Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2018

Na základe §4, odst.6, Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov,  mesto Levice zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018. Úroveň vytriedenia odpadu bola vypočítaná v súlade s prílohami č. 1 a 2 uvedeného zákona a na rok 2018 má hodnotu 48,32%.


 
rajony 2019ibv.pdf(15.7 kB)Harmonogram vývozu komunálneho odpadu 2019 - IBV
rajony 2019kbv.pdf(12.2 kB)Harmonogram vývozu komunálneho odpadu 2019 - KBV
zber_separovaneho_odpadu_2019.pdf(2.3 MB)Harmonogram odvozu bioodpadu a triedených zložiek odpadu na rok 2019

Bližšie informácie pre občanov v oblasti nakladania s odpadmi

Nakladanie s odpadmi sa na území nášho mesta riadi Zákonom č. 79/2015 Z.z. o nakladaní s odpadmi, vrátane príslušných vyhlášok a Všeobecne záväzným nariadením obce č. 136 o odpadoch /ďalej len VZN o odpadoch/.

Konkrétne podmienky nakladania s odpadom na území mesta Levice rieši práve VZN č. 136 o odpadoch, ktorého plné znenie nájdete v časti Všeobecne záväzné nariadenia mesta.

 

Práva a povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu.

1.1. Pôvodca KO má právo na poskytnutie zbernej nádoby, resp. jej pomernej časti v množstve  a druhu zodpovedajúcom zvolenému systému zberu.

1.2. Pôvodca KO má právo na ich pravidelný odvoz, ako aj odvoz vytriedených zložiek    odpadov,  podľa podmienok zberu jednotlivých druhov odpadov a podľa možností    prístupu  zberovej techniky.

1.3. Pôvodca odpadu  má právo ukladať objemový odpad celoročne na zberový dvor, resp. 2x ročne do veľkoobjemových kontajnerov, v súlade so spracovaným harmonogramom.

1.4. Pôvodca odpadu má právo ukladať na zberný dvor KO obsahujúce nebezpečné vlastnosti   uvedené v § 10 VZN o odpadoch v množstve primeranom jeho spotrebe.

1.5. V prípade nedodržania povinností zo strany poskytovateľa služby má pôvodca odpadu právo na odvoz odpadu v náhradnom termíne.

1.6. Pôvodca odpadu má právo na informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu odpadu,   ostatných zložiek odpadu, o zberných miestach a termínoch odvozu odpadu.

2.1. Pôvodca resp. držiteľ odpadu je povinný:

    a/ Zapojiť sa do systému zberu KO na území mesta podľa VZN o odpadoch.  

    b/ KO triediť  na jednotlivé zložky odpadu a vytriedené zložky ukladať do predpísaných  zberových nádob resp. vriec.

    c/ Zmesový KO ukladať do zberových nádob tak, aby nedochádzalo  k znečisťovaniu  okolia stojísk kontajnerov.

    d/ KO ukladať do zberových nádob tak, aby bol obsah vysypateľný do zberového vozidla   bez potreby manuálneho vyprázdňovania.

    e/ Zberné nádoby nenapĺňať stavebným odpadom, biologicky rozložiteľným (tzv. zeleným) odpadom, a tým poškodzovať zberovú nádobu, resp. znemožniť vývoz  zberovým vozidlám.

    f/ Zberové nádoby neprekladať z miesta určeného na vývoz, chrániť ich pred stratou,  poškodením. Stratu a poškodenie zabraňujúce ďalšej prevádzke je nutné nahlásiť  na mestský úrad.

    g/ Zberové nádoby v rodinných domoch uložiť na vlastnom pozemku a v deň zberu odpadu  sprístupniť tak, aby boli ľahko dostupné zberovej technike, nebránili pešej a cestnej  doprave. Za ich umiestnenie zodpovedá platiteľ miestneho poplatku za KO.

    h/ Používať len zberové nádoby označené príslušnou nálepkou mesta.

  ch/ Biologicky rozložiteľný odpad (zelený odpad)  ukladať na prah svojej nehnuteľnosti  tak, aby nebránil pešej a cestnej doprave, bol ľahko dostupný zberovej technike.

    i/ Umožniť prístup kontrolným orgánom mesta na stojisko zberových nádob, bezplatne  poskytnúť mestu pravdivé  a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO.

    j/ Platiť mestu miestny poplatok za KO.

   k/ Iné nakladanie  s KO a zberovými nádobami (najmä premiestňovanie  nádob  z určených   stojísk, ich používanie na iný účel, svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie  alebo odnášanie zložiek  odpadu zo  zberných nádob)  je zakázané.

