Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávky /  pretláčania

Tlačivo: Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávky/  pretláčania

Podať kvalifikovanú žiadosť na vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávky/pretláčania miestnych a účelových komunikácií na predpísanom tlačive  s  prílohami

Prílohy:

- Splnomocnenie pri zastupovaní stavebníka(originál alebo overená kópia),
- Kópia z katastrálnej mapy,
- List (y) vlastníctva,
- Zjednodušená PD (situácia, rez cestným telesom + Technická správa) – 3x
- Stavebné povolenie na realizovanú stavbu,
- Stanovisko mesta Levice – Odd. správy a evidencie majetku – vlastníka komunikácie
- Stanovisko mesta Levice – Odd. ŽP a komunálnych vecí – správcu komunikácie
- Určenie dočasného dopravného značenia
- Písomný záväzok (§20 ods. 6 vyhl. FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon) – pri zásahu do vozovky
- Potvrdená objednávka spätnej úpravy

Poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení, podľa rozsahu prác a doby užívania komunikácie podľa VZN č. 23

A. Povolenie vydané pre fyzickú osobu

 • za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného pozemku s provizórnou úpravou

-  v trvaní 1 deň   20 €

-  v trvaní 2-5 dní 40 €

-  viac ako 5 dní sa pripočíta za každý deň 15 €

- maximálne však  400 €

 • za rozkopávku miestnej komunikácie bez potreby čiastočnej alebo úplnej uzávierky s provizórnou úpravou povrchu

-  v trvaní 1 deň  40 €

- v trvaní 2-5 dní   80 €    

- viac ako 5 dní sa pripočíta za každý deň  20 €

- maximálne však   400€

 • pri potrebe riešiť čiastočnú uzávierku sa k uvedeným sadzbám pripočíta    20€
 • pri potrebe riešiť úplnú uzávierku sa k uvedeným sadzbám pripočíta   40€  

 

B. Povolenie vydané pre právnickú osobu a fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie

 • za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného pozemku s provizórnou úpravou

- v trvaní 1 deň    90 €

- v trvaní 2-5 dní  150 €

- viac ako 5 dní sa pripočíta za každý deň  20 €

- maximálne však   400 €

 • za rozkopávku miestnej komunikácie bez potreby čiastočnej alebo úplnej uzávierky s provizórnou úpravou povrchu

- v trvaní 1 deň  150 €

- v trvaní 2-5 dní   250 €   

- viac ako 5 dní sa pripočíta za každý deň   40 €

- maximálne však  400 €

 • pri potrebe riešiť čiastočnú uzávierku sa k uvedeným sadzbám pripočíta 40 €
 • pri potrebe riešiť úplnú uzávierku sa k uvedeným sadzbám pripočíta  70 €  

 

Primátor mesta môže v odôvodnených prípadoch znížiť prípadne odpustiť poplatok. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže primátor mesta zvýšiť poplatok

 

Lehota:    v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov

 

Predpis:

- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien a doplnkov

- vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva  zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, odd. územného plánovania stavebného poriadku - referát pre dopravu a cestné  hospodárstvo

Ing. Zuzana Ürgeová,  tel.č.  +421366350 235  , e-mail: doprava @ levice.sk

 

Dodatočné povolenie  na zvláštne užívanie pozemnej  komunikácie 

 

Tlačivo: Dodatočné povolenie  na zvláštne užívanie pozemnej  komunikácie

Podať kvalifikovanú žiadosť na vydanie dodatočného povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie s určením podmienok uvedenia rozkopávky cesty do pôvodného stavu na predpísanom tlačive  s prílohami

Prílohy:

- Písomný záväzok podľa § 20 odsek 6 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný  zákon (pri rozkopávke komunikácie),
- Situácia s označením presného miesta poruchy,
- Kópia z katastrálnej mapy s vyznačením miesta poruchy,
- Vyjadrenie správcu cesty  so stanovením podmienok uvedenia rozkopávky do pôvodného stavu

 

Poplatok: v zmysle VZN č. 23 sa v prípade havárie na inžinierskej sieti poplatok  nevyrubuje

 

Lehota:   v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov

 

Predpis:

- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien a doplnkov

- vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva  zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, odd. územného plánovania stavebného poriadku - referát pre dopravu a cestné  hospodárstvo

Ing. Zuzana Ürgeová,  tel.č.  +421366350 235  , e-mail: doprava @ levice.sk

 

OHLÁSENIE drobnej stavebnej úpravy miestnej /účelovej komunikácie

 

