Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Senior Program 2019

Úvod

 

Prioritami vlády SR v sociálnej oblasti je zvýšenie efektívnosti sociálneho systému a podpora politiky sociálnej ochrany.

V súčasnosti starší občania vyjadrujú značnú nespokojnosť so svojím  postavením v spoločnosti  a upozorňujú na nepriaznivú situáciu dôchodcov, odvolávajúc sa na ústavné právo občana na primerané hmotné zabezpečenie  a dôstojný život v starobe.

Požiadavka kvality života staršieho občana je komplexne obsiahnutá v dokumente, v „Národnom  programe aktívneho  starnutia na roky 2014-2020“, ktorý  vydalo MPSVaR SR. 

Národný program aktívneho starnutia na roky 2014-2020 vychádza zo všetkých dôležitých medzinárodných dokumentov, akými sú: Všeobecná deklarácia ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskych  a politických právach, Medzinárodný pakt  o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Princípy OSN vo vzťahu k starším ľuďom,  Medzinárodný akčný plán pre problematiku starnutia, Európska sociálna charta, Charta základných práv EÚ, Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a Digitálna agenda pre Európu. Opiera sa  aj o najnovšie iniciatívy Svetovej zdravotníckej organizácie,  Rady Európy  a nadväzuje na skúsenosti získané počas  Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012.  Rovnako nadväzuje na Národný program ochrany starších ľudí vypracovaný v roku 1999 a na poznatky  a skúsenosti s jeho realizáciou.

Jednou z priorít mesta Levice je vytváranie podmienok pre plnohodnotné zapájanie seniorov do života v meste a v mestských častiach, zvyšovanie kvality ich života.

Cieľom „SENIOR PROGRAMU 2019“ je nastaviť proces systematických krokov, ktoré prinesú systémové riešenia v oblastiach ako sú ochrana ľudských práv, podpora nezávislosti starších ľudí,  bezpečný a kvalitný život seniorov.

 

Základnými princípmi politiky mesta Levice vo vzťahu k starším ľuďom sú:

 • princíp zamestnanosti - podporuje právo starších ľudí pracovať a mať príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti aj po dovŕšení dôchodkového veku;
 • princíp flexibility - podporuje právo starších ľudí zostať užitočnými aj po dovŕšení dôchodkového veku  ‐ buď ako zamestnanci na skrátený pracovný úväzok (flexibilne podľa potrieb zamestnávateľov) v profesiách vhodných pre vyšší vek, alebo ako dobrovoľníci v konkrétnych komunitách;
 • princíp nezávislosti - ustanovuje, že starší občania potrebujú prístup k službám a k pomoci, prístup k vzdelávaniu, k bezpečnému životnému prostrediu a možnosť bývať v prirodzenom domácom prostredí čo najdlhšie; preferuje aktívny spôsob života ako protiváhu pasívneho starnutia založeného výlučne na nárokovaní si benefitov  bez snahy zostať užitočným;
 • princíp sebarealizácie - požaduje, aby starší ľudia mali príležitosť pre plný rozvoj svojho potenciálu, aby mali prístup k vzdelávaniu, kultúrnym, duchovným a rekreačným možnostiam spoločnosti; podporuje dobrovoľníctvo, ktoré v našich podmienkach predstavuje nedostatočne využívané možnosti na zapojenie starších ľudí do spoločenského života, pri hľadaní ich vlastnej užitočnosti a zmyslu života v jeho rôznych fázach;
 • princíp rovnakého zaobchádzania - ustanovuje zákaz diskriminácie na základe veku nielen v prístupe k práci a odmene za prácu, ale aj celkovo vo verejnom živote;
 • princíp solidarity - podporuje myšlienku, že aj starí boli niekedy mladí a mladí budú raz starí; vytvoriť spoločnosť priateľskú ku všetkým vekovým kategóriám znamená neposudzovať ľudí  iba podľa ich ekonomického prínosu. Je potrebné osvetou dosiahnuť obrat v prístupe k starším ľuďom, aby dostali podporu a cítili úctu aj v čase, keď sú zo zdravotných alebo iných dôvodov odkázaní na pomoc a podporu;
 • princíp účasti na správe vecí verejných -  podporuje právo starších ľudí uplatňovať svoj vplyv pri rozhodovaní o smerovaní mesta využívaním nadobudnutých vedomostí;
 • princíp starostlivosti - zahŕňa pomoc rodiny a pomoc spoločnosti, prístup k zdravotníckym, sociálnym a právnickým službám a k inštitucionálnej starostlivosti; priznáva starším ľuďom právo na pomoc členov rodiny a spoločnosti pri realizácii ich potrieb, na prístup k zdravotnej starostlivosti, k sociálnym službám a k službám právnej pomoci;
 • princíp dôstojnosti -  zahŕňa ochranu starších ľudí pred vykorisťovaním a fyzickým alebo duševným zneužívaním a týraním, potrebu slušného zaobchádzania a potrebu hodnotiť ľudský život v jeho celistvosti;
 • princíp rodovej rovnosti - posilňuje význam dôstojnosti človeka bez ohľadu na pohlavie a rozdielne poslanie mužov a žien v spoločnosti; je potrebné prihliadať naň aj pri aktívnom starnutí, ktoré musí v rovnakej miere zohľadňovať špecifické potreby obidvoch pohlaví vyplývajúce z vyššieho veku;