Pre uplatnenie jednotlivých bodov práv a povinností je potrebné si uvedomiť tiež skutočnosť, že právnické osoby, organizácie a fyzické osoby oprávnené na podnikanie majú v meste zavedený tzv. množstevný zber. To znamená, koľko vyprodukujem odpadu toľko aj zaplatím.

 

Práva a povinnosti mesta

1.1. Mesto má právo určovať systém a spôsob zberu, prepravy,  zhromažďovania, zhodnocovania, zneškodňovania  a triedenia KO.

1.2. Vyberať miestny poplatok za KO v súlade s platným VZN určujúcim tento poplatok na   príslušný kalendárny rok.

1.3. Určovať rozmiestnenie a počet zberných nádob na zber KO a ich spôsob rozdeľovania.

1.4. Mesto má právo odmietnuť vývoz odpadu v prípade porušenia §6 odst.1, písm. d/ až h/   VZN o odpadoch

1.5. Mesto má právo rozhodnúť o úprave počtu alebo objeme zberových nádob v prípadoch, ak   pôvodca neprispôsobí počet a objem zberových nádob množstvu ním produkovaného   odpadu.

1.6. Mesto má právo uzatvárať zmluvy s oprávnenými osobami na nakladanie s odpadom.

 

2.1. Mesto má povinnosť informovať občanov o spôsobe zberu odpadov, zapojenia sa do    triedeného zberu odpadov,  zberových miestach a harmonogramoch zberu odpadov.

2.2. Zabezpečiť potrebný počet zberových nádob na zber KO.

2.3. Zabezpečiť zber objemového odpadu 2x ročne podľa spracovaného harmonogramu.

2.4. Zriadiť v meste zberný dvor na zabezpečenie možnosti dovozu určených druhov odpadu.

 

Zber TKO a poskytnutie príslušných nádob.

Zber tuhého komunálneho odpadu zabezpečuje mesto len z nádob na to určených vo VZN o odpadoch /§9/. Nádoby musia byť označené nálepkou mesta. Ukladanie odpadu do iných nádob nie je prípustné a takéto nádoby nebudú vysypané. Systém výmeny, dopĺňania, straty nádob a ich náhrady je riešený vo VZN o odpadoch /§9/. Neodkladajte komunálny odpad vedľa kontajnerov, veľkorozmerný odpad patrí na zberný dvor. Nevystavujte sa možným sankciám za nesprávne uložený odpad.

 

Zber triedených zložiek odpadu.

Od 1.7.2016 sa zmenil spôsob zabezpečenia zberu a financovania triedeného zberu odpadu. V súlade s novým zákonom o odpadoch je zabezpečovanie triedeného zberu v kompetencii tzv. OZV organizácií /Organizácie zodpovednosti výrobcu/. Na území nášho mesta je to spoločnosť ENVI-PAK, a.s., ktorá prebrala doposiaľ zaužívaný systém triedeného zberu, vrátane jeho financovania.

Čo je teda možné triediť?

    a/ papier a lepenka,

    b/ sklo,

    c/  plasty, ale aj odpady z obalov a neobalových výrobkov,

    d/ viacvrstvové kombinované materiály,

    e/ kovy,

    f/ textílie,

    g/ biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,

    h/ biologicky rozložiteľný odpad,

   ch/ jedlé oleje a tuky.

 

a/ Zber papiera a lepenky sa realizuje v lokalite s rodinnými domami do 110 l vriec modrej   farby so zberom spravidla 1x mesačne, v posledný deň vývozu KO v mesiaci, v lokalite  s bytovými domami do 1100 l plastových nádob modrej farby so zberom 2x týždenne   podľa spracovaného harmonogramu.

