Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt Revitalizácie námestia hrdinov, Levice

SCHVÁLENIE PROJEKTU „REVITALIZÁCIA NÁMESTIA HRDINOV, LEVICE“

 

 

 

 „Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Dňa 28. 12. 2009 bolo mestu Levice doručené oznámenie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Regenerácia sídiel. Medzi schválenými projektami bol aj projekt mesta Levice s názvom „Revitalizácia Námestia hrdinov, Levice“.


Celkové náklady projektu sú vo výške 1 653 487,56 €. Nenávratný finančný príspevok predstavuje 95% z celkových nákladov projektu, t.j. 1 570 813,18 €. Spolufinancovanie mesta Levice je vo výške 5%, t.j. 82 674,38 €.
 

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti, zatraktívnenie mesta Levice prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev, zlepšenie dostupnosti občianskej infraštruktúry pre obyvateľov a návštevníkov mesta, zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálnej mestskej zóny.
 

Po realizácii projektu vznikne ucelená kultúrno-oddychová zóna v centre mesta. Zhromažďovací priestor bude slúžiť na každodenný pobyt obyvateľov a návštevníkov mesta, organizovanie pravidelných kultúrnych a spoločenských podujatí. Realizáciou projektu sa zjednotí a skultivuje verejná plocha, spevnené a zelené plochy s prvkami drobnej architektúry (lavičky, koše a pod.), zrekonštruujú sa chodníky, osadia sa informačné tabule, vybuduje sa nová zastávka a nové verejné osvetlenie.
 

Proces verejného obstarávania bol úspešne ukončený 14.7.2010.  Následne bola dňa 27.7.2010 uzatvorená zmluva o dielo ZML1000454 s firmou VÁHOSTAV-SK, a.s. Žilina.

 

Správa o priebehu prác od septembra 2010 do apríla 2011

 

Za uvedené obdobie boli realizované nasledovné stavebné práce podľa jednotlivých objektov :


SO – 01 Drobná architektúra
Vstupný portál
Úprava povrchov a betonárske práce sú zrealizované, chýbajú tzv. drobné dokončovacie práce
Fontána F5
Zrealizované práce: vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, elektroinštalácia, obvodový betónový plášť technologickej šachty, obvodové betónové šachtice pre trysky fontány
Pitná fontána PF1
Zrealizované práce: vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka
Pitná fontána PF2
Zrealizované práce : vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka
Kolonáda
- zrealizovaná úprava povrchov a  kompletné betonárske práce, chýbajú tzv. drobné dokončovacie práce


SO – 02 Verejná zeleň
Zrealizovaný je výrub stromov a kríkov, realizácia zemných prác, osadenie rámov stromových mreží


SO – 03 Verejné osvetlenie
Zrealizovaná demontáž existujúceho verejného osvetlenia, realizácia výkopov rýh pre káble, pokládka káblov, kladenie pieskového lôžka, základové pätky pod stožiare VO.

 

SO – 04 Spevnené plochy
Zrealizované sú kompletne zemné práce, podkladné vrstvy - štrkopiesky hrúbky 120 mm, štrkodrva hrúbky 120 mm a časť kameniva spevneného cementom v hrúbke 150 mm. Odstránené sú plochy z existujúcej valunovej dlažby v celej ploche 5 022 m2.
Ďalej boli vybúrané chodníky s krytom živičným, konštrukcie z betónov a betonovej dlažby. Zrealizované sú: konštrukcie spevnených plôch pod dlažbami, sadzovanie obrubníkov, kladenie dlažby a valúnov, kladenie cementobetónovej dlažby, osadzovanie žľabov

 

SO – 05 Autobusová zastávka – realizácia nie je začatá


SO – 06 Chodníky
Zrealizované sú zemné práce a časť podkladných vrstiev chodníkov zo štrkopiesku hr. 120 mm, štrkodrvy hr. 120 mm. Chodníky sú pripravené na uloženie kameniva spevneného cementom a následne ukladanie dlažby. Zrealizované sú podkladné vrstvy konštrukcie chodníkov, osadzovanie obrubníkov, kladenie dlažby.
 

