Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

Matričnú agendu vybavuje: Matričný úrad Levice, Mestský úrad, Nám. hrdinov č.1,

prízemie, č.117/A, tel. č. +42136 6350 217, e-mail: matrika @ levice.sk

 

Vydanie rodného, sobášneho, úmrtného listu

O vydanie duplikátu matričného dokladu požiada osoba,  ktorej sa zápis týka, alebo člen rodiny – osobne

 

Tlačivo: Žiadosť o vydanie matričného dokladu /rodný, sobášny a úmrtný list

                                                              

Prílohy/doklady:   občiansky preukaz

 

Poplatok:   

5 € v hotovosti,

v prípade žiadosti  vkladom na účet  číslo  422 0282 802 / 3100,  Sberbank Slovensko,a.s.

IBAN:SK4731000000004220282802,  BIC:LUBASKBX, Konštantný symbol:0558

 

Lehota vybavenia:  osobne – na počkanie

                                   poštou – do 30 dni

 

 

Vydanie rodného listu pre novorodenca

 

 • Zápis mena dieťaťa:

V zmysle § 1 ods. 1 Zák.č. 300/93 Z.z , je potrebné, aby vyhlásenie o mene dieťaťa podpísali obaja rodičia (matka v  pôrodnici, otec pri prevzatí rodného listu dieťaťa na matrike)

 

 • Ak sú rodičia dieťaťa manželia

otec predloží : originál sobášneho listu,  občiansky preukaz oboch rodičov

 

 • Ak je matka rozvedená viac ako 300 dní pred narodením dieťaťa a nebude určovať otcovstvo

matka predloží:   občiansky preukaz,  právoplatný rozsudok o rozvode

 

 • Ak je matka rozvedená menej ako 300 dní pred narodením dieťaťa                                       
 1. musí byť do vybavenia zapretia otcovstva na súde zapísaný   ako otec bývalý  manžel. Ak bývalý manžel odmietne podpísať  súhlas s menom na matrike, dieťaťu bude vystavený rodný list  bez mena (len priezvisko)
 2. matka predloží:   občiansky preukaz,  písomný súhlas bývalého manžela –súhlas so zápisom mena  dieťaťa  právoplatný rozsudok o rozvode,  sobášny list z rozvedeného manželstva
 3. Biologický otec bude do rodného listu zapísaný až po zapretí  otcovstva  bývalým manželom a určení otcovstva biologickým  otcom
 • Ak chce slobodná matka,alebo matka rozvedená viac ako 300 dní  pred narodením dieťaťa určiť na matrike otcovstvo

musia prísť obaja rodičia a priniesť :   občianske preukazy,  rodné listy, právoplatný rozsudok o rozvode matky dieťaťa

 • Ak sa narodí dieťa slobodnej matke, ktorá  nechce určiť otcovstvo

musí prísť osobne a predložiť :    občiansky preukaz , rodný list

 

 • Ak sa narodí dieťa vdove

musí prísť osobne a predložiť: občiansky preukaz, úmrtný list zomrelého manžela, sobášny list

 

Všeobecné podmienky:                                          

 • Matričné doklady môžu byť vydané len rodičom dieťaťa. Vo  výnimočných prípadoch sa doklady vydajú osobe, ktorá  predloží hore uvedené doklady a úradne overené  splnomocnenie s vyhlásením otca o súhlase s vypísaným  menom dieťaťa.
 • Matričný úrad poučí rodiča pri preberaní dokladov, kde je  potrebné ísť ďalej vybavovať (príslušný úrad práce, soc. vecí a rodiny, zdravotná  poisťovňa, sociálna poisťovňa, trvalý pobyt dieťaťa)

 

Poplatky:   prvý výpis - bez poplatku
 

Lehota vybavenia:  na počkanie

 

 

Zmena mena a priezviska

Všeobecné podmienky :                                           

Matričný úrad mesta Levice od 01. 02. 2006 vykonáva zmeny mena a priezviska, na ktoré nie je potrebné povolenie v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších noviel. Sú to zmeny:

 

