Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt „Terénna sociálna práca v lokalite Ladislavov dvor“

SCHVÁLENIE PROJEKTU „TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V LOKALITE LADISLAVOV DVOR“

logo Fond sociálneho rozvoja          logo Zamestnanosť a sociálna inklúzia          logo Európsky sociálny fond

   www.fsr.gov.sk                                                                                                www.esf.gov.sk

 

 

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

 

Dňa 01. 06. 2010 sme sa z internetovej stránky Fondu sociálneho rozvoja dozvedeli o schválení projektu s názvom Terénna sociálna práca v lokalite Ladislavov dvor. Projekt bol vypracovaný v zmysle podmienok výzvy Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Výška nenávratného finančného príspevku je 95% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 35 710,50 €. Spolufinancovanie mesta Levice je vo výške 5% z celkových výdavkov.

Cieľom projektu je rozvoj rómskej komunity, dosiahnutie zmeny postoja Rómov v snahe riešiť svoju vlastnú situáciu, ich začlenenie sa do majoritnej spoločnosti. Medzi špecifické ciele projektu patria:
- Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.
- Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity.
- Zlepšenie sociálnych návykov a integrácia MRK s ohľadom na ich špecifické potreby.


Projekt Terénnej sociálnej práce bude realizovať 1 terénny sociálny pracovník a 1 jeho asistent. Na realizáciu aktivít bude uskutočnené výberové konanie. Títo pracovníci budú realizovať všetky aktivity priamo v lokalite Ladislavov dvor. Budú pracovať s marginalizovanou rómskou komunitou s cieľom zvýšiť sociálnu inklúziu rómskej komunity. Základné činnosti spočívajú v spracovaní potrebných dokumentov, tlačív a podkladov pre občanov z lokality Ladislavov dvor, vyhľadávaní a oslovení potenciálnych klientov, mapovaní lokality, vypracovaní plánu spolupráce s klientom, zabezpečovaní informačnej a poradenskej činnosti, využívaní špecifických metód sociálnej práce, sprevádzaní klienta, vyjednávaní v mene klienta, zabezpečovaní administratívnej asistencie, spolupráce s rôznymi subjektmi a inštitúciami (UPSVaR, lekár, škola a pod.), koordinácii dobrovoľníkov.


SP a ASP budú spolupracovať s vedúcim pracovníkom a sociálnym referentom oddelenia služieb občanom a organizáciám, títo budú koordinovať ich aktivity.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 271/2010 – IZ-5.0/V bola podpísaná dňa 16. 09. 2010. Začiatok realizácie aktivít 11/2010 a koniec realizácie aktivít 8/2012.

Dňa 25. 10. 2010 sa konalo výberové konanie na pozíciu terénny sociálny pracovník (SP) a asistent terénneho sociálneho pracovníka (ASP). Na základe splnenia požadovaných kritérií boli na tieto pozície vybraté Mgr. Monika Görözdösová ako SP a Viera Balážová ako ASP. Výkon terénnej práce začal od 11/2010.

 

CIELE A AKTIVITY PROJEKTU

 

Realizáciou projektu sa snažíme dosiahnuť :
- zlepšenie životnej situácie a integráciu sociálne vylúčeného rómskeho obyvateľstva,
- integráciu rómskeho obyvateľstva na trh práce
- zníženie sociálno- patologických javov v rodine a komunite.

