Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Etický kódex zamestnancov mesta Levice

Smernica primátora mesta Levice č. 44

Etický kódex zamestnancov mesta Levice

 

Preambula

My, zamestnanci samosprávy mesta Levice, uvedomujúc si svoj podiel na vytváraní dobrého mena mesta Levice ako inštitúcie verejnej správy, sa s plnou podporou a účasťou vedenia mesta Levice prihlasujeme k Etickému kódexu zamestnancov mesta Levice.

Cieľom Etického kódexu zamestnancov mesta Levice (ďalej len „etický kódex“) je stanoviť základné zásady a pravidlá správania sa zamestnancov mesta Levice (ďalej len „zamestnanec“), ktoré je každý zamestnanec povinný ctiť a dodržiavať, a vytvárať tak základ pre budovanie a udržiavanie dôvery verejnosti vo výkon samosprávy.

Účelom kódexu je posilňovať a podporovať etické a morálne hodnoty správania sa zamestnancov vo vzťahu k verejnosti a pri výkone svojich pracovných povinností.

Článok 1

Základné ustanovenie

1. Etický kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov mesta.

2. Zamestnanec mesta Levice je fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k mestu Levice.

3. Verejný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov.

4. Osobný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech zamestnancovi alebo jemu blízkym osobám  

Článok 2

Základné etické princípy správania sa zamestnanca

1. Zamestnanec je pri výkone práce vo verejnom záujme povinný dodržiavať Ústavu SR. ústavné zákony, zákony, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, všeobecne záväzné nariadenia a vnútorné predpisy, vrátane ustanovení tohto kódexu.

2. Zamestnanec je pri plnení svojich úloh otvorený a prístupný verejnosti. Je povinný riadne zdôvodniť svoje rozhodnutia, ale zároveň je povinný odmietnuť poskytnutie tých informácií, ktorých poskytnutie zakazuje osobitný právny predpis.

3. Zamestnanec plní úlohy vyplývajúce z jeho pracovného zaradenia osobne, zodpovedne, včas a riadne, v zhode s poslaním mesta. Výkon práce musí byť spojený s maximálnou mierou slušnosti, porozumenia a ochoty. Je povinný zdržať sa pri výkone týchto povinností, ale aj mimo priameho výkonu pracovných povinností akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť práce vo verejnom záujme. Voči verejnosti a ostatným zamestnancom vystupuje zdvorilo, korektne, s úctou a v súlade so zásadami slušného správania.

4. Zamestnanec je povinný konať v súlade s cieľmi a úlohami zamestnávateľa, pričom nesmie prijať akúkoľvek finančnú alebo inú výhodu a nesmie sa dať ovplyvniť takými zámermi iných osôb, ktoré by mohli mať vplyv na riadny a objektívny výkon jeho pracovných povinností a výsledok rozhodovania.

5. Pri plnení pracovných povinnosti koná zamestnanec nestranne a profesionálne, na základe riadne zisteného skutkového stavu veci. pričom dbá na rovnosť účastníkov a správa sa tak, aby nenarúšal dôveru verejnosti v nestrannosť a objektívnosť svojho rozhodovania. Výkon práce vo verejnom záujme vykonáva na vysokej odbornej úrovni, ktorú si prehlbuje priebežným vzdelávaním. Zároveň sa usiluje o zjednodušenie procesných postupov a urýchlenie vybavovania pracovných povinností.

6. Zamestnanec zodpovedá za svoje konanie a rozhodnutia zamestnávateľovi a verejnosti, a je pripravený podrobiť sa kontrole a potrebnému preskúmaniu jeho postupu.

7. Zamestnanec nesmie poskytovať, vedome šíriť alebo sprostredkovať nepravdivé, skresľujúce alebo zavádzajúce skutočnosti a vyhlásenia, súvisiace s vykonávaním práce vo verejnom záujme, ktoré by mohli poškodiť povesť zamestnávateľa alebo ostatných zamestnancov.

8. Zamestnanec nesmie používať symboly spojené s výkonom práce vo verejnom záujme na osobný prospech.

9. Zamestnanec je povinný vyhnúť sa i v súkromnom živote a aj po skončení pracovného pomeru takému správaniu a činnostiam, ktoré by mohli znížiť dôveru verejnosti v nestranný výkon verejnej správy alebo zadať príčinu k nátlaku na zamestnanca v dôsledku jeho konania, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi alebo všeobecnými etickými normami.

10. Zamestnanec je na pracovisku vždy primerane a slušne oblečený.

Článok 3

Konflikt záujmov

1. Zamestnanec je povinný predchádzať konfliktu súkromného záujmu s jeho postavením zamestnanca v samospráve. Súkromný záujem predstavuje akúkoľvek výhodu pre zamestnanca, jeho blízke osoby a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými mal alebo má obchodné alebo politické vzťahy.

2. Zamestnanec sa nezúčastní žiadnej činnosti, ktorá je nezlučiteľná s riadnym výkonom jeho pracovných povinností alebo ktorá tento výkon obmedzuje.

3. Zamestnanec sa vyhýba činnosti, ktorá by poškodzovala dôveru verejnosti a zamestnávateľa v jeho schopnosť plniť pracovné úlohy nestranne a objektívne a to aj po skončená pracovného pomeru zamestnanca.

4. Pokiaľ si zamestnanec nie je istý, či ide o činnosť zlučiteľnú s jeho podielom na výkone samosprávy, prerokuje záležitosť so svojim priamym nadriadeným.

