Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ovzdušie

Ochrana ovzdušia

            Podľa prijatých  oznámení od prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) v bežnom  kalendárnom roku Mesto  Levice  spracuje  rozhodnutia  o určení  poplatku  za znečisťovanie  ovzdušia  v zmysle zákona číslo 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení  neskorších predpisov  a Všeobecne  záväzného  nariadenia mesta Levice číslo 86 o ochrane vonkajšieho ovzdušia a o poplatkoch  za znečisťovanie ovzdušia MZZO.

            Všetky  právnické  a  fyzické osoby  oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú MZZO na území  mesta  Levice  a mestských častí, majú povinnosť v zmysle zákona číslo 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení  neskorších predpisov  a Všeobecne  záväzného  nariadenia mesta Levice číslo 86 o ochrane vonkajšieho ovzdušia a o poplatkoch  za znečisťovanie ovzdušia MZZO oznámiť do 15. februára bežného roka na Mestský úrad v Leviciach údaje a spotrebu  za každý MZZO - tepelný zdroj-stacionárne spaľovacie zariadenia s príkonom nižším ako 0,3 MW, t.j. do 300 kW, energetické zdroje, zariadenia technologických procesov, skládky palív, surovín, produktov, odpadov a pod., na ktoré bol vydaný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.

            Za nesplnenie oznamovacej povinnosti do 15.februára príslušného roka je mesto Levice povinné uplatniť voči prevádzkovateľom sankčné postihy uložením pokuty.

            Mesto v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia  (v zmysle zákona číslo 137/2010 Z. z. zákon o ovzduší v znení neskorších predpisov):

- vydáva súhlas na povoľovanie stavieb MZ vrátane ich zmien  a na ich užívanie, kde určuje podmienky prevádzkovania MZ,

- určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie MZ,

- kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov MZ,

- ukladá prevádzkovateľom MZ opatrenia na nápravu,

- ukladá prevádzkovateľom MZ pokuty,

- môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky MZ, a iné.

            Bližšie  informácie, tlačivá oznámení a žiadostí sú prístupné a  môžu  byť  poskytnuté  na Oddelení  životného prostredia a komunálnych vecí (OŽPKV) MsÚ Levice č.dv. 80, na čísle telefónu: 036/6350 267, v kancelárii prvého kontaktu (KPK), na  webovej stránke mesta (tlačivá).


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
22.9.2019
ÚvodÚvodná stránka