Tlačivo: Ohlásenie drobnej stavebnej úpravy miestnej /účelovej komunikácie

Podať kvalifikovanú žiadosť na ohlásenie drobnej stavebnej úpravy miestnej/účelovej komunikácie na predpísanom tlačive  s prílohami

 

Prílohy:

Jednoduchá projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – 2 x,
Splnomocnenie pri zastupovaní stavebníka (originál alebo overená kópia),
Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe,
Vyjadrenie vlastníka komunikácie,
Vyjadrenie správcu komunikácie,
Určenie trvalého aj dočasného dopravného značenia, vydané Mestom Levice,
Rozhodnutia, vyjadrenia, stanoviská alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,

 

Poplatok: Správny poplatok v zmysle zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 v platnom znení

 

Lehota:

    v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov

Predpis:

- zákon č. 50/76 Zb. v znení zmien a doplnkov

- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien a doplnkov

- vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva  zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, odd. územného plánovania stavebného poriadku - referát pre dopravu a cestné  hospodárstvo

Ing. Zuzana Ürgeová,  tel.č.  +421366350 235  , e-mail: doprava @ levice.sk

 

PovoleniE na uzávierku miestnej / účelovej komunikácie

Tlačivo: Povolenie uzávierky miestnej / účelovej komunikácie

Podať kvalifikovanú žiadosť na povolenie uzávierky miestnej / účelovej komunikácie na predpísanom tlačive  s  prílohami

Prílohy:

- Splnomocnenie pri zastupovaní stavebníka (originál alebo overená kópia),
- Grafické znázornenie uzávierky a návrh trasy obchádzky – 3x (vrátane vyznačenie dočasného dopravného značenia, ktoré bude slúžiť ako podklad na určenie dopravného značenia, odsúhlaseného ORPZ ODI Levice)
- Vyhlásenie žiadateľa o tom, že dodávateľ  je pripravený na vykonanie prác v predpokladanom rozsahu a požadovanom čase z hľadiska zabezpečenia dostatočným počtom pracovníkov, mechanizačných prostriedkov a materiálov.
- Harmonogram prác  vo 2 vyhotoveniach, pokiaľ sa uzávierka požaduje na dlhší čas ako 3 dni (jedno     vyhotovenie sa poskytuje dopravnému inšpektorátu),

Harmonogram musí obsahovať:
množstvo a časový priebeh jednotlivých druhov prác,
počet a nasadenie  pracovníkov (zmennosť),
druhy, počet a nasadenie rozhodujúcich mechanizmov včítane vozidiel,
rozpis zabezpečeného materiálového pokrytia,
prípadné ďalšie skutočnosti;
Stanovisko vlastníka komunikácie –MsÚ Levice – OSEM
Stanovisko správcu komunikácie –  MsÚ Levice – OŽPKV
Stanovisko Ministerstva obrany, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Stanovisko prevádzkovateľa MHD – ARRIVA Nové Zámky a.s., OJ Levice

 

Poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení,  podľa charakteru uzávierky podľa VZN č. 23

- za povolenie uzávierky bez ďalších zásahov  70€
- za zmenu termínu uzávierky  40€

 

Lehota:    v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov

 

Predpis:

- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien a doplnkov

- vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva  zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, odd. územného plánovania stavebného poriadku - referát pre dopravu a cestné  hospodárstvo

Ing. Zuzana Ürgeová,  tel.č.  +421366350 235  , e-mail: doprava @ levice.sk

 

Určenie použitia trvalého / dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnej (účelovej) komunikácii

 

Tlačivo: žiadosť na určenie použitia dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnej (účelovej) komunikácií

Podať kvalifikovanú žiadosť na určenie použitia dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnej (účelovej) komunikácií na predpísanom tlačive  s  prílohami

Prílohy:

- Splnomocnenie (originál alebo overená kópia),
- Návrh dopravného značenia / dopravného zariadenia (Technická správa + situácia) – 3x
  (1x pre MsÚ, 1x pre ODI, 1x pre žiadateľa potvrdený ODI)
- Pri trvalom dopravnom značení / dopravnom zariadení doložiť stanovisko OŽPKV – správa a údržba MK, na ktorú sa uvedené dopravné značenie osadí.

