Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy, Saratovská ul. 85, Levice“


SCHVÁLENIE PROJEKTU „REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY, UL. SARATOVSKÁ 85, LEVICE“

 

 

 

„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Dňa 30. 09. 2009 bolo mestu Levice doručené oznámenie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Infraštruktúra vzdelávania. Medzi ši schválenými projektami bol aj projekt mesta Levice s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy, ul. Saratovská 85, Levice“.


Celkové náklady projektu sú po vo výške 999 315,86 €. Nenávratný finančný príspevok predstavuje 95% z celkových nákladov projektu, t.j. 949 350,07 €. Spolufinancovanie mesta Levice je vo výške 5%, t.j. 49 965,79 €.


Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie základnej školy vrátane obstarania jej vybavenia.


Na hlavnej budove školy dôjde k výmene vonkajších výplní otvorov, k dodatočnému zatepleniu kontaktným zatepľovacím systémom, k výmene plochej strechy za sedlovú, maľbe stien, nová fasáda, bezbariérový vstup do budovy školy. Bežné a špecializované učebne budú vybavené novým interiérovým vybavením, odbornými pomôckami a informačno-komunikačnými technológiami. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie.

 

Ing. Andrea Bellušová
Projektová manažérka
 

Proces verejného obstarávania bol úspešne ukončený. Boli uzatvorené zmluvy s víťaznými uchádzačmi z procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác, stavebný dozor a dodávateľa informačno-komunikačných technológií a vnútorného vybavenia, kde v septembri 2011 v zmysle Kúpnej zmluvy sa uskutočnila dodávka informačno-komunikačných technológí a vnútorného vybavenia. Dňa 5. 10. 2011 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku o zmene termínu začatia a ukončenia realizácie projektu. Celkové výdavky projektu predstavujú 985 997,72 € a z toho oprávnené výdavky sú vo výške 977 805,87 €. Termín ukončenie realizácie stavebných prác január 2013.
Dňa 10. 11. 2011 sa uskutočnil proces odovzdania a prevzatia staveniska.

Ing. Dana Vinklerová
Projektová manažérka

 

Správa o priebehu prác  – stav k 13.6.2012


Rekonštrukciu a modernizáciu Základnej školy Saratovská ul. 85, Levice takmer pozastavila informácia zo dňa 15.5.2012 z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde bolo mestu Levice odporúčané pozastaviť realizáciu projektu z dôvodu vyčerpania finančnej alokácie vyčlenenej pre os 1 ROP. Riadiaci orgán do času navýšenia finančnej alokácie formou revízie operačného programu nebude preplácať žiadosti o platbu prijímateľov.

Mesto Levice sa po prehodnotení vzniknutej situácie rozhodlo pokračovať v realizácii diela „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Saratovská  ul. 85, Levice“.  Jedným z dôvodov je skutočnosť, že v období školských prázdnin sa majú na škole vykonávať práce, ktoré nie sú zlúčiteľné s prevádzkou školy - nebezpečné výpary s následkom ohrozenia zdravia detí. Realizácia školy prebieha v zmysle plánovaného časového a vecného harmonogramu.

Rekonštrukcia pozostáva zo zateplenia fasády, opravy strechy a maľovky. Modernizácia zahŕňa vybavenie multifunkčnej učebne a jazykového laboratória. Sedem tried má nové školské lavice so stoličkami a skriňami. Nové interiérové vybavenie nadobudli aj  učebne biológie, fyziky a učebňa chémie s laboratóriom. V septembri 2011 bola zrealizovaná dodávka IKT vybavenia a interiérového vybavenia. V súčasnom období prebieha výmena okien, oprava strechy, osadenie bleskozvodov a maľovka.

 

Správa o priebehu prác - stav k 28.8.2012

Realizácia projektu Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy ul. Saratovská 85 v Leviciach pokračuje aj v letných mesiacoch. V snahe pripraviť pre žiakov základnej školy začiatok školského roka 2012/2013 v novom šate sa počas letných prázdnin zrealizovali finálne úpravy interiéru školy. Vďaka realizácii projektu sa budú žiaci učiť v  siedmych bežných triedach s novou maľovkou  a školským nábytkom. Je pre nich pripravené aj nové jazykové laboratórium. Žiaci nepochybne ocenia aj novú učebňu chémie s laboratóriom, učebňu biológie a fyziky. Realizáciou projektu sa tak prispeje ku skvalitneniu vyučovacieho procesu prostredníctvom modernizácie učební a obstarania počítačového  vybavenia.
            
Z rekonštrukčných prác na budove školy sa  doposiaľ vymenili okná a dvere za plastové. Taktiež boli zrealizované práce spojené s bleskozvodom a vybudoval sa bezbariérový vstup do budovy.  V interiéri školy sa koncom augusta ukončili olejové maľby na chodbách. Rekonštrukčné práce budú pokračovať aj počas nastávajúceho školského roka, kedy dôjde k výmene plochej strechy za sedlovú a zatepleniu budovy. Zlepšia sa tak stavebno-izolačné a technické vlastnosti školy. Realizácia aktivít projektu prebieha v súlade s naplánovaným časovým a vecným harmonogramom.

