Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

Matričný úrad mesta Levice

Matričnú činnosť predstavujú :

- zápisy narodenia a s tým spojená rodná agenda,
- zápisy úmrtia a s tým spojená úmrtná agenda,
- uzatvorenie manželstva s tým spojená sobášna agenda,
- oznámenia k zápisu do osobitnej matriky po predložení cudzozemských verejných listín, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu , spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, potvrdenia k sobášu do zahraničia, spolupráca s úradmi, oznamovacia povinnosť, štatistické hlásenie.

Matričný úrad sa nachádza na prízemí Mestského úradu Levice, Nám. hrdinov č.1.

 

KONTAKT:

tel. č.: 036/ 6350 217

e-mail: matrika@levice.sk


 

Informácie pre rodičov k vybaveniu rodného listu pri narodení dieťaťa

V zmysle § 1 ods. 1 Zák.č. 300/93 Z.z , je potrebné, aby vyhlásenie o mene dieťaťa podpísali obaja rodičia (matka v pôrodnici, otec pri prevzatí rodného listu dieťaťa na matrike)

Ak sú rodičia dieťaťa manželia, otec predloží :
- originál sobášneho listu
- občiansky preukaz oboch rodičov

Ak je matka rozvedená viac ako 300 dní pred narodením dieťaťa, a nebude určovať otcovstvo :
- občiansky preukaz matky
- právoplatný rozsudok o rozvode

Ak je matka rozvedená menej ako 300 dní pred narodením dieťaťa, musí byť do vybavenia zapretia otcovstva na súde zapísaný ako otec bývalý manžel. Ak bývalý manžel odmietne podpísať súhlas s menom na matrike, dieťaťu bude vystavený rodný list bez mena (len priezvisko).
Matka v tomto prípade predloží :
- občiansky preukaz matky
- zistiť trvalý pobyt bývalého manžela
- právoplatný rozsudok o rozvode
- sobášny list z rozvedeného manželstva
Biologický otec bude do rodného listu zapísaný až po zapretí otcovstva bývalým manželom a určení otcovstva biologickým otcom.

Ak chce slobodná matka, alebo matka rozvedená viac ako 300 dní pred narodením dieťaťa určiť na matrike otcovstvo, musia prísť obaja rodičia a priniesť :
- občianske preukazy
- rodné listy
- právoplatný rozsudok o rozvode

Ak sa narodí dieťa slobodnej matke, ktorá nechce určiť otcovstvo musí prísť osobne a predložiť :
- rodný list
- občiansky preukaz

Ak nie sú tituly uvedené v občianskom preukaze, ani v sobášnom liste treba priniesť diplomy.


Matričné doklady môžu byť vydané len rodičom dieťaťa. Vo výnimočných prípadoch sa doklady vydajú osobe, ktorá predloží horeuvedené doklady a úradne overené splnomocnenie s vyhlásením otca o súhlase s vypísaným menom dieťaťa.

 


 

Informácie pre snúbencov k žiadosti o uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, čitateľne, paličkovým písmom. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom.

Pri uzatvorení manželstva pred orgánom štátu sa žiadosť podáva na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Pri uzatvorení manželstva pred orgánom cirkvi sa žiadosť podáva na matričnom úrade v mieste farského úradu.

 

K žiadosti treba pripojiť tieto doklady :


A. SLOBODNÍ :
a/ vlastné rodné listy - originál (nie oznámenie o narodení)
b/ platné občianske preukazy

B. OVDOVELÍ :
a/ všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte :
b/ úmrtný list manžela (-ky)

C. ROZVEDENÍ :
a/ všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte :
b/ právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo predchádzajúce manželstvo rozvedené.

D. CUDZINCI :
a/ všetky doklady uvedené pod bodom A.(príp.B,C), a okrem toho ešte :
b/ osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami
c/ ak majú doklady pod bodom A,B,C,D písané v cudzom jazyku je potrebné k nim doložiť aj preklad súdneho tlmočníka
d/ vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva (§ 28 zák.č. 154/1994 Z.z. ).

