Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vodné hospodárstvo

V o d n é   h o s p o d á r s t v o

     Mesto Levice v prenesenom výkone  pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy rozhoduje vo veciach:

-  povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd pre potreby  jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a  odstránenie  vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom,

-  v ktorých je  príslušná povoľovať vodnú stavbu, ako aj v  ostatných vodohospodárskych  veciach týkajúcich sa tejto vodnej  stavby,

- povolenia čerpania a  vypúšťania podzemných  vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri  hydrogeologickom  prieskume pri predpokladanej dobe trvania čerpacej  skúšky do  piatich dní,

- povolenia na osobitné užívanie vôd a povolenia  stavieb na odvodňovanie pozemkov do výmery 5 ha,

- súhlasu  na stavby v inundačných územiach drobných vodných tokov,

-  uloženia opatrení na odstránenie škodlivosti stavu pri poškodení  verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu, prípadne pri  ohrození ich  prevádzky, ak tieto opatrenia nevyžadujú povolenie,

-  pochybnosti o určenie hranice pobrežného pozemku pri drobných  vodných tokoch.

 

     Mesto Levice v prenesenom výkone pôsobnosti  na úseku štátnej vodnej správy:

- dáva vyjadrenie k vodnej  stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná  vydať povolenie  k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu  rekreáciu a na domové žumpy,

- vykonáva štátny vodoochranný dozor  v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie  zistených nedostatkov,

- prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb,

- vedie evidenciu o vodách.

Bližšie  informácie môžu byť poskytnuté na Oddelení životného prostredia  a komunálnych vecí MsÚ Levice č.dv. 83, 80 (č.tel. 6350 254 alebo 267).

 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
17.9.2019
ÚvodÚvodná stránka