Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

 

na území mesta sú zriadené tieto trhové miesta:

 • Trhovisko na Mlynskej ulici, správcom trhoviska je spoločnosť KELPY, s.r.o., so sídlom na Ul.Ľ. Štúra 21/A, 934 01 Levice,
 • ambulantný predaj je na území mesta povolený len ako:
 1. sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou, 
 2. na verejnom priestranstve vo vymedzených častiach mesta počas konania organizovaných podujatí,
 3. na mestom schválených trhových miestach.  

 

Tlačivo:

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
Čestné vyhlásenie o používaní elektronickej registračnej pokladnice pri predaji na trhovom mieste
Čestné vyhlásenie o vzťahu k pôde pri predaji poľnohospodárskych prebytkov na trhovom mieste
 

Prílohy/doklady:

- živnostenský list/ výpis z obchodného registra/ Osvedčenie o zápise do evidencie SHR podľa formy podnikania,
- potvrdenie o vlastníctve alebo prenájme pôdy a lebo inom obdobnom vzťahu k pôde – pri predaji  poľnohospodárskych prebytkov,
- Čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny - pri predaji  poľnohospodárskych prebytkov,
- fotokópiu strany ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice o pridelení jej daňového kódu, alebo čestné vyhlásenie o používaní ERP (zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP),
- rozhodnutie RÚVZ pri predaji potravinárskych výrobkov,
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri predaji húb.

 

Poplatok:

- vydanie povolenia na predaj - bez poplatku,
- výška nájomného za prenájom predajného zariadenia na trhovisku na Mlynskej ul. – podľa Prílohy č. 1 k VZN mesta Levice č. 130,
- pri ambulantnom predaji  - daň za užívanie verejného priestranstva podľa VZN mesta Levice č. 123

 

Poznámka:

Predaj na zriadených trhových miestach na verejných priestranstvách aj na iných ako verejných priestranstvách  je možný len na základe povolenia vydaného mestom Levice

 

Predpis:

v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene  a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a VZN mesta Levice č. 130 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach mesta Levice,

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, Nám. hrdinov č.1, 2. poschodie, č.dv.87

Ing. Adriana Bosíniová , tel. č. +42136 6350236,  e-mail: komunalne.veci @ levice

 

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostných trhoch

 

Mesto Levice organizuje počas roka

1. príležitostné trhy:

 • Tradičný levický jarmok, správcom trhového miesta  je mesto Levice, Nám. hrdinov 1, 934 01 Levice,
 • Dni mesta Levice, správcom trhového miesta  je mesto Levice,
 • Vianočné trhy, správcom trhového miesta je mesto Levice,
 • Levické hradné slávnosti, správcom trhového miesta je Mestské kultúrne stredisko Levice, Ul. A. Sládkoviča č. 2, 934 01 Levice,
 • Rybací piknik, správcom trhového miesta je Mestské kultúrne stredisko Levice,
 • Country fest, správcom trhového miesta je Mestské kultúrne stredisko Levice,

2. príležitostné trhy v nebytových priestoroch a k nim priľahlých priestranstvách na území mesta Levice:

 • Centrum kultúry Junior, správcom trhového miesta je Mestské kultúrne stredisko Levice,
 • Športová hala, správcom trhového miesta je Správa športových zariadení Levice, Ul. Ľ.Podjavorinskej č. 3, 934 01 Levice,
 • Dom športu, správcom trhového miesta je Správa športových zariadení Levice,
 • Krytá plaváreň, správcom trhového miesta je Správa športových zariadení Levice,
 • Zimný štadión, správcom trhového miesta je Správa športových zariadení Levice,
 • Futbalový štadión, správcom trhového miesta je Správa športových zariadení Levice,

 

Tlačivo:

- žiadosti sú dostupné na stránke www.levice.sk v časti Levický jarmok, čestné vyhlásenia 2x

 

Prílohy/doklady:

- živnostenský list/ výpis z obchodného registra/ Osvedčenie o zápise do evidencie SHR podľa formy podnikania,
- potvrdenie o vlastníctve alebo prenájme pôdy alebo inom  obdobnom vzťahu k pôde – pri predaji  poľnohospodárskych prebytkov,
- Čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny - pri predaji  poľnohospodárskych prebytkov,
- fotokópiu strany ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice o pridelení jej daňového kódu, alebo čestné vyhlásenie o používaní ERP (zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP) – fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo právnické osoby,
- rozhodnutie RÚVZ pri predaji potravinárskych výrobkov,
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri predaji húb.

