Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie organizačno-právne

Pracovníci oddelenia

JUDr. Elena Kušteková, vedúca oddelenia

tel: 036 / 6 350 252, 1. posch., č. dv. 41

e-mail: elena.kustekova @ levice.sk,   oop @ levice.sk
 

Mgr. Miroslava Vančíková, právnička

referentka pre MsR, MsZ, evidenciu a archivovanie sťažností a petícií

tel: 036 / 6 350 243, 1. posch., č. dv. 42

e-mail: miroslava.vancikova @ levice.sk,  pravnik @ levice.sk

 

Monika Horváthová, referentka pre exekučné a správne konanie a evidenciu obyvateľstva

tel: 036 / 6 350 243, 1. posch., č. dv. 43

e-mail: monika.horvathova @ levice.sk

 

Katarína Harmanová, referentka pre styk s poslancami a komisiami MsZ

tel: 036 / 6 350 245, 1. posch., č. dv. 43

e-mail: katarina.harmanova @ levice.sk

 

Evidencia obyvateľstva:

Mgr. Ľubica Trnkusová, referentka evidencie obyvateľstva

tel: 036 / 6 350 247, prízemie, č. dv. 117/A

e-mail: lubica.trnkusova @ levice.sk
 

Mgr. Darina Ďurčová, referentka číslovania budov a  evidencie obyvateľstva

tel: 036 / 6 350 247,  prízemie, č. dv. 117/A

e-mail: darina.durcova @ levice.sk

 

Martičný úrad

Silvia Vízyová, matrikárka

tel: 036 / 6 350 217, prízemie č. dv. 117/A

e-mail: silvia.vizyova @ levice.sk , matrika @ levice.sk
 

Tatiana Barthová, matrikárka

tel: 036 / 6 350 217, prízemie č. dv. 117/A

e-mail: tatiana.barthova @ levice.sk, matrika @ levice.sk

 

Adriana Štipková, matrikárka

tel.: 036/6350 217, prízemie č.dv. 117/A

e-mail: adriana.stipkova @ levice.sk , matrika @ levice.sk


 

Náplň činnosti oddelenia

Oddelenie organizačno-právne zabezpečuje najmä nasledovné činnosti:


Úsek právny

vypracováva návrhy žalôb, exekúcií, prihlášok do konkurzného konania, rozhodnutí o uložení pokút, zabezpečuje výkon týchto rozhodnutí,

 • na základe udelenej plnej moci štatutárom zastupuje mesto Levice v konaní pred súdom a vykonáva úkony s tým spojené,
 • posudzuje obsah interných predpisov mesta z hľadiska ich súladu so zákonom,
 • poskytuje právnu pomoc v súvislosti s plnením úloh mesta pre jeho zamestnancov a poslancov MsZ,
 • vyjadruje sa k predloženým návrhom zmlúv uzatvorených mestom Levice,
 • podieľa sa na vypracovávaní vnútroorganizačných predpisov mesta,
 • sleduje pohľadávky po likvidovaných štátnych podnikoch a príspevkových organizáciách mesta.

 

Úsek sťažností

 • prijíma, eviduje, vybavuje a archivuje sťažnosti a petície občanov.

 