5. Zamestnanec je povinný ihneď oznámiť svojmu nadriadenému akýkoľvek skutočný alebo možný konflikt záujmov. Môže tak urobiť osobne alebo anonymne vhodením podnetu do schránky dôvery zriadenej pre zamestnancov.

Článok 4

Dary a iné výhody

1. Zamestnanec nevyžaduje ani neprijíma dary a iné výhody, ktoré by mohli reálne, alebo hoci aj zdanlivo, ovplyvniť rozhodovanie vo veci, narušiť profesionálny prístup k veci, alebo ktoré by bolo možné považovať za odmenu za prácu, ktorá je jeho povinnosťou. Zároveň ani nenavádza tretie osoby na poskytovanie darov, ktoré by mohli vplývať na riadne plnenie pracovných povinností zamestnanca.

2. Zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti so svojím zamestnaním v samospráve dostal do pozície, v ktorej je viazaný oplatiť preukázanú službu alebo výhodu, alebo ktorá ho zbavuje nestrannosti a nezávislosti pri rozhodovaní.

3. Pokiaľ je zamestnancovi v súvislosti s jeho zamestnaním v samospráve ponúknutá akákoľvek výhoda, odmietne ju a o ponúknutej výhode informuje svojho nadriadeného.

Článok 5

Zneužitie úradného postavenia

1. Zamestnanec nezneužíva výhody plynúce z jeho postavenia, ani informácie získané pri plnení úloh pre získanie akéhokoľvek majetkového, či iného prospechu.

2. Zamestnanec neponúka ani neposkytuje žiadne výhody, akýmkoľvek spôsobom spojené s jeho postavením v samospráve, pokiaľ to neumožňuje zákon.

3. Zamestnanec neuvádza vedome do omylu ani verejnosť, ani ostatných zamestnancov.

4. Zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení svojich úloh a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, pričom táto povinnosť trvá i po skončení pracovného pomeru.

5. Zamestnanec nezadržiava informácie, ktoré majú byť riadne zverejnené. Zamestnanec neposkytuje informácie, o ktorých vie, že sú nesprávne alebo zavádzajúce alebo by o tom mal vedieť z titulu svojho pracovného zaradenia.

6. Všetci zamestnanci sa vyvarujú konania, ktoré by mohlo byť označené ako tzv. mobbing (opakované nezmieriteľné útoky na sebadôveru a sebahodnotenie ľudí, šikana).

Čl. 6

Majetkové priznania

1. Vedúci zamestnanci sú povinní deklarovať svoje majetkové pomery do 30 dní od svojho nástupu do pracovného procesu a potom každoročne do 31. marca každého kalendárneho roka podľa osobitného právneho predpisu. Nedodržanie tohto postupu sa považuje za porušenie zákonom stanovenej povinnosti a pracovnej disciplíny.

2. Vedúci zamestnanec deklaruje svoje majetkové pomery v rozsahu podľa § 10 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a majetkové priznanie vedúceho zamestnanca mesta Levice odovzdá na útvar primátora mesta. 

Čl. 7

Oznamovacia povinnosť, oznámenie neprípustnej činnosti

1. Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť nadriadenému najmä:

a)  konflikt záujmov alebo podozrenie z neho, resp. nemožnosť vyhnúť sa konfliktu záujmov

b)  ak je požiadaný alebo iným nátlakom manipulovaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi alebo Etickými kódexom

c)  zistenie straty, zneužívania alebo poškodzovania majetku mesta, podvodného alebo korupčného konania

d)  vulgárne útoky smerujúce voči jeho osobe alebo mestu alebo konanie osôb pod vplyvom návykových látok

e)  ponúknutie akejkoľvek výhody, finančného alebo nefinančného daru, pozornosti, služby za práce súvisiace s výkonom jeho úloh na pracovisku.

2. Zamestnanec upozorní nadriadeného na porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov alebo Etického kódexu iným zamestnancom ihneď, ako sa o porušení dozvie.

3. Zamestnanci môžu osobne alebo anonymne vhodením podnetu do schránky dôvery zriadenej pre zamestnancov oznámiť pokus o korupciu, podozrenie na korupciu alebo samotnú korupciu alebo akékoľvek porušenie alebo nedostatok protikorupčného systému riadenia. 

Čl. 8

Disciplinárne konanie

1. Etický kódex je záväzný pre každého zamestnanca mesta. Konanie v rozpore s jeho ustanoveniami je kvalifikované ako porušenie pracovnej disciplíny so všetkými dôsledkami v zmysle platných právnych predpisov.

Čl. 9

Spoločné ustanovenia

1.  Výkon verejnej správy je službou verejnosti.

2. Zamestnávateľ vytvára zamestnancom dôstojné podmienky pre riadny výkon ich pracovných povinností.

3. Zamestnanec chráni majetok mesta pred poškodením, zneužitím a zničením. Zverené prostriedky využíva čo najefektívnejšie, v súlade s účelom, na ktorý boli určené a nezneužíva ich na dosiahnutie osobného prospechu. 

Čl. 10

Záverečné ustanovenia

1. Etický kódex nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania primátorom mesta Levice.

 

V Leviciach, dňa 18. 11. 2016

 

                                                                           Ing. Štefan Mišák

                                                                             primátor mesta


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
16.10.2019
ÚvodÚvodná stránka