Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

10. Kam ísť v prípade vyhlásenia evakuácie?

V prípade ohrozenia v dôsledku havárie sa na území mesta vyhlasuje evakuácia. Po vyhlásení evakuácie postupujte nasledovne:

 • Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
 • Pripravte si a vezmite so sebou evakuačnú batožinu .
 • Uzamknite byt.
 • Presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
 • V prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti, starí alebo nevládni ľudia - pomôžte im.
 • Sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození.
 • Dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu.

S evakuáciou ohrozených osôb v podmienkach mesta Levice uvažovať ako s jedným z druhov kolektívnej ochrany obyvateľstva pri nebezpečenstve a vzniku mimoriadnej udalosti v dobe mieru. Jej riadenie,  plánovanie  a zabezpečovanie riešiť v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.328/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii,  zákonom NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení neskorších predpisov.

 

a) Zásady evakuácie obyvateľstva

Evakuácia obyvateľstva po vyhlásení mimoriadnej situácie je súhrn organizačných a materiálno-technických opatrení, smerujúcich k skorému a organizovanému premiestneniu obyvateľstva z ohrozeného územia.

Hlavnou úlohou evakuácie je odsun ohrozených osôb, domácich zvierat, prípadne vecí z územia mesta z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb z dôvodu možného vzniku mimoriadnej udalosti v prípade:

A.  Radiačnej havárie AE Mochovce

B.  Pri výbuchoch a požiaroch zariadení objektov

C.  Pri úniku a následnom zamorení nebezpečnými škodlivinami

D. Pri povodniach

Evakuácia sa vykonáva na území mesta Levice (krátkodobo-dlhodobo, buď priamo z bytov, pracovísk, alebo po predchádzajúcom zhromaždení obyvateľov v závislosti od konkrétnej situácie). Zvláštnu pozornosť treba venovať evakuácii tehotných žien, detských kolektívov, nemocných a pod. Po pominutí dôvodov evakuácie sa uskutočňuje ich organizovaný návrat, avšak až po rozhodnutí obvodnej havarijnej komisie  /OHK/

Úsilie a pozornosť mesta, fyzických,  právnických osôb a ich evakuačných orgánov sústrediť na splnenie tejto hlavnej úlohy :

vytvoriť organizačné, personálne, dokumentačné a materiálno-technické predpoklady a   podmienky k včasnému odsunu osôb, prípadne zvierat a iných hodnôt z územia ohrozeného následkami mimoriadnej udalosti a vykonať opatrenia na zabránenie vzniku škôd.

Pri plánovaní a zabezpečovaní evakuačných opatrení v súlade s analýzou možnosti vzniku mimoriadnych udalostí vychádzať z týchto zásad :

Evakuáciu obyvateľstva plánovať a vykonať z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území :

a/  krátkodobá evakuácia s možným návratom evakuantov do 72 hodín

b/  dlhodobá evakuácia s možným návratom evakuantov po 72 hodinách

Časový rozsah evakuácie sa určí pri vyhlásení evakuácie, ak je to možné vzhľadom na rozsah a následky mimoriadnej udalosti. obmedzenie

 

PLÁNOVANIE  A ZABEZPEČOVANIE EVAKUÁCIE OBYVATEĽSTVA  :

 

A. z okolia jadrového zariadenia AE Mochovce v prípade radiačnej havárie

1.  z pásma vymedzeného 5 km vzdialenosťou  pre všetko obyvateľstvo v plnom rozsahu,

2.  z pásma vymedzeného 20 km vzdialenosťou od zdroja v Mochovciach pre ohrozené obyvateľstvo;

 

B. z územia ohrozeného kontamináciou pri  havárii alebo pri inej mimoriadnej udalosti spojenej s únikom chemickej nebezpečnej látky alebo biologickej látky,

C. z územia, na ktorom pôsobia následky živelnej pohromy, katastrofy alebo teroristického útoku, ktoré dočasne alebo dlhodobo neumožňujú pobyt osôb,  zvierat na tomto území;

D. z územia určeného na zabezpečenie úloh obrany štátu v čase vojny a vojnového stavu.

 

b)  Miesto činnosti evakuačnej komisie mesta Levice je na MsÚ Levice

Evakuačná komisia sa presúva do nových priestorov ubytovania až po ukončení evakuácie obyvateľstva.

Miesta činnosti evakuačných zariadení:

Evakuačné stredisko č. 1

 miesto: Klub dôchodcov, Ul. Priateľstva 32 , počet evakuovaných 1011

Evakuačné stredisko č. 2.   

miesto: I. ZŠ – Ul. M.R.Štefánika 34 ,    počet evakuovaných  7122      

Evakuačné stredisko č. 3   

miesto: Stredná poľnohospodárska škola – Na lúkach 18 ,   počet evakuovaných  3453