Ing. Viera Gábršová, PhD.
projektová manažérka

 

Správa o priebehu prác - stav k 31.3.2013


Počas rekonštrukcie budovy školy v rámci projektu Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy ul. Saratovská 85 v Leviciach došlo k novým skutočnostiam, ktoré ovplyvnili dĺžku realizácie projektu. Pôvodný termín ukončenia rekonštrukcie a modernizácie školy bol naplánovaný na január 2013. V skutočnosti sa fyzická realizácia projektu ukončí o pol roka neskôr než bol plánovaný termín, t.j. v júni 2013.

Pri výmene plochej strechy za sedlovú sa zistila nutnosť prepracovania technického riešenia strechy. V nadväznosti na túto zmenu dôjde aj k zmene technického riešenia dažďovej kanalizácie s cieľom využiť  už existujúcu kanalizáciu, ktorá sa nachádza priamo v areáli školy. Mesto Levice predložilo v septembri minulého roka žiadosť o zmenu projektu, ku ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo kladné stanovisko. Je dôležité dodať, že tieto zmeny nemajú vplyv na ciele a výstupy projektu. Zmena projektu prispeje k zabezpečenia stability, bezpečnosti a funkčnosti budovy školy.


Ing. Viera Gábršová, PhD.
projektová manažérka

 

Projekt Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy,Saratovská ul. 85  je ukončený


Projekt Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy, Saratovská ul. 85, Levice bol ukončený v mesiaci október 2013. Dňa 15.10.2013 prebehla kolaudácia stavby.

Projekt  prispeje k zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie školy. Hlavná budova školy sa zateplila a vymenili sa vonkajšie výplne otvorov. Plochá strecha sa vymenila za sedlový typ strechy. Hlavná budova školy získala nový šat v podobe novej pestrofarebnej fasády. Škola sa stala prístupnou aj pre žiakov so zdravotným postihnutím prostredníctvom vybudovania bezbariérového vstupu do budovy školy. Projekt zabezpečil aj modernizáciu vybavenia učební chémie, fyziky, biológie, jazykového laboratória a siedmych žiackych tried. Tieto učebne boli vybavené novým interiérovým vybavením, odborným vybavením a IKT vybavením.

Z hľadiska financií predstavovali celkové výdavky projektu čiastku 985 997,72 EUR, z toho oprávnené výdavky projektu sú vo výške 961 795,23 EUR. V súvislosti s realizáciou projektu vznikli mestu neoprávnené výdavky vo výške 24 202,49 EUR. Nenávratný finančný príspevok predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. 913 705,47 EUR. Spolufinancovanie mesta Levice na projekte je vo výške 5% oprávnených výdavkov projektu, t.j. 48 089,76 €.

Ministerstvo pôdohospodárstva odporučilo mestu Levice v máji minulého roka pozastaviť realizáciu projektu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rámci prioritnej  osi ROP 1 – Infraštruktúra vzdelávania. Napriek tomu mesto Levice zabezpečilo realizáciu projektu z vlastných zdrojov mesta, pretože škola bola v danom období v plnom prúde stavebných prác. Pozastavenie, by znamenalo ohrozenie funkčnosti školy  počas prebiehajúceho školského roka. Aj po ukončení realizácie projektu naďalej meškajú úhrady žiadostí o platbu. Počas realizácie projektu bola doposiaľ preplatená iba jedna žiadosť o platbu vo výške oprávnených výdavkov 150 647,49 EUR.

Aj napriek ukončenej fyzickej realizácii projektu v súčasnom období naďalej pokračujú činnosti projektového manažmentu spojené s prípravou záverečnej monitorovacej správy a záverečnej žiadosti o platbu.


Ing. Viera Gábršová, PhD.
projektová manažérka

 


 

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, Saratovská ul.85, Levice

Fyzikálne laboratórium PRED modernizáciou

Fyzikálne laboratórium PRED modernizáciou

Fyzikálne laboratórium PO modernizácii

Fyzikálne laboratórium PO modernizácii

Učebňa chémie POČAS rekonštrukcie

Učebňa chémie POČAS rekonštrukcie

Učebňa chémie PO rekonštrukcii

Učebňa chémie PO rekonštrukcii


 
 
Učebňa biológie

Učebňa biológie

Jazyková učebňa

Jazyková učebňa

Interaktívna tabuľa a reproduktory

Interaktívna tabuľa a reproduktory

Multifunkčná učebňa

Multifunkčná učebňa


 
 
Vybavenie v siedmych triedach

Vybavenie v siedmych triedach

rekonštrukcia budovy 1

rekonštrukcia budovy 1

rekonštrukcia budovy 2

rekonštrukcia budovy 2

výmena okien

výmena okien


 
 
Nová fasáda a okná

Nová fasáda a okná

Bezbariérový vchod

Bezbariérový vchod


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
22.9.2019
ÚvodÚvodná stránka