Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt „Aglomerácia Levice – vybudovanie kanalizácie v mestskej časti Levíc – Kalinčiakovo“

vlajka Europskej unie            logo Operačný program životné prostredie            statny znak SR

 

Schválenie projektu
„Aglomerácia Levice – vybudovanie kanalizácie v mestskej časti Levíc – Kalinčiakovo“


„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Kohézneho fondu.“

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 


 

Mesto Levice so sídlom Nám. hrdinov 1/1, 934 32 Levice obdržalo dňa 02. 05. 2011 Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu „Aglomerácia Levice – vybudovanie kanalizácie v mestskej časti Levíc - Kalinčiakovo

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ 1.2 – Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (www.opzp.sk).

 

Základné informácie o projekte:

Realizáciou projektu sa dosiahne pripojenie obyvateľov žijúcich v domoch na verejnú kanalizáciu a sekundárne i majiteľom rekreačných chát v danej oblasti. Vybuduje sa kanalizačný systém, ktorým bude odpadová voda dopravovaná do centrálnej stanice ČS1-5 a následne tlakovým výtlačným potrubím dopravovaná do ČOV v Leviciach. Po dokončení kanalizácie sa vybuduje 4 611 m novej kanalizačnej siete (bez prípojok), 102 ks prefabrikovaných kanalizačných šácht a 3 ks čerpacích staníc. Počet napojených obyvateľov Kalinčiakova na novú kanalizáciu bude približne 550 s priemernou dennou produkciou splaškových odpadových vôd 0,86 l/s. Projekt bude mať významné environmentálne prínosy v podobe zníženia znečistenia podzemných vôd, odstránenia zápachu v letných mesiacoch zo žúmp, zvýšenie kvality podzemných vôd a udržania rovnovážneho stavu v prírode. Kanalizačná sieť umožní v budúcnosti i napojenie a odvod splaškovej vody do ČOV v Leviciach z priľahlej obce Krškany.
Projekt sa začne realizovať po kontrole verejného obstarávania a bude ukončený v decembri 2013.

 

Výška poskytnutého príspevku:

Celkové oprávnené výdavky projektu „Aglomerácia Levice – vybudovanie kanalizácie v mestskej časti Levíc – Kalinčiakovo“ sú vo výške 2 273 406,38 EUR. Nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu SR predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j.   2 159 736,06 EUR. 
Spolufinancovanie mesta tvorí 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t. j. 113 670,32 EUR. Vzhľadom k tomu, že tento projekt generuje príjmy, mesto Levice je povinné zabezpečiť ďalšie zdroje na úhradu neoprávnených výdavkov projektu, ktoré rozpočet zmluvy o NFP určuje na výšku 123 245,34 EUR. Celková výška spolufinancovania mesta na projekte je 236 915,66 EUR.

 

 

Verejná schôdza o výstavbe kanalizácie v Kalinčiakove

Dňa 19.6.2012 sa konala v mestskej časti Kalinčiakovo  verejná schôdza občanov so zástupcami mesta Levice, ktorej sa  zúčastnili aj zástupcovia zhotoviteľa diela, stavebný dozor a  projektant. Cieľom verejnej schôdze bolo oboznámenie občanov o výstavbe kanalizácie v Kalinčiakove a aj  vzhľadom k tomu, že ide o rozsiahly investičný projekt, ktorý sa dotýka života každého občana tejto mestskej časti, bola účasť na schôdzi zo strany občanov vysoká. Verejná diskusia sa týkala predovšetkým technického riešenia výstavby kanalizácie a pripojenia bytových jednotiek na vybudované kanalizačné šachty. Otázky smerovali aj k spôsobu riešenia dopravnej situácie v prípade výstavby v jednotlivých častiach Kalinčiakova. Občania poukázali na problémy vysokých starých gaštanov v uliciach zasiahnutých výstavbou a možnosť poškodenia ich koreňových systémov. Ďalej sa občania zaujímali o stav po ukončení výstavby.  Zhotoviteľ diela uistil občanov, že po ukončení výstavby kanalizácie je povinný dať prostredie zasiahnuté výstavbou do pôvodného stavu. Všetky otázky občanov boli zo strany zástupcov mesta, zhotoviteľa diela a projektanta vyčerpávajúco zodpovedané. V stavebných prácach výstavby kanalizácie sa pokračuje v zmysle schválenej projektovej a rozpočtovej dokumentácie , v súlade s právoplatným stavebným povolením a uzatvorenými zmluvami. 
Ing. Viera Gábršová, PhD.
projektová manažérka