 

Východiská pre spracovanie  „SENIOR PROGRAMU 2019“  boli dokumenty:

 1. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Levice na roky 2019 – 2023
 2. Program rozvoja mesta Levice na obdobie rokov 2015 až 2020

 

 

Aktivity a opatrenia 

 

 • Strategické dokumenty mesta predkladať na pripomienkovanie Rade seniorov.

       Termín :          priebežne

       Zodpovedný :  zástupca primátora mesta

 

 • Vytvárať podmienky pre  poskytovanie bezplatného  poradenstva seniorom  v snahe eliminovať nežiaduci  prevod bytov v ich vlastníctve do rúk tretích osôb, poradenstvo  v bytovej  oblasti.

       Termín :   priebežne

        Gestori:  MsÚ  - OSEM, OSOO

           

 • Zvýšiť informovanosť o možnostiach výkonu dobrovoľníckej práce v sociálnych službách, zabezpečiť prístup seniorov k týmto informáciám.
 • Podporovať zapojenie starších ľudí do dobrovoľníckych aktivít a vytvárať podmienky na zapojenie dobrovoľníkov do aktivít určených pre seniorov, podporovať zapojenie mladých ľudí  do poskytovania služieb seniorom v rámci dobrovoľníckej práce a upevňovať tým medzigeneračné vzťahy.

      Termín :  priebežne

      Gestori:  MsÚ v spolupráci s poskytovateľmi soc. služieb, ÚzS SČK  v Leviciach

 

 • Podporovať, informovať a motivovať seniorov k participácii na živote komunity, mesta, k neformálnemu dobrovoľníctvu, k tvorbe vlastných projektov smerujúcich v prospech miesta, kde žijú a v prospech ľudí, ktorí to potrebujú ( susedská a komunitná výpomoc). Postupovať na dobrovoľníckej báze formou komunitných akcií  „Seniori seniorom“.

       Termín :  priebežne

       Gestori:  MsÚ v spolupráci s poskytovateľmi soc. služieb, ÚzS SČK v Leviciach

 

 • Aktívne sa podieľať na príprave a realizácií podujatí mesta : Deň matiek, Dni mesta Levice, Mesiac úcty k starším, Levické Vianoce

       Termín :  priebežne

       Zodpovedný : MsÚ – OSOO v spolupráci s dennými centrami 

 

 • Spolupracovať so Slovenským červeným krížom, Levickým okrášľovacím spolkom.

       Termín :  priebežne

       Gestor :  MsÚ  v spolupráci s dennými centrami

 

 • Spolupracovať pri aktivitách na podporu cestovného ruchu.

