Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Etický kódex volených predstaviteľov mesta Levice

My, volení predstavitelia mesta Levice,

s vedomím, že rešpektovanie mandátu voličov ide ruka v ruke s rešpektovaním etických štandardov,

s vedomím, že dôvera občanov je pre volených predstaviteľov nevyhnutná, aby boli schopní plniť svoje úlohy efektívne,

s presvedčením, že podpora kódexu správania sa pre volených zástupcov reprezentovaná na lokálnej úrovni prispieva k budovaniu dôvery medzi komunálnymi predstaviteľmi a obyvateľmi

zdôrazňujúc, že celá verejnosť musí byť zapojená do procesu obnovovania atmosférydôvery a posilnenia úlohy občanov a médií,

sa hlásime k tomuto etickému kódexu a čestne prehlasujeme, že sa ním budeme privýkone svojich mandátov riadiť.

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Etický kódex volených predstaviteľov mesta Levice je zovšeobecnením hodnôt, princípov a pravidiel správania, ktorými sa riadi počas výkonu svojej funkcie každý volený predstaviteľ mesta Levice. Etický kódex volených predstaviteľov mesta Levice ( ďalej len „kódex" ) je vyjadrením potreby definovania žiaduceho konania a etických princípov volených predstaviteľov mesta Levice, ktorými sú najmä dôvera a dôveryhodnosť volených predstaviteľov s dôrazom na poslanie samosprávy ako služby obyvateľom, neustále smerujúcej k zvýšeniu kvality a rozsahu týchto služieb.
 2. Cieľom kódexu je definovať základné etické princípy a štandardy správania, ktorých dodržiavanie sa vyžaduje od volených funkcionárov a ktoré obyvatelia mesta Levice od voleného predstaviteľa očakávajú pri plnení zákonných povinností a tiež informovať obyvateľov o týchto štandardoch.
 3. Pod pojmom „volený predstaviteľ mesta Levice" sa na účely tohto kódexu rozumie primátor mesta Levice a poslanec Mestského zastupiteľstva v Leviciach ( ďalej len „volený predstaviteľ")
 4. Pod pojmom „funkcia" sa na účely tohto kódexu rozumie výkon mandátu primátora mesta Levice(ďalej len "primátora) a výkon mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Levice (ďalej len "poslanec"), ktorý získali priamymi voľbami od občanov mesta Levice a všetky úlohy, funkcie a činnosti, ktoré vykonávajú poslanci z titulu svojich mandátov.
 5. Pod pojmom „verejný záujem" sa na účely tohto kódexu rozumie dôležitý záujem spoločnosti realizovaný pri výkone funkcie, ktorý prevažuje nad oprávneným záujmom fyzickej osoby alebo viacerých fyzických osôb, prináša majetkový prospech alebo iný prospech ostatným fyzickým osobám alebo mnohým z nich a bez jeho realizácie by mohli vzniknúť rozsiahle alebo nenahraditeľné škody.
 6. Pod pojmom „osobný záujem" sa na účely tohto kódexu rozumie záujem, ktorý prináša majetkový alebo iný prospech volenému predstaviteľovi alebo jemu blízkym osobám (ďalej len „osobný záujem").
 7. Pod pojmom „konflikt záujmov" sa na účely tohto kódexu rozumie skutočnosť, keď volený predstaviteľ pri výkone svojej funkcie uprednostní osobný záujem pred verejným záujmom ( ďalej len konflikt záujmov" )

 

Článok 2

Prvenstvo práva a verejného záujmu

 1. Primátor a poslanci vykonávajú svoj mandát v súlade s ústavou, so zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými predpismi a sľubom poslanca.
 2. Pri plnení svojich funkcií primátor a poslanci vždy slúžia verejnému záujmu a zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozilo dôveryhodnosť ich mandátu.
 3. Primátor   a poslanci sa pri výkone funkcie za každých okolností správajú tak, aby zostala zachovaná dôveryhodnosť mesta Levice.

