Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Inštitúcie so sociálnym zameraním

Adresár subjektov pôsobiacich v meste Levice:

 

Zoznam zariadení poskytujúcich  sociálne služby s právnou subjektivitou v meste Levice: 

 

Zariadenia v pôsobnosti NSK

„JESEŇ ŽIVOTA „  Zariadenie sociálnych služieb
Družstevnícka ul. 22
934 80 Levice
riaditeľka :  Mgr.  Anna Psárska – tel. :  036/630 58 20
tel. : 036/631 29 42
        036/630 58 21

jesenzivotalv@gmail.com 

„FÉNIX“
Zariadenie sociálnych služieb  Levice
Komenského ul. 29
934 21 Levice
riaditeľ:  PhDr. Robert Budinský, MBA  - tel. : 036/631 56 07
soc. úsek: 036/634 89 03
fenix@fenixlevice.sk


Samospráva a jej organizácie

Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa
Perecká ul. 41
934 01 Levice
telef.: 036/622 43 32
e- mail: detskejasle@levice.sk

Dom s opatrovateľskou službou
Poľná ul. č. 4
934 01 Levice
telef. :  036/6312472 /opatrovateľky/

Dom s opatrovateľskou službou
Vajanského ul. č. 12-14
934 01 Levice
telef. : 036/6223447 /opatrovateľky/

Denné centrum - č. I 
Tekovská ul. 6
934 01 Levice
vedúca: Teodora  Petöová
-   telef.   : 036/ 631 67 61    
-   prevádzka  :  utorok - od 13.00 hod
                          štvrtok - od 13.00 hod 

Denné centrum  - č. II
Ul. A. Sládkoviča 2
934 01 Levice
vedúca:  Mária Kostolányiová 
-    telef. :   036/622 34 28
-   prevádzka  :  pondelok - od 13,00 hod
                           streda    - od 13,00 hod 

Denné centrum - č. III 
Poľná ul. 4
934 01  Levice
vedúca:  Valková Alžbeta

-   telef. číslo : 036/631 39 29
-   prevádzka :  utorok - od 13,00 hod
                         štvrtok - od 13,00 hod 

Denné centrum - č. IV 
Ul. priateľstva 32
934 01  Levice
vedúca:  Pampúchová Zuzana
-   telef. : 036/631 67 74
-   prevádzka :  utorok - od 13,00 hod
                         štvrtok - od 13,00 hod

Spoločný obecný úrad, Levice
Ing. Žaneta Vargová
vedúci spoločného obecného úradu
telef. :  036/6306 870
- opatrovateľská služba
telef. :  036/6306 871
Hotel Atóm
Ul. sv. Michala č. 4
blok A, 3. poschodie
e-mail: socu.levice@stonline.sk

 

Zoznam registovaných PO a FO poskytujúcich sociálne služby na území mesta Levice

Slovenský červený kríž

Územný spolok Levice
Poľná ul. 6
934 01 Levice
riaditeľka : Ing. Stanislava Sládečeková
tel. : 036/630 79 00     
        036/631 29 57

e- mail : levice@redcross.sk

              riaditel.lv@redcross.sk 


- druh a rozsah poskytovaných sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.:
- prepravná služba (terénna forma)
- jedáleň – donáška stravy/obedov  (ambulantná forma a terénna forma)
- krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií –
  (ambulantná forma )

 

BEVA ISTOTA, n. o.

Ul. SNP 19
934 01 Levice
Mgr. Simona Ághová
tel. : 036/622 13 37
e-mail: bevaistota@centrum.sk
- druh a rozsah poskytovaných sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.:    n. o. prevádzkuje :
- zariadenie opatrovateľskej služby(celoročná pobytová forma)
-  útulok (pobytová forma)
- nocľaháreň (pobytová forma)
-  denný stacionár (ambulantná forma)
-  nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (ambulantná forma)

 

SENIOR HOUSE n. o.
Ul. SNP 24
934 01 Levice
Mgr. Juliana Hanzová
riaditeľka ZSS
telef.: 0917 969 354
Web: www.senior-house.sk

         riaditel@senior-house.sk 


- druh a rozsah poskytovaných sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.:
- n. o. prevádzkuje:
         -  zariadenie pre seniorov (pobytová celoročná forma)
         -  zariadenie opatrovateľskej služby (pobytová celoročná forma)
 