Poznámka:

V situácii umiestnenia dopravných značiek a dopravných zariadení je nutné zakresliť novo navrhované značky a zariadenia (aj s uvedením ich čísiel podľa prílohy vyhlášky č. 9/2009 Z.z., ako aj existujúce (už osadené) značky a zariadenia, ktoré sa na danom úseku komunikácie nachádzajú. Novo navrhované a existujúce dopravné značky a zariadenia musia byť farebne odlíšené, alebo musí byť pri každej značke a zariadení uvedené „nová“,  alebo „existujúca“.

V prípade rozsiahlejšej resp. komplikovanejšej úpravy cestnej premávky musí byť k situácii spracovaná aj textová časť  (technická správa).

Pri spracovaní návrhu trvalého i prenosného dopraného značenia musia byť v celom rozsahu dodržané príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. v znení zmien a doplnkov, vyhlášky č. 9/2009 Z.z. a STN 018020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách“.

 

Poplatok: nevyberá sa

 

Lehota:    30 – 60 dní

 

Predpis:

- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien a doplnkov

- vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva  zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

- zákon č. 8/2009 Z.z. a vyhláška č. 9/2009 Z.z., STN 018020

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, odd. územného plánovania stavebného poriadku - referát pre dopravu a cestné  hospodárstvo

Ing. Zuzana Ürgeová,  tel.č.  +421366350 235  , e-mail: doprava @ levice.sk

 

Povolenie na zvláštne užívanie komunikácií –  usporadúvanie akcií

 

Tlačivo: Žiadosť na zvláštne užívanie komunikácií – usporadúvanie akcií

Podať kvalifikovanú žiadosť na zvláštne užívanie komunikácií – usporadúvanie akcií na predpísanom tlačive   s  prílohami.

Prílohy:

- Splnomocnenie pri zastupovaní žiadateľa (originál alebo overená kópia),
- Stanovisko vlastníka pozemnej komunikácie,
- Stanovisko správcu komunikácií, na ktorých sa podujatie uskutoční,
- Grafické znázornenie zvláštneho užívania ciest, prípadnej uzávierky a obchádzky, vrátane     vyznačenia dočasného dopravného značenia, ktoré bude slúžiť ako podklad na určenie dopravného
    značenia – 3x,
- Určenie dočasného dopravného značenia (ak bude podujatie prebiehať za uzávierky cesty).
- Správny poplatok v súlade so zákonom o správnych poplatkoch

 

Poznámka:

Ak bude použité prenosné dopravné značenie, musí byť požiadané o vydanie určenia na jeho použitie na príslušnom cestnom správnom orgáne (pre miestne komunikácie je príslušné mesto Levice pre cestu II. a III. triedy je príslušný Okresný úrad Levice - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a pre cestu I. triedy je príslušný Okresný úrad Nitra - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 

Poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení 80€

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

 

Lehota:   v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov

 

Predpis:

- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien a doplnkov

- vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva  zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, odd. územného plánovania stavebného poriadku - referát pre dopravu a cestné  hospodárstvo

Ing. Zuzana Ürgeová,  tel.č.  +421366350 235  , e-mail: doprava @ levice.sk

 

Povolenie pripojenia/zmenu alebo úpravu pripojenia na pozemnú komunikáciu

Tlačivo: žiadosť na povolenie pripojenia/zmenu alebo úpravu pripojenia na pozemnú komunikáciu

Podať kvalifikovanú žiadosť na povolenie pripojenia/zmenu alebo úpravu pripojenia na pozemnú komunikáciu na predpísanom tlačive s príloham:

Prílohy:

- Splnomocnenie pri zastupovaní stavebníka ( originál alebo overená kópia),
- Projektová dokumentácia (situácia s vyznačením napojenia - šírka, sklon,.. detail napojenia a krátka technická správa, situácia dočasného dopravného značenia) - 3x,
- Kópia katastrálnej mapy s vyznačením miesta napojenia alebo s vyznačením miesta napojenia a vyznačením parcely alebo parciel na ktorých bude pripojenie vykonané,
- List vlastníctva pripojovanej nehnuteľnosti,
- Súhlas majiteľa pozemku po ktorom je pripojenie vedené, až po hranicu pozemku majiteľa, na ktorom bude postavená nehnuteľnosť,
- Vyjadrenie vlastníka pozemnej komunikácie, na ktorú sa uvedená komunikácia alebo stavba pripája,
- Vyjadrenie správcu cesty, na ktorú sa uvedená komunikácia pripája,
- Súhlas mesta (obce) - OSEM
- Určenie dočasného dopravného značenia vydané mestom Levice
- Potrebné ďalšie vyjadrenia ak vyplývajú z vyjadrení predošlých
- V prípade potreby – súhlas s odlišným technickým riešením od platných STN, vydaným MDVaRR Bratislava

