Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt Moderný pracovník verejnej správy

    Sociálna implementačná agentúra          Zamestnanosť a sociálna inklúzia           Európsky sociálny fond

                 www.sia.gov.sk                                                                  www.esf.gov.sk

 

Moderný pracovník verejnej správy

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

 


 

Ukončenie kurzu Anglický jazyk

 

 

Dňa 13.9.2010 došlo k ukončeniu poslednej vzdelávacej aktivity v rámci projektu „Moderný pracovník verejnej správy“. Ukončený bol vzdelávací modul s názvom Kurz anglického jazyka. Vzdelávací kurz úspešne absolvovalo 49 zamestnancov mestského úradu. Záverečnou skúškou bol písomný test obsahujúci všetky témy prebraté počas roka. Absolvovaním vzdelávacieho kurzu dokážu jeho účastníci zvládnuť bežnú komunikáciu v anglickom jazyku, vybaviť korešpondenciu, ovládajú terminológiu súvisiasu s verejnou správou, základy gramatiky, komunikáciu na pracovisku, základy produktívnej a receptívnej slovnej zásoby.

V súčasnosti prebiehajú podporné aktivity projektu, t.j. riadenie, publicita a informovanosť. Aktivity projektu sa ukončia dňa 31.10.2010 zaslaním záverečnej monitorovacej správy a záverečnej žiadosti o platbu.
Dňa 25.7.2012 boli pripísané finančné prostriedky zo záverečnej žiadosti o platbu a tým sa definitívne ukončili podporné aktivity vyššie uvedeného projektu.
 

Ing. Andrea Limbergová

Ing. Dana Vinklerová
 

 

 _______________________________________________

 

V júli tohto roku došlo k ukončeniu ďalšej vzdelávacej aktivity v rámci projektu „Moderný pracovník verejnej správy“. Ukončený bol vzdelávací modul s názvom Obsluha osobného počítača. Vzdelávací kurz úspešne absolvovalo 62 zamestnancov mestského úradu, materských škôl a základných škôl.


Absolvovaním vzdelávacieho kurzu získali zamestnanci mesta Levice vedomosti a zručnosti v základných pojmoch a princípoch IT na všeobecnej úrovni, v princípoch práce s PC, dokážu využívať bežné funkcie PC a jeho operačného systému, ovládajú základné princípy práce s textovým procesorom, tabuľkovým editorom, elektronickou prezentáciou, internetom a elektronickou poštou.


V súčasnosti prebieha vzdelávací modul s názvom Kurz anglického jazyka. Kurzu sa zúčastňuje 49 zamestnancov mestského úradu. Vzdelávanie sa ukončí v septembri tohto roku.
 

 

 

 _________________________________

 

Koncom roka 2009 došlo k ukončeniu dvoch vzdelávacích aktivít v rámci projektu „Moderný pracovník verejnej správy“.


Koncom novembra sa ukončila vzdelávacia aktivita s názvom Komunikácia samospráv s verejnosťou. Vzdelávací kurz úspešne absolvovalo 77 zamestnancov mestského úradu. Absolvovaním vzdelávacieho kurzu sú zamestnanci mestského úradu pripravení efektívne prezentovať svoje vedomosti a zručnosti a komunikovať na zodpovednej úrovni.


Začiatkom decembra sa ukončila vzdelávacia aktivita s názvom Manažérske zručnosti predstaviteľov samospráv. Vzdelávací kurz úspešne absolvovalo 21 vedúcich pracovníkov a referentov mestského úradu a 21 štatutárnych zástupcov základných a materských škôl, štatutárny zástupca z Centra voľného času a Základnej umeleckej školy. Absolvovaním vzdelávacieho kurzu sú jeho účastníci pripravení riešiť konfliktné situácie, efektívne využívať svoj čas, zvládať stres a záťažové situácie, viesť a motivovať tím ľudí.


Projekt „Moderný pracovník verejnej správy“ pokračuje vo svojej realizácii vzdelávacími aktivitami s názvom Kurz anglického jazyka a Obsluha osobného PC. Ukončenie týchto dvoch kurzov je naplánované na september 2010.
 

 

 

______________________


 

 

 

 

 

 

 

Dňa 02. 07. 2009 sa začalo vzdelávanie zamestnancov mesta Levice modulom Komunikácia samospráv s verejnosťou.

Od júla do konca roka 2010 sa budú zamestnanci mestského úradu a zamestnanci základných a materských škôl, Centra voľného času a Základnej umeleckej školy v Leviciach postupne vzdelávať v moduloch Komunikácia samospráv s verejnosťou,  Manažérske zručnosti predstaviteľov samospráv a Anglický jazyk. V mesiaci august začne vzdelávací modul Obsluha osobného PC.