 

MIESTO V DOME, občianske združenie
Ul. kpt. J. Nálepku 125
934 01 Levice
štatutárny zástupca: Mgr. Ľubica Prištiaková
telef. : 036/62 215 86
            0903 500 940
e-mail: mvd@miestovdome.sk
- druh a rozsah poskytovaných sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.:
- základné sociálne poradenstvo(terénna  a ambulantná forma)
- o. z.  prevádzkuje nízkoprahové denné centrum (ambulantná forma)

 

Materské centrum Medulienka, občianske združenie
Hollého ul. 9
934 01 Levice
štatutárny zástupca:  Martina Zigová - 0907 984 475

                                  Martina Šlapáková -  0908 120 474

e-mail: materske centrum medulienka@gmail.com
www.mcmedulienka.sk 
MC je oddychovo vzdelávacie centrum pre matky s deťmi, ktoré poskytuje levickým matkám na materskej dovolenke služby a podporu v oblasti rodičovstva, priestor na aktívne strávenie času s deťmi, posilňuje rolu ženy - matky v spoločnosti. Spolupracuje s ostatnými mimovládnymi organizáciami a zapája sa do občianskych aktivít.

 

Združenie JPK - Ježiš pre každého
Ul. A. Kmeťa  č. 24, P. O. BOX 49, 934 05 Levice 5
jpk@jpk.sk
telef. : +421 366 310 270
sms na: 0905 578 774
http://www.jpk.sk.

 

OZ Pomôžme si

Združenie poskytuje humanitnú a sociálnu pomoc občanom v sociálnej a hmotnej núdzi

Pomôžme si je občianske združenie, ktorého poslaním je pomáhať ľuďom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v nepriaznivej situácii.Ich cieľom je dať druhú šancu nielen veciam ale hlavne ľuďom.

Materiálnu pomoc realizujú cez projekt ZBERNÉ CENTRUM (Petercká ul.42), kde celoročne zbierajú predmety dennej potreby, ktoré už obyvatelia nepotrebujú, no sú ešte použiteľné.

telef.: 0908 161 545

www.zbernecentrum.stranky1.cz

email: pomozmesi@gmail.com

 

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Levice
Jesenského ul. 20, 934 01 Levice
riaditeľ : Mgr. Jozef Vetor
telef. : 0948 055 772

radalevice@gmail.com
www.rpsp.sk

 

JUSTÍNA, n.o.
Sokolovská ul. č. 13, 934 01 Levice
riaditeľka : Mgr. Zdenka Hájeková
telef. : 0903 351 671, 0905 811 685
e-mail : adosvita@gmail.com
agentúra domácej opatrovateľskej služby

 

ROMA Levice - IPC
Ku Bratke č. 1, 934 01 Levice
PhDr. Emil Solčanský
telef.: 0905 364 278
- druh a rozsah poskytovaných sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.:
- Sociálne poradenstvo – základné  (neurčitý čas – ambulantná forma)

 

Úrad NSK
PhDr. Emil Solčanský
poradca na riešenie problémov rómskych komunít
telef. : 0905 364 278
           036/631 94 59
e- mail :  emil.solcansky@unsk.sk
Poštová adresa: Rázusova 2A
949 01 Nitra

 

Spolok sv. Vincenta de Paul
na Slovensku o. z.
SvdP - Konferencia sv. Jozefa v Leviciach
Ul. Sv. Michala č. 43
934 01 Levice
Prezidentka spolku: Mgr. Ing. Libuša Miháliková
Zástupkyňa prezidentky: Magdaléna Boledovičová
telef.:   036/631 73 23
            0908 794 374
e-mail: magdalena.boledovicova@gmail.com
- združenie poskytuje humanitnú a sociálnu pomoc občanom v sociálnej a hmotnej núdzi.