Poplatok:  v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení.

a) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu 40 €
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

 

Poznámky:
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami

 

Lehota:   v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov

 

Predpis:

- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien a doplnkov

- vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva  zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, odd. územného plánovania stavebného poriadku - referát pre dopravu a cestné  hospodárstvo

Ing. Zuzana Ürgeová,  tel.č.  +421366350 235  , e-mail: doprava @ levice.sk

 

Povolenie pripojenia/zmenu alebo úpravu pripojenia rodinného domu na pozemnú komunikáciu/ zriadenie vjazdu na pozemok – rozhodnutím

Tlačivo: žiadosť na povolenie pripojenia/zmenu alebo úpravu pripojenia rodinného domu na pozemnú komunikáciu/zriadenie vjazdu na pozemok

Podať kvalifikovanú žiadosť na povolenie pripojenia/zmenu alebo úpravu pripojenia rodinného domu na pozemnú komunikáciu/zriadenie vjazdu na pozemok na predpísanom tlačive   s prílohami.

Prílohy:

- Splnomocnenie pri zastupovaní stavebníka ( originál alebo overená kópia),
- Projektová dokumentácia (situácia s vyznačením napojenia - šírka, sklon,.. detail napojenia a krátka technická správa, situácia dočasného dopravného značenia) - 3x,
- Kópia katastrálnej mapy s vyznačením miesta napojenia,
- List vlastníctva pripojovanej nehnuteľnosti,
- Súhlas majiteľa pozemku po ktorom je pripojenie vedené, až po hranicu pozemku majiteľa, na ktorom bude postavená nehnuteľnosť,
- Vyjadrenie vlastníka pozemnej komunikácie, na ktorú sa rodinný dom alebo pozemok pripája,
- Vyjadrenie správcu cesty, na ktorú sa rodinný dom alebo pozemok pripája,
- Súhlas mesta (obce) - oddelenie správy a evidencie majetku
- Určenie dočasného dopravného značenia vydané mestom Levice

Poplatok:  v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení.

a) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu .....40 €

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami

 

Lehota:   v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov

 

Predpis:

- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien a doplnkov

- vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva  zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, odd. územného plánovania stavebného poriadku - referát pre dopravu a cestné  hospodárstvo

Ing. Zuzana Ürgeová,  tel.č.  +421366350 235  , e-mail: doprava @ levice.sk

 

Povolenie pripojenia rodinného domu na pozemnú komunikáciu - záväzným stanoviskom (v prípade územného konania)

 

Tlačivo: žiadosť na povolenie pripojenia rodinného domu na pozemnú komunikáciu – záväzným stanoviskom

Podať kvalifikovanú žiadosť na povolenie pripojenia rodinného domu na pozemnú komunikáciu – záväzným stanoviskom (v prípade územného konania) na predpísanom tlačive  s  prílohami:

 

Prílohy:

- Splnomocnenie pri zastupovaní stavebníka ( originál alebo overená kópia),
- Projektová dokumentácia (situácia s vyznačením napojenia - šírka, sklon,.. detail napojenia a krátka technická správa, situácia dočasného dopravného značenia) - 3x,
- Kópia katastrálnej mapy s vyznačením miesta napojenia,
- List vlastníctva pripojovanej nehnuteľnosti,
- Súhlas majiteľa pozemku po ktorom je pripojenie vedené, až po hranicu pozemku majiteľa, na ktorom bude postavená nehnuteľnosť,
- Vyjadrenie vlastníka pozemnej komunikácie, na ktorú sa rodinný dom pripája,
- Vyjadrenie správcu cesty, na ktorú sa rodinný dom pripája,
- Súhlas mesta (obce) - oddelenie správy a evidencie majetku
- Určenie dočasného dopravného značenia vydané mestom Levice

Poplatok:    nevyberá sa 

 

Lehota:   v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov

 

Predpis:

-  zákon č. 50/76 Zb. v znení zmien a doplnkov

- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien a doplnkov

- vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva  zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, odd. územného plánovania stavebného poriadku - referát pre dopravu a cestné  hospodárstvo

Ing. Zuzana Ürgeová,  tel.č.  +421366350 235  , e-mail: doprava @ levice.sk

 