       Termín :   priebežne

       Spolupracujúce subjekty: MsÚ  v spolupráci  s dennými centrami

 

 • Zvýšiť informovanosť seniorov o dianí v meste, o zámeroch mesta, o plnení Programu rozvoja mesta.

       Termín :  priebežne

        Zodpovední : zástupca primátora mesta, MsÚ – OSOO

 

 • Poskytovať odbornú pomoc a podporu formou dotácií seniorský organizáciám, na rozvoj sociálnych činností v sociálnej oblasti, ktoré pôsobia na území mesta Levice.
 • Naďalej podporovať iniciatívy občianskych združení starších občanov resp.  bčianskych združení zameraných na pomoc starším občanom na území mesta  Levice.

       Termín :  priebežne

       Gestori: MsÚ- OF,OSOO

 

 • Organizovať pravidelné poradne a prednášky na  témy ochrany práv seniorov.

       Termín :  priebežne

       Gestori:  MsÚ

 

 • Vytvárať a podporovať programy na zlepšenie digitálnej gramotnosti   a zároveň podporovať informovanosť na zvýšenie záujmu a odbúranie obáv starších  ľudí v súvislosti  s využitím IKT. Zintenzivniť a podporovať  vzdelávanie v oblasti  IKT a používanie moderných technológií ( internet, obsluha bankomatov,  internet  banking, používanie platobných  a iných elektronických kariet, mobilných telefónov, počítače atď).

       Termín :  priebežne

       Gestori:  MsÚ -  OSOO, OVP

       Spolupracujúce subjekty:  bankové subjekty, základné a stredné školy

 

 • Zvyšovať kvalitu poskytovania sociálnej služby – opatrovateľskej služby pre cieľovú skupinu v oblasti  bývania – rekonštrukcia a modernizácia Domu s opatrovateľskou službou na Poľnej ul. č. 4  a Vajanského ul. č. 12-14.

       Termín :  priebežne

        Zodpovední :   MsÚ, Spoločný obecný úrad     

        Spolupracujúce subjekty:  Službyt, spol. s r.o. Levice- správca mestských bytov

 

 • Podporiť rozvoj terénnych sociálnych služieb a ambulantných sociálnych služieb podporujúcich zotrvanie starších ľudí v prirodzenom rodinnom prostredí.
 • Podporovať rozvoj opatrovateľskej služby ako jednej z najprogresívnejších a najhumánnejších foriem pomoci staršiemu občanovi  odkázanému na pomoc  inej osobe   a zabezpečiť náležite materiálno -  technické vybavenie opatrovateľskej služby  tak, aby spĺňala podmienky modernej mobilnej terénnej sociálnej služby.

       Termín :  priebežne

       Zodpovední :   MsÚ, Spoločný obecný úrad 

 

 • Vytvárať podmienky na udržateľnú  kvalitu života starších ľudí, pre mobilitu starších ľudí a cenovo dostupnú dopravu v MHD meste Levice.
 • Udržať a podľa možností aj zlepšovať súčasnú úroveň poskytovaných zliav z cestovného   MHD v meste Levice pre starších cestujúcich.  

       Termín :   priebežne

       Spolupracujúce subjekty: MsÚ, poskytovateľ MHD  

 

 • Poskytovať súčinnosť pri zabezpečení prechodného alebo trvalého umiestnenia do zariadení sociálnych služieb.

       Termín :    priebežne

       Zodpovední:   MsÚ-  OSOO, Spoločný obecný úrad

       Spolupracujúce subjekty:  verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

 

 • V rámci projektu „Zdravé mesto“ organizovať pre seniorov  preventívne podujatia v oblasti zdravotného životného štýlu.

       Termín :  priebežne

       Zodpovedný:   MsÚ -  OSOO

 

Záverečné ustanovenia

 

Tento program bol prerokovaný a schválený na zasadnutí  Rady seniorov dňa 20.03.2019.

Tento program bol prerokovaný a schválený na zasadnutí  Bezbariérovej komisie  dňa 20.03.2019.


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
22.10.2019
ÚvodÚvodná stránka