Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Etický kódex mesta Levice vo verejnom obstarávaní

ETICKÝ KÓDEX

MESTA LEVICE  VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 

Preambula

Etický kódex  vo verejnom obstarávaní (ďalej len „etický kódex“) stanovuje, na základe všeobecne uznávaného a zachovávaného hodnotového poriadku spoločnosti, zásady správania verejného obstarávateľa v procesoch verejného obstarávania.

Obsahom etického kódexu sú základné pravidlá správania sa verejného obstarávateľa, ktoré je tento, so zreteľom na zákonnú povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych subjektov, transparentnosti, proporcionality a hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku /ďalej len „princípy“/, viazaný dodržiavať a na dodržiavanie ktorých je viazaný dohliadať.

Účelom tohto etického kódexu je podporovať a napomáhať dodržiavaniu  pravidiel v správaní verejného obstarávateľa  v procesoch verejného obstarávania.

 

Článok I.

Základné ustanovenia

1. Mesto Levice v oblasti verejného obstarávania vydáva Etický kódex. Etický kódex sa vzťahuje na zainteresované osoby, ktoré sa zúčastňujú procesov verejného obstarávania.

2. Pri verejnom obstarávaní – nakladaní s verejnými prostriedkami sa mesto Levice riadi princípmi verejného obstarávania vo všetkých fázach celého procesu verejného obstarávania, od zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – plán verejného obstarávania, cez samotné vyhlásenie až po vyhodnotenie predložených ponúk a uzatvorenie obchodnej zmluvy resp. objednávky.

3. Prijatie protikorupčných opatrení je dôležitým nástrojom dosiahnutia zámerov verejného obstarávania a vytvárania podmienok pre budovanie dôvery medzi verejným obstarávateľom a potenciálnymi záujemcami/uchádzačmi, ako aj medzi širokou verejnosťou.

 Článok II.

Definície

1. Mesto Levice je verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b/ zákona č.  343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Zainteresovanými osobami sú najmä zamestnanci verejného obstarávateľa, ktorí sa podieľajú na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo na realizácii verejného obstarávania; alebo osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii.

Článok III.

Zásady a princípy

1. Zainteresované osoby sú povinné v procesoch verejného obstarávania postupovať plne v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

2. Zainteresované osoby sú povinné v procesoch verejného obstarávania postupovať tak, aby boli dodržané princípy. Zainteresované osoby sú zároveň povinné zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by uvedené princípy mohlo ohroziť alebo narušiť.

3. Zainteresované osoby sú povinné v procesoch verejného obstarávania postupovať tak, aby nedošlo k vzniku konfliktu záujmov, pričom konflikt záujmov zahŕňa najmä situácie, ak osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania (vrátane osoby bez nutnosti formálneho zapojenia do priebehu verejného obstarávania), má priamy alebo nepriamy finančný, ekonomický, osobný alebo iný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním.

Článok IV.

Hodnoty a normy v procese verejného obstarávania

A/ Hodnoty v procese verejného obstarávania

      1. Čestnosť a integrita

Zainteresované osoby dodržiavajú nenapadnuteľný štandard integrity vo všetkých obchodných vzťahoch. Zainteresované osoby trvalo budujú a udržiavajú dôveru  verejnosti voči svojej osobe a svojmu konaniu.

      2. Profesionalita

Zainteresované osoby dosahujú maximálne štandardy profesionality vo všetkých aktivitách  procesu verejného obstarávania. Zainteresované osoby v procesoch verejného obstarávania  postupujú s plnou profesionalitou, ktorú primeraným vzdelávaním pravidelne  zvyšujú.  Zainteresované osoby zabezpečujú uplatňovanie vlastnej  kontroly  tak,   aby nedošlo ku konaniu v rozpore s právnymi predpismi, internými predpismi upravujúcimi  proces verejného obstarávania.  

      3. Práce vo verejnom záujme

Verejný obstarávateľ  zodpovedne plní svoje zákonné a zmluvné povinnosti vo vzťahu k verejným inštitúciám a zainteresovaným osobám. Verejný obstarávateľ a zainteresované osoby plnia svoje zákonné povinnosti vo vzťahu ku  kontrolným orgánom a orgánom činným v trestnom konaní. Zainteresované osoby si uvedomujú svoju povinnosť spoločenskej zodpovednosti  v procesoch verejného obstarávania a nezneužívajú postavenie v osobný prospech a ohlásia všetky nelegálne aktivity.  

