Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poskytnutie jednorazovej dávky 

POskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci

 

Tlačivo:  

  • Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v zmysle   § 27  písm. a/  a  § 17  zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  zmien  a doplnkov a   Všeobecne záväzného  nariadenia  mesta Levice č.  č. 127  o postupe a podmienkach pri poskytovaní  jednorazovej dávky a jednorazovej dávky sociálnej pomoci mestom Levice
  • Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci  v zmysle Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Levice č. 127  o postupe a podmienkach pri poskytovaní  jednorazovej dávky a jednorazovej dávky sociálnej pomoci mestom Levice

 

Prílohy: uvedené v tlačivách

Poplatok:  podanie žiadosti nie je spoplatnené

Lehota na vybavenie:

 v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov.

Poznámka: 

Občania, ktorí sa nachádzajú v hmotnej  a sociálnej núdzi, sa môžu obrátiť na mesto Levice so žiadosťou o  sociálnu pomoc. Jednou z foriem sociálnej pomoci občanom je poskytnutie jednorazových dávok a to: jednorazovej dávky alebo jednorazovej dávky sociálnej pomoci.

Jednorazové dávky sú dobrovoľnou formou sociálnej pomoci mesta a na ich poskytnutie nie je právny nárok.

Pri poskytovaní jednorazových dávok Mesto Levice postupuje v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 417/2013 Z.z.“) a v zmysle VZN mesta Levice č. 127 o postupe a podmienkach pri poskytovaní  jednorazovej dávky a jednorazovej dávky sociálnej pomoci mestom Levice (ďalej len „VZN „).

Jednorazové dávky môže mesto poskytnúť občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej a ekonomickej situácií, na riešenie ich špecifických problémov, a ktorí si nevedia svoju situáciu sami vyriešiť vzhľadom na svoj vek, nepriaznivý zdravotný stav a tiež sociálnu situáciu. Jednorazové dávky možno poskytnúť občanom s trvalým pobytom na území mesta Levice, ktorí nemajú voči mestu finančné záväzky a to na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov. Výška poskytnutia finančných prostriedkov pre každého žiadateľa sa posudzuje na základe preukázaných opodstatnených zvýšených výdajov.

Jednorazové dávky je možné poskytnúť spravidla raz v kalendárnom roku občanom, ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 417/2013 Z. z.  a VZN.

 

Vybavuje :  

Mestský úrad Levice, odd. služieb občanom a organizáciám, 1. posch., č.dv. 50

tel. číslo: +421 36 6350 214

 

Mgr. Alena Danišová, sociálny pracovník

Mestský úrad Levice, odd. služieb občanom a organizáciám, 1. posch., č.dv. 50

tel. číslo: +421 36 6350 214, e-mail: alena.danisova @ levice.sk

 

žiadosť o umiestnenie  v zariadení pre seniorov,

v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári
 

Tlačivo:

 

Prílohy/doklady:  uvedené v tlačive

Poplatok:  podanie žiadosti nie je spoplatnené

Lehota na vybavenie:  

v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov

Poznámka

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podáva žiadateľ - občan s  trvalým pobytom v meste Levice na Mestskom úrade v Leviciach - oddelenie služieb občanom a organizáciám na predpísanom tlačive, ktoré  sa nachádza na webovej stránke mesta Levice, resp. ju obdrží  na MsÚ – OSOO.

V žiadosti žiadateľ vyplní osobné údaje a zároveň určí druh sociálnej služby, ktorú požaduje poskytovať.

Prílohou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález“, ktorý dá žiadateľ potvrdiť svojmu zmluvnému /obvodnému/ lekárovi.

Kompletne vyplnenú a podpísanú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu aj s potvrdeným tlačivom od zmluvného lekára doručí žiadateľ osobne na Mestský úrad v Leviciach - oddelenie služieb občanom a organizáciám alebo zašlete poštou na adresu MsÚ Levice, Nám. hrdinov č. 1, 934 01 Levice.

Žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom je podkladom pre vydanie zdravotného  posudku, ktorým posudzujúci lekár určí stupeň odkázanosti žiadateľa. V domácnosti žiadateľa bude pracovníčkami MsÚ v Leviciach – oddelenie služieb občanom a organizáciám následne vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.

Na základe zdravotného a sociálneho posudku bude žiadateľovi vydaný posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne mesto Levice vydá rozhodnutie o odkázanosti občana na sociálnu službu.

Vybavuje: 

Mgr. Alena Danišová, sociálny pracovník

Mestský úrad Levice, odd. služieb občanom a organizáciám, 1. posch., č.dv. 50

tel. číslo: +421 36 6350 214, e-mail: alena.danisova @ levice.sk

 

žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári

 

Tlačivo:

 

Prílohy/doklady:  uvedené v tlačive

Poplatok:  podanie žiadosti nie je spoplatnené

Lehota na vybavenie:  

v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov

Poznámka: 

Žiadosť o  zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  si žiadateľ podá na MsÚ – odd. služieb občanom a organizácím (OSOO) po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

MsÚ – OSOO požiada žiadateľom vybrané zariadenie o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Vybavuje : 

Mgr. Alena Danišová, sociálny pracovník

Mestský úrad Levice, odd. služieb občanom a organizáciám, 1. posch., č.dv. 50

tel. číslo: +421 36 6350 214, e-mail: alena.danisova @ levice.sk

 

ŽIADOSŤ  O  PRIDELENIE   BYTU V dome s opatrovateľskou službou (DOS)

        

Tlačivo: nie je 
žiadosť má obsahovať základné osobné údaje žiadateľa, popis jeho  súčasnej bytovej situácie a stručný popis dôvodu podania žiadosti

 

Prílohy/doklady:  -

Poplatok: podanie žiadosti nie je spoplatnené

Postup / Lehota na vybavenie:  

  1. MsÚ – odd. služieb občanom a organizácím (OSOO) do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti  o pridelenie bytu v DOS zašle žiadateľovi oznámenie o prijatí žiadosti s priloženým dotazníkom na upresnenie údajov potrebných pre pridelenie bytu   v DOS.
  2. Žiadateľ je povinný doručiť vyplnený dotazník na MsÚ – OSOO do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí žiadosti. V prípade, že tak žiadateľ neučiní, jeho žiadosť o pridelenie bytu v DOS sa bude považovať za bezpredmetnú.
  3. Po obdržaní dotazníka  sociálna pracovníčka  OSOO vyhodnotí, či žiadateľ spĺňa podmienky  na pridelenie bytu v DOS v zmysle Zásad pre prideľovanie bytov v dome s opatrovateľskou službou.
  4. Žiadateľ, ktorý nesplní podmienky na pridelenie bytu v DOS alebo ktorý v dotazníku uvedie nepravdivé  údaje, bude písomne vyrozumený o vyradení jeho žiadosti z evidencie MsÚ.
  5. Skompletizované žiadosti žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky pre pridelenie bytu v DOS, budú predložené na prerokovanie  do komisie MsZ sociálnej a zdravotnej.
  6. Na základe odporúčania komisie MsZ sociálnej a bytovej vydá primátor mesta pre správcu mestských bytov príkaz na uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt v DOS. 

 

Poznámka:  

prideľovanie  mestských bytov  v zmysle Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Levice č. 17 o prenajímaní mestských bytov  a v zmysle Zásad pre prideľovanie bytov v dome s opatrovateľskou službou

 

Vybavuje

Mgr. Alena Danišová, sociálny pracovník

Mestský úrad Levice, odd. služieb občanom a organizáciám, 1. posch., č.dv. 50

tel. číslo: +421 36 6350 214, e-mail: alena.danisova @ levice.sk

 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
16.9.2019
ÚvodÚvodná stránka