Zmena mena  v zmysle § 7 ods. 1
                                                          

 • Zmena cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak

Žiadosť: písomné oznámenie osoby, alebo zákonných zástupcov dieťaťa v prípade zaslania žiadosti poštou s overenými   podpismi  (žiadosť  -  podaná na matričnom úrade v mieste narodenia)
 

Prílohy: občiansky preukaz, rodný list

Poplatok : 5 €, v prípade vydania potvrdenia + 5€

Lehota:   do 30 dní

 

 • Zmena mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení

Žiadosť:  písomné oznámenie osvojiteľov  dieťaťa (žiadosť  -  na matričnom úrade v mieste narodenia)
 

Prílohy: občianske preukazy  osvojiteľov, rodný list dieťaťa - pôvodný, právoplatné rozhodnutie súdu o osvojení dieťaťa, sobášny list osvojiteľov, rodný list osvojiteľa

Poplatok:  5€

Lehota:  do 30 dní

 

 • Zmena mena z dôvodu zmeny pohlavia

Žiadosť :  písomné oznámenie osoby (žiadosť – na matričnom úrade v mieste narodenia)

Prílohy: občiansky preukaz,  rodný list,  lekárske potvrdenie

Poplatok:  5 €

Lehota:  do 30 dní

 

Zmena priezviska  v zmysle § 7 ods. 2

 

 • Zmena priezviska po rozvode manželstva

Všeobecné podmienky 

Späť prijatie priezviska po rozvode sa vybavuje na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva a to do 3 mesiacov  od dátumu právoplatnosti rozsudku o rozvode.

Žiadosť:  žiadosť o zmenu priezviska po rozvode                                                 

Prílohy:  občiansky preukaz,  rozsudok o rozvode manželstva

Poplatok:  5 €

Lehota:  do 30 dní

 

 • Zmena priezviska po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk
 • Úprava priezviska v súlade so slovenským pravopisom

 

Žiadosť : písomné oznámenie osoby (žiadosť – na matričnom úrade v mieste narodenia)

Prílohy :   občiansky preukaz, rodný list

Poplatok:   5 €

Lehota  :   do 30 dní

 

 • Zápis ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania

Žiadosť:  písomné oznámenie osoby, na matričnom úrade v mieste  narodenia, uzavretia manželstva,

v prípade dieťaťa zákonní zástupcovia (žiadosť na matričnom úrade, na webstránke mesta)  v prípade zaslania žiadosti poštou s overenými podpismi

Prílohy:   občiansky preukaz,  rodný list (sobášny list), písomný súhlas dieťaťa staršieho ako 15 rokov s overeným podpisom

Poplatok :  5 € , v prípade vydania potvrdenie + 5 €

Lehota:  do 30 dní

 

 • Zmena priezviska z dôvodu zmeny pohlavia

Žiadosť:  písomné oznámenie osoby ( žiadosť – na matričnom úrade v mieste narodenia)

Prílohy:  občiansky preukaz,  rodný list,  lekárske potvrdenie

Poplatok :  5 €

Lehota : do 30 dní

 

 • Zmena priezviska dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení

Žiadosť :  písomné oznámenie osvojiteľov  dieťaťa, (žiadosť  -  na matričnom úrade v mieste narodenia)
 

Prílohy:   občianske preukazy osvojiteľov, rodný list dieťaťa - pôvodný, právoplatné rozhodnutie súdu o osvojení dieťaťa  sobášny list osvojiteľov- rodný list osvojiteľa

Poplatok:  5€

Lehota :   do 30 dní

 

 • Zmena priezviska maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení,na priezvisko určené pre ich ostatné deti
 • Zmena priezviska maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela

Žiadosť :   písomné oznámenie osoby (žiadosť – na matričnom úrade v mieste narodenia)

Prílohy :   občiansky preukaz, rodný list, sobášny list

Poplatok : 5€

Lehota:    do 30 dní

 

 

Určenie druhého, tretieho mena

Zrušenie druhého tretieho mena

Zmena poradia mien

 

Všeobecné podmienky:                                             

určiť možno viac mien aj cudzojazyčných, najviac tri mená, možno zrušiť zápis druhého alebo tretieho mena, možno požiadať o zmenu poradia mien.

