Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Medzinárodný festival zborového spevu Levice - International Choir Festival in Levice

Medzinárodný festival zborového spevu Levice - schválenie projektu

                                        logo Vyšehradský fond

Mestu Levice bol schválený grant vo výške 18 747 € z Medzinárodného Vyšehradského fondu na realizáciu kultúrneho podujatia pod názvom ,,Medzinárodný festival zborového spevu Levice“.

Pred dvomi rokmi po prvýkrát rozozneli koncertné sály a kostoly v Leviciach zborovým spevom. Záujem a pozitívne ohlasy verejnosti počas prvého ročníka festivalu boli jasným znakom, že cieľ organizátorov priniesť do Levíc niečo nové, doteraz netradičné, a obohatiť kultúrny život v meste, sa splnil. Ambícia založiť z podujatia tradíciu sa druhým ročníkom stáva realitou. Organizátori si dali záležať a opäť do Levíc pozvali mimoriadne kvalitné spevácke telesá. Počas troch dní trvania Medzinárodného festivalu zborového spevu od 28. do 30. septembra 2018 sa v Leviciach predstavia spevácke  zbory  zo  Slovenska  a  z  ostatných  krajín  Vyšehradskej  štvorky - Maďarska, Poľska a Českej republiky. Pozvanie na 2. ročník festivalu prijali špičkové spevácke zbory - Spevácky zbor slovenských  učiteľov a dievčenský zbor Cambiar la Música zo  Slovenska,  Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava z  Českej  republiky Pécsi Tudományegyetem Női Kara (Ženský zbor Univerzity v Pécsi ) z  Maďarska,  Wyrzyski  Chór  Meski  (Mužský zbor mesta Wyrzysk) z Poľska, ktorých vystúpenia ulahodia uchu aj oku návštevníkov. Vysokú úroveň festivalu zabezpečuje aj účasť  medzinárodne uznávaného Štátneho komorného orchestra zo Žiliny počas sobotňajšieho galakoncertu. Odborní garanti festivalu - prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. a doc. Mgr. Art. Štefan Sedlický, ArtD. podobne ako pred dvomi rokmi zaručujú kvalitu zúčastnených zborov, ktorých vystúpenia a pripravený repertoár zanechajú v divákoch hlboký  umelecký  zážitok. 

Bohatý 3-dňový program začne v piatok 28.9.2018 doobeda vystúpením slovenských zborov, Speváckeho zboru slovenských  učiteľov a zboru Cambiar la Musica, v CK Junior počas výchovného koncertu pre stredné školy. Večer svoje spevácke umenie predstavia verejnosti v levickej synagóge zbory Wyrzyski  Chór  Meski  z Poľska a zbor Cambiar la Musica zo  Slovenska, o 19,00  h v kultúrnom dome mestskej časti Horša vystúpi Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské z Českej republiky a v katolíckom kostole v  Malom Kiari ukážu svoje umenie zboristky z Pécsi Tudományegyetem Női Kara.  Sobotňajšie dopoludnie obohatia zbory svojim vystúpením v centre mesta (v OC Dituria a na Námestí hrdinov), kde spojenie zborového spevu a netradičných priestorov ponúkne divákom ojedinelý zážitok. Sobotňajší program vyvrcholí večerným galakoncertom v Hoteli Lev, kde sa v rámci večerného programu verejnosti predstavia všetky zbory s repertoárom zloženým z klenotov zborovej hudby. Okrem neopakovateľného dojmu z vystúpenia jednotlivých zborov bude galakoncert  výnimočný ešte jednou hudobnou udalosťou a to vystúpením profesionálneho Štátneho komorného orchestra, ktorý spolu so Speváckym zborom slovenských učiteľov uvedie veľkú vokálno-inštrumentálnu skladbu Tretia kniha žalmov od Ľuboša Bernátha. Toto spojenie orchestra a mužských hlasov bude pre divákov určite ojedinelým umeleckým zážitkom. V nedeľu 30.9.2018 zavŕšia program festivalu vystúpenia zborov s repertoárom  sakrálnych skladieb  v štyroch kostoloch  v  Leviciach.

Veríme, že aj druhý ročník Medzinárodného festivalu zborového spevu v Leviciach prinesie divákom príjemné umelecké zážitky z výnimočnosti ľudského hlasu v podaní zborového spevu.

Ing. Adriana Macáková

ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ

"International Choir Festival in Levice"- APPROVAL OF A PROJECT

 

The city of Levice received a grant of € 18,747 from the Vyšehradský International Fund for the realization of a cultural event under the title "International Choir Festival in Levice".