Evakuačné stredisko č. 4   

miesto: V. ZŠ – Saratovská ul. 43,    počet evakuovaných  5354

Evakuačné stredisko č. 5   

miesto: Levitex   -  Ul. ku Bratke 5,   počet evakuovaných  4834

Evakuačné stredisko č. 6    

miesto: VI. ZŠ – Saratovská ul. 85,    počet evakuovaných  3602

Evakuačné stredisko č. 7   

miesto: ZŠ s VJM G. Juhásza, Ul. J. Jesenského 41, počet evakuovaných 873

Evakuačné stredisko č. 8   

miesto: hotel Atom – UL. sv. Michala 4,    počet evakuovaných 1399

Evakuačné stredisko č. 9    

miesto: Hotel Lev – Ul. Čsl. Armády 2,   počet evakuovaných 1130

Evakuačné stredisko č. 10  

miesto: Mestský úrad – Nám. Hrdinov 1,  počet evakuovaných 1397          

Evakuačné stredisko č. 11  

miesto: Povodie Hrona – Koháryho ul. 44,   počet evakuovaných 366            

Evakuačné stredisko č. 12  

miesto: SPŠS – Ul. Fr. Hečku 25,  počet evakuovaných 1904          

Evakuačné stredisko č. 13  

miesto: VII. ZŠ – Školská ul. 14,   počet evakuovaných 4278          

Evakuačné stredisko č. 14  

miesto: Dom kultúry Kalinčiakovo 101,   počet evakuovaných 524            

Evakuačné stredisko č. 15  

miesto: Dom kultúry Malý Kiar 95,  počet evakuovaných 259            

Evakuačné stredisko č. 16  

miesto: Dom kultúry Čankov 48,  počet evakuovaných 27

Evakuačné stredisko č. 17  

miesto: Dom kultúry Horša  54,   počet evakuovaných 148            

 

c)    Časové normy evakuácie

Obyvateľstvo sa o evakuácii na ohrozenom území vyrozumieva ihneď, najneskôr do 3 hodín od vyhlásenia evakuácie.

Evakuačné komisie a evakuačné zariadenia sa na plnenie úloh uvádzajú do pohotovosti takto:

evakuačná komisia                                                       do 3 hodín
evakuačné zberné miesto                                            do 3 hodín
evakuačné stredisko                                                     do 3 hodín
stanica nástupu evakuovaných – autobusová         do 3 hodín
kontrolné stanovište                                                     do 4 hodín

Evakuácia a cestná preprava po určených evakuačných trasách sa začína najneskôr do 3 hodín.

Evakuácia sa skončí spravidla do 72 hodín.

Pri krátkodobej evakuácii sa čas uvedenia do pohotovosti evakuačného zariadenia upravuje primerane podľa skutočnej situácie a jej predpokladaného vývoja.

 

d) Trasy presunu v prípade radiačnej havárie AE Mochovce

Východzie miesta presunu evakuovaného obyvateľstva mesta Levice sú stanice nástupu evakuovaných č. 1 až 13, ďalej stanice nástupu v mestských častiach Kalinčiakovo, Čankov, Malý Kiar a Horša pokračujú po trasách:

č. 1.  LEVICE MESTO /EVA 08,09,10,11,13/ - M. LUDANY – H. VRBICA –  DEMADICE – ŠAHY

            Kontrolné stanovište: Mýtne Ludany

č. 2.  LEVICE /EVA 01,02,03,04,05,06,07,12/ - ŠURANY – NOVÉ ZÁMKY

            Kontrolné stanovište: Hul

č. 3.  ČANKOV – Kalinčiakovo – M. Ludany – Santovka – BORY

            Kontrolné stanovište: Mýtne Ludany

č. 4.  HORŠA  - Kmeťovce – Žemberovce – BRHLOVCE

            Kontrolné stanovišt: Žemberovce

č. 5.  KALINČIAKOVO – M. Kiar – M. Ludany – H. Vrbica – SANTOVKA

            Kontrolné stanovište: Mýtne Ludany

č. 6.  MALÝ KIAR – M. Ludany – H. Vrbica – Santovka - DOMADICE

            Kontrolné stanovište: Mýtne Ludany

 

e) Postup pri evakuácii obyvateľstva podľa rozdelenia do skupín

 • deti z materských škôl, základných škôl a  školských zariadení s celodennou starostlivosťou sa evakuujú so školským zariadením,
 • Deti zo zdravotníckych zariadení a deti zo zariadení sociálnej  starostlivosti sa zásadne    evakuujú s týmto zariadením. Tieto deti sa  ubytovávajú v zariadeniach  obdobného druhu v miestach ubytovania evakuovaných.
 • Zdravotne postihnutí občania v domácnosti s rodinnými príslušníkmi alebo osobami, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu.
 • Ostatní chorí zo zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti sa evakuujú s týmito zariadeniami do vopred  určeného obdobného, podmienkami zodpovedajúceho zariadenia.
 • Personál podieľajúci sa na evakuácii uvedených zariadení si  môže vziať so sebou svoje deti do 15 rokov.

