Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ochrana pred požiarmi

Pyrotechnické výrobky

- v decembri 2015 bol prijatý zákon NR SR č. 331/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných premetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon prinavrátil právomoc mestám a obciam určovať pravidlá používania pyrotechnických výrobkov na svojom území a to z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku,

- na základe zmeny zákona Mesto Levice prijalo na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva Dodatok č. 4 k VZN č. 72 „Požiarny poriadok mesta Levice“ s názvom „Používanie pyrotechnických výrobkov“

- prijatý dodatok zakazuje používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, P1 a T1 na verejne prístupných miestach  na území mesta a v mestských častiach. Výnimka sa vzťahuje len na oslavy Silvestra a to v čase od 18:00 h dňa 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 02:00 h dňa 01. januára príslušného kalendárneho roka. V prípade vykonávania ohňostrojných prác sa naďalej musí postupovať v zmysle zákona, t.j. mesto musí vydať súhlas na vykonanie ohňostrojných prác.

Verejným priestranstvom sa rozumejú všetky miesta a priestory, ktoré slúžia na verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné, a to najmä ulice, námestie, chodníky, komunikácie, priechody, podchody, mosty, parkoviská, zastávky hromadnej dopravy, parky, areál školských a predškolských zariadení, detské ihriská, cintoríny, domy smútku, okolie kostolov, okolie zariadení poskytujúcich zdravotnícke a sociálne služby, trhové miesta, kultúrne strediská, chatové oblasti.

Pyrotechnickým výrobkom (70/2015) je akýkoľvek výrobok obsahujúci výbušniny alebo zmes výbušnín, ktorý je navrhovaný na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu, alebo kombinácie týchto efektov prostredníctvom jednotlivých exotermických chemických reakcií.

Medzi pyrotechnické výrobky patrí:

-zábavná pyrotechnika,

-scénická pyrotechnika,

-iné pyrotechnické výrobky.

 

Zábavnou pyrotechnikou je pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely.

Podľa stupňa nebezpečenstva sa rozdeľujú do kategórií:

a) 1. kategória F1 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorú možno používať v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorú možno používať vo vnútri obytných domov (prskavky, konfety, bzučiaky, praskajúce cibuľky), nesmú sa sprístupniť na trh osobám mladším ako 15 rokov,

b) 2. kategória F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch (delobuchy, rakety, rímske sviece, fontány), nesmú sa sprístupniť na trh osobám mladším ako 18 rokov,

c) 3. kategória F3 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie (delobuchy, rakety, kompakty), nesmie byť sprístupnená na trh osobám mladším ako 21 rokov.

d) 4. kategória F4 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu používať len odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie.

Scénickou pyrotechnikou sa rozumie pyrotechnický výrobok určený na použitie na javisku v interiéri alebo v exteriéri vrátane filmovej a televíznej produkcie alebo iné podobné použitie.

Podľa stupňa nebezpečenstva sa rozdeľuje do kategórií:

a) 1. kategória T1 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý predstavuje nízke nebezpečenstvo, nesmie sa sprístupniť na trh osobám mladším ako 18 rokov,

b) 2. kategória T2 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý môžu používať len odborne spôsobilé osoby,

 

Iné pyrotechnické výrobky

a) 1. kategória P1 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo, nesmú sa sprístupniť na trh osobám mladším ako 18 rokov,

b) 2. kategória P2 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika s scénická pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne spôsobilým osobám

 

Pyrotechniku kategórie F4, T2 a P2 smú používať len odborne spôsobilé osoby. Odbornou spôsobilosťou (58/2014) sa rozumie súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a ovládanie technických alebo technologických postupov pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo muníciou. Druhy odbornej spôsobilosti:

-pre prácu s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciami,

-na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi,

-strelmajster,

-technického vedúceho odstrelov,

-odpaľovača ohňostrojov,

-predavača pyrotechnických výrobkov.

 

Do kategórie T2 a P2 patria pyrotechnické výrobky, ktorých nadobúdanie, držanie, ale aj používanie je vyhradené osobám s príslušným povolením, resp. oprávnením. Sú určené profesionálnym odpaľovačom ohňostrojov, s čím sa spájajú aj viaceré veľmi prísne podmienky.

 

Ohňostrojné práce (58/2014) sú práce, v ktorých sa používajú pyrotechnické výrobky kategórie 4, a pri ktorých sa využívajú svetelné, zvukové, dymové alebo plynové účinky pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely, pričom sa pyrotechnické výrobky odpaľujú postupne v krátkom časovom slede za sebou vo vopred určenom poradí a z vopred určeného miesta.

