Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sociálne služby

NOVINKA!

titulná stránka brožúrky Sprievodca sociálnymi službami

V brožúrke "Sprievodca sociálnymi službami", vydanej koncom roku 2011, nájdete aktuálne informácie, ktoré Vám pomôžu nájsť odpovede na otázky ako a kde riešiť sociálne problémy a pomôžu  Vám ľahšie sa zorientovať v poskytovaných sociálnych službách a inštitúciách pôsobiacich v našom meste.


 

Sociálne služby po novom


Nový systém poskytovania sociálnych služieb upravený v zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov, ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2009, stanovil presné pravidlá pre poskytovanie, resp. pre zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb občanom odkázaným na sociálne služby.

V zmysle § 80 citovaného zákona obec zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár. Obec ako subjekt zodpovedný zo zákona za poskytovanie sociálnych služieb má zabezpečiť v spolupráci so žiadateľom o sociálnu službu jej poskytnutie najskôr vo vlastných zariadeniach. Až v prípade, že nie je možné zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb vo vlastnom zariadení, požiada obec so súhlasom občana vyšší územný celok o poskytnutie sociálnej služby u verejného poskytovateľa sociálnych služieb, pričom úhrada za službu je približne rovnaká. Nič samozrejme nebráni tomu, aby si občan vybral i neverejného poskytovateľa sociálnych služieb. V tom prípade však musí rátať s tým, že bude platiť vyššiu úhradu, ako v prípade sociálnych služieb poskytovaných verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb. 

Mesto Levice môže požiadať o poskytovanie sociálnych služieb pre občanov s trvalým pobytom v meste Levice, ktorým mesto požadovanú službu nedokáže zabezpečiť, v zariadeniach patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku /verejný poskytovateľ/. V tomto prípade je obec povinná refundovať vyššiemu územného celku ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby tomuto občanovi. Ak obec požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby je povinná takémuto poskytovateľovi poskytnúť finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.

Občan, ktorý má trvalý pobyt v meste Levice a má záujem o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb /zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár/, podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Mestský úrad v Leviciach a to aj v prípade, že má záujem o poskytnutie sociálnej služby mimo územia mesta Levice.

 

Ako má občan postupovať  pri podaní žiadosti o umiestnenie  v zariadení pre seniorov (nový názov pre  domov dôchodcov), v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári?

1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podáva žiadateľ - občan s      trvalým pobytom v meste Levice na Mestskom úrade v Leviciach - oddelenie služieb občanom a organizáciám na predpísanom tlačive, ktoré obdrží na MsÚ.
 

2.V žiadosti žiadateľ vyplní osobné údaje a zároveň určí druh sociálnej služby, ktorú požaduje poskytovať.
 

3. Prílohou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález“, ktorý dá žiadateľ potvrdiť svojmu zmluvnému /obvodnému/ lekárovi v mieste trvalého bydliska.
 

4. Kompletne vyplnenú a podpísanú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu aj s potvrdeným tlačivom od zmluvného lekára doručí žiadateľ osobne na Mestský úrad v Leviciach - oddelenie služieb občanom a organizáciám alebo zašlete poštou na adresu MsÚ Levice, Nám. hrdinov č. 1, 934 01 Levice.
 

5. Žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom je podkladom pre vydanie lekárskeho posudku, ktorým posudzujúci lekár určí stupeň odkázanosti žiadateľa. V domácnosti žiadateľa bude pracovníčkami MsÚ v Leviciach – oddelenie služieb občanom a organizáciám následne vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.
 

6. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku bude žiadateľovi vydaný posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne mesto Levice vydá rozhodnutie o odkázanosti občana na sociálnu službu.

 

Bližiše informácie o poskytovaní sociálnych služieb poskytnú občanom sociálne pracovníčky Mestského úradu v Leviciach, oddelenie služieb občanom a organizáciám, I.poschodie, č.d. 50:

 

Kontakt:

Mestský úrad v Leviciach - oddelenie služieb občanom a organizáciám
Námestie hrdinov č. 1
934 01 L e v i c e
tel.kontakt: 036/6350 214
e-mail: soc.kd@levice.sk

          socialne@levice.sk
 

 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
17.9.2019
ÚvodÚvodná stránka