 

Human center, n. o.
Kyjevská  ul. č. 17, 934 01 Levice
riaditeľ : Miloš Hollý
telef.: 0905 510 872
-  nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby:
- poradenské, výchovné ako i vzdelávacie služby v oblasti sociálneho poradenstva a     prevencie ako i pomoc pri opätovnom začleňovaní sa do spoločnosti u handikepovaných detí, mládeže a u dospelých,
- opatrovateľské a zdravotné služby v oblasti prevádzkovania služieb v zariadeniach  pre  seniorov,  v domove sociálnych služieb, rehabilitačné služby poskytované s denným a  prechodným ubytovaním.

 

Centrum pre deti a rodiny Levice
Ul. 29. augusta č. 60
934 01 Levice
Riaditeľka: Mgr. Zuzana Králiková
telef. : 036/ 2433024, 0915 854 311
e-mail: ddedlv@stonline.sk
          

Detské centrum Levice
Prameň nádeje Tekovské Lužany
Ul. J. Jesenského  č. 784/20
934 01 Levice
vedúca: Mgr. Mária Tóthová
telef. : 036/6 310 502
e-mail: zsssamaritan@stonline.sk
 

 

Združenia zdravotne postihnutých občanov na území mesta Levice

 

Asociácia nepočujúcich  Slovenska
Centrum nepočujúcich  Levice
Tekovská ul. č. 6
934 01 Levice
e- mail: cnlevice@gmail.com
Štatutárny zástupca :  Prasna Gabriel
Bátovce č. 372
telef. : 0904 634 916

 

Slovenský  zväz telesne  postihnutých /SZTP/
/org.-právna forma: organizačná jednotka združenia/
ZO SZTP  č. 12 
Ul. A.Sladkoviča  č. 2
934 01 Levice
štatutárny zástupca:  Zita Müllerová
telef. : 036/622 73 08
0904684765,  0904638363
e-mail: sztplv@post.sk
zfabryova@gmail.com

Činnosť: starostlivosť o telesne postihnutých občanov mesta, poskytnutie poradenstva v sociálnej oblasti a pomoci pri podávaní rôznych žiadostí, umožnenie účasti členov na rekondičných pobytoch s liečebnými procedúrami, organizovanie kultúrno-spoločenských aktivít a aktivít v oblasti sociálnej prevencie.
   
 

Slovenský  zväz telesne  postihnutých /SZTP/
/org.-právna forma: občianske združenie/
ZO SZTP  č. 68 
Ul. A.Sladkoviča  č. 2
934 01 Levice
štatutárny zástupca:  Anastázia Cicáková
telef. : 036/622 73 08
           036/6319482
e-mail: sztplv@post.sk
cicakova.a@gmail.com
činnosť:
- čiastočná starostlivosť o telesne postihnutých občanov,
- poradenstvo,
- organizovanie rekondično - itengračných pobytov, možnosť kultúrno-spoločenského využitia
  telesne   postihnutých občanov.

 

SVOJPOMOCNÝ  ILCO  KLUB
pri  Nemocnici  s  poliklinikou
/org. - právna  forma:  organizačná jednotka združenia/
Ul. 29. augusta  č. 1
934 01 Levice
štatutárny zástupca: Ľubomír Polák
telef. : 036/638 6109

 

Miestne združenie  YMCA Levice
/org.-právna forma: občianske združenie/
Kasárenská ul. č. 6
934 01 Levice
štatutárny zástupca:  Mgr. Rastislav Števko
telef. : 0905 120 238
e-mail: rasto@jpk.sk
projekt : Klub náhradných rodín Levice
- je komunita náhradných rodín v levickom okrese, ktoré  vychovávajú opustené deti vo   svojich    
  rodinách formou pestúnskej starostlivosti a adopcie. Túto činnosť vykonáva od roku 2003 /cieľ:  
  dať deťom nové rodiny a vrátiť im pocit bezpečia a istoty, aktivity:  poradenská činnosť pre
  rodičov,   voľnočasové aktivity pre deti, osveta a informačná činnosť pre verejnosť i nových 
  záujemcov o náhradnú rodinnú starostlivosť/.
  Činnosť:   
      -     podpora náhradných rodín v okrese Levice,
      -     vzdelávanie rodičov,
      -     zabezpečenie vzdelávania dobrovoľníkov,
      -     osveta o náhradnom rodičovstve a jej formách,
      -     poradenstvo v prípravnej fáze potenciálnych žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť,  
            adopciu,
      -     otvorenosť pre verejnosť