Two years ago, for the first time, the concert halls and churches in Levice were announced by choral singing. The interest and positive feedback of the public during the first year of the festival was a clear sign that the organizers' goal of bringing something new, untraditional, and enriching cultural life into the city to Levice was fulfilled. The ambition to establish the tradition with the second year becomes a reality. The organizers took care of it and again invited Levice to singing high quality singers. During the three days of the International Choir Festival from 28th to 30th September 2018, singing choirs from Slovakia and from other V4 - Hungary, Poland and the Czech Republic will be presented in Levice. The invitation to the 2nd year of the festival was awarded to the best choir choirs - Slovak Teachers' Choir and Cambiar La Música - Change the Music from Slovakia, Exil, z. s. - Academic Choir of VSB - Technical University of Ostrava from the Czech Republic, The Female Choir of the University of Pécs  from Hungary, Municipal  Cultural Center in Wyrzysk - The Wyrzysky Men's Choir from Poland, whose appearances will please both the ear and the eye of the visitors. The high level of the festival is also ensured by the participation of the internationally acclaimed State Chamber Orchestra of Žilina during the Saturday gala concert. Professional guarantors of the festival - prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. and doc. Mgr. Art. Štefan Sedlický, ArtD. like two years ago, they guarantee the quality of the choirs, whose performances and prepared repertoire leave the audience a deep artistic experience.

The rich 3-day program will begin on Friday, September 28, 2018, through the performance of the Slovak choirs, the choir of Slovak teachers and the choir of Cambiar la Musica, at CK Junior during a high school concert. In the evening, his choir will be presented to the public in the synagogue by The Wyrzysky Men's Choir from Poland and Cambiar la Musica from Slovakia, at 19.00 will be the concerts of Exil, z. s. - Academic Choir of VSB - Technical University of Ostrava from the Czech Republic in the cultural house of the town district Horsa and concert in  Catholic Church in Malý Kiar performed by the The Female Choir of the University of Pécs  from Hungary.

Saturday afternoon, the choirs will enrich their performances in the city center (OC Dituria and Námestie hrdinov – Main Square), where the combination of choral singing and untraditional venues will offer the audience a unique experience. The Saturday program will culminate with the evening gala concert at the Hotel Lev, where all the choirs with repertoire of choral music jewelery will be presented as part of the evening program of the public. Apart from the unforgettable impression of singing chorus, the galaconcert will be exceptional by one more musical event by the performance of a professional State Chamber Orchestra, which together with the Choir of Slovak Teachers will present the great vocal-instrumental composition of the Third Psalm Book by Ľuboš Bernáth. This combination of orchestra and male voices will certainly be a unique artistic experience for viewers. On Sunday, September 30, 2018, the chorus performances program will be completed with a repertoire of sacred compositions in four churches in Levice.

 

We believe that the second edition of the International Choir Festival in Levice will bring to the audience a pleasant artistic experience from the singularity of the human voice in choral singing.

 


 

Zborový spev sa niesol mestom

Koncom septembra sa po dvoch rokoch rozozneli kultúrne sály v meste krásou ľudského hlasu v podaní speváckych zborov. Bohatý  3-dňový program festivalu začal v piatok výchovným koncertom pre stredné školy a večer sa zborové telesá predstavili v hlavnom programe. V levickej synagóge predviedol svoje umenie mužský zbory Wyrzyski  Chór  Meski  z Poľska a dievčenský zbor Cambiar la Musica zo  Slovenska. Táto kultúrna udalosť bola v priamom prenose vysielaná cez internet a tak si koncert mohli pozrieť diváci na celom svete. V mestských častiach Horša a Malý Kiar odzneli koncerty Akademického pěveckého sboru Vysoké školy báňské z Českej republiky a maďarského zboru Pécsi Tudományegyetem Női Kara. Napriek malému počtu obyvateľov v týchto mestských častiach o divákov nebola núdza. Kultúrny dom v Horši aj katolícky kostol v Malom Kiari doslova praskali vo švíkoch.  V sobotu netradičný umelecký zážitok poskytlo  vystúpenie súborov v obchodnom centre Dituria a na námestí. Sobotňajší program zavŕšil slávnostný  galakoncert  v Hoteli Lev,  na  ktorý  prijalo  pozvanie  množstvo  hostí  z  odbornej  hudobnej  sféry.   Medzi vrcholné zážitky festivalu patrila nepochybne záverečná skladba galakoncertu v podaní  profesionálneho Štátneho komorného orchestra, ktorý spolu so Speváckym zborom slovenských učiteľov pod  taktovkou  Štefana  Sedlického uviedli  veľkú vokálno-inštrumentálnu skladbu Tretia kniha žalmov od skladateľa Ľuboša Bernátha. Výnimočné spojenie orchestra a mužských hlasov bolo pre prítomných divákov naozaj ojedinelým umeleckým zážitkom, čo sa prejavilo aj v záverečnom dlhotrvajúcom potlesku. Na  nedeľu  boli  pripravené  sakrálne  koncerty  v  kostoloch všetkých cirkví v  Leviciach. V rámci prepájania národných kultúr si poslucháči počas festivalu mohli vypočuť svetové hudobné diela v štyroch jazykoch – piesne známe aj menej známe, sakrálne, ľudové aj populárne.

