Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie služieb občanom a organizáciám

JUDr. Gabriela Andrašková, vedúca oddelenia

bytová agenda

tel.: 036 / 6 350 251, 1. poschodie č.dv.49

e-mail: gabriela.andraskova @ levice.sk , osoo@levice.sk


Mgr. Alena Danišová, referentka sociálnej starostlivosti, starí občania a denné centrá

tel.: 036 / 6 350 214, 1. posch., č. dv. 50

e-mail: alena.danisova @ levice.sk


Mgr. Katarína Víglaská, referentka sociálnej starostlivosti, ostatní občania

tel: 036 / 6 350 214, 1. posch., č. dv. 50

e-mail: katarina.viglaska @ levice.sk

 

Mgr. Paulína Tamášová, referentka pre kultúru, šport, mládež a projekt Zdravé mesto

tel.: 036/ 6 350 248, 1. posch., č. dv. 48

e-mail: paulina.tamasova @ levice.sk

 

Sylvia Nuotová, referentka pre organizáciu aktivačnej činnosti

tel.: 036 / 6 350 246, 1. posch., č. dv. 45

e-mail: sylvia.nuotova @ levice.sk

 

Bc. Csilla Nagyová, referent ZPOZ

tel.č.: 036/6 350 277, č.dv. 105

e-mail: csilla.nagyova @ levice.sk

 


 

Náplň činnosti oddelenia

Oddelenie služieb občanom a organizáciám zabezpečuje najmä nasledovné činnosti:

Úsek sociálny

 • sa vyjadruje na žiadosť súdu o fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom,
 • používa zaopatrovací príspevok na uspokojenie potrieb dieťaťa, ak bolo rozhodnuté o jeho vyplácaní obci,
 • poskytuje peňažné dávky rodičom, ktorým sa narodili tri deti alebo viac detí,
 • zabezpečuje zriadenie zariadení sociálnych služieb stanovených v zákone,
 • pripravuje podklady na uzatvorenie zmluvy s občanom o poskytovaní soc. pôžičky,
 • pripravuje podklady pre rozhodnutie o:poskytovaní opatrovateľskej služby, jednorazovej dávke sociálnej pomoci, povinnosti občana vrátiť jednorazovú dávku sociálnej pomoci alebo jej časť, ak sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila,
 • poskytuje pomoc maloletým v naliehavých prípadoch, najmä ak je život alebo zdravie maloletého v doterajšom prostredí vážne ohrozené,
 • poskytuje pomoc občanom pri zabezpečovaní prístrešia,
 • chráni maloletých pred škodlivými vplyvmi, ktoré ohrozujú alebo narušujú ich riadnu výchovu,
 • vykonáva poradenstvo pri riešení rodinných problémov a sociálnych problémov,
 • poskytuje výchovnú starostlivosť rodinám, v ktorých je vážne ohrozená alebo vážne narušená výchova dieťaťa a vývoj dieťaťa,
 • podieľa sa na obnove rodinného prostredia, z ktorého boli deti vyňaté pre zlyhanie výchovnej funkcie rodiny,
 • spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo okresným úradom,
 • navrhuje súdu nariadenie ústavnej výchovy a zrušenie ústavnej výchovy, zrušenie výchovných opatrení uložených súdom, obmedzenie alebo pozbavenie rodičovských práv,
 • navrhuje okresnému úradu zrušenie výchovných opatrení uložených okresným úradom,
 • vyhľadáva a obvodnému úradu odporúča občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť deťom,
 • vyhľadáva občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc,
 • vedie evidenciu občanov, ktorým poskytuje sociálnu pomoc,
 • oznamuje súdu skutočnosti na rozhodovanie vo veciach výchovy a výživy maloletých,
 • organizuje spoločné stravovanie,
 • poskytuje súčinnosť štátnym orgánom sociálnej pomoci a zariadeniam sociálnych služieb a podáva im oznámenia a informácie vo veciach poskytovania soc. pomoci,
 • pri plnení úloh stanovených zákonom vykonáva šetrenie sociálnych, bytových a rodinných pomerov,
 • je príjemcom prídavkov na deti, ak sa tieto nevyužívajú na určený účel,
 • vykonáva štátnu správu sociálneho zabezpečenia v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi,
 • podáva na žiadosť orgánov príslušných na rozhodovanie o nároku na príspevok,
 • poskytuje obyvateľom mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä mu zabezpečuje prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc,
 • vyjadruje sa k vhodnosti a účelnosti navrhnutých alebo zamýšľaných opatrení vo veciach starostlivosti o deti,
 • plní úlohy vyplývajúce zo zákona o ochrane zdravia ľudí,
 • zabezpečuje pohreb osoby, ktorej pohreb nikto nezabezpečil,
 • spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami, ktorých poslaním je pomôcť zdravotne ťažko postihnutým občanom, rodinám s deťmi, osamelým občanom, invalidným občanom, neprispôsobivým občanom a starým občanom a poskytuje poradenskú starostlivosť pri riešení rodinných a sociálnych problémov,
 • vykonáva odbornú a poradenskú službu občanom a organizáciám na úseku sociálnom,
 • organizuje a riadi prácu klubov dôchodcov,
 • rieši bývanie starých a invalidných občanov,
 • vykonáva agendu súvisiacu s poskytovaním dotácií v zmysle Výnosu MPSVaR SR č. 3749/2005-II/1 v požadovaných termínoch,
 • zabezpečuje poskytovanie dotácií na stravu, na motivačný príspevok a školské pomôcky v stanovených termínoch,
 • kompletizuje požiadavky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levice na poskytovanie dotácií pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z nízkopríjmových rodín,
 • zabezpečuje komunikáciu s ÚPSVaR, dohoduje spôsob poskytnutia a zúčtovania finančných prostriedkov a prevzatia školských pomôcok,
 • spracováva ÚPSVaR preverené zoznamy žiadateľov a formuláre na posúdenie príjmov,
 • vypracováva za mesto Levice žiadosti na poskytovanie dotácie na stravu, na motivačný príspevok, na školské pomôcky na základe zoznamov doručených z ÚPSVaR
 • vykonáva mesačne zúčtovanie poskytnutých dotácií na základe predložených materiálov zo ZŠS škôl a školských zariadení a spracováva výstupy pre účtovníctvo,
 • po poskytnutí finančných prostriedkov z ÚPSVaR zabezpečuje ich prevod na účty príslušných ZŠS škôl a školských zariadení v zmysle platného obehu účtovných dokladov mesta,
 • priebežne poskytuje metodickú pomoc, zabezpečuje informovanosť pracovníčkam škôl a školských zariadení zodpovedným za poskytovanie dotácií,
 • v zmysle zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 79/1997 Z.z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam plní úlohy vyplývajúce zo zákona - zabezpečenie celomestskej deratizácie,
 • vykonáva ucelenú agendu projektu „Zdravé mesto“.