V zmysle zákona o mene a priezvisku č. 300/1993, Z.z   takto doplniť 2. a 3. meno, zrušiť 2.a 3. meno,zmeniť poradie mien -  možno len raz
 

Žiadosť: 

tlačivo oznámenie o určení/zrušení druhého, tretieho mena ...

písomné oznámenie osoby, na matričnom úrade v mieste  narodenia,  v prípade dieťaťa zákonní zástupcovia . V prípade zaslania žiadosti poštou s overenými podpismi.

Prílohy:

občiansky preukaz,  rodný list, písomný súhlas dieťaťa staršieho ako 15 rokov s overeným podpisom

Poplatok:  5 € , v prípade vydania potvrdenia + 5 €

Lehota:  do 30 dní

 

 

Informácie pre snúbencov k žiadosti o uzavretie manželstva

             

Všeobecné podmienky       

Sobáše sa vykonávajú v sobášnej sieni v budove Mestského úradu  v Leviciach na I. poschodí. Vykonávanie sobášov v nemocniciach, bytoch – v prípade ohrozenie života.

Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným  úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste.

Pri posudzovaní iného vhodného miesta matričný úrad berie do úvahy: slávnostný spôsob vykonania obradu, dôstojnosť, vážnosť,  slobodné  rozhodnutie

 

Sobášne dni         

- prvý piatok v mesiaci

- druhá a tretia sobota v mesiaci

-  s výnimkou dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

 

Žiadosť  sa podáva  na matričnom úrade. Žiadosť o uzavretie manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, čitateľne, paličkovým písmom.  Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom.

 

 • Občiansky sobáš        

Pri uzatvorení manželstva pred orgánom štátu sa žiadosť podáva na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

 

 • Cirkevný sobáš                               

Pri uzatvorení manželstva pred orgánom cirkvi sa žiadosť  podáva na matričnom úrade v mieste farského úradu.

 

K žiadosti treba pripojiť tieto doklady :

 

A. SLOBODNÍ                                   

a/ vlastné rodné listy - originál (nie oznámenie o narodení)
b/ platné občianske preukazy

Pri vysokoškolskom vzdelaní ak nie sú tituly uvedené v občianskom  preukaze, treba priniesť diplomy

 

B. OVDOVELÍ    

a/ všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte :
b/ úmrtný list manžela (-ky)

 

C. ROZVEDENÍ                                  

a/ všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte :
b/ právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo predchádzajúce manželstvo rozvedené

 

D. CUDZINCI                     

a/ všetky doklady uvedené pod bodom A.(príp.B,C), a okrem toho ešte :
b/ osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva s  príslušnými overeniami
c/ ak majú doklady pod bodom A,B,C,D písané v cudzom  jazyku je potrebné k nim doložiť aj preklad súdneho tlmočníka
d/ vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť  matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva  (§ 28 zák.č. 154/1994 Z.z. ).

 

E. MALOLETÍ

(od 16 do 18 rokov )                      

a/ všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte :
b/ právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo  pre maloletého snúbenca

 

 • Snúbenci sa môžu dohodnúť    

a/ že budú používať spoločné priezvisko
b/ že si ponechajú svoje doterajšie priezviská, dohodnú sa o priezvisku spoločných detí
c/ že budú používať spoločné priezvisko a jeden z nich si ponechá aj  svoje doterajšie priezvisko

 

 • Ak majú snúbenci spolu dieťa, ktoré má priezvisko matky        

- je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a po uzavretí manželstva mu bude vydaný rodný list s ich spoločným priezviskom.

 

 • Ak nevesta má dieťa, ktorého otec nie je známy        

- môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj  priezviskom tohto jej dieťaťa. Týmto daním priezviska sa manžel  matky nestáva otcom dieťaťa.