E. MALOLETÍ (od 16 do 18 rokov ):
a/ všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte :
b/ právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo pre maloletého snúbenca

 

Snúbenci sa môžu dohodnúť :
a/ že budú používať spoločné priezvisko
b/ že si ponechajú svoje doterajšie priezviská, dohodnú sa o priezvisku spoločných detí
c/ že budú používať spoločné priezvisko a jeden z nich si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko

 

Ak majú snúbenci spolu dieťa, ktoré má priezvisko matky, je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a po uzavretí manželstva mu bude vydaný rodný list s ich spoločným priezviskom.

Ak nevesta má dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva otcom dieťaťa.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.


 

Informácie pre pozostalých pri vybavovaní úmrtia

Vystavenie úmrtného listu

Tlačivo list o prehliadke mŕtveho vystaví prehliadajúci lekár nemocnice, v obvode ktorého úmrtie nastalo. Lekár uvedie presný dátum, miesto úmrtia, meno a priezvisko zomretého, prvotnú príčinu smrti, pečiatku prehliadajúceho a ošetrujúceho lekára.

Úmrtie nahlási vybavovateľ pohrebu (pozostalý) priamo na príslušnom matričnom úrade, alebo môže splnomocniť pohrebnú službu, v ktorej pohreb vybavuje.

K vystaveniu úmrtného listu je potrebné predložiť list o prehliadke mŕtveho a občiansky preukaz zomretého.


Matričný úrad vydá úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

 

Príspevok na pohreb               

Oprávnená osoba, ktorá zabezpečuje pohreb má nárok na príspevok na pohreb, ak spĺňa podmienky podľa Zákona č. 238/1998 Z.z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov.


Podmienky nároku na príspevok na pohreb sú:
a/ zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou,
b/ trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky
c/ trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky a pochovanie zomretého na území Slovenskej republiky, ak mal v čase smrti prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na príspevok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého. Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok na pohreb podaním písomnej žiadosti. Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu, a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia. Nárok na príspevok zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu zomretého.

Podrodnejšie informácie o príspevku na pohreb poskytuje:

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Ul. Ľ. Štúra č. 53
934 01 Levice
č.tel. : 036/2440 101
           036/2440 801
www.upsvar-lv.sk
e-mail: anita.stefankova@upsvar.sk

 

Príprava občianskeho obradu:

Mestský úrad Levice
Nám. Hrdinov č. 1
934 01 Levice
I. poschodie, č.d. 46
kontakt: : 036/6 350 213
                 0902 918 648

 

Pohrebníctva v meste Levice:

Pohrebné služby Chryzantéma
Ul. SNP č. 7
934 01 Levice
č.tel. 036/ 6 312 388
         0907 139 851


Cintorín Levice
Ul. SNP č. 54
934 01 Levice
kontakt: 036/62 271 53


KERBEROS , spol. s r.o.
Ul. 28. októbra č. 17
934 01 Levice
č.tel. : 0948 581 200
0903 461 148
e-mail: kerberos@pohrebnictvokerberos.sk
web: www.pohrebnictvokerberos.sk

 

Pohrebná služba AVENSYS s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku č.72
934 05 Levice
č.tel.: 0917 981 772
e-mail: info@pohrebnictvo-levice.sk
web: www.pohrebnictvo-levice.sk


KREMATÓRIUM
Mestský cintorín
Ul. SNP
934 01 Levice
- prevádzkovateľ : Funeko – Enviro s.r.o.
P.O.BOX 181
934 01 Levice
vybavovanie pohrebov a kremácií : 0911 401 426
Non – stop služba : 0910 108 670
 


 

dnes je: 17.6.2019

meniny má: Adolf

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
17.6.2019
ÚvodÚvodná stránka