B/ Normy v procese verejného obstarávania

  1. Zainteresované osoby rešpektujú, dodržiavajú a chránia verejný záujem ako primárny cieľ verejného obstarávania.
  2. Zainteresované osoby nijakým spôsobom nezneužívajú svoje postavenie v procese verejného obstarávania.
  3. Zainteresované osoby neposkytujú, ani nežiadajú poskytnúť akúkoľvek materiálnu alebo nemateriálnu výhodu, odmenu, odplatu, spojenú so svojim postavením v procese verejného obstarávania.
  4. Zainteresované osoby zabezpečujú potrebnú ochranu informácií získaných v priebehu verejného obstarávania a zdržiavajú sa konania, ktorým by vedome uviedli do omylu záujemcov / uchádzačov / skupinu dodávateľov, so zámerom získania neoprávneného prospechu alebo neoprávnenej konkurenčnej výhody pre záujemcov/uchádzačov.
  5. Zainteresované osoby nijakým neprimeraným spôsobom nekontaktujú a neovplyvňujú potenciálnych záujemcov/uchádzačov, skupinu dodávateľov, aby sa podieľali  na príprave verejného obstarávania a administratívnych, ekonomických, právnych, znaleckých, konzultačných a iných podporných činností súvisiacich s procesom verejného obstarávania so zámerom neoprávneného prospechu.   
  6. Zainteresované osoby sa nepodieľajú na žiadnej písomnej, ústnej, konkludentnej dohode, ktorá by mohla ohroziť alebo obmedziť regulárnu hospodársku súťaž.

 

Článok V.

Pravidlá a postupy

Pri uplatňovaní pravidiel, zainteresované osoby dodržiavajú tieto postupy:

1. Zverejnenie prípadnej osobnej zainteresovanosti

Každý osobný záujem, ktorý by mohol obmedziť nestrannosť rozhodovania vo zverenej veci alebo ktorý by mohol spôsobiť podozrenie, že nestrannosť bude porušená musí byť okamžite ohlásená zamestnávateľovi.

2. Neverejnosť a presnosť informácií

Informácie  získané pri výkone povinnosti nie sú verejné a nesmú byť zneužité pre  osobný prospech. Informácie poskytované pri výkone povinnosti musia byť presné, spoľahlivé a nesmú zavádzať.

3. Konkurencia

Vyhnúť sa uplatneniu akýchkoľvek mechanizmov, ktoré by obmedzili rovnocenné konkurenčné prostredie, a to aj v prípadoch, keď je pokračovanie dlhodobej spolupráce s obchodným partnerom výhodné. 

4. Dary a iné výhody

Pre zachovanie imidžu a integrity mesta Levice a profesie ako celku je zakázané prijímať v súvislosti s výkonom verejných funkcií  a prác vo verejnom záujme dary a pozornosti. Výška a frekvencia prijímania darov a pozorností nesmie, ani potenciálne, vzbudiť     podozrenie na strane iných subjektov o tom, že by tieto dary   mohli narušiť nestrannosť rozhodovania.

5. Diskriminácia a obťažovanie

Žiadna zo zainteresovaných osôb nesmie vedome participovať na aktoch diskriminácie alebo obťažovania vo vzťahu k osobám, ku ktorým má profesionálne vzťahy.

6. Konflikt záujmov

Základ určenia konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní je v procese prípravy verejného obstarávania a v procese realizácie verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ je povinný identifikovať aj potenciálny konflikt záujmov,  prijať opatrenia a uskutočniť nápravu s cieľom zabrániť konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania. Zainteresovaná osoba, ktorá je formálne alebo neformálne zapojená do procesu verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním je povinná upozorniť verejného obstarávateľa na konflikt záujmov.                           

Článok VI.

Pôsobnosť

1. Tento etický kódex nadobúda platnosť a účinnosť dňom svojho zverejnenia, bez časového obmedzenia.

2. Tento etický kódex sa vzťahuje na zainteresované osoby, ktoré vystupujú v procesoch verejného obstarávania.

4. Jednotlivé ustanovenia tohto etického kódexu je potrebné vykladať tak, aby bol v čo najvyššej miere zachovaný verejný záujem, princípy a zásady verejného obstarávania, poctivý obchodný styk a ochrana hospodárskej súťaže.

5. Možnosť prihlásiť sa k tomuto etickému kódexu alebo riadiť sa týmto etickým kódexom nie je nijako obmedzená.

 

V Leviciach, 1. 7. 2016

Vypracovala: Ing. Božena Krajčovicová

                      Vedúca OVP MsÚ                     

 

 

                                                                                  Ing. Štefan Mišák

                                                                             primátor mesta Levice  


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
16.10.2019
ÚvodÚvodná stránka