Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nájom k hrobovému miestu

Prevádzkovateľ  pohrebísk v meste Levice  a v mestských častiach je Mesto Levice . Právo užívať hrobové miesto  vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a nájomcom hrobového miesta.

Pri úmrtí pôvodného nájomcu hrobového miesta má v zmysle § 21 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z.z.  prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba,  ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu

 

Tlačivo:  Žiadosť o nájom hrobového miesta

 

Prílohy/doklady: 

- Občiansky preukaz

- Úmrtný list pôvodného nájomcu

- Doklad o tom,  že žiadateľ je osobou blízkou pôvodnému nájomcovi  podľa  ustanovenia Občianskeho zákonníka

- Pôvodná zmluva o nájme hrobového miesta uzatvorená so zosnulým nájomcom alebo  doklad o úhrade  hrobového miesta

                                              

Poplatok: bez poplatku za vybavenie

 

Poznámka:

Hrobové miesto  nájomca užíva podľa §21 zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve  na základe nájomnej zmluvy. Nájomné je určené podľa VZN č. 112 Prevádzkový poriadok pohrebísk.

 

Vybavuje:

Mária Kúdeľová  - MsÚ Levice, Nám.hrdinov 1, Levice, +42136 6350226, cintorin @ levice.sk

Dušan Kroupa – Dom smútku, SNP č. 54, Levice +42136 6227153

Marta Uhrinová - Dom smútku, SNP č. 54, Levice +42136 6227153

 

Úprava hrobového miesta

Stavebné a kamenárske práce môže nájomca uskutočniť  až po písomne podanom Oznámení stavebných a kamenárskych prác na hrobovom mieste.

Pri ich uskutočňovaní  nájomca a stavebník/kamenár  sú  povinný dodržiavať  § 5 a §7  VZN č. 112 o prevádzkovaní pohrebísk.

Pri vstupe motorovým vozidlom  do areálu pohrebiska sa účtuje poplatok za vstup motorového vozidla na pohrebisko  (cenník služieb pohrebiska a domu smútku -  VZN  )  

 

Tlačivo:  Oznámenie o stavebných akamenárskych prácach na hrobovom mieste

 

Prílohy/doklady:  

- Občiansky preukaz

- Nájomná zmluva

- Doklad o úhrade            

 

Poplatok:  bez poplatkov za vybavenie

 

Vybavuje:

Dušan Kroupa – Dom smútku, Ul. SNP č. 54, Levice +42136 6227153

Marta Uhrinová - Dom smútku, Ul. SNP č. 54, Levice +42136 6227153

 

Oznamovacia povinnosť

Nájomca je povinný podľa §24 zákona č. 131/2010  Z.z. o pohrebníctve písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré  sú potrebné pre vedenie  evidencie podľa § 17 ods. 4 písm . a) zákona

 

Tlačivo: Oznamovacia povinnosť nájomcu hrobového miesta

 

Prílohy/doklady:  

- občiansky preukaz         

- Nájomná zmluva o hrobovom mieste

               

Poplatok: bez poplatku za vybavenie

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, Nám. hrdinov 1, 2. poschodie, č.dv. 85

Mária Kúdeľová, tel. č. +42136 6350226, e-mail: cintorin @ levice.sk

 

Ukončenie nájmu hrobového miesta

Nájomca, ktorý už nemá naďalej záujem užívať hrobovému miesto môže nájom ukončiť dohodou  alebo  sa môže  nájmu vzdať v prospech inej osoby.

Tlačivo:  Žiadosť o ukončenie nájmu hrobového miesta

Prílohy/doklady:            

- Občiansky preukaz

- Nájomná zmluva

- Doklad o úhrade             

 

Poplatok: bez poplatku za vybavenie

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, Nám. hrdinov 1, 2. poschodie, č.dv. 85

Mária Kúdeľová, tel. č. +42136 6350226, e-mail: cintorin @ levice.sk

 

Vrátenie platby za hrobové miesto

Nájomca môže požiadať o vrátenie platby za hrobové miesto v prípadoch:

- ak ukončil nájom k hrobovému miestu
- ak uhradil  viac krát nájom za hrobové miesto

 

Tlačivo: Žiadosť o vrátenie platby za nájom k hrobovému miestu

 

Prílohy/doklady:            

- Občiansky preukaz

- Nájomná zmluva

- Doklad o úhrade             

 

Poplatok: bez poplatku za vybavenie

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, Nám. hrdinov 1, 2. poschodie, č.dv. 85

Mária Kúdeľová, tel. č. +42136 6350226, e-mail: cintorin @ levice.sk


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
16.9.2019
ÚvodÚvodná stránka