 

f) Prehľad počtov evakuovaných osôb

                                              

                                                                             LV-M      LV     ČAN.   HOR.    KAL.    M.KIAR

 

Deti zo škol a školských zariadení                2130     8170     0           0         0           15                                                            

 

Matky v domácnosti s deťmi                          320     1280       15      10          20          10                                                

 

Deti zo zdravotníckych zariadení                     40       180         0            0          0           0

a zariadení sociálnej starostlivosti                                           

 

Ostatní chorí zo zdravotníckych zariadení       520        80          0            0          0           0

a zariadení sociálnej starostlivosti                                            

 

Zamestnanci právnických a fyzických          2200      3800       20           3        10         10

osôb                                                               

 

Ostatné obyvateľstvo                                     2048    14601      259        129     418      233

 

CELKOM                                                       7258     28111      294        142    142      253                         

 

 

g) Priestor určený pre evakuáciu obyvateľstva mesta Levice

 

A. Z územia v okolí jadrového zariadenia AE Mochovce v prípade radiačnej havárie

Odsun obyvateľstva podľa rozhodnutia č.18071/98-SOZO/ŠZÚ SR, hlavného hygienika ministerstva zdravotníctva, zabezpečiť v prvom rade z územia bezprostredne ohrozeného nameranou hodnotou radiácie :

-  pri 30 mikro-Gy/h vykonať evakuáciu tehotných žien, detí a osôb zo zdravotníckych a sociálnych zariadení

-  pri 50 mikro-Gy/h vykonať evakuáciu všetkých kategórií obyvateľstva na 7 dní (podľa vyhlášky MV SR č..328/2012, ktorou sa ustanovujú podmienky o evakuácii).

Odsúhlasenie počtov obyvateľstva a priestorov na ich umiestnenie po vyhlásení evakuácie na území Slovenskej republiky riešilo MV SR Úrad civilnej ochrany obyvateľstva  spisom č. SVS CO-7152/5 zo dňa 12. mája 1997 a Krajský úrad v Nitre, odbor civilnej ochrany obyvateľstva spisom číslo CO-97/00009-022 zo dňa 23.6.1997.

Na základe rozhodnutia obvodného úradu Levice č. OÚ-052/97-6 obr. zo dňa 8.9.1997 a vzájomnej dohody medzi dotknutými mestami a obcami predpoklad evakuácie obyvateľstva mesta Levice a mestských častí do miest ubytovania  Nové Zámky, Šahy a obcí Bory, Brhlovce, Santovka, Domadice podľa ubytovania menovaných obcí a miest. 

Druh dopravy: cestná a železničná

 

B. C. D.  z územia ohrozeného kontamináciou pri technologickej havárii alebo pri inej mimoriadnej udalosti spojenej s únikom chemickej nebezpečnej látky alebo biologickej nebezpečnej látky z územia, na ktorom pôsobia následky živelnej pohromy, katastrofy alebo teroristického útoku, ktoré dočasne alebo dlhodobo neumožňujú pobyt osôb, zvierat na tomto území, z územia určeného na zabezpečenie úloh obrany štátu v čase vojny a vojnového stavu;

Evakuáciu  obyvateľstva pri úniku nebezpečných látok riešiť krátkodobou evakuáciou  ohrozeného osadenstva a obyvateľstva na  teritóriu  mesta, obvodu.

Vzhľadom k tomu, že ide o krátkodobú evakuáciu nie je potrebné plánovať odborné zabezpečenie v plnom rozsahu. Rozsah plnenia úloh odborného zabezpečenia bude určený po vyhlásení evakuácie, na základe skutočnej potreby.

Presun ohrozeného obyvateľstva sa vykoná všetkými dostupnými dopravnými prostriedkami, na krátke vzdialenosti i pešo.

Evakuačné miesta:

P.č.      Evakuovaný priestor       Počty evakuovaných      Kam evakuovať

1.         Zimný štadión LV                 5494                           ZŠ s vyuč. jaz. Maďarským,

                                                                                              V., VI.  a VII. ZŠ,

2.         Levické mliekárne                  193                             Športová hala

3.         Pekárne Levice                       65                               Športová hala

4.         Areál Levitexu                       1500                           ZŠ s vyuč. jaz. Maď. IV. ZŠ,    VI. ZŠ     

5.         Novochema                            800                             ZŠ s vyuč. jaz. Maďarským

6.         Nemocnica s poliklinikou     1200                          ZŠ s vyuč. jaz. Maďarským,   IV.ZŠ    

                                                                                                                                         
V evakuačnom stredisku sa dozviete, kde je vaše miesto ubytovania. Miesta ubytovania sú plánované na území mesta Nové Zámky a Šahy. 

 

Upozornenie ! 
Všetky presuny v rámci mesta sa vykonávajú peši. Pre matky s deťmi do 3 rokov, pre starých a imobilných ľudí budú do 4 hodín po vyhlásení evakuácie pristavené autobusy, ktoré ich odvezú do najbližšej stanice nástupu, ktorou je železničná stanica Levice alebo priamo do miest ubytovania. 

 

Poznámka: 
V prípade úniku nebezpečnej látky zo stacionárnych zdrojov alebo pri ich preprave, bude vyhlásená evakuácia ohrozeného územia. O skončení ohrozenia budú obyvatelia informovaní a budú sa môcť vrátiť do svojich domovov.


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
16.10.2019
ÚvodÚvodná stránka