Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pohrebiská v meste Levice a v mestských častiach Levíc

Prevádzkovanie pohrebiska

     Mesto Levice spravuje pohrebisko v Leviciach a cintoríny v mestských častiach Kalinčiakovo, Malý Kiar, Horša a Čankov. V rámci pohrebiska v Leviciach sú to starý cintorín, nový cintorín, urnový háj a kolumbárium. Vo svojej evidencii má  12 530 zosnulých, ktorých ostatky sú uložené v 6 700 hroboch.
V zmysle zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej zákon) obec prevádzkuje pohrebisko sama alebo prostredníctvom právnickej osoby. Prevádzkovanie zahŕňa služby ako vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, vykonávanie exhumácie, vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, správu pohrebiska, správu domu smútku a údržbu komunikácií, chodníkov a zelene na pohrebisku.
Obec prevádzkuje pohrebisko podľa schváleného prevádzkového poriadku -  VZN č. 112 Prevádzkový poriadok pohrebísk (ďalej VZN). Týmto VZN sa riadia vlastníci nehnuteľností, na ktorých je zriadené pohrebisko, ich prevádzkovatelia a správcovia, prevádzkovatelia pohrebných služieb, obstarávatelia pohrebných a iných služieb, fyzické a právnické osoby, ktoré na pohrebisku vykonávajú práce alebo poskytujú služby,  nájomcovia hrobových miest a návštevníci pohrebiska.
Prílohou tohto VZN je Cenník služieb pohrebiska a domu smútku, kde sú určené ceny za služby poskytované pri zabezpečení pohrebného obradu a ceny nájmu za hrobové miesta.

Právo užívať hrobové miesto vzniká nájomcovi uzavretím nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára na dobu neurčitú. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov. Prevádzkovateľ umožní nájomcovi počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdrží sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta, okrem prípadov, keď je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska, o čom upozorní nájomcu.
Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy osoba blízka. Ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Toto prednostné právo možno uplatniť najneskôr do jedného roka.

Prevádzkovateľ podľa § 22 zákona upozorňuje nájomcu vopred na uplynutie lehoty, na ktorú mal nájomné zaplatené a vyzve ho k úhrade na ďalšie obdobie. V prípade, že tak nájomca neurobí, mesto opätovne vyzve nájomcu k úhrade nedoplatku, alebo vypovie nájom. V prípade výpovede z nájmu hrobového miesta plynie nájomcovi výpovedná lehota v zmysle § 22 zákona. Ak nájomca nie je známy, výpoveď z nájmu  hrobového miesta je zverejnená vo výveske na pohrebisku. 
Ak už nájomca nemá záujem o ďalší prenájom hrobového miesta, môže sa vzdať tohto nájmu v prospech inej osoby alebo v prospech cintorína formou čestného prehlásenia.


Mária Kúdeľová
referent pre správu pohrebísk
a čistotu miestnych komunikácií


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
18.9.2019
ÚvodÚvodná stránka