Činnosť SP sa počas realizácie projektu zameriava na tieto aktivity:
1. Poskytovanie poradenstva a sprevádzanie klientov na úrady a inštitúcie v súvislosti s riešením ich nepriaznivej sociálnej situácie.
2. Získavanie alebo obnovenie pracovných návykov potrebných na začlenenie sa do pracovného procesu, pomoc pri uplatnení sa na trhu práce /vyhľadávanie ponúk, žiadostí, individuálne sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou v prirodzenom rodinnom prostredí/.
3. Poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšenia osobnej hygieny a zdravotnej starostlivosti detí a dospelých /napr. dodržiavanie pravidelných lekárskych prehliadok a očkovaní/.
4. Zlepšenie školskej dochádzky, odstraňovanie záškoláctva v spolupráci so základnou školou, materskou školou, ŠZŠI , zvyšovanie hodnoty vzdelávania Rómov, pohovory s rodičmi.
5. Zmysluplné využívanie voľného času najmä u detí a mládeže.
6. Vedenie k hospodárnosti a využívanie dávky a príspevkov na zákonom stanovený účel /poučenie o hospodárnom nakupovaní potravín a ošatenia/.
7. Získavanie návykov a zručností potrebných na riadne užívanie obydlí, pomoc pri riešení bytových otázok klientov /napr. spolupráca so správcom mestských bytov pri riešení neplatičov nájomných bytov/.
8. Poradenstvo a pomoc v zložitých sociálnych situáciach a riešenie životných kríz.
Pri SP úzko spolupracuje s miestnymi a ďalšími relevantnými inštitúciami /s detskou lekárkou i ďalšími lekármi, základnou a materskou školou, Špeciálnou základnou školou internátnou ŠMŠ, mestskou a obvodnou políciou, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny/.


V rámci projektu budú terénne sociálne pracovníčky mapovať podmienky života osôb ohrozeným sociálnym vylúčením, pripravovať podklady k spracovaniu výstupov projektu, viesť databázu záujemcov /klientov/ o prácu cieľovej skupiny, spolupracovať s ÚPSVaR a s organizáciami a nadáciami v sociálnej oblasti, ďalej s miestnymi pedagógmi a lekármi v oblasti zisťovania pravidelnej školskej dochádzky, dodržiavania pravidelných lekárskych kontrol, povinných preventívnych prehliadok, očkovaní a starostlivosti rodičov o hygienu detí z cieľovej skupiny.

 

Sociálni pracovníci pri výkone terénnej sociálnej práce spolupracujú s miestnymi a ďalšími relevantnými inštitúciami /s detskou lekárkou i ďalšími lekármi, základnou a materskou školou, Špeciálnou základnou školou internátnou ŠMŠ, mestskou a obvodnou políciou, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny/. Najčastejšia je však spolupráca so základnými školami. SP a ASP intenzívne spolupracujú najmä s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny- oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pri vykonávaní sociálnych šetrení v rodinách, kde bol ustanovený dohľad nad maloletými deťmi. Intenzívna spolupráca prebiehala aj s inými oddeleniami uvedeného úradu, predovšetkým s oddelením štátnych sociálnych dávok a oddelením dávok v hmotnej núdzi.
 

Sociálni pracovníci sú vo všeobecnosti prvým kontaktom pre klientov z marginalizovaných rómskych komunít s týmito inštitúciami, no na druhej strane čoraz viac fungujú aj ako kontaktný bod pre inštitúcie smerom k marginalizovaným rómskym komunitám. Inštitúcie teda často využívajú sociálnych pracovníkov na zabezpečenie komunikácie s cieľovou skupinou vo veciach agendy inštitúcií (predvolávanie klientov a doručovanie písomností). Sociálni pracovníci tak klientom často vedia poskytnúť výklad či dať radu ohľadom týchto písomností. Počas realizácie projektu sa osvedčila spolupráca s regionálnymi neziskovými organizáciami. Neoddeliteľnou súčasťou práce sociálnych pracovníkov je aj spolupráca s rôznymi neziskovými organizáciami, nadáciami, občianskymi združeniami a neštátnymi organizáciami, ktorých poslaním je pomôcť občanom v hmotnej a sociálnej núdzi.
 

