Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestské zastupiteľstvo

1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z 24 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

 

2. Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské  zastupiteľstvo v rozmedzí od 15 do 25.

 

3. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené:

a/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom  štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie  s ním,

b/ schvaľovať  rozpočet mesta  a jeho  zmeny, kontrolovať  jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať  emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,

c/ schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,

d/ rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok podľa  osobitného predpisu,

e/ určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a  verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f/ vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších  otázkach života  a rozvoja mesta a  zvolávať zhromaždenia občanov,

g/ uznášať sa na nariadeniach mesta,

h/ schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení,

i/ určiť plat primátora mesta podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora mesta, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora mesta rozsah výkonu jeho funkcie,

j/ voliť aj odvolávať hlavného kontrolóra mesta, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k/schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

l/ zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora mesta vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti  a iné  právnické  osoby a schvaľovať  zástupcov mesta do  ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako  aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,

m/ schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť mesta v združeniach /regionálnych územných a pod./ ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n/ zriaďovať a zrušovať orgány  potrebné na samosprávu mesta  a  určovať náplň ich práce,

o/ udeľovať čestné občianstvo mesta Levíc, mestské vyznamenania  a Cenu mesta,

p/ ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta,

r/ vymenúvať a odvolávať  náčelníka mestskej polície na návrh primátora mesta,

s/ zriaďovať v súlade s osobitnými predpismi mestskú políciu,

t/ rozhodovať o  zriadení výborov v mestských častiach a vymedzovať ich oprávnenia a povinnosti pri samospráve mesta, vzťah výboru a mestského zastupiteľstva, štruktúru výborov a  pod.,

u/ rozhodovať o pomenovaní ulíc, námestí a iných verejných  priestranstiev,

v/ rozhodovať o ďalších dôležitých veciach v samostatnej pôsobnosti v súlade so zákonom o obecnom zriadení, týmto štatútom a osobitnými predpismi.

 

4. Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej  však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie primátor mesta. Ak požiada o zvolanie  mestského  zastupiteľstva aspoň jedna tretina poslancov mestského zastupiteľstva, primátor zvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.

 

5. Mestské zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná  väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia mestského  zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Na prijatie nariadenia mesta je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých  poslancov. Ak mestské  zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, primátor zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

 

6. Ak mestské zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.

 

7. Rokovania mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Oznam o zasadnutí mestského zastupiteľstva spolu s návrhom programu musí byť vyvesený a zverejnený na úradnej tabuli mesta  najneskôr 3 dni pred rokovaním. Vyhlásiť rokovanie mestského zastupiteľstva za neverejné  možno iba vtedy, ak sú predmetom rokovania informácie  alebo  veci  chránené podľa osobitných zákonov.

 

8. Podrobné pravidlá rokovania  mestského zastupiteľstva  upravuje  rokovací poriadok, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

 

zdroj: Štatút mesta Levice


 

Rokovací poriadok MsZ úplné znenie platný od 01.01.2017

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
14.10.2019
ÚvodÚvodná stránka