Monitorovacia správa stavby „ Revitalizácia Námestia hrdinov, Levice „Záverečná správa ku kolaudácii dňa 29.09. 2011


Stavba bola ku dňu 29.09. 2011 zrealizovaná v súlade s platným stavebným povolením pod. č. SÚ – 405/2009 zo dňa 11.08.2009 vydaným obcou Kalná nad Hronom.

Boli zrealizované nasledovné stavebné objekty :

• SO 01 Súbor prvkov drobnej architektúry
- S O 01.1 Rekonštrukcia Pamätníka hrdinov
- SO 01.2 Vstupný portál
- SO 01.5 Fontána F5
- SO 01.5.1 Vodovodná prípojka pre fontánu F5
- SO 01.5.2 Kanalizačná prípojka pre fontánu F5
- SO 01.5.3 Technologická šachta
- SO 01.5.4 Elektroinštalácia
- SO 01.9 Pitná fontána PF1
- SO 01.9.1 Vodovodná prípojka pre pitnú fontánu PF1
- SO 01.9.2 Kanalizačná prípojka pre pitnú fontánu PF1
- SO 01.10 Pitná fontána PF2
- SO 01.10.1 Vodovodná prípojka pre pitnú fontánu PF2
- SO 01.10.2 Kanalizačná prípojka pre pitnú fontánu PF2
- SO 01.11 Kolonáda
- SO 01.12 Lavičky
- SO 01.13 Infopanel
- SO 01.14 Stojany na bicykle
- SO 01.15 Meteostanica
- SO 01.16 Vlajkové stožiare
- SO 01.17 Guľaté zábrany
- SO 01.18 Odpadové koše
- SO 01.19 Ukazovateľ smeru
• SO 02 Súbor prvkov verejnej zelene
• SO 03 Verejné osvetlenie
• SO 04 Spevnené plochy , verejné priestranstvá – rekonštrukcia
• SO 05 Autobusová zastávka
- SO 05.1 Stavebná časť
- SO 05.2 Elektroinštalácia
• SO 06 Chodníky – rekonštrukcia existujúcich
• SO 08 NN kábel – výmena SR 041 - 668

  

Stavebný objekt SO 01 Súbor prvkov drobnej architektúry bol doplnený o stavebné podobjekty :

- SO 01.4 Fontána F4
- SO 01.42 Kanalizačná prípojka k fontáne
- SO 01.43 Technologická šachta pre fontánu
- SO 01.44 Elektrický prívod pre fontánu

- SO 01.6 Fontána F6
- SO 01.61 Vodovodná prípojka k fontáne
- SO 01.62 Kanalizačná prípojka k fontáne
- SO 01.63 Technologická šachta pre fontánu
- SO 01.64 Elektrický prívod pre fontánu

Tieto stavebné podobjekty boli povolené tunajším stavebným úradom rozhodnutím o zmene stavby pred jej dokončením dňa 16.05.2011 pod č. SÚ – 277/2011 – Nav., v obci : Levice , Námestie hrdinov , katastrálne územie - Levice , na pozemku parc. č. 5698/1 , vedenom vo výpise z listu vlastníctva č. 1 – čiastočnom ako zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve navrhovateľa.

Uvedené stavebné podobjekty boli hradené z prostriedkov mesta Levice.

 

 

Fotodokumentácia k stavebným prácam

 

stavebné prácestavebné prácestavebné prácestavebné prácestavebné prácestavebné prácestavebné práce

 stavebné prácestavebné prácestavebné práce

stavebné prácestavebné práce stavebné práce

stavebné práce stavebné prácestavebné práce

stavebné prácestavebné prácestavebné práce

stavebné prácestavebné prácestavebné práce

stavebné prácestavebné práce stavebné práce

stavebné prácestavebné práce


 

REVITALIZÁCIA NÁMESTIA HRDINOV

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia


 
 
práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia


 
 
práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia


 
 
práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia


 
 
práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia


 
 
práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia


 
 
práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia


 
 
práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia

práce na rekonštrukcii námestia


 
 

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
22.9.2019
ÚvodÚvodná stránka