STAVEBNÉ  POVOLENIE – dopravné stavby

Tlačivo: žiadosť na stavebné povolenie na dopravné stavby

Podať kvalifikovanú žiadosť na stavebné povolenie na dopravné stavby na predpísanom tlačive  s prílohami:

Prílohy:

 • Splnomocnenie  pri zastupovaní stavebníka( originál alebo overená kópia)
 • Právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby vrátane potvrdenej grafickej prílohy, ktorá je súčasťou územného rozhodnutia
 • Kópiu katastrálnej mapy so zakreslením napojenia alebo s vyznačením miesta napojenia a vyznačením parcely alebo parciel na ktorých bude stavba  realizovaná, ako i susedných parciel- nie staršiu ako 3 mesiace 
 • List (y) vlastníctva, doklad o vlastníctve alebo inom práve (Nájomná zmluva ; Dohoda o zriadení vecného bremena; Zmluva o budúcej kúpnej zmluve) na parcely pod stavbou a susedné parcely  -  nie staršie ako 3 mesiace
 • Majetkové vysporiadanie k stavbe – Zmluva o budúcej zmluve medzi stavebníkom a budúcim  správcom miestnej komunikácie
 • Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - 2 x ( vypracovaná oprávnenou osobou)
 • Súhlas všeobecného stavebného úradu pre špeciálne stavebné úrady podľa § 120 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
 • Záväzné stanovisko mesta  k investičnej výstavbe
 • Právoplatné rozhodnutie Okresného úradu – pozemkový a lesný odbor, v prípade vyňatia poľnohospodárskej pôdy pre potrebné pozemky
 • Stanovisko Slovenského pozemkového fondu v prípade zastupovania neznámych vlastníkov použitých pozemkov pre stavbu
 • Stanovisko Okresného úradu – odbor starostlivosti o životné prostredie (odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny,  štátna vodná správa)
 • Stanovisko  Krajského pamiatkového úradu  ( pamiatkovo chránené územia + archeologické náleziská)
 • Stanovisko Mesta Levice – odd. životného prostredia a komunálnych vecí ako správcu miestnych komunikácií
 • Stanovisko Mesta Levice - odd. správy a evidencie majetku ako majiteľa miestnych komunikácií (možná stavba - stavebný objekt alebo dotyk s cestou )
 • Stanovisko ORHaZZ Levice ( požiarna ochrana );
 • Stanovisko RÚVZ Levice;
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov a organizácií: SPP a.s.,  Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Zs. Energetiky a.s., Slovak Telecom a.s.,  Orange Slovensko,  MO  SR sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava,  iní prevádzkovatelia a správcovia telekom. sietí a inž. sietí  - UPC, SI Teplo a.s. a pod.,   ďalších dotknutých orgánov a organizácií  -  ODI OR PZ Levice, v prípade potreby - ARRIVA Nové Zámky a.s. a pod. 
 • Súhlas na výrub stromov v prípade potreby
 • Určenie dočasného aj trvalého dopravného značenia vydané príslušným  cestným správnym orgánom 
 • Potrebné ďalšie vyjadrenia ak vyplývajú z vyjadrení predošlých
 • V prípade potreby - Súhlas s odlišným technickým riešením od platných  STN,   vydaným Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v Bratislave
 • Ak ide o stavbu uskutočňovanú  svojpomocou,  vyhlásenie  stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby;
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku

 

Poplatok:

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50.000 € vrátane ............................................................................................100 €

nad 50.000 € do 100.000 € vrátane ........................... ........................................200 €

nad. 100.00 € do 500.000 € vrátane ...................................................................400 €

nad 500.000 € do 1.000.000 € ........................................................................... 600 €

nad 1.000.000 € do 10.000.000 € vrátane ..........................................................800 €

nad 10.000.000 € ............................................................................................ 1.000 €

Oslobodenie: 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S; 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59; 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť

Poznámky: 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok (písm. a) a b)); 2. Hotely a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavby; 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby; 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 stavebného zákona.