 

Článok 3

Etické princípy

 1. Primátor a poslanci svoje funkcie plnia zodpovedne, nestranne a s ochotou zodpovedať sa za svoje rozhodnutia a konanie. Nebudú zneužívať svoju funkciu a privilégiá mandátu priamo alebo nepriamo na plnenie svojich osobných záujmov.
 2. Primátor a poslanci sa zdržia takého správania a konania, ktoré by pri výkone funkcie priamo alebo nepriamo uprednostnilo súkromný záujem ich, ich príbuzných, iných jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov, resp. politických strán, ktoré reprezentujú s cieľom získať priamy alebo nepriamy profit.
 3. Pri výkone svojich právomocí sa primátor a poslanci rozhodujú výlučne na základe objektívne zistených skutočností v súlade so zákonom, bez osobnej predpojatosti alebo predsudkov. Zdržia sa rozhodnutí, ktoré by priamo alebo nepriamo zvýhodňovali ich , im blízke osoby a iné fyzické alebo právnické osoby s cieľom získať priamy alebo nepriamy prospech.
 4. Primátor a poslanci poskytujú verejnosti informácie, s cieľom objasniť, uviesť skutočnosti a vysvetliť motivácie, ktoré ich k rozhodnutiu viedli.
 5. Pri výkone funkcie primátor a poslanci rešpektujú právomoci a práva ostatných volených predstaviteľov a všetkých zamestnancov mesta Levice. Nebudú napomáhať iným predstaviteľom alebo verejným zamestnancom porušovať alebo nedodržiavať princípy stanovené v tomto kódexe.
 6. Pri hlasovaní sa poslanci riadia podľa toho, či navrhnuté riešenie je vo verejnom záujme a teda spravodlivé, nie podľa tohto, kto riešenie navrhol alebo komu návrh prospeje. Nezbavujú sa svojej zodpovednosti tým, že sa bezdôvodne zdržia hlasovania, prípadne sa na ňom nezúčastnia.
 7. Primátor a poslanci vykonávajú svoje politické funkcie v súlade s prirodzeným mravným poriadkom hľadiac na všeobecné dobro. Svojimi skutkami dokazujú, že je možné dať do súladu autoritu so slobodou a osobnú iniciatívu so službou v prospech verejného záujmu.
 8. Primátor a poslanci dodržiavajú základnú úctu a rešpekt voči sebe, jednotlivým poslaneckým klubom, primátorovi a zamestnancom úradu, pri vzájomnej konfrontácii názorov sa zdržia ohovárania, urážok a osočovaní.
 9. Primátor a poslanci nevyužívajú svoje postavenie a nedávajú osobné prísľuby, ktoré by plnili z titulu svojej funkcie.

 

Článok 4

Deklarácia majetkových a finančných pomerov

 1. Primátor a poslanci každý rok deklarujú svoje majetkové pomery prostredníctvom Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára v zmysle čl. 7 úst. zák. č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších zmien a doplnkov.
 2. Oznámenia sú registrované komisiou ochrany verejného záujmu a sú prístupné verejnosti v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

 

Článok 5

Konflikt záujmov

 1. Pri výkone svojich rozhodovacích právomocí primátor a poslanci rozhodujú vždy so zreteľom na verejný záujem a dobro mesta i spoločnosti. Dbajú na to, aby ich rozhodovanie neovplyvňoval priamo alebo nepriamo osobný záujem ich, alebo im blízkych osôb ani iných fyzických alebo právnických osôb.
 2. Ak majú primátor a poslanci priamy alebo nepriamy osobný záujem vo veciach, ktoré sú predmetom rokovania orgánov mesta, oboznámia s touto skutočnosťou členov mestského zastupiteľstva ešte predtým, než sa o nich začne rokovať a hlasovať. Primátor a poslanci sa zdržia diskusie a hlasovania v týchto veciach.

 

Článok 6

Dary a zákaz korupcie

 1. Pri výkone funkcie sú primátor a poslanci povinní zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré je zákonom definované ako korupčné alebo nelegálne. Ak sa o takom konaní dozvedia, oznámia túto skutočnosť príslušným orgánom.
 2. Z titulu svojich funkcií primátor a poslanci neprijímajú ani nevyžadujú priamo ani nepriamo(sprostredkovane), žiadne dary, služby, finančné prostriedky ani iné výhody. Primátor a poslanci sa zaväzujú všetky dary, alebo finančné prostriedky, získané na oficiálnych podujatiach z titulu svojich funkcií registrovať v osobitnom registri mesta a používať ich ako verejné zdroje pre verejné účely s výnimkou drobných upomienkových predmetov a propagačných materiálov.