 

Projekt Aglomerácia Levice – vybudovanie kanalizácie v mestskej časti Levíc Kalinčiakovo je ukončený

Výstavba kanalizácie v projekte „Aglomerácia Levice – vybudovanie kanalizácie v mestskej časti Levíc Kalinčiakovo“ bola fyzicky ukončená v mesiaci august 2013.  Realizáciou projektu sa vybudoval kanalizačný systém o dĺžke 4,30 km, ktorý umožní pripojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu. Projekt prispeje k zvýšeniu obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR vyplývajúcimi zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ.

Dňa 13.11.2013 prebehla kolaudácia stavby. Momentálne prebiehajú na Okresnom úrade Odboru životného prostredia prípravy na zverejnenie kolaudačného rozhodnutia na verejne prístupnom mieste. Kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť do 30 dní od zverejnenia, t.j. predpokladáme právoplatnosť kolaudácie na koniec decembra 2013.

Celkové ukončenie projektu datujeme ku dňu 16.10.2013, kedy bola zrealizovaná posledná aktivita v rámci publicity projektu. Vo vestibule Mestského úradu v Leviciach bola umiestnená trvalo vysvetľujúca tabula zabezpečujúca publicitu projektu po ukončení realizácie.

Hlavný prínos projektu sa prejaví po napojení obyvateľstva na  novovybudovanú kanalizáciu. Pripojenie si zabezpečujú domácnosti samostatne predložením žiadosti o pripojenie na Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ktorá následne s producentom uzatvorí dohodu o pripojení na verejnú kanalizáciu. Napojenie na novovybudovanú kanalizáciu je možné až po podpise dohody o pripojení. Samotné pripojenie je nutné vykonať za prítomnosti pracovníka prevádzkovateľa.

V súvislosti s administratívnym ukončením projektu momentálne pokračujú implementačné činnosti spojené s prípravou záverečnej monitorovacej správy a záverečnej žiadosti o platbu.

Ing. Viera Gábršová, PhD.
projektová manažérka

 


 

„Aglomerácia Levice – vybudovanie kanalizácie v mestskej časti Levíc – Kalinčiakovo“

Priebeh prác na výstavbe kanalizácie

Priebeh prác na výstavbe kanalizácie

Priebeh prác na výstavbe kanalizácie

Priebeh prác na výstavbe kanalizácie

Priebeh prác na výstavbe kanalizácie

Priebeh prác na výstavbe kanalizácie

Priebeh prác na výstavbe kanalizácie

Priebeh prác na výstavbe kanalizácie


 
 
Priebeh prác na výstavbe kanalizácie

Priebeh prác na výstavbe kanalizácie

Priebeh prác na výstavbe kanalizácie

Priebeh prác na výstavbe kanalizácie

Stav po ukončení výstavby

Stav po ukončení výstavby

Stav po ukončení výstavby

Stav po ukončení výstavby


 
 
Stav po ukončení výstavby

Stav po ukončení výstavby

Trvalo vysvetľujúca tabuľa

Trvalo vysvetľujúca tabuľa

Panel s trvalo vysvetľujúcou tabuľou

Panel s trvalo vysvetľujúcou tabuľou


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
22.9.2019
ÚvodÚvodná stránka