 

 • Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi

- priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena   priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

 

Poplatky :   prvý výpis sobášneho listu - bez poplatku
 

Súvisiace predpisy:   zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších zmien a predpisov

 

Správne poplatky:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení   neskorších predpisov (v hotovosti do pokladne matričného úradu):

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine, do osobitnej matriky: 10,- €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR : 20,- €

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR :  20,- €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 20,- €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti : 70,- €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo cudzincami : 35,- €

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom:  70,- €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 200,- €

Uzavretie manželstva ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt : 200,- €

Oslobodenie od správnych poplatkov v zmysle zákona.

 

Informácie pre pozostalých pri vybavovaní úmrtia

 

Všeobecné podmienky k vystaveniu úmrtného listu :  

Tlačivo list o prehliadke mŕtveho vystaví prehliadajúci   lekár nemocnice, v obvode ktorého úmrtie nastalo.   Lekár uvedie presný dátum, miesto úmrtia, meno a priezvisko zomretého, prvotnú príčinu smrti, pečiatku  prehliadajúceho a ošetrujúceho lekára.

Úmrtie nahlási vybavovateľ pohrebu (pozostalý) priamo na  príslušnom matričnom úrade, alebo môže splnomocniť  pohrebnú službu, v ktorej pohreb vybavuje, ktorá všetko vybaví  za pozostalého.

 

Prílohy :

K vystaveniu úmrtného listu pri úmrtí je potrebné predložiť list   o prehliadke mŕtveho a občiansky preukaz zomretého.

Matričný úrad vydá úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

 

Poplatky :   prvý výpis - bez poplatku
 

Súvisiace predpisy: Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších zmien a predpisov
 

 • Príspevok na pohreb               

Všeobecné podmienky                      

Oprávnená osoba, ktorá zabezpečuje pohreb má nárok na   príspevok na pohreb, ak spĺňa podmienky podľa Zákona č.  238/1998 Z.z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov.

Podmienky nároku na príspevok na pohreb sú
a/ zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou,
b/ trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky
c/ trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej  republiky alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na   území Slovenskej republiky a pochovanie zomretého na  území Slovenskej republiky, ak mal v čase smrti prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát  prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením   pohrebu zomretého. Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na príspevok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého. Oprávnená osoba si uplatňuje  nárok na príspevok na pohreb podaním písomnej žiadosti.   Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu, a úradu práce, sociálnych  vecí a rodiny podľa miesta úmrtia. Nárok na príspevok zaniká   uplynutím jedného roku od pohrebu zomretého.

Podrobnejšie informácie o príspevku na pohreb poskytuje:

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Ul. Ľ. Štúra č. 53,  934 01 Levice
 č.tel. : 036/2440 101 ,  036/2440 801
www.upsvar-lv.sk
 

Občiansky pohreb - rozlúčka:

Mestský úrad Levice, Nám. Hrdinov č. 1, 934 01 Levice

Zbor pre občianske záležitosti,   prízemie , č.d.8
kontakt: : 036/6 350 277
                 

Pohrebníctva v meste Levice:

Pohrebné služby  - Peter Pastorok

Vojenská 4, 934 01 Levice

Cintorínska 3,Želiezovce

Viničná 32 Kalná nad Hronom

 

Pohrebné služby Chryzantéma
 Ul. SNP č. 7,  934 01 Levice
 č.tel. 036/ 6 312 388,  0907 139 851

Cintorín Levice
Ul. SNP č. 54,  934 01 Levice
kontakt: 036/62 271 53,  0904 594 630

 

KERBEROS , spol. s r.o.
 Ul. 28. októbra č. 17, 934 01 Levice
č.tel. : 0908 434 506
e-mail: kerberos@pohrebnictvokerberos.sk
www.pohrebnictvokerberos.sk

 

KREMATÓRIUM, Mestský cintorín
Ul. SNP, 934 01 Levice
 - prevádzkovateľ : Funeko – Enviro s.r.o.
vybavovanie pohrebov a kremácií : 0911 401 426
Non – stop služba : 0904 401 426
 


Pohrebná služba AVENSYS s.r.o.
Špitálska 3949 01  Nitra

č.tel.: 0917 981 772
e-mail: info@pohrebnictvo-levice.sk
www.pohrebnictvo-levice.sk

 

 

 


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
20.10.2019
ÚvodÚvodná stránka