 

Lehota: v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov

 

Predpis:

-  zákon č. 50/76 Zb. v znení zmien a doplnkov

- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien a doplnkov

- vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva  zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, odd. územného plánovania stavebného poriadku - referát pre dopravu a cestné  hospodárstvo

Ing. Zuzana Ürgeová,  tel.č.  +421366350 235  , e-mail: doprava @ levice.sk

 

Kolaudačné rozhodnutie – dopravné stavby

Tlačivo: žiadosť na kolaudačné rozhodnutie na dopravné stavby

Podať kvalifikovanú žiadosť na kolaudačné rozhodnutie na dopravné stavby na predpísanom tlačive  s nasledovnými prílohami:

Prílohy:

 • Splnomocnenie  pri zastupovaní stavebníka( originál alebo overená kópia)
 • geometrický plán potvrdený katastrálnym úradom;
 • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní;
 • projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, alebo pri povolení     zmeny stavby pred jej dokončením,
 • výkresy,  v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby
 • doklady o overení požadovaných vlastností všetkých zabudovaných výrobkov a materiálov,     certifikáty a atesty;      
 • uviesť, kto bude mať v správe ( v údržbe) predmetnú stavbu,
 • zápis o odovzdaní a prevzatí stavby podpísaný všetkými budúcimi správcami +  odstránenie závad (preberací protokol)
 • návrh DZ po zrealizovaní stavby (projekt organizácie dopravy odsúhlasený príslušným cestným    správnym orgánom a príslušným dopravným inšpektorátom)
 • potvrdenie od správcu digitálnej mapy mesta o splnení ohlasovacej povinnosti
 • ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi (napr. záväzný posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - regionálneho hygienika, stanovisko OR HaZZ, stanovisko Inšpektorátu práce Nitra  a pod.) alebo si ich stavebný úrad vyžiadal;
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy posúdenia alebo iné opatrenia orgánov štátnej správy a obce na úseku životného prostredia a dopravy
 • stavebný denník
 • doklady o odvoze a likvidácii vybúraných hmôt zo stavby
 • právoplatné užívacie povolenia novovybudovaných inžinierskych sietí v telese kolaudovanej cesty (kanalizácia a pod.)
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku

 

Poplatok:

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50.000 € vrátane ..................................................................................................60 €

nad 50.000 € do 100.000 € vrátane ........................................................................120 €

nad. 100.00 € do 500.000 € vrátane .......................................................................250 €

nad. 500.000 € do 1.000.000 € vrátane ........................................................ ........ 400 €

nad 1.000.000 € do 10.000.000 € vrátane ..............................................................530 €

nad 10.000.000 € ................................................................................................... 660 €

Oslobodenie: 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S; 2. Od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59; 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.;

Poznámky: 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok (písm. a) a b)); 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba; 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby; 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti SR v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 SZ;

 

Lehota:  v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov

 

Predpis:

-  zákon č. 50/76 Zb. v znení zmien a doplnkov

- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien a doplnkov

- vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva  zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, odd. územného plánovania stavebného poriadku - referát pre dopravu a cestné  hospodárstvo

Ing. Zuzana Ürgeová,  tel.č.  +421366350 235  , e-mail: doprava @ levice.sk

 

Povolenie na odstavenie motorového vozidla – vyhradenie parkovacieho miesta ZŤP (držiteľ invalidného vozíka)

Tlačivo: žiadosť na povolenia odstavenia motorového vozidla pre ZŤP

Podať kvalifikovanú žiadosť na povolenia odstavenia motorového vozidla pre ZŤP na predpísanom tlačive  s nasledovnými prílohami:

Prílohy:

- preukaz ŤZP-S
- náčrt vyhradeného parkovacieho miesta
- parkovací preukaz pre FO s ŤZP
- posudok ÚPSVaR (odkázanosť na invalidný vozík)

Poplatok: nevyberá sa

 

Lehota:   v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov

 

Predpis:

- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien a doplnkov

- vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva  zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, odd. územného plánovania stavebného poriadku - referát pre dopravu a cestné  hospodárstvo

Ing. Zuzana Ürgeová,  tel.č.  +421366350 235  , e-mail: doprava @ levice.sk

 

Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – umiestňovanie predmetov   (letná terasa, prezentovanie výrobkov pred predajňou  a pod.)

 

Tlačivo: žiadosť na vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - umiestňovanie predmetov

Podať kvalifikovanú žiadosť na vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – akciu  na predpísanom tlačive   s nasledovnými prílohami:

 

Prílohy:

- situácia
- projekt dopravného značenia (v prípade potreby)
- súhlas ODI OR PZ Levice

Poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení  80€

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto   položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok
až na päťnásobok.

 

Lehota:  v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov

Predpis:

- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien a doplnkov

- vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva  zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, odd. územného plánovania stavebného poriadku - referát pre dopravu a cestné  hospodárstvo

Ing. Zuzana Ürgeová,  tel.č.  +421366350 235  , e-mail: doprava @ levice.sk

 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
16.9.2019
ÚvodÚvodná stránka