Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie organizačno-právne

Pracovníci oddelenia

JUDr. Elena Kušteková, vedúca oddelenia
tel: 036 / 6 350 252, 1. posch., č. dv. 41

e-mail: oop@levice.sk
 

Mgr. Miroslava Vančíková, právnička

referentka pre MsR, MsZ, evidenciu a archivovanie sťažností a petícií
tel: 036 / 6 350 243, 1. posch., č. dv. 42

e-mail: pravnik@levice.sk

Monika Horváthová, referentka pre exekučné a správne konanie a evidenciu obyvateľstva
tel: 036 / 6 350 243, 1. posch., č. dv. 43

Katarína Harmanová, referentka pre styk s poslancami a komisiami MsZ
tel: 036 / 6 350 245, 1. posch., č. dv. 43

Mgr. Ľubica Trnkusová, referentka evidencie obyvateľstva

tel: 036 / 6 350 247, prízemie, č. dv. 117/A

Mgr. Darina Ďurčová, referentka číslovania budov a  evidencie obyvateľstva
tel: 036 / 6 350 247,  prízemie, č. dv. 117/A

e-mail: evid.pobytu@levice.sk

Silvia Vízyová, matrikárka
tel: 036 / 6 350 217, prízemie č. dv. 117/A

e-mail: matrika@levice.sk

Tatiana Barthová, matrikárka
tel: 036 / 6 350 217, prízemie č. dv. 117/A

e-mail: matrika@levice.sk

Adriana Štipková, matrikárka

tel.: 036/6350 217, prízemie č.dv. 117/A

e-mail: matrika@levice.sk


 

Náplň činnosti oddelenia

Oddelenie organizačno-právne zabezpečuje najmä nasledovné činnosti:


Úsek právny

* vypracováva návrhy žalôb, exekúcií, prihlášok do konkurzného konania, rozhodnutí o uložení pokút, zabezpečuje výkon týchto rozhodnutí,
* na základe udelenej plnej moci štatutárom zastupuje mesto Levice v konaní pred súdom a vykonáva úkony s tým spojené,
* posudzuje obsah interných predpisov mesta z hľadiska ich súladu so zákonom,
* poskytuje právnu pomoc v súvislosti s plnením úloh mesta pre jeho zamestnancov a poslancov MsZ,
* vyjadruje sa k predloženým návrhom zmlúv uzatvorených mestom Levice,
* podieľa sa na vypracovávaní vnútroorganizačných predpisov mesta,
* sleduje pohľadávky po likvidovaných štátnych podnikoch a príspevkových organizáciách mesta.

 

Úsek sťažností

* prijíma, eviduje, vybavuje a archivuje sťažnosti a petície občanov.

 

Úsek organizačný

* vybavuje agendu súvisiacu s právom zhromažďovania,
* organizačne pripravuje a zabezpečuje voľby - prezidenta, do NR SR, do orgánov samosprávy mesta, voľby prísediacich okresného a krajského súdu,
* vybavuje agendu súvisiacu s delegovaním zástupcov MsZ do rád škôl,
* organizačne pripravuje a zabezpečuje práce s vykonaním referenda vyhláseného prezidentom republiky,
* pripravuje a vypracováva podklady pre doporučenia MsÚ k žiadostiam občanov o oslobodenie od súdnych poplatkov pre účely OS v Leviciach,
* pripravuje a vypracováva podklady pre vyjadrenia MsÚ k udeleniu slov. štátneho občianstva,
* organizačne pripravuje a zabezpečuje hlasovanie obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
* organizačno-technicky zabezpečuje zasadnutia MsZ, MsR, komisií MsZ,
* v zmysle požiadaviek poslancov MsZ za príslušný volebný obvod organizuje verejné zhromaždenia občanov,
* vytvára podmienky pre prácu poslancov MsZ,
* píše zápisnice zo zasadnutí MsZ a MsR,
* vedie evidenciu uznesení MsZ a MsR, zabezpečuje ich doručenie poslancom MsZ a zverejňuje ich na úradných tabuliach mesta,
* zabezpečuje zverejňovanie a evidenciu dražobných oznámení, pohľadávok daňových úradov a notárskych oznámení,
* na úradných tabuliach mesta zabezpečuje zverejnenie schválených všeobecne záväzných nariadení mesta,
* organizuje prípravu materiálov predkladaných na rokovanie MsR a MsZ a zabezpečuje ich doručovanie poslancom MsZ,
* vedie evidenciu účasti poslancov MsZ na zasadnutiach MsZ,
* zabezpečuje činnosti v súvislosti so zákonom č. 211/2000 Z.z.,
* cezhraničnú spoluprácu mesta Levice s inými mestami,
* zabezpečuje skenovanie materiálov na zasadnutie MsR a MsZ,
* zabezpečuje rozmnožovanie materiálov na zasadnutie MsR a MsZ.

 

Úsek evidencie obyvateľstva

* zabezpečuje úlohy súvisiace s označovaním ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaním stavieb,
* oznamuje exekútorom údaje potrebné na vykonanie exekúcie,
* v zmysle platnej legislatívy o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľov spolupracuje so štatistickým úradom, s územnými štatistickými orgánmi a s inými právnickými osobami vykonávajúcimi štatistické zisťovania, najmä doručuje formuláre občanom,
* sústreďuje vyplnené formuláre od občanov, sumarizuje za obec, odosiela sumáre na príslušný územný štatistický orgán,
* zabezpečuje úlohy súvisiace so sčítaním obyvateľov, domov a bytov,
* vedie evidenciu pobytu občanov, prijíma hlásenia od občanov o trvalom - prechodnom pobyte občanov a zaznamenáva ostatné údaje v rozsahu ustanovenom zákonom,
* poskytuje písomné informácie o mieste pobytu občanov na základe písomnej žiadosti štátneho orgánu, organizácie alebo na ústne dopýtanie sa občana,
* spolupracuje s OVS pri súpise brancov a pri vedení evidencie vojakov v zálohe,
* vykonáva odbornú a poradenskú službu občanom a organizáciám na úseku evidencie obyvateľstva a číslovaní stavieb.

 

Úsek matričný

* vedie matriku,
* vyhotovuje matričné doklady,
* prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k dieťaťu,
* zabezpečuje uzavretia manželstva pred orgánom štátu a pripravuje podklady pre uzavretie
manželstva pred orgánom cirkvi,
* vykonáva výmenu matrík v súlade s medzinárodnými zmluvami,
* zabezpečuje vedenie osobitnej matriky,
* zabezpečuje obnovu matrík pri strate alebo zničení,
* vykonáva zmeny zápisov, dodatočné zápisy a záznamy,
* spolupracuje so súdmi a inými štátnymi orgánmi, matričnými úradmi, orgánmi cirkví a náb. spoločností pri zistení skutočností, ktoré sú podkladom pre zápis matriky,
* vyhotovuje osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine,
* vydáva povolenia na uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom,
* prijíma oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva,
* plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach iným orgánom podľa osobitných predpisov,
* prijíma podklady a zabezpečuje zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR v cudzine do osobitnej matriky,
* vyhotovuje potvrdenia o žití pre účely dôchodkového zabezpečenia z cudziny
 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
22.9.2019
ÚvodÚvodná stránka