Úsek organizačný

 • vybavuje agendu súvisiacu s právom zhromažďovania,
 • organizačne pripravuje a zabezpečuje voľby - prezidenta, do NR SR, do orgánov samosprávy mesta, voľby prísediacich okresného a krajského súdu,
 • vybavuje agendu súvisiacu s delegovaním zástupcov MsZ do rád škôl,
 • organizačne pripravuje a zabezpečuje práce s vykonaním referenda vyhláseného prezidentom republiky,
 • pripravuje a vypracováva podklady pre doporučenia MsÚ k žiadostiam občanov o oslobodenie od súdnych poplatkov pre účely OS v Leviciach,
 • pripravuje a vypracováva podklady pre vyjadrenia MsÚ k udeleniu slov. štátneho občianstva,
 • organizačne pripravuje a zabezpečuje hlasovanie obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
 • organizačno-technicky zabezpečuje zasadnutia MsZ, MsR, komisií MsZ,
 • v zmysle požiadaviek poslancov MsZ za príslušný volebný obvod organizuje verejné zhromaždenia občanov,
 • vytvára podmienky pre prácu poslancov MsZ,
 • píše zápisnice zo zasadnutí MsZ a MsR,
 • vedie evidenciu uznesení MsZ a MsR, zabezpečuje ich doručenie poslancom MsZ a zverejňuje ich na úradných tabuliach mesta,
 • zabezpečuje zverejňovanie a evidenciu dražobných oznámení, pohľadávok daňových úradov a notárskych oznámení,
 • na úradných tabuliach mesta zabezpečuje zverejnenie schválených všeobecne záväzných nariadení mesta,
 • organizuje prípravu materiálov predkladaných na rokovanie MsR a MsZ a zabezpečuje ich doručovanie poslancom MsZ,
 • vedie evidenciu účasti poslancov MsZ na zasadnutiach MsZ,
 • zabezpečuje činnosti v súvislosti so zákonom č. 211/2000 Z.z.,
 • cezhraničnú spoluprácu mesta Levice s inými mestami,
 • zabezpečuje skenovanie materiálov na zasadnutie MsR a MsZ,
 • zabezpečuje rozmnožovanie materiálov na zasadnutie MsR a MsZ.

 

Úsek evidencie obyvateľstva

 • zabezpečuje úlohy súvisiace s označovaním ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaním stavieb,
 • oznamuje exekútorom údaje potrebné na vykonanie exekúcie,
 • v zmysle platnej legislatívy o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľov spolupracuje so štatistickým úradom, s územnými štatistickými orgánmi a s inými právnickými osobami vykonávajúcimi štatistické zisťovania, najmä doručuje formuláre občanom,
 • sústreďuje vyplnené formuláre od občanov, sumarizuje za obec, odosiela sumáre na príslušný územný štatistický orgán,
 • zabezpečuje úlohy súvisiace so sčítaním obyvateľov, domov a bytov,
 • vedie evidenciu pobytu občanov, prijíma hlásenia od občanov o trvalom - prechodnom pobyte občanov a zaznamenáva ostatné údaje v rozsahu ustanovenom zákonom,
 • poskytuje písomné informácie o mieste pobytu občanov na základe písomnej žiadosti štátneho orgánu, organizácie alebo na ústne dopýtanie sa občana,
 • spolupracuje s OVS pri súpise brancov a pri vedení evidencie vojakov v zálohe,
 • vykonáva odbornú a poradenskú službu občanom a organizáciám na úseku evidencie obyvateľstva a číslovaní stavieb.

 

Úsek matričný

 • vedie matriku,
 • vyhotovuje matričné doklady,
 • prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k dieťaťu,
 • zabezpečuje uzavretia manželstva pred orgánom štátu a pripravuje podklady pre uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi,
 • vykonáva výmenu matrík v súlade s medzinárodnými zmluvami,
 • zabezpečuje vedenie osobitnej matriky,
 • zabezpečuje obnovu matrík pri strate alebo zničení,
 • vykonáva zmeny zápisov, dodatočné zápisy a záznamy,
 • spolupracuje so súdmi a inými štátnymi orgánmi, matričnými úradmi, orgánmi cirkví a náb. spoločností pri zistení skutočností, ktoré sú podkladom pre zápis matriky,
 • vyhotovuje osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine,
 • vydáva povolenia na uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom,
 • prijíma oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach iným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • prijíma podklady a zabezpečuje zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR v cudzine do osobitnej matriky,
 • vyhotovuje potvrdenia o žití pre účely dôchodkového zabezpečenia z cudziny
   

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
14.10.2019
ÚvodÚvodná stránka