Podujatie  sa realizovalo vďaka finančnej podpore Vyšehradského fondu, JAVYS- Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, Mesta Levice a  Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Cieľom  Festivalu  zborového  spevu  Levice  je  spopularizovanie  zborového spevu a umelecké obohatenie mesta Levice a jeho širšieho okolia. Festival oslovuje stále väčšie množstvo poslucháčov, o čom svedčia plné sály nielen v meste, ale aj v mestských častiach. O dva roky sa priaznivci hudby môžu opäť tešiť na ďalšie kvalitné zbory z krajín V4, a je možné, že bude program obohatený aj o hudbu zo vzdialenejších európskych či exotických krajín.

loga

 


 

Medzinárodný festival zborového spevu 28.-30.9.2018

Medzinárodný festival zborového spevu LeviceInte

Medzinárodný festival zborového spevu Levice
International Choir Festival in Levice

Medzinárodný festival zborového spevu LeviceInte

Medzinárodný festival zborového spevu Levice
International Choir Festival in Levice

Medzinárodný festival zborového spevu LeviceInte

Medzinárodný festival zborového spevu Levice
International Choir Festival in Levice

Medzinárodný festival zborového spevu LeviceInte

Medzinárodný festival zborového spevu Levice
International Choir Festival in Levice


 
 
Medzinárodný festival zborového spevu LeviceInte

Medzinárodný festival zborového spevu Levice
International Choir Festival in Levice

Medzinárodný festival zborového spevu LeviceInte

Medzinárodný festival zborového spevu Levice
International Choir Festival in Levice

Medzinárodný festival zborového spevu LeviceInte

Medzinárodný festival zborového spevu Levice
International Choir Festival in Levice

Medzinárodný festival zborového spevu LeviceInte

Medzinárodný festival zborového spevu Levice
International Choir Festival in Levice


 
 
Medzinárodný festival zborového spevu LeviceInte

Medzinárodný festival zborového spevu Levice
International Choir Festival in Levice

Medzinárodný festival zborového spevu LeviceInte

Medzinárodný festival zborového spevu Levice
International Choir Festival in Levice

Medzinárodný festival zborového spevu LeviceInte

Medzinárodný festival zborového spevu Levice
International Choir Festival in Levice

Medzinárodný festival zborového spevu LeviceInte

Medzinárodný festival zborového spevu Levice
International Choir Festival in Levice


 
 
Medzinárodný festival zborového spevu LeviceInte

Medzinárodný festival zborového spevu Levice
International Choir Festival in Levice

Medzinárodný festival zborového spevu LeviceInte

Medzinárodný festival zborového spevu Levice
International Choir Festival in Levice

Medzinárodný festival zborového spevu LeviceInte

Medzinárodný festival zborového spevu Levice
International Choir Festival in Levice

Medzinárodný festival zborového spevu LeviceInte

Medzinárodný festival zborového spevu Levice
International Choir Festival in Levice


 
 
Medzinárodný festival zborového spevu LeviceInte

Medzinárodný festival zborového spevu Levice
International Choir Festival in Levice

Medzinárodný festival zborového spevu LeviceInte

Medzinárodný festival zborového spevu Levice
International Choir Festival in Levice

Medzinárodný festival zborového spevu LeviceInte

Medzinárodný festival zborového spevu Levice
International Choir Festival in Levice

Medzinárodný festival zborového spevu LeviceInte

Medzinárodný festival zborového spevu Levice
International Choir Festival in Levice


 
 
Medzinárodný festival zborového spevu LeviceInte

Medzinárodný festival zborového spevu Levice
International Choir Festival in Levice


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
22.9.2019
ÚvodÚvodná stránka