Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Agenda pre podnikateľov a SHR

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Levice

     Pre usmernenie ekonomickej činnosti na území mesta Levice vydalo MsZ v Leviciach Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 124, ktoré určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len orevádzkový čas) na území mesta Levice okrem prevádzkového času trhovísk a ambulantného predaja, ktorý je upravený osobitným VZN. Toto všeobecne záväzné nariadenie je účinné od 1.1.2014.


     Územie pre bývanie je územie Územným plánom mesta Levice určené výlučne alebo prevažne na bývanie.
     Zmiešané mestské územie (s  polyfunkčou zástavbou ) je územie Územným plánom mesta Levice určené pre umiestnenie obytných objektov, viacúčelových objektov a  zariadení základnej, vyššej a  špecifickej vybavenosti a  obchodných, hospodárskych a  správnych zariadení, kombinovaných s  funkciou bývania.
     Zmiešané centrálne územie je územie Územným plánom mesta Levice určené pre umiestnenie obchodných, hospodárskych, správnych a  kultúrnych zariadení, alebo ich kombinácií s  obytnou funkciou.

Všeobecný čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb v prevádzkarňach obchodu a  služieb sa určuje od 06,00 hod. do 22,00 hod.

Osobitné určenie času predaja v  obchode a  času prevádzky služieb

1. Prevádzkový čas sa určuje neobmedzene na celom území mesta v prevádzkarňach:
a) poskytujúcich služby prechodného ubytovania,
b) s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných hmôt,
c) s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch typu supermarket a                     hypermarket,
d) s predajom tovaru  periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín,
e) s predajom tovaru v nočných maloobchodných predajniach potravín (večierky),
f) s predajom tovaru a poskytujúcich služby zdravotnícke (lekárne, predajne zdravotných. pomôcok a   pod.)
2. Prevádzkový čas sa určuje od 06,00 h do 24,00 h v  prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a  pohostinské služby v  území pre bývanie a v zmiešanom mestskom území.
3. Prevádzkový čas sa určuje od 06,00 h do 02,00 h v  prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a  pohostinské služby v zmiešanom centrálnom území.
4. Prevádzkový čas sa určuje neobmedzene v špecializovaných herniach na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a   videohrami.
5. Prevádzkový čas všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území mesta zo dňa 31.12. príslušného kalendárneho roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka je neobmedzený.

6. Prevádzkový čas   pre vonkajšie sedenie pred prevádzkarňou sa určuje nasledovne:
a) pred prevádzkarňou umiestnenou v bytovom dome v  území pre bývanie a  v zmiešanom mestskom území od 06,00 h do 22,00 h,
b) pred prevádzkarňou umiestnenou v  zmiešanom centrálnom území mimo obytných budov od 06,00  h do 02,00 h.
7. Prevádzkový čas počas podujatí
g) z dôvodu konania mimoriadneho a neverejného podujatia pre uzavretú spoločnosť (napr. svadba, životné jubileum, promócie, stužková a pod.) sa prevádzkový čas v  čase konania podujatia určuje od 06,00 h do 05,00 h,
h) z dôvodu konania nepravidelného a  verejného podujatia s prísluchovou hudbou alebo hudobnou produkciou   mimo územia pre bývanie a mimo zmiešaného mestského územia prevádzkový čas sa v  čase konania podujatia určuje od 06,00 h   do 04,00 h.

     Prevádzkovateľ je povinný stanoviť prevádzkový čas prevádzkarne v  súlade s  ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levice č. 124, ktoré určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Levice.
     Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby prevádzkový čas uvedený na vhodnom a  trvale viditeľnom mieste prevádzkarne podľa osobitného predpisu bol v  súlade s  určením prevádzkového času podľa tohto VZN.
 


 

Súkromne hospodáriaci roľníci

Osvedčením o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) podľa zákona č. 219/1991 Zb. mesto Levice registruje do evidencie SHR na základe písomnej žiadosti žiadateľa.
Tlačivo pre vydanie osvedčenia SHR obdrží žiadateľ na MsÚ v Leviciach - v Kancelárii prvého kontaktu, prípadne na II. poschodí, č. dverí 86, oddelení životného prostredia a komunálnych vecí (OŽPKV), referenta pre obchod a služby. Za vydanie osvedčenia sa vyrubuje správny poplatok vo výške 6,50 Eur v zmysle zákona o správnych poplatkoch.
Zrušenie osvedčenia o zápise SHR v evidencii mesta Levice a ukončenie poľnohospodárskej výroby je potrebné písomne požiadať a ako prílohu doložiť originál vydaného „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR“. V prípade zmeny priezviska a trvalého pobytu je potrebné požiadať o dodatok - zmenu k osvedčeniu SHR, a to písomnou formou. Za túto zmenu sa vyrubuje správny poplatok vo výške 1,50 Eur v zmysle zákona o správnych poplatkoch.

Žiadateľ obdrží na MsÚ v Leviciach 2 originály osvedčenia o zápise do evidencie SHR, z ktorého jeden je povinný odovzdať na Krajskej správe štatistického úradu SR v Nitre, Rázusova 9, 949 55 Nitra. Pokiaľ žiadateľ nemá v čase vydania osvedčenia pridelené IČO, je povinný požiadať o jeho pridelenie Štatistický úrad SR na základe žiadosti o pridelenie IČO, ktorú obdrží na MsÚ Levice na OŽPKV u referenta pre obchod a služby - p. Svetíková, II. poschodie č. dverí 86. Ďalšie kópie osvedčenia je SHR povinný odovzdať na Daňový úrad v Leviciach a na Regionálnu národnú poisťovňu v Leviciach. Jeden originál si ponechá žiadateľ.
 


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
18.9.2019
ÚvodÚvodná stránka