Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór mesta Levice Ing. Igor Varga

hlavny kontrolor mesta Levice, Ing. Igor Varga

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mestský úrad Levice

Nám. hrdinov č.1 , č. dv. 45

tel. č.: 036 / 6 350 202
                    6 350 295
e-mail: h.kontrolor@levice.sk


 

Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór plní okrem úloh uložených mestským zastupiteľstvom najmä tieto úlohy:

vykonáva finančnú kontroluv súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

predkladá:

 • raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 • správy o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho  najbližšom        zasadnutí,
 • mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

vypracúva:

 • odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu mesta pred ich schválením v MsZ,

spolupracuje:

 • so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu   zo   štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

zabezpečuje:

 • kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov,
 • kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
 • kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
 • kontrolu dodržiavania VZN vrátane nariadení mesta,
 • kontrolu plnenia uznesení MsZ,
 • kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta,

 koordinuje:

 • kontrolné akcie vyplývajúce z podnetov orgánov činných v trestnom konaní, sťažností a petícií,
 • vykonávanie kontrolných akcií s orgánmi vonkajšej kontroly,
 • prijímanie opatrení z kontrol vonkajšími kontrolnými orgánmi z oblasti kontroly   a sťažností,

vybavuje:

 • sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,


 je povinný:

 • vykonať kontrolu, ak ho o to požiada MsZ,


 zodpovedá:

 • za plnenie úloh útvaru hlavného kontrolóra mestskému zastupiteľstvu.


Rozsah kontrolnej činnosti a pravidlá kontrolnej činnosti upravujú §18d a §18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


 

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Levice

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018
 Plan_kontrolnej_cinnost_HK_na_2polrok_2018.pdf (215.7 kB) (215.7 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
 Plan_kontrolnej_cinnost_HK_na_1polrok_2018.pdf (212.4 kB) (212.4 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017
 Plan_kontrolnej_cinnost_HK_na_2polrok_2017.pdf (210.5 kB) (210.5 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017
 Plan_kontrolnej_cinnost_HK_na_1polrok_2017.pdf (212.8 kB) (212.8 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016
 Plan_kontrolnej_cinnost_HK_na_2polrok_2016.pdf (353.5 kB) (353.5 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016
 Plan_kontrolnej_cinnost_HK_na_1polrok_2016.pdf (212.2 kB) (212.2 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015
 Plan_kontrolnej_cinnost_HK_na_2polrok_2015.pdf (211.5 kB) (211.5 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015
 Plan_ kontrolnej_cinnosti_UHK_mesta_Levice_na_1polrok_2015.pdf (139 kB) (139 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014
 Plan_ kontrolnej_cinnosti_UHK_mesta_Levice_na_2polrok_2014.pdf (140 kB) (140 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014
 Plan_ kontrolnej_cinnosti_UHK_mesta_Levice_na_1polrok_2014.pdf (146.8 kB) (146.8 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013
 Plan_ kontrolnej_cinnosti_UHK_mesta_Levice_na_2polrok_2013.pdf (130.4 kB) (130.4 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013
 Plan_ kontrolnej_cinnosti_UHK_mesta_Levice_na_1polrok_2013.pdf (146.6 kB) (146.6 kB)

 

dnes je: 20.3.2019

meniny má: Víťazoslav, Klaudius

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
20.3.2019
ÚvodÚvodná stránka