Miesto v dome o.z. Levice sa svojou činnosťou zameriava na sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo a na konkrétnu terénnu sociálnu prácu v oblasti regiónu mesta Levice. Pre 4 budúce mamičky z rómskej komunity z lokality Ladislavov dvor Levice, o.z. poskytlo a zabezpečilo v rámci projektu „Baby pack“ kompletnú detskú výbavičku /základné vybavenie potrebné pri narodení dieťatka – perinky, plienky, košieľky, hračky, sušené mlieko, atď/ a pre 6 školopovinných mal. detí o.z. poskytlo základné nevyhnutné školské potreby /školské tašky, peračníky, perá, ceruzky, zošity, atď/. V spolupráci s o.z. mesto Levice zabezpečilo poskytovanie sociálnej služby a poskytlo finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, ktoré prevádzkuje neverejný poskytovateľ sociálnej služby o.z. Miesto v dome v Leviciach. O.z. Miesto v dome Levice zabezpečilo a poskytuje výdaj stravy /jedno teplé jedlo denne/ 32 občanom, z toho sú odkázaní na sociálnu službu 15 klienti z rómskej komunity. Územný spolok SČK Levice poskytlo pre 4 tehotné mamičky z rómskej komunity materiálnu pomoc formou ošatenia.

Mesto Levice sa iniciatívne zapojilo do „Programu potravinovej pomoci 2011“ pre nízkopríjmové skupiny občanov s trvalým pobytom v Levice, ktorú poskytuje Európska únia v rámci programu potravinovej pomoci pre osoby v núdzi. Ide o projekt spolufinancovaný Európskou úniou a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR. Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú bezplatne distribuované základné potraviny – pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny. Program distribúcie potravín v Slovenskej republike administruje Pôdohospodárska platobná agentúra. Potravinovú pomoc v meste Levice zabezpečoval Slovenský červený kríž Levice v spolupráci s Mestským úradom Levice. V rámci tohto projektu v mesiaci august 2011 bola 53 klientom, ktorí spĺňali podmienky, poskytnutá potravinová pomoc a zároveň im bol zabezpečený aj dovoz potravinovej pomoci priamo do rodín. ;
 

V spolupráci s poradným orgánom zástupkyne primátora mesta Levice – „Rada seniorov“, bola v mesiaci marec 2011 vyhlásená a zorganizovaná v 4 denných centrách /bývalé kluby dôchodcov/, „Zbierka pre núdznych“, ktorou sa pomohlo a zabezpečilo rómskym rodinám nevyhnutné ošatenie, posteľné obliečky, uteráky a pod..
 

Implementáciou tohto projektu sa zabezpečí sociálna, ekonomická a spoločenská integrácia marginalizovanej, sociálne znevýhodnenej rómskej komunity v meste, čím sa znižuje bariéra medzi majoritným obyvateľstvom.

Hlavná cieľová skupina v projekte je práve MRK a dopad je jednoznačný :
- zlepšenie sociálneho statusu
- zlepšenie úrovne vzdelávania
- zlepšenie dostupnosti k zamestnaniu
- zlepšenie hygienických a zdravotných pomerov v rodinách a starostlivosti o dieťa
- zlepšenie úrovne právneho vedomia.
 

Realizáciou projektu sa zabezpečuje rovnosť pre všetkých a rovnaký prístup ku každému klientovi, komunite, majorite a minorite.
Realizáciou aktivít si cieľová skupina osvojuje sociálne zručnosti, ktoré im pomáhajú pri komunikácii s majoritou a pri prekonávaní problémov v rodine, komunite. Vytvoril sa priestor pre účasť cieľovej skupiny na spoločensko - ekonomickom rozvoji života mesta bez ohrozenia ich identity (jazykovej a kultúrnej).
Realizovaný projekt potvrdil, že len systematická, cieľavedomá a súbežná aktívna komunitná sociálna práca s vylúčenou komunitou prináša úspechy, posilňovanie dosiahnutých zmien a bránenie regresu. SP a ASP sa snažia o to, aby si aj v budúcnosti klienti dokázali poradiť so svojimi problémami, aby získali kontrolu nad svojim životom a nepotrebovali pomoc iných.