 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Základná organizácia Levice
Poľná ul. č. 6
934 01 Levice
predsedníčka:  Jana Medveďová
telef. :  0907 522 970

 

Zväz diabetikov Slovenska
základná organizácia  NsP  Levice
Ul. SNP  č. 19
934 01 Levice
štatutárny zástupca: Magdaléna Kunyová
telef. : 036/62 275 18, 0907 282 173

 

Združenie Down  o.z.
/Down Egyesület - Association Down/
Ul. M.R.Štefánika č.  12
934 01 Levice
predseda/štat.zástupca/: Zuzana Éderová
telef . : 036/ 6 314 560
             0911 124 229
e-mail : downlevice@azet.sk

 

Klub SCLEROSIS MULTIPLEX
pri SZSM Levice
Hollého ul. č.  3
934 01 Levice
predsedníčka : Mária Šumerajová
telef. : 0905 955 280
e-mail: mariasumerajova@gmail.com

 

Spoločnosť Parkinson Slovenka
Katarína Félixová
Predseda SPS
935 29 Hronské Kľačany
telef:  0908 434 186
e-mail: felixova.katarina@gmail.com

 

OSTROV Občianske združenie
Horša č. 26
934 01 Levice
predseda : PaedDr. Lenka Udvardy-Liptáková
telef.: 0907 345 566, 036/3810084
www.ostrovoz.sk
e-mail: ostrov@ostrovoz.sk
lenkaliptakova@zoznam.sk
Obč. združenie. pracuje s občanmi ťažko zdravotne postihnutými a to dospelými po skončení základnej školy, prípadne špeciálnej základnej školy /cieľ: vytvoriť podmienky  pre ich ďalšiu sebarealizáciu/.

 

JEDNOTA dôchodcov na Slovensku
Okresná organizácia Levice
predseda: Emília Nichtová
-organizovanie rôznych aktivít v prospech starších ľudí pre ich dôstojnejší život v starobe

 

Základná organizácie rodičov zdravotne postihnutých detí a mládeže Levice – občianske združenie
Ul. A. Sládkoviča č. 2
934 01 Levice
Štatutárny zástupca: Zlatica Šidlová
tel. : 036/6227308
        0905 758 906
e-mail: sidlovazlatica@orangemail.sk 
-základná organizácia združuje zdravotne postihnuté deti a mládež a ich rodiny žijúce v meste Levice,  poskytuje sociálne poradenstvo

 

KLUB ABSTINENTOV Levice „NOVÝ ZÁČIATOK“
/občianske združenie/
Hlboká ul. č. 2
934 01 Levice
Štatutárny zástupca: Pavol Nevizánsky
tel. : 0908 029 504
e-mail: kosoranos@gmail.com
- pomoc závislým občanov a ich rodinným príslušníkom v klube abstinentov /podpora počas liečby - - protidrogová prevencia,

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTÍVA Atóm
/občianske združenie/
Dom športu, Ul.L. Podjavorinskej č. 3
934 01 Levice
štatutárny zástupca: Ing. Viliam Paulíny
- aktívna propagácia športu pre všetky vekové kategórie

 

Združenie kresťanských seniorov Slovenska o.z.
klub Levice
Margita Mišíková,
Ul.  Z.  Nejedlého č.  3
934 01 Levice          
tel.: 036/6222705

 

Podpora pre opatrovateľov ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou

Nezisková organizácia Aptet n. o. v spolupráci so Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou organizuje v pravidelných intervaloch podporné skupiny pre rodinných opatrovateľov starajúcich sa o človeka trpiaceho Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí.

Podporné skupiny sa konajú prvý štvrtok v mesiaci, v čase od 17,00 do 18,30 hod. v priestoroch Aptet n. o. (Mlynská 2238, 2. poschodie, Levice). Účelom stretnutí opatrovateľov je poskytnúť emocionálnu podporu a podeliť sa so svojimi skúsenosťami.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.aptet.sk 

 

 


 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
17.9.2019
ÚvodÚvodná stránka