            Možné je triediť:                                              Nie je možné triediť:

 • noviny a časopisy                                              - väzbové obaly kníh
 • kancelársky papier                                            - mokrý, mastný, znečistený papier
 • reklamné letáky                                                 - použité plienky a hygienické potreby
 • stlačené kartónové krabice                                - alobal, celofán
 • papierové obaly a tašky

b/ Zber skla sa realizuje v lokalite s rodinnými domami do 110 l vriec čiernej farby so zberom   spravidla 1x mesačne, v posledný deň vývozu KO v mesiaci, v lokalite s bytovými domami  do 700 l plastových nádob zelenej farby so zberom 2x mesačne podľa spracovaného   harmonogramu.

Možné je triediť:                                              Nie je možné triediť:

 • nevratné obaly zo skla                             - porcelán a keramika
 • poháre                                                   - autosklo
 • tabuľové sklo z okien a dverí                    - zrkadlá a TV obrazovky,
 • sklenené črepy                                       - pokovené a technické druhy skla

c/ Zber plastov a odpadov z obalov a neobalových výrobkov  sa realizuje v lokalite s rodinnými domami do 110 l vriec žltej farby so zberom spravidla 1x mesačne, v posledný  deň vývozu KO v mesiaci, v lokalite s bytovými domami do 1100 l plastových nádob žltej   farby so zberom 2x týždenne podľa spracovaného harmonogramu.

     Možné je triediť:                                              Nie je možné triediť:

 • neznečistené stlačené PET flaše              - mastné obaly so zvyškom potravín
 • plastové a mikroténové vrecká                 - podlahové krytiny
 • baliace fólie                                              - novodurové rúry
 • obaly z pracích a čistiacich prostriedkov  - obaly z nebezpečných odpadov

d/ a e/ Zber viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovov sa realizuje spoločne     s triedeným odpadom z plastov s následným dotriedením na triediacej linke odpadov.

Možné je triediť:                                             

 • kovové obalya súčiastky
 • alobal
 • nápojové plechovky
 • obaly z nealkoholických a alkoholických nápojov tzv. tetrapacky

f/ Zber textílií sa realizuje v lokalite s bytovými domami do kovových označených kontajnerov s vývozom spravidla 1x mesačne, fyzické osoby môžu tento druh odpadu doviesť aj na zberný  dvor.  Náklady na uvedený zber nie sú obsiahnuté v miestnom poplatku za KO.

g/ Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je   zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. Tento odpad sa nesmie dávať do nádob určených na  zber  komunálnych odpadov.

h/ Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom je rozdelené do nasledovných skupín:

    a/ zber tzv. zeleného odpadu sa realizuje v rodinných domoch odvozom z prahu

        nehnuteľnosti spravidla 2x mesačne od marca do novembra podľa spracovaného

        harmonogramu, pre zber odpadu platia tieto podmienky:

 • odpad je možné vyložiť v termínoch určených v harmonograme najneskôr do 8.00 hod. a najskôr 48 hod. pred uvedeným termínom, v ostatné dni je takýto odpad zakázané vykladať,
 • konáre je potrebné popíliť na dĺžku maximálne 1,5m a maximálnu hrúbku 0,2 m,
 • viničné prútie je odporučené zviazať, trávu a lístie uložiť do vriec,

     b/ zber tzv. zeleného odpadu zo záhradkárskych osád, chatových a viničných oblastí a z  pozemkov slúžiacich na zabezpečenie osobných pestovateľských potrieb sa zabezpečuje  podľa spracovaného harmonogramu zberu, spravidla 1x mesačne od marca do  novembra  a to len z mestom vopred učených lokalít, kde to umožňujú priestorové  podmienky a vlastnícke vzťahy.

     c/ fyzické osoby môžu tzv. zelený odpad v primeranom množstve doviesť aj do kompostárne na Mochovskej ul.,

     d/ zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov, je pre  mesto ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s takýmto odpadom nemožno pokryť ani pri  určení miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku, a preto táto povinnosť v meste Levice nie je určená. Napriek uvedenému majú fyzické osoby s trvalým pobytom  na území mesta možnosť doviesť tento druh odpadu na zberový dvor, odkiaľ je zabezpečený jeho týždenný odvoz.

ch/ Zber jedlých olejov a tukov je zabezpečený na zberovom dvore na Mochovskej ul. do  pripravených nádob, ktorých pravidelný zber je zabezpečený zmluvným partnerom  mesta.