Úsek bytový

 • v zmysle zákona o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s byt. náhradami zabezpečuje úlohy súvisiace: s vydaním povolenia na zlúčenie bytu alebo jeho časti vo vlastníctve štátu alebo obce so susedným bytom alebo jeho časťou; s vydaním povolenia na rozdelenie bytu, ktorý je vo vlastníctve štátu alebo obce na dva alebo viaceré samostatné byty; s vydaním povolenia na dočasné užívanie bytu alebo jeho časti, ktorý je vo vlastníctve štátu alebo obce na iné účely ako na bývanie,
 • pripravuje podklady pre rozhodovanie o charaktere bytu, ak sú pochybnosti o tom, či je byt služobným bytom,
 • - pripravuje podklady o charaktere bytu, ak sú pochybnosti o tom, či byt je bytom osobitného určenia,
 • zabezpečuje bytové náhrady pre nájomcov, ktorým nájomný pomer skončil výpoveďou prenajímateľa,
 • spolupracuje s exekútorom pri vysťahovaní povinného z bytu a pri vyprataní bytu,
 • zabezpečuje úlohy súvisiace s hospodárením s bytovým fondom, predovšetkým súhlas na uzatváranie nájomných zmlúv, na prechod nájmu bytu, dohodou o výmere bytov, na vznik spoločného nájmu bytu, na prenechanie bytu alebo jeho časti do podnájmu,
 • vedie miestny zoznam uchádzačov o byt, podieľa sa na príprave poradovníka, vykonáva šetrenie bytových pomerov,
 • vedie evidenciu voľných a pridelených bytov a index uchádzačov o pridelenie bytu,
 • spolupracuje so správcom mestských bytov pri zabezpečovaní bytových záležitostí,
 • spolupracuje s ostatnými organizáciami na území mesta, ktoré hospodária s bytovým fondom,
 • vykonáva odbornú a poradenskú službu občanom organizáciám v bytových záležitostiach v zmysle OZ, VZN č. 17, zák. č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s byt. náhradami a zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
 • vyjadruje sa k prevodu vlastníctva mestského bytu a nájomcu.

 

Úsek kultúry, športu, mládeže a ZPOZ

 • zabezpečuje úlohy súvisiace s organizovaním verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí,
 • zabezpečuje úlohy súvisiace s organizovaním verejných kultúrnych podujatí,
 • utvára podmienky pre kultúrnu, záujmovú umeleckú činnosť, pre vzdelávanie, telesnú kultúru a šport,
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona o: knižniciach, osvetovej činnosti, divadelnej činnosti, Matici slovenskej,
 • vedie evidenciu kultúrnych pamiatok,
 • v zmysle zákona o telesnej kultúre plní úlohy na úseku telesnej kultúry utvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry, najmä na rozvoj športu pre všetkých a podporuje organizovanie telovýchovných, turistických a športových podujatí,
 • koordinuje činnosť právnických a fyzických osôb v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu,
 • spolupracuje s náboženskými spoločenstvami,
 • vykonáva odbornú a poradenskú službu občanom a organizáciám na úseku kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a ZPOZ,
 • organizuje základné občianske obrady a slávnosti,
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty
   

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
14.10.2019
ÚvodÚvodná stránka