Ohňostrojné práce kategórie 4 a kategórie P2 a T2 povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení ohňostrojných prác. Rozhodnutie o povolení ohňostrojných prác obvodným banský úrad zasiela aj príslušnému útvaru Policajného zboru, Dopravnému úradu a obci, ktorá dala súhlas na vykonanie ohňostrojných prác.

Žiadosť o povolenie podáva osoba, pre ktorú sa ohňostrojné práce majú vykonať, alebo s jej písomným súhlasom osoba, ktorá ohňostrojné práce vykoná.

K žiadosti sa prikladá:

-kópia oprávnenia odpaľovača ohňostrojov, ktorý bude ohňostrojné práce vykonávať,

-povolenie na odber pyrotechnických výrobkov kategórie F4,

-technologický postup ohňostrojných prác s návrhom technických podmienok na ich bezpečné vykonanie,

-písomný súhlas obce na vykonanie ohňostrojných prác.

Ten kto chce ohňostroje vykonať  na oslavné účely, musí požiadať mesto o vydanie súhlasu s ich vykonávaním a to najneskôr do 10 dní pred termínom ich vykonania.

Žiadosť o súhlas má obsahovať:

-meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostroja a odpaľovača ohňostroja (osoby zodpovednej za ohňostroj), číslo a dátum vydania preukazu odpaľovača ohňostroja a názov orgánu, ktorý ho vydal,

-druh použitých pyrotechnických výrobkov,

-miesto, druh a rozsah ohňostroja, vrátane dátumu a hodiny začatia, jeho trvanie a dôvod vykonania, taktiež situačný náčrt okolia v rozsahu 300 m.

Porušenie zákazu je priestupkom podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov – hovorí o tom § 47 Priestupky proti verejnému poriadku, konkrétne v písmene ch) priestupku sa dopustí ten, kto použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými predpismi alebo návodom na ich použitie.

 

Mgr. Jana Fabriová
referent PO a BOZP 


 

Ochrana pred požiarmi lesných a trávnatých porastov

Každoročne, najmä v čase dlhotrvajúceho sucha je najväčšie nebezpečenstvo vzniku požiarov. Väčšina požiarov súvisí s neopatrnosťou a nedbalosťou ľudí, resp. podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov a zakladaní ohňov v prírode.
Je to obdobie, kedy vzniká najväčší počet požiarov spôsobených činnosťou ľudí v prírode používaním otvoreného ohňa, najmä pri vypaľovaní suchej trávy a iných porastov, pri pálení haluziny, fajčení v prírode, činnosťou detí pri hre so zápalkami, kladením ohníčkov, podpaľovaním ľahko zápalných materiálov a podobne.

Lesné požiare v mnohých prípadoch začínajú horením pôdneho pokrytia a postupným šírením plameňa. Keď začne horieť les, väčšinou je už neskoro. Navyše požiare v lesoch sa následkom vetra alebo vzdušných prúdov môžu preniesť aj na veľké vzdialenosti. Likvidácia takto vzniknutých požiarov je veľmi náročná, vyžaduje si nasadenie veľkého počtu hasičov, techniky a často aj spoluprácu s občanmi. Obnovenie funkcie lesných porastov zničených požiarom môže trvať i niekoľko rokov.

Rozdiel medzi spaľovaním a vypaľovaním je v tom, že vypaľovaním sa rozumie vypaľovanie porastu na koreni (najčastejšie je to vypaľovanie trávy na lúke) a spaľovaním spaľovanie materiálu či odpadu, ktorý je zrezaný a uložený na kôpku.

Vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané!

V prípade porušenia tohto zákona hrozí podľa zákona:

- fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 100 €

- právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do  

   výšky 16 596 €

 

Ak ide o činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve:

- fyzická osoba v zmysle § 31 písm. e) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov:

  • oznámi pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na príslušné okresné riaditeľstvo na telefónne číslo 150,
  • sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
  • ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,
  • zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,
  • vykonávanie kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,
  • po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní, skontroluje okolie a následne nahlási ukončenie spaľovania na telefónne číslo 150.

 

Nie je možné však spaľovať všetko. Podľa zákona o ovzduší spaľovanie plastov, gumy alebo iných  materiálov, ktoré obsahujú chemické látky, je zakázané.

 

Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru?

  • bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov – t. č. 150, resp. 112, alebo      zabezpečiť jeho ohlásenie.
  • Uviesť: kde horí (presnú adresu a tel. číslo, z ktorého voláme), čo horí a kto volá.                   
  • Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát      ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi.


Veríme, že svojím zodpovedným konaním aj vy prispejete k zamedzeniu vzniku požiarov a tým aj k zníženiu škôd na lesných a poľných porastoch. Veď keď horí les, horia nám naše „zelené pľúca“.


 

 


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
22.10.2019
ÚvodÚvodná stránka