 

Zber objemového odpadu, zberný dvor a drobné stavebné odpady

 

Veľkoobjemový zber

1. Mesto zabezpečuje  zber a odvoz objemového odpadu nasledovne:

a/ 2x ročne zberom do veľkoobjemových kontajnerov rozmiestnených na území mesta  podľa vopred spracovaného harmonogramu, spravidla na jar a jeseň. Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov a  termíny odvozu stanovuje mesto. Harmonogram je zverejnený na webovej stránke mesta.

      b/  Pre fyzické osoby  s trvalým, resp. prechodným pobytom na území mesta, je umožnené   dovážať objemový odpad na zberný dvor zriadený mestom. Na zberný dvor môžu  dovážať odpad aj majitelia nehnuteľností na území mesta s trvalým pobytom mimo  mesta, ktorí sú platiteľmi miestneho poplatku za KO na území mesta Levice.

   c/  Zakazuje sa do veľkoobjemových kontajnerov ukladať drobný stavebný odpad,  zeminu,  pneumatiky, nebezpečné látky, vyradené elektrické a elektronické  zariadenia a tzv. zelený odpad.

 

Zberný dvor

1. Mesto má zriadený zberný dvor odpadu na Mochovskej ul.,  kde môžu fyzické osoby  s trvalým, alebo prechodným  pobytom na území mesta doniesť nasledovné odpady:

    a/ objemový odpad v súlade s § 10 ods. 1 VZN,

    b/ triedené zložky KO v zmysle § 11 VZN,

    c/ biologicky rozložiteľné odpady,

    d/ DSO za podmienok uvedených v § 10 ods. 10 VZN,

    e/ biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,

    f/ jedlé oleje a tuky,

    g/ vyradené elektrické a elektronické zariadenia (vedené v Katalógu odpadov  ako „O“  - ostatné),

2. Na zberový dvor je možné doviesť nasledovné KO s nebezpečnými vlastnosťami:

    - 200119 –pesticídy

    - 200121 --žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

    - 200123 --vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

    - 200126 --oleje a tuky iné ako v 200125

    - 200127 –farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce NL

    - 200133 –batérie a akumulátory

    - 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce NL

3. Pracovná doba na zbernom dvore je v pracovné dni od 7.00 – do 17.00 hod. a v sobotu  od 7.00 –  do 13.00 hod., okrem sviatkov. Osoba dovážajúca odpad je povinná preukázať  sa dokladom  totožnosti.

4. Dovezené množstvá odpadu musia byť primerané spotrebe fyzickej osoby dovážajúcej  odpad.

5. Ukladanie pneumatík na zbernom dvore je zakázané.

 

Drobný stavebný odpad

1. Mesto zavádza množstvový zber DSO za nasledovných podmienok:

    a/ DSO môžu doviesť na zberný dvor fyzické osoby s trvalým pobytom na území mesta  a to z bežných udržiavacích prác  vykonávaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, ktorá platí miestny poplatok za KO.

    b/ DSO je možné odovzdať po odvážení a zaplatení miestneho poplatku za DSO určeného na príslušný kalendárny rok Všeobecne záväzným nariadením. Pre rok 2016 bol  stanovený poplatok vo výške 0,035 Eura za kg odpadu. Poplatok sa platím priamo na   zbernom dvore.

 

Dodržaním týchto pokynov a VZN o odpadoch prispejete ku kvalitnejšiemu zabezpečeniu systému zberu všetkých druhov odpadov.

 

 


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
23.10.2019
ÚvodÚvodná stránka