Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt ,,TOGETHER WE ARE EU

ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE PROJEKTU - FINAL EVALUATION OF THE PROJECT

eu_flag_europe_for_citizens-1.jpg

The project « Together we are EU » was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1 "Town-Twinning”

Participation: The project involved  citizens, notably 200  participants from the city of Levice (Slovakia),  50 participants from the city of Erd (Hungary), 49 participants from the city of Boskovice (Czech republic), 20 participants from the city of  Namest na Hane (Czech republic), 40 participants from the city of  Lubaczow (Poland), 12 participants from the city of  Kretinga (Lithuana), 9 participants from the city of Stopini (Latvia).

Location/ Dates: The event took place in Levice  (Slovakia), from  16/05/2018  to  19/05/2018

Short description:

The day of 16/05/2018 was dedicated to preparation activities of the event and organizational information for guests.

The day of 17/05/2018 was dedicated to welcoming the participants and guests, introduction of the program. Discussion with an expert on the topic of participation was introduced. After the discussion active seniors presented cultural and national heritage of partners` countries. Program continued with the training of young leaders for communication and negotiation skills. It was followed by a discussion with the local stakeholders - to support the communication platform and cooperation among local politicians and youngsters.

The day of 18/05/2018 was dedicated to introduction of participative policy: the creation and management participative budget of municipality (workshop, best-practice sharing, and simulation), later we focused on the topic of importance of citizens` engagement on public issues by a know-how sharing session.

The day of 19/05/2018 was dedicated to the discussion about raising nationalism in EU countries:“Why nationalism? “. This activity compared the trends in partners` countries with other EU countries. Next activity introduced the volunteers` projects for local development with international participants by presentation of their stories. Afterwards the NGOs presentation was run, volunteering opportunities and activities were presented, and there was time dedicated to non-formal talks, discussions and social activities, as well as presentation of all the cultures participating on the event.

We spread information about project by media (print, TV), social media (web pages, Facebook pages). We informed our participants by posters, we created colouring book for children to introduce them EU and partners.

The project “Together we are EU” introduced the cooperation of 7 partners from 6 EU countries. Project was focused mainly on how to support citizens in engagement, active participation, and local policies creation. We introduced the model of participative budget creation as one of the way of active participation on public issues. Besides this we presented volunteering, civic society projects and activities that strengthen the level of solidarity. We opened often discussed topic of radicalization of EU society (based on election results in EU countries) to point out on principles of democracy and its protection in EU.

Various types of activities supported the participation of many citizens. In cooperation with the partners we created successful and interesting event. We discussed actual EU topics in the way which was inviting, involving and innovative – and that was our key for success.

TV Reportage -  Project TOGETHER WE ARE EU/ Reportáž o projekte TOGETHER WE ARE EU, Link

TV Reportage - Instructional Meeting for Grant Beneficiaries/ Reportáž z inštruktážneho stretnutia pre prijímateľov grantu, Link

The coloring book that was the output of the project is in the download file at the end of this page/ Omaľovánka, ktorá bola výstupom projekte je v súbore na stiahnutie na konci stránky.

eu_flag_europe_for_citizens-1.jpg

Projekt "Spoločne sme EÚ" bol financovaný s podporou Európskej únie v rámci  programu "Európa pre občanov"

Platí pre oblasť 2 - Opatrenie 2.1 "Družobné mestá"


Účasť: Projekt sa týkal občanov, ale najmä 200 účastníkov z mesta Levice (Slovensko), 50 účastníkov z mesta Érd (Maďarsko), 49 účastníkov z mesta Boskovice (Česká republika), 20 účastníkov z mesta Naměšť na Hané (Česká republika), 40 účastníkov z mesta Lubaczow (Poľsko), 12 účastníkov z mesta Kretinga (Litva), 9 účastníkov z mesta Stopini (Lotyšsko).

Miesto / dátumy: Podujatie sa konalo v Leviciach (Slovensko), od 16/05/2018 do 19/05/2018

Stručný opis:

Deň 16.05.2018 sa venoval príprave podujatia a organizačným informáciám pre hostí.

Deň 17.05.2018 bol venovaný privítaniu účastníkov a hostí, zahájeniu programu. Začali sa diskusie na vopred stanovené témy. Aktívni seniori prezentovali svoje kultúrne a národné dedičstvo, program pokračoval v príprave mládežníkov, členov parlamentov mládeže, na komunikačné a vyjednávacie schopnosti. Nasledovala diskusia s miestnymi zainteresovanými stranami - podpora komunikačnej platformy a spolupráce medzi miestnymi politikmi a mladými ľuďmi.