 

Článok 7

Zneužitie funkcie verejného činiteľa

 1. Primátor a poslanci dohliadajú na čerpanie mestského rozpočtu a konajú tak, aby bola dodržaná finančná disciplína, ktorá garantuje riadenie verejných finančných prostriedkov a majetku v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami.
 2. Pri plnení svojich povinností primátor a poslanci nezneužívajú verejné finančné prostriedky ani majetok. Zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k priamemu alebo nepriamemu zneužívaniu týchto zdrojov pre súkromné záujmy ich, ich príbuzných alebo iných jednotlivcov, prípadne rôznych skupín, resp. politických strán, ktoré reprezentujú.
 3. Primátor a poslanci nikdy nezneužívajú informácie získané pri výkone funkcie pre získanie osobného prospechu alebo pre prospech svojich blízkych, iných jednotlivcov alebo zoskupení.
 4. Primátor a poslanci si plnia svoje úlohy čo najefektívnejším a ekonomicky najvýhodnejším spôsobom. Dohliadajú, aby verejní zamestnanci úradu postupovali rovnako.
 5. Pri výkone svojich funkcií primátor a poslanci neprijímajú žiadne opatrenia ani rozhodnutia, ktoré by ich zvýhodňovali v osobnom alebo profesijnom živote po skončení výkonu mandátu.

 

Článok 8

Kontrola

 1. Primátor a poslanci dohliadajú na hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom mesta v súlade s platnými právnymi predpismi.
 2. Pri výkone svojich funkcií postupujú primátor a poslanci otvorene a transparentne a nebránia vykonaniu kontroly alebo kontrolného opatrenia, ktoré sa oprávnené interné alebo externé kontrolné orgány rozhodnú vykonať.

 

Článok 9

Zverejňovanie rozhodnutí a informácií

 1. Za výkon svojich mandátov primátor a poslanci zodpovedajú všetkým občanom mesta.
 2. Primátor a poslanci sú pripravení zodpovedať sa občanom za svoje rozhodnutia a preukázať ich súlad s verejným záujmom. Na požiadanie vysvetlia a zdôvodnia rozhodnutie, ktoré prijali v súvislosti s plnením svojej funkcie. Nezatajujú žiadne informácie alebo činy s výnimkou tých, pri ktorých to ukladá zákon. Ak sa od voleného predstaviteľa požaduje poskytnutie informácií, ktoré sú v zmysle osobitných právnych predpisov považované za utajované, uvedie zákonný dôvod ich utajenia.
 3. Primátor a poslanci podporujú také opatrenia, ktoré posilnia otvorenosť a transparentnosť pri výkone ich právomocí, pri poskytovaní služieb občanom a pri fungovaní úradu.
 4. Primátor a poslanci vyhovejú požiadavkám verejnosti týkajúcich sa zverejnenia alebo sprístupnenia informácií, ktoré súvisia s výkonom ich funkcií, s poskytovaním služieb a s výkonom samosprávy v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
 5. Primátor a poslanci súhlasia so zverejňovaním svojich príjmov vyplývajúcich z výkonu mandátu poslanca a príjmov z pôsobenia v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Levice na web stránke mesta Levice, formou oznámenia o majetkových pomeroch verejného funkcionára.
 6. Volený predstaviteľ nie je povinný poskytovať informácie zo svojho súkromného života.
 7. Volený predstaviteľ nie je oprávnený poskytovať informácie zo súkromného života iného voleného predstaviteľa alebo zamestnanca mesta.

 

Článok 10

Prijímanie a hodnotenie zamestnancov

 1. Pri prijímaní a menovaní zamestnancov mesta budú primátor a príp. aj poslanci, ak sú tohto procesu účastní, postupovať výlučne v súlade s princípmi profesionálnych schopností a zručností a na základe potrieb mesta.
 2. Výkony a správanie sa zamestnancov budú primátor a poslanci posudzovať bez predsudkov a zaujatosti, objektívne, transparentne a v súlade s platnou legislatívou. Tieto posúdenia sú pripravení vysvetliť a zdôvodniť.

