 6350 239

Ing. Anna Jesenská,  tel.č. +42136 6350 271

Ing. Diana Szabóová, tel. č. +42136 6350 232

 

 

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby              

 

Tlačivo:

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

 

Prílohy:

- doklady preukazujúce vlastnícke alebo iné práva k pozemkom (list vlastníctva, nájomná zmluva) a snímku z katastrálnej mapy;

- situácia umiestnenia stavby v M=1:200 so zakreslením susedných stavieb a inžinierskych sietí. Vyznačiť všetky parcelné čísla zakreslených pozemkov a mená ich vlastníkov, vzdialenosti medzi stavbami, hranice pozemkov, komunikácie a výškové osadenie stavby - predkladá sa v dvoch vyhotoveniach;

- zjednodušená projektová dokumentácia - pôvodný stav, nový stav, technická správa - predkladá sa v dvoch vyhotoveniach;

- doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a účastníkmi konania, pokiaľ sa vopred o stavbe viedli a ktorých sa zmena spôsobu užívania svojou povahou dotýka;

- ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi (napr. záväzný posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - regionálneho hygienika, stanovisko OR požiarneho a záchranného zboru, stanovisko Inšpektorátu práce Nitra, stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a pod.) alebo si ich stavebný úrad vyžiadal;

 

Poplatok:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení, t.j.

Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa pol. 60 ...... 30 €

 

Lehota:

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov

 

Predpis:

- zákon č. 50/76 Zb. v znení zmien a doplnkov

- vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku – stavebný úrad

2. poschodie, e-mail: stavebny.urad @ levice.sk

Ing.arch. Mária Navrátilová,  tel.č. +42136 6350 291

Ing.arch. Ľubica Somoayová , tel. č. +42136 6350 275

Ing. Zuzana Kosorinová, tel.č. +42136 6350 239

Ing. Anna Jesenská,  tel.č. +42136 6350 271

 

 

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby                     

 

Tlačivo:

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

 

Prílohy:

- doklady preukazujúce vlastnícke práva k pozemkom (list vlastníctva)

- snímka z katastrálnej mapy

- zjednodušená projektová dokumentácia - náčrt stavby (v prípade odstránenia časti stavby)

- prehlásenie stavebného dozora, v prípade odstraňovania stavby svojpomocou

- vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k spôsobu naloženia s odpadom z demolácie

 

Poplatok:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení, t.j.

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt)

pre právnickú osobu ............................................................................................ 50 €

fyzickú osobu.................................................................................................... ... 20 €

 

Lehota:

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov

 

Predpis:

- zákon č. 50/76 Zb. v znení zmien a doplnkov

- vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku – stavebný úrad

2. poschodie, e-mail: stavebny.urad @ levice.sk

Ing.arch. Mária Navrátilová,  tel.č. +42136 6350 291

Ing.arch. Ľubica Somoayová , tel. č. +42136 6350 275

Ing. Zuzana Kosorinová, tel.č. +42136 6350 239

Ing. Anna Jesenská,  tel.č. +42136 6350 271

 

Ohlásenie drobnej stavby

 

Tlačivo: ohlásenie drobnej stavby

 

Prílohy:

-  doklady preukazujúce vlastnícke alebo iné práva k pozemku (list vlastníctva, nájomná    zmluva)  

 - snímka z katastrálnej mapy

- jednoduchý situačný výkres, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby - predkladá sa v dvoch vyhotoveniach

- jednoduchý technický opis stavby

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce

- stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti pri stavbách, ktoré sú kultúrnou pamiatkou

 

Poplatok:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení, t.j.

- právnická osoba   30 €

- fyzická osoba   10 €

Správny poplatok je splatný pri podaní ohlásenia.

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Oslobodenie okrem osôb a prípadov podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov.

 

Lehota: v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov

 

Predpis:  zákon č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice,  Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku – stavebný úrad

2. poschodie, e-mail: stavebny.urad @ levice.sk

Ing. Diana Szabóová – tel. č. +421366350 232

 

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

 

Tlačivo: ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

 

Prílohy:

- doklady preukazujúce vlastnícke alebo iné práva k stavbe,

- písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu, alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,

- stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu, alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovom chránenom území.

 

Poplatok:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení, t.j.

- právnická osoba   30 €

- fyzická osoba  10 €

Správny poplatok je splatný pri podaní ohlásenia.

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Oslobodenie okrem osôb a prípadov podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov.

 

Lehota: v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov

 

Predpis: zákon č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice,  Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku – stavebný úrad

2. poschodie, e-mail: stavebny.urad @ levice.sk

Ing. Diana Szabóová, tel. č. +421366350 232

Mária Buláková , tel. č. +421366350 283  

       

 

 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
16.9.2019
ÚvodÚvodná stránka