Deň 18. 05.2018 sa podľa projektovej žiadosti venoval zavádzaniu participatívnej politiky: tvorba a riadenie participačného rozpočtu obce (workshop, zdieľanie najlepších postupov a simulácia), neskôr sme sa zamerali na otázku dôležitosti zapojenia občanov do verejných problémov prostredníctvom zdieľania know-how.

Deň 19.05.2018 bol venovaný diskusii o zvyšovaní nacionalizmu v krajinách EÚ: "Prečo nacionalizmus? ". Táto aktivita porovnávala trendy v partnerských krajinách s ostatnými krajinami EÚ. Ďalšia aktivita predstavila projekty dobrovoľníkov pre miestny rozvoj. Neskôr sa uskutočnila prezentácia mimovládnych organizácií a čas sa vyhradil na neformálne rozhovory, diskusie a spoločenské aktivity, ako aj prezentáciu všetkých kultúr zúčastnených na podujatí.

Informácie o projekte šírime prostredníctvom médií (tlač, televízia), sociálnych médií (webové stránky, stránky Facebook). O aktivitách projektu sme informovali na plagáte, vytvorili sme omaľovánku, ktorá zachytáva dominanty každého partnerského mesta.

Projekt "Spoločne sme EÚ" predstavil spoluprácu 7 partnerov zo 6 krajín EÚ. Projekt bol zameraný predovšetkým na to, ako podporiť občanov pri aktívnej účasti a vytváraní miestnych politík.  Okrem toho sme predstavili dobrovoľníctvo, projekty občianskej spoločnosti a aktivity, ktoré posilňujú úroveň solidarity. Otvorili sme často diskutovanú tému radikalizácie spoločnosti EÚ (založenej na výsledkoch volieb v krajinách EÚ) s cieľom poukázať na zásady demokracie v EÚ.

Rôzne typy aktivít podporili aktívnu účasť mnohých občanov. V spolupráci s partnermi sme vytvorili úspešné a zaujímavé podujatie. Diskutovali sme o aktuálnych témach EÚ spôsobom, ktorý bol  inovatívny - a to bol náš kľúč k úspechu.

 

Reportáž o projekte Spoločne sme EÚ, Link

Reportáž z inštruktážneho stretnutia pre prijímateľov grantu, Link

Omaľovánka, ktorá bola jedným z výstupov projektu je k nahliadnutiu v súbore na stiahnutie na konci stránky.


 
 • oficialne otvorenie projektu (2).JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • ZUS Levice.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • oficialne otvorenie projektu (3).JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • oficialne otvorenie projektu.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • oficialne prijatie delegacii.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • delegácie.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • Eu projekty partnerov.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • EU projekty.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • nastenka o projektoch EU.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • Stopini EU projekty (2).JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • predstavenie partnerov.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • seniori Érd.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • seniori Levice.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • seniori Lubaczow.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • prednáška nacionalizmus.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • delegacia Lubaczow.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • Érd mládežníci.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • Lubaczow mládež.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • Lubaczow_mládežníci.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • grantový systém Boskovice.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • prednasky v Energolande.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • ucastnici projektu.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • navsteva denneho centra I.jpg

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • navsteva denneho centra II.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • navsteva denneho centra III.jpg

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • navsteva denneho centra IV.jpg

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • navsteva seniorov v cervenom krizi.jpg

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • workshop pre mladeznikov (2).jpeg

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • workshop pre mladeznikov.jpeg

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • navteva ostrov o.z..jpeg

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • slávnostné ukončenie projektu.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • Delegácia Boskovice.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • delegácia Kretinga.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ

 • Mládež.JPG

  Together we are EU - Spoločne sme EÚ


 

,,TOGETHER WE ARE EU – SPOLOČNE SME EURÓPSKA ÚNIA“ – projekt, ktorý spojil národy a národnosti

eu_flag_europe_for_citizens-1.jpg

V dňoch od 17. – 20.mája, sme v meste privítali 180 účastníkov projektu ,,Together we are EU – Spoločne sme Európska únia“. Projekt sa konal počas Dní mesta Levice, v rámci podpory programu Európa pre občanov 2014-2020, a zúčastnilo sa ho 50 účastníkov z mesta Érd (Maďarsko), 49 účastníkov z mesta Boskovice (Česká republika), 20 účastníkov z mesta Naměšť na Hané (Česká republika), 40 účastníkov z mesta Lubaczow (Poľsko), 12 účastníkov z mesta Kretinga (Litva) a 9 účastníkov z mesta Stopini (Lotyšsko).
Delegácie z partnerských krajín tvorili zástupcovia samosprávy, seniori a mládež, ktorí predstavili svoje aktivity a diskutovali na spoločné témy.