 ***

Mesto Levice každú jar už tradične organizuje Jarné upratovanie zamerané na vyčistenie súkromných  a  verejných  priestranstiev od odpadkov. Obyvatelia mesta mohli  akciu využiť na vypratanie nepotrebných vecí z pivníc a dvorov.  Jarné upratovanie bolo  rozdelené   na etapy, počas ktorých  mestský úrad zabezpečil  pristavenie veľkoobjemových kontajnerov do jednotlivých lokalít mesta.   Jarné upratovanie sa uskutočnilo aj v lokalite Ladislavov dvor  v dňoch   16.4.2012,   17.4.2012  a  19.4.2012,  kde boli v rámci projektu Terénna sociálna práca do upratovania zapojení aj tu žijúci občania, ktorí si spoločnými silami vyčistili okolie svojich príbytkov a prispeli tak ku skrášleniu prostredia, v ktorom žijú. V rámci upratovania sa odpadom naplnilo 5 kontajnerov.

Pri príležitosti Dňa Zeme sa Mesto Levice zapojilo do celoslovenskej akcie  „Vyčistime si Slovensko“ vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia, s cieľom vyčistiť od odpadkov verejné priestranstvá, parky a trávniky na našich sídliskách. V meste sa počas tejto akcie vyzbieralo až 6 ton odpadkov! Akcia, ktorá sa v Leviciach konala 24. apríla, bola naozaj úspešná. Žiaci základných škôl a študenti stredných škôl z Levíc, dôchodcovia, zamestnanci mestského úradu a mestských organizácií ale aj najvyšší predstavitelia mesta spoločnými silami vyupratovali mesto od smetí, ktorých sa vyzbieralo až  6 ton.  Čistilo sa všade – na sídliskách, v parkoch, na ihriskách, na Kalvárii aj cintoríne, popri cestách aj potokoch. Pri príležitosti Dňa Zeme sa uskutočnilo aj veľké upratovanie v lokalite Ladislavov dvor, kde sa odpadom naplnilo až 5 veľkoobjemových kontajnerov. Spoločne sme tak všetci, od najmladších obyvateľov nášho mesta až po seniorov, skrášlili naše mesto a zároveň sme pomohli aj našej planéte, keďže Deň Zeme patrí práve jej. Táto  aktivita je dôkazom toho, že nám na čistote a životnom prostredí v Leviciach  naozaj záleží.

Mesto Levice  v rámci projektu  TSP  a v  rámci projektu " Zdravé mesto“ v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Leviciach zorganizovalo prednášku na tému:   „HYGIENICKÝ  SPÔSOB ŽIVOTA“ ktorá sa uskutočnila  15.5.2012 v lokalite  Ladislavov  dvor . Gestor činnosti bola  MUDr. Adriana  Czigányiová  MPH, epidemiológ,  RÚVZ Levice. Cieľom  prednášky bolo oboznámenie účastníkov s rôznymi druhmi infekčných  ochorení ako aj prevencia proti takýmto ochoreniam. Na konci prednášky mali klienti možnosť anonymne napísať akúkoľvek  otázku, na ktorú potom prednášajúca odpovedala.

Sociálne pracovníčky naďalej pokračovali v organizovaní humanitárnej zbierky, ktorá bola vyhlásená v dňoch  od 4.6.2012  do  8.6.2012 na MsÚ v Leviciach a v Materských školách v Leviciach.  Zbierka bola zameraná na detské oblečenie, detská obuv, posteľné obliečky, uteráky, obrusy, prestieradlá, deky, periny, vankúše, staré  hračky, plyšové  zvieratká, knihy  -  omaľovánky,  ceruzky,  pastelky,  školské  potreby.  Nezáležalo na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci možno i desiatky rokov. Obnoseným šatstvom a nepotrebnými vecami bola poskytnutá sociálna pomoc klientom, ktorí  túto pomoc  vnímali  veľmi pozitívne a využívali ju hlavne mnohopočetné rodiny.
 