Zamestnanci základných a materských škôl, CVČ a ZUŠ sa začnú vzdelávať od septembra. Celkový počet vzdelávaných je 176.

Modul Komunikácia samospráv s verejnosťou absolvuje 77 zamestnancov mestského úradu, modul Manažérske zručnosti predstaviteľov samospráv absolvuje 21 zamestnancov mestského úradu a 21 riaditeľov ZŠ, MŠ, CVČ a ZUŠ. Modul Anglický jazyk absolvuje 49 zamestnancov mestského úradu a modul Obsluha osobného PC absolvuje 96 zamestnancov mestského úradu, ZŠ a MŠ.

Vzdelávanie bude ukončené záverečnou skúškou a získaním certifikátu s medzinárodnou platnosťou.

Bližšie informácie získate na t.č. 036/6350 204.

 

školenie zamestnancov školenie zamestnancov

 


 

 

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

 

Dňa 05. 03. 2009 nadobudla účinnosť a právoplatnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretá medzi mestom Levice a Sociálnou implementačnou agentúrou. Následne začali prípravy k vykonaniu procesu verejného obstarávania na asistenta monitoringu a implementácie projektu, IKT vybavenia do vzdelávacieho centra a na vzdelávaciu inštitúciu, ktorá zabezpečí vzdelávanie zamestnancov mestského úradu a zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestského úradu.
V priebehu mesiaca máj dôjde k ukončeniu procesu verejného obstarávania a budú známi víťazní uchádzači.
Predpokladaný začiatok vzdelávania v zmysle nového časového harmonogramu je v mesiaci júl, kedy začnú vzdelávací modul Komunikácia samospráv s verejnosťou, Manažérske zručnosti predstaviteľov samospráv a Kurz anglického jazyka. V mesiaci august začne vzdelávací modul Obsluha osobného PC.
 


 

Dňa 09. 12. 2008 bolo mestu Levice doručené oznámenie o schválení projektu s názvom „Moderný pracovník verejnej správy“. Projekt bol vypracovaný v zmysle podmienok výzvy v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Mestu Levice bol pridelený nenávratný finančný príspevok vo výške 219 982,11 € čo predstavuje 95% celkových oprávnených nákladov na projekt. Spolufinancovanie mesta Levice je vo výške 5%, t.j. 11 578,00 €.

Cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci samosprávy, t.j. administratívni a riadiaci pracovníci, pedagogický pracovníci z materských škôl, základných škôl, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času.

Plánované aktivity projektu sú nasledovné:

-        Vzdelávací modul „Komunikácia samospráv s verejnosťou“ – vzdelávací modul určený pre interných zamestnancov MsÚ Levice.

-        Vzdelávací modul „Manažérske zručnosti predstaviteľov samospráv“ – vzdelávací modul určených pre vedúcich oddelení MsÚ a riaditeľov ZŠ, MŠ, ZUŠ a CVČ.

-        Vzdelávací modul „Obsluha osobného PC“ – vzdelávací modul je určený pre tých zamestnancov MsÚ a jeho partnerov, ktorí sa chcú zdokonaliť v práci s osobným počítačom.

-        Vzdelávací modul „Kurz anglického jazyka“ - vzdelávací modul je určený pre tých zamestnancov MsÚ a jeho partnerov, ktorí sa chcú zdokonaliť prípadne naučiť anglický jazyk.

-        Vybudovanie vzdelávacieho centra – nákup výpočtovej techniky a IKT vybavenia, ktoré sa bude využívať v rámci vzdelávacieho modulu Obsluha osobného PC. Zároveň bude slúžiť ako školiaca miestnosť v prípade ďalších kurzov, seminárov a školení organizovaných mestom Levice.

-        Stratégia rozvoja ľudských zdrojov – dokument zamerajúci sa na osobnostný rast ľudských zdrojov mesta Levice. Jedná sa o dlhodobý plán vzdelávania zamestnancov.

-        Riadenie projektu – zahŕňa prácu projektového manažéra, finančného manažéra, hlavného koordinátora projektu, odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie a asistenta monitoringu implementácie projektu.

-        Publicita a informovanosť – zahŕňa prácu projektového manažéra a asistenta monitoringu implementácie projektu, ktorej cieľom je publicita a informovanosť projektu v zmysle platného Manuálu pre publicitu.

 

Ing. Andrea Bellušová

Projektová manažérka MsÚ Levice


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
22.9.2019
ÚvodÚvodná stránka