Projekt priniesol mestu nové funkčné partnerstvá so zahraničím, a obyvateľom mesta  a partnerských krajín priblížil viac Európsku úniu a výhody plynúce z občianstva v EÚ. Účastníci projektu sa  tak stali aktívnejšími občanmi, dozvedeli sa viac o tom, ako funguje Európska únia, rozvinuli tému nacionalizmu, ktorý rezonuje súčasnou politickou domácou aj svetovou scénou. Odborníci z jednotlivých oblastí získali množstvo informácií, inšpirácií a nápadov v oblasti práce so seniormi, z činnosti mládežníckych parlamentov či z fungovania grantových schém v jednotlivých mestách. Nadviazali veľa kontaktov, vďaka ktorým sa bezpochyby zintenzívni spolupráca a zrealizujú sa ďalšie spoločné projekty. Účastníci projektového stretnutia najviac ocenili skutočnosť, že medzinárodná spolupráca sa rozvinula od spolupráce samospráv k ďalším cieľovým skupinám, ktorými boli seniori, mladí ľudia i ľudia so zdravotným postihnutím.

Dôležitým momentom v rámci projektového stretnutia bol podpis novej zmluvy o spolupráci s projektovým partnerom – mestom Lubaczow z Poľska, ktoré sa tak stalo šiestym družobným mestom mesta Levice.

Veríme, že všetci, ktorí do mesta Levice v rámci projektu pricestovali, si odniesli nezabudnuteľné zážitky, a že v takýchto projektoch na posilnenie cezhraničnej spolupráce budeme spoločne pokračovať aj v budúcnosti.

Reportáž z projektového stretnutia nájdete TU.

V priloženom súbore, nižšie na stránke, nájdete omaľovánku, ktorá bola jedným z výstupov spoločného projektu a zachytáva dominanty partnerských krajín.

 

Mgr. Miroslava Bandová

Projektový manažér, MsÚ Levice


 

Inštruktážne stretnutie k projektom podporeným v rámci septembrovej uzávierky 2017 programu Európa pre občanov

              eu_flag_europe_for_citizens-1.jpg                          Logo EKB biele.jpg              

 

Európsky kontaktný bod Slovensko zorganizoval v stredu, 11. 4. 2018, v priestoroch Mestského úradu Levice Inštruktážne stretnutie k podporeným projektom v rámci septembrovej uzávierky 2017 programu Európa pre občanov. Spoluorganizátorom bol Mestský úrad Levice, ktorý poskytol priestory, technické vybavenie a občerstvenie pre účastníkov.

Počas stretnutia bol predstavný aj pripravovný projekt mesta Levice. Reportáž k inštruktážnemu stretnutiu nájdete TU.


 

Schválenie projektu TOGETHER WE ARE EU

 

eu_flag_europe_for_citizens-1.jpg

V rámci programu Európa pre občanov 2014-2020, Oblasť: Demokratická angažovanosť a občianska participácia, Opatrenie: Družobné mestá, bol Mestu Levice schválený projekt pod názvom TOGETHER WE ARE EU (Spoločne sme Európska únia).

Program Európa pre občanov sa prioritne zameriava na cezhraničnú spoluprácu družobných miest a ročne si kladie priority programu. Pre rok 2018 sú prioritné témy v oblasti migrácie, nacionalizmu, poznania fungovania systému Európskej únie a podobne.

Koľko bude mať projekt partnerov?

Projekt bude zahŕňať 7 samospráv zo 6 krajín EÚ: Levice (SR), Érd (Maďarsko), Náměšť na Hané a Boskovice (Česká republika), Lubaczow (Poľsko), Kretinga (Litva), Stopini (Lotyšsko)

Maximálna výška grantu: 25 000€. Grant bude poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

Dĺžka trvania projektu: 3 dni

Termín konania projektu: 17. - 19.5.2018


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
22.9.2019
ÚvodÚvodná stránka