Ukončenie projektu „TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V LOKALITE LADISLAVOV DVOR“ k 30. 09. 2012

 

Realizáciou projektu sme sa snažili dosiahnuť :

  • zlepšenie životnej situácie a integráciu sociálne vylúčeného rómskeho obyvateľstva,
  • integráciu rómskeho obyvateľstva na trh práce
  • zníženie sociálno - patologických javov  v rodine a komunite.

V značnej miere sa podarilo zabezpečiť účelné a hospodárne využívanie dávok a príspevkov v hmotnej núdzi a zabezpečiť povinnosť platiť  poplatky spojené s bývaním.
Realizovaný projekt potvrdil, že len systematická a aktívna komunitná sociálna práca s vylúčenou komunitou prináša úspechy. Sociálni pracovníci sa snažili o to, aby si aj v budúcnosti klienti dokázali poradiť so svojimi problémami, aby získali kontrolu nad svojim životom a nepotrebovali pomoc iných. Vďaka pravidelným terénnym aktivitám a práci s rodinami sa zlepšili komunikačné schopnosti a právne vedomie klientov. Projekt napomohol aj to, aby klienti intenzívnejšie vnímali prípadné následky závažných rozhodnutí.

 


 

Fotogaléria k projektu

Projekt Terénna sociálna práca Ladislavov dvor - darovanie nepotrebného nábytku (BEVA ISTOTA n.o.) Projekt Terénna sociálna práca Ladislavov dvor - darovanie nepotrebného nábytku (BEVA ISTOTA n.o.) Projekt Terénna sociálna práca Ladislavov dvor - zbierka šatstva

Projekt Terénna sociálna práca Ladislavov dvor - Deň detí Projekt Terénna sociálna práca Ladislavov dvor - športové hry Projekt Terénna sociálna práca Ladislavov dvor - odmena za vysvedčenie

 

Projekt Terénna sociálna práca Ladislavov dvor - jesenné upratovanie 10. - 14.10.2011 Projekt Terénna sociálna práca Ladislavov dvor - jesenné upratovanie 10. - 14.10.2011 Projekt Terénna sociálna práca Ladislavov dvor - jesenné upratovanie 10. - 14.10.2011

Projekt Terénna sociálna práca Ladislavov dvor - jesenné upratovanie 10. - 14.10.2011 Projekt Terénna sociálna práca Ladislavov dvor - jesenné upratovanie 10. - 14.10.2011 Projekt Terénna sociálna práca Ladislavov dvor - jesenné upratovanie 10. - 14.10.2011

 

Projekt Terénna sociálna práca Ladislavov dvor - Mikuláš 6.12.2011 Projekt Terénna sociálna práca Ladislavov dvor - Mikuláš 6.12.2011 Projekt Terénna sociálna práca Ladislavov dvor - Mikuláš 6.12.2011

Projekt Terénna sociálna práca Ladislavov dvor - Mikuláš 6.12.2011 Projekt Terénna sociálna práca Ladislavov dvor - Mikuláš 6.12.2011 Projekt Terénna sociálna práca Ladislavov dvor - Mikuláš 6.12.2011

Projekt Terénna sociálna práca Ladislavov Dvor - jarné upratovanie Projekt Terénna sociálna práca Ladislavov Dvor - jarné upratovanie Projekt Terénna sociálna práca Ladislavov Dvor - zbierka hračiek a ošatenia

Projekt Terénna sociálna práca Ladislavov Dvor - prednáška na tému "Hygienický spôsob života" Projekt Terénna sociálna práca Ladislavov Dvor - prednáška na tému "Hygienický spôsob života"


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
22.9.2019
ÚvodÚvodná stránka