Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Strategické ciele bezpečnosti

Vyhlásenie o zavedení bezpečnostnej politiky

Mesto Levice deklaruje na účely zavedenia bezpečnostnej politiky nasledovné strategické ciele bezpečnosti:

1. Vybudovať a trvalo udržiavať vysokú úroveň ochrany a bezpečnosti informačného systému najmä v súlade s výnosom ministerstva financií z roku 312/2010, zákonom 275/2005 o informačných systémoch v miestnej samospráve a zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002. .

2. Vytvoriť podmienky a realizovať bezpečné rozmiestnenie najdôležitejších komponentov a trvalo zabezpečovať ich technickú a režimovú ochranu.

3. Obstarávať a implementovať informačné systémy len vysokej kvalitatívnej a odbornej úrovne a úžitkovej hodnoty, ktoré budú vytvárať a ochraňovať dobré meno mesta Levice..

4. Uplatniť pri budovaní bezpečnostného systému princíp vlastníctva.

5. Chrániť práva zamestnancov, občanov a dodávateľov mesta Levice.

6. Zabezpečiť potrebnú ochranu majetku mesta Levice.

7. Zaviesť systém kontrol výkonu práce a dodržiavania bezpečnostných pravidiel všetkých oddelení, útvarov i samotných zamestnancov s cieľom odhaliť nekvalitný, neprofesionálny alebo inak so záujmami spoločnosti nezlučiteľný výkon práce.

8. Vytvoriť a udržiavať havarijné plány pre všetky dôležité funkcie mesta Levice.

9. Vytvoriť a udržiavať funkčnú štruktúru spoločnosti bezpečnosti, ktorá bude zabezpečovať dosiahnutie a udržanie stanovenej cieľovej úrovne bezpečnosti vo všetkých požadovaných oblastiach.

10. Zaviesť a trvalo zabezpečovať systém hlásení o stave bezpečnostného systému a hlásení o bezpečnostných incidentoch.

 

Pri návrhu bezpečnostných opatrení, určených na ochranu kľúčových aktív a ich implementácii do existujúcich systémov a technologických reťazcov budú uplatnené nasledovné zásady a ciele:

1. Zásada ochrany dôležitých systémov a komponentov informačného systému. Dôležité systémy a komponenty informačného systému sú tie časti, ktorých zlyhanie, zničenie alebo iný dôvod nedostupnosti by mal dopad na strategické záujmy spoločnosti. Cieľom je dosiahnuť minimalizáciu rizika zlyhania dôležitých súčastí informačného systému spoločnosti, komunikačnej a bezpečnostnej infraštruktúry.

2. Zásada ochrany údajov v informačných systémoch. Údaje musia byť chránené vo všetkých formách – hlasovej, písomnej, elektronickej, počas ich spracovania a prenosu pomocou počítačov, faxov, telefónnej alebo počítačovej siete a počas ich archivácie. Cieľom je dosiahnuť ekonomicky primeranú a pritom spoľahlivú ochranu osobných a ekonomických údajov, údajov o občanoch a podnikateľoch v meste.

3. Zásady a ciele ochrany osôb a personálnej bezpečnosti. Osobami sú zamestnanci inštitúcií mesta Levice, zamestnanci obchodných partnerov mesta Levice, ktorí sa nachádzajú v jej priestoroch a s jej súhlasom. Mesto Levice chce a musí chrániť práva občanov, ktorých údaje sú spracúvané. Zároveň budú podniknuté všetky opatrenia na ochranu informačného systému pred neautorizovanou činnosťou neoprávnených osôb, alebo pred činnosťou oprávnených zamestnancov majúcich prístup k chráneným údajom, ktorí by chceli tieto oprávnenia zneužiť, alebo by mohli takto konať pod nátlakom. Vytvorí predpoklady pre stabilizáciu kľúčových zamestnancov, najmä tých ktorí sa podieľajú na rozvoji a prevádzke informačných technológií, ktoré podporujúcu jej strategické záujmy.

4. Zásada ochrany hmotného majetku a finančných prostriedkov. Majetok mesta Levice predstavuje značné hodnoty, preto je potrebné zabezpečiť, aby sa s týmito hodnotami nakladalo tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, zničeniu alebo iným stratám.

5. Zásada ochrany dobrého mena. Náležitá pozornosť bude venovaná ochrane dobrého mena mesta Levice. Cieľom je udržanie a skvalitňovanie svojho dobrého mena.

6. Zásada priradenia zodpovednosti za bezpečnosť. Ochrana aktív musí byť založená na princípe vlastníctva. Vlastníctvom sa v tomto prípade rozumie priradenie informácie, údaju, presne definovanej množiny údajov alebo iného aktíva zamestnancovi, ktorý sa k nim bude správať akoby boli jeho osobným vlastníctvom a teda bude mať osobný záujem na ich ochrane. Každý „vlastník“ musí mať definované práva a povinnosti, ktoré mu umožnia zabezpečiť spoľahlivú ochranu jemu „zverených“ údajov a aktív. Cieľom je presné vymedzenie práv a povinností zamestnancov, majúce za následok zvýšenie zodpovednosti a skvalitnenie kontroly.

7. Zásada správnej organizačnej štruktúry riadenia bezpečnosti. Podmienkou funkčnosti bezpečnostného systému musí byť existencia primeranej organizačnej štruktúry bezpečnosti spoločnosti. Organizačné zložky bezpečnosti musia byť vybavené dostatočnými kompetenciami pre zabezpečenie požadovaných úloh. Cieľom je, na základe odporúčania špecialistov, zriadiť také stálo pracujúce útvary, alebo útvary dočasné, ktorých úlohou je zabezpečiť ochranu a bezpečnosť údajov, informácií a aktív spoločnosti ako celku. Úlohou týchto organizačných jednotiek bude zároveň vyhodnocovanie všetkých bezpečnostných incidentov alebo pokusov o takéto incidenty, ktoré v spoločnosti nastali a navrhovanie zmien v bezpečnostných smerniciach a pracovných postupoch.

8. Zásada hlásenia stavu bezpečnostného systému. Mesto Levice a zamestnanci musia byť pripravení primerane reagovať na krízovú situáciu tak, aby sa minimalizovali jej následky. Činnosť bezpečnostného systému a užívateľov informačného systému bude monitorovaná, bezpečnostné incidenty budú sledované a pravidelne vyhodnocované. Proti narušiteľom bezpečnostného systému budú zavedené primerané opatrenia v súlade s platnou legislatívou.

9. Zásada postupu implementácie bezpečnostného systému. Bezpečnostný systém musí byť implementovaný na základe rozpracovaných zásad tak, aby boli rešpektované možnosti a potreby spoločnosti.

Bezpečnostné mechanizmy, ktoré sú alebo budú implementované v prostredí mesta Levice na ochranu aktív, musia mať takú bezpečnostnú úroveň, aby vyhoveli požiadavkám legislatívy Slovenskej republiky a to najmä v oblasti ochrany osobných údajov, ochrany duševného vlastníctva, noriem pre prevádzku a bezpečnosť informačných systémov, ochrany bezpečnosti pri práci, bezpečnosti osôb a majetku.


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
21.10.2019
ÚvodÚvodná stránka