 

Poplatok:

- vydanie povolenia na predaj - bez poplatku,

- daň za užívanie verejného priestranstva počas konania Tradičného levického jarmoku, Dní mesta Levice a Vianočných trhov v zmysle VZN mesta Levice č. 123,
- nájomné počas organizovania podujatí, pri ktorých nie je správcom trhového miesta mesto Levice – v zmysle Trhových poriadkov vo VZN mesta Levice č. 130

 

Poznámka:

Predaj na zriadených trhových miestach na verejných priestranstvách aj na iných ako verejných priestranstvách  je možný len na základe povolenia vydaného mestom Levice.

Všetky informácie a tlačivá pre predajcov počas príležitostných trhov sú priebežne aktualizované na stránke mesta www.levice.sk v časti Levický jarmok.

 

Predpis:

v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene  a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a VZN mesta Levice č. 130 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach mesta Levice,

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, Nám. hrdinov č.1, 2. poschodie, č.dv.87

Ing. Adriana Bosíniová , tel. č. +42136 6350236,  e-mail: komunalne.veci @ levice

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva prenosným reklamným, informačným a propagačným zariadením

 

Verejným priestranstvom sa na účely zákona rozumejú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta, ktoré možno užívať umiestnením predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnením prenosného reklamného, informačného a propagačného zariadenia, umiestnením stavebného materiálu, zariadenia alebo inej skládky, umiestnením zariadení ľudovej zábavy, umiestnením letnej oddychovej garnitúry, umiestnením zariadenia na usporiadanie prezentačných a propagačných podujatí, umiestnením zariadenia na usporiadanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových podujatí, trvalým parkovaním motorových vozidiel.  

Za užívanie verejného priestranstva sa vyrubuje daň za užívanie verejného priestranstva za každý začatý m2 a každý začatý deň. 

 

Tlačivo:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva prenosným reklamným, informačným a propagačným zariadením

 

Prílohy/doklady: -

 

Poplatok: daň za užívanie verejného priestranstva v zmysle VZN mesta Levice č. 123

 

Poznámka:

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer užívania verejného priestranstva oznámiť správcovi dane 15 dní pred vznikom daňovej povinnosti, najneskôr však v deň vzniku daňovej povinnosti.

 

Predpis:

v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN mesta Levice č. 123 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Levice,

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, Nám. hrdinov č.1, 2. poschodie, č.dv.87

Ing. Adriana Bosíniová , tel. č. +42136 6350236,  e-mail: komunalne.veci @ levice

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva

 

Verejným priestranstvom sa na účely zákona rozumejú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta, ktoré možno užívať umiestnením predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnením prenosného reklamného, informačného a propagačného zariadenia, umiestnením stavebného materiálu, zariadenia alebo inej skládky, umiestnením zariadení ľudovej zábavy, umiestnením letnej oddychovej garnitúry, umiestnením zariadenia na usporiadanie prezentačných a propagačných podujatí, umiestnením zariadenia na usporiadanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových podujatí, trvalým parkovaním motorových vozidiel.  

Za užívanie verejného priestranstva sa vyrubuje daň za užívanie verejného priestranstva za každý začatý m2 a každý začatý deň. 

 

Tlačivo:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva

 

Prílohy/doklady: -

 

Poplatok: daň za užívanie verejného priestranstva v zmysle VZN mesta Levice č. 123

 

Poznámka:

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer užívania verejného priestranstva oznámiť správcovi dane 15 dní pred vznikom daňovej povinnosti, najneskôr však v deň vzniku daňovej povinnosti.

 

Predpis:

v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN mesta Levice č. 123 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Levice,

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, Nám. hrdinov č.1, 2. poschodie, č.dv.87

Ing. Adriana Bosíniová , tel. č. +42136 6350236,  e-mail: komunalne.veci @ levice

 

 

 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
16.9.2019
ÚvodÚvodná stránka