 

Článok 11

Rešpektovanie úloh verejných zamestnancov

 1. Pri výkone svojich funkcií primátor a poslanci rešpektujú úlohy a povinnosti zamestnancov úradu a bez zaujatosti im poskytnú potrebné informácie v súlade s ich postavením a funkciou v úrade.
 2. Primátor a poslanci za žiadnych okolností nevyžadujú od zamestnancov úradu, aby zanedbávali alebo obchádzali zákony a nariadenia s cieľom poskytnúť priamy alebo nepriamy prospech sebe, príbuzným alebo iným jednotlivcom, prípadne skupine jednotlivcov, resp. politickým stranám, ktoré reprezentujú.
 3. Primátor a poslanci podporujú opatrenia, ktoré vedú k zvýšeniu efektívnosti a flexibilnosti fungovania zamestnancov a uplatňujú princípy ich pozitívnej motivácie.

 

Článok 12

Spolupráca s médiami

 1. Primátor a poslanci v záujme napĺňania práva občanov na informácie, uvedomujúc si, že médiá sú dôležitým prvkom vzťahov k verejnosti, otvorene komunikujú so všetkými dostupnými médiami bez ohľadu na ich politické a názorové zameranie či na svoje osobné preferencie. Za účelom obojstrannej komunikácie, ktorej cieľom je udržiavať dostatočnú úroveň informovanosti verejnosti, odpovedajú otvorene a v plnom rozsahu na otázky zástupcov médií, ktoré sa týkajú výkonu jeho činnosti, činnosti mesta, ako aj činností organizácií zriadených alebo založených mestom Levice.

 

Článok 13

Pravidlá upravujúce volebnú kampaň

 1. Primátor a poslanci počas výkonu svojej funkcie nepoužívajú mestské finančné prostriedky ani majetok mesta v prospech volebnej kampane svojej alebo iného kandidáta, resp. v prospech politickej reklamy, s výnimkou prenajatia mestských priestorov a majetku mesta za úhradu na propagáciu a stretnutia s voličmi.
 2. Primátor a poslanci sa nesnažia získať hlasy voličov ohováraním iných kandidátov, zdržia sa akéhokoľvek násilia alebo vyhrážania, nenavádzajú na porušovanie volebných pravidiel alebo výsledkov volieb, prísľubom finančných prostriedkov alebo iných darov či zvýhodnenia pri výkone svojej budúcej funkcie.
 3. Primátor a poslanci počas výkonu svojej funkcie nenútia žiadnym spôsobom obyvateľov mesta, ani iných volených predstaviteľov, hlasovať inak ako podľa ich vlastného rozhodnutia.

 

Článok 14

Spoločné ustanovenia

 1. Primátor a poslanci si vážia mandát im zverený na základe slobodných volieb tj. vôle obyvateľov mesta, dbajú na riadny chod celej samosprávy.
 2. Primátor a poslanci sa správajú primerane svojej funkcii verejného činiteľa. Na verejnosti a v mestskom zastupiteľstve vystupujú kultivovane a so znalosťou vecí. Na zasadnutia zastupiteľstva prichádzajú dostatočne pripravení.
 3. Primátor a poslanci sa angažujú za budovanie a posilňovanie samosprávneho systému ako základu demokraticky usporiadanej spoločnosti.
 4. Primátor a poslanci podporujú všetky opatrenia, ktorých cieľom je oboznamovať verejnosť, médiá a zamestnancov úradu s ustanoveniami tohto kódexu a podporujú a rozširujú dodržiavanie princípov, ktoré obsahuje.
 5. Kódex nadobúda platnosť dňom schválenia jeho obsahu na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Leviciach.
 6. Primátor a poslanci sa hlásia k Etickému kódexu individuálne vlastnoručným podpisom.
 7. Kódex aj s menami volených funkcionárov, ktorí ho podpísali, bude zverejnený na stránke Mesta Levice a tak prístupný každému občanovi mesta.

 
Eticky_kodex.pdf(2.3 MB)Eticky_kodex.pdf

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
16.10.2019
ÚvodÚvodná stránka