Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Levice na roky 2019-2023

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Levice na roky 2019-2023

       V zmysle zákona č. 448/2008 Z.Z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona   č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je povinnosťou mesta mať vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb.

       Komunitný plán sociálnych služieb mesta Levice (ďalej len KPSS) je dlhodobý strategický dokument na obdobie rokov 2019 – 2023, ktorý skúma, analyzuje a vyhodnocuje celý systém sociálnych služieb poskytovaných v územnom obvode mesta. KPSS sa skladá z teoretickej, analytickej a strategickej časti. Teoretická časť definuje termíny súvisiace s komunitným plánovaním, objasňuje legislatívnu úpravu priamo ovplyvňujúcu proces komunitného plánovania. Analytická časť rozoberá súčasný stav poskytovaných sociálnych služieb, identifikuje sociálne problémy a požiadavky prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb a spracováva sociologické a demografické údaje. Strategická časť obsahuje vízie, ciele a priority  rozvoja sociálnych služieb do budúcnosti so zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ich technickú, personálnu a finančnú vybavenosť a časový plán realizácie a spôsob vyhodnocovania jeho plnenia a aktualizácie.

       KPSS mesta Levice bol vypracovaný spoločnosťou Gemini Group s. r. o. za výraznej pomoci oddelenia služieb občanom a organizáciám MsÚ Levice, pracovnej skupiny na účely vytvorenia strategického dokumentu zloženej z predstaviteľov mesta Levice, zamestnancov MsÚ, zástupcov všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v meste Levice a občanov mesta.

       Sociálne služby v meste Levice, ich ponuku a kvalitu mali možnosť v dotazníkovom prieskume ohodnotiť občania, ale aj samotní poskytovatelia sociálnych služieb pôsobiaci na území mesta Levice. Dotazník bol dostupný v elektronickej forme na webovej stránke mesta, v papierovej forme na MsÚ a taktiež bol prostredníctvom zamestnancov MsÚ distribuovaný do domácností a všetkým poskytovateľom sociálnych služieb. Zber dotazníkov bol ukončený dňa 03. 08. 2018. Na základe zozbieraných informácií bol vypracovaný návrh KPSS, ktorý bol predložený na pripomienkovanie pracovnej skupine na účely vytvorenia strategického dokumentu dňa 26. 10. 2018. Pre občanov mesta bol dokument na pripomienkovanie zverejnený na webovej stránke mesta. Verejná diskusia k návrhu KPSS s občanmi sa uskutočnila dňa 29. 11. 2018. Všetky opodstatnené pripomienky a návrhy boli spracovateľom zapracované do dokumentu.

     Komunitný plán sociálnych služieb mesta Levice na roky 2019-2023 bol schválený na 2. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Leviciach dňa 21. 02. 2019.

 

Spracovali:

JUDr. Gabriela Andrašková, vedúca OSOO MsÚ Levice

Mgr. Katarína Víglaská, ref. soc. starostlivosti OSOO MsÚ


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
17.9.2019
ÚvodÚvodná stránka