Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie služieb občanom a organizáciám

JUDr. Gabriela Andrašková, vedúca oddelenia, bytová agenda
tel.: 036 / 6 350 251, 1. poschodie č.dv.49

e-mail: osoo@levice.sk


Mgr. Alena Danišová, referentka sociálnej starostlivosti, starí občania a denné centrá
tel.: 036 / 6 350 214, 1. posch., č. dv. 50

Mgr. Katarína Víglaská, referentka sociálnej starostlivosti, ostatní občania
tel: 036 / 6 350 214, 1. posch., č. dv. 50

e-mail: socialne@levice.sk

 

Mgr. Paulína Tamášová, referentka pre kultúru, šport, mládež a projekt Zdravé mesto

tel.: 036/ 6 350 248, 1. posch., č. dv. 48

e-mail: zdrave.mesto@levice.sk

 

Silvia Nuotová, referentka pre organizáciu aktivačnej činnosti
tel.: 036 / 6 350 246, 1. posch., č. dv. 45

 

Bc. Csilla Nagyová, referent ZPOZ

tel.č.: 036/6 350 277, č.dv. 105

 


 

Náplň činnosti oddelenia

Oddelenie služieb občanom a organizáciám zabezpečuje najmä nasledovné činnosti:

 

Úsek sociálny

* sa vyjadruje na žiadosť súdu o fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom,
* používa zaopatrovací príspevok na uspokojenie potrieb dieťaťa, ak bolo rozhodnuté o jeho vyplácaní obci,
* poskytuje peňažné dávky rodičom, ktorým sa narodili tri deti alebo viac detí,
* zabezpečuje zriadenie zariadení sociálnych služieb stanovených v zákone,
* pripravuje podklady na uzatvorenie zmluvy s občanom o poskytovaní soc. pôžičky,
* pripravuje podklady pre rozhodnutie o:
poskytovaní opatrovateľskej služby, jednorazovej dávke sociálnej pomoci, povinnosti občana vrátiť jednorazovú dávku sociálnej pomoci alebo jej časť, ak sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila,
* poskytuje pomoc maloletým v naliehavých prípadoch, najmä ak je život alebo zdravie maloletého v doterajšom prostredí vážne ohrozené,
* poskytuje pomoc občanom pri zabezpečovaní prístrešia,
* chráni maloletých pred škodlivými vplyvmi, ktoré ohrozujú alebo narušujú ich riadnu výchovu,
* vykonáva poradenstvo pri riešení rodinných problémov a sociálnych problémov,
* poskytuje výchovnú starostlivosť rodinám, v ktorých je vážne ohrozená alebo vážne narušená výchova dieťaťa a vývoj dieťaťa,
* podieľa sa na obnove rodinného prostredia, z ktorého boli deti vyňaté pre zlyhanie výchovnej funkcie rodiny,
* spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo okresným úradom,
* navrhuje
- súdu nariadenie ústavnej výchovy a zrušenie ústavnej výchovy, zrušenie výchovných opatrení uložených súdom, obmedzenie alebo pozbavenie rodičovských práv,
- okresnému úradu zrušenie výchovných opatrení uložených okresným úradom,
* vyhľadáva a obvodnému úradu odporúča občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť deťom,
* vyhľadáva občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc,
* vedie evidenciu občanov, ktorým poskytuje sociálnu pomoc,
* oznamuje súdu skutočnosti na rozhodovanie vo veciach výchovy a výživy maloletých,
* organizuje spoločné stravovanie,
* poskytuje súčinnosť štátnym orgánom sociálnej pomoci a zariadeniam sociálnych služieb a podáva im oznámenia a informácie vo veciach poskytovania soc. pomoci,
* pri plnení úloh stanovených zákonom vykonáva šetrenie sociálnych, bytových a rodinných pomerov,
* je príjemcom prídavkov na deti, ak sa tieto nevyužívajú na určený účel,
* vykonáva štátnu správu sociálneho zabezpečenia v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi,
* podáva na žiadosť orgánov príslušných na rozhodovanie o nároku na príspevok,
* poskytuje obyvateľom mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä mu zabezpečuje prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc,
* vyjadruje sa k vhodnosti a účelnosti navrhnutých alebo zamýšľaných opatrení vo veciach starostlivosti o deti,
* plní úlohy vyplývajúce zo zákona o ochrane zdravia ľudí,
* zabezpečuje pohreb osoby, ktorej pohreb nikto nezabezpečil,
* spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami, ktorých poslaním je pomôcť zdravotne ťažko postihnutým občanom, rodinám s deťmi, osamelým občanom, invalidným občanom, neprispôsobivým občanom a starým občanom a poskytuje poradenskú starostlivosť pri riešení rodinných a sociálnych problémov,
* vykonáva odbornú a poradenskú službu občanom a organizáciám na úseku sociálnom,
* organizuje a riadi prácu klubov dôchodcov,
* rieši bývanie starých a invalidných občanov,
* vykonáva agendu súvisiacu s poskytovaním dotácií v zmysle Výnosu MPSVaR SR č. 3749/2005-II/1 v požadovaných termínoch,
* zabezpečuje poskytovanie dotácií na stravu, na motivačný príspevok a školské pomôcky v stanovených termínoch,
* kompletizuje požiadavky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levice na poskytovanie dotácií pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z nízkopríjmových rodín,
* zabezpečuje komunikáciu s ÚPSVaR, dohoduje spôsob poskytnutia a zúčtovania finančných prostriedkov a prevzatia školských pomôcok,
* spracováva ÚPSVaR preverené zoznamy žiadateľov a formuláre na posúdenie príjmov,
* vypracováva za mesto Levice žiadosti na poskytovanie dotácie na stravu, na motivačný príspevok, na školské pomôcky na základe zoznamov doručených z ÚPSVaR
* vykonáva mesačne zúčtovanie poskytnutých dotácií na základe predložených materiálov zo ZŠS škôl a školských zariadení a spracováva výstupy pre účtovníctvo,
* po poskytnutí finančných prostriedkov z ÚPSVaR zabezpečuje ich prevod na účty príslušných ZŠS škôl a školských zariadení v zmysle platného obehu účtovných dokladov mesta,
* priebežne poskytuje metodickú pomoc, zabezpečuje informovanosť pracovníčkam škôl a školských zariadení zodpovedným za poskytovanie dotácií,
* v zmysle zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 79/1997 Z.z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam plní úlohy vyplývajúce zo zákona - zabezpečenie celomestskej deratizácie,
* vykonáva ucelenú agendu projektu „Zdravé mesto“.


Úsek bytový

* v zmysle zákona o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s byt. náhradami zabezpečuje úlohy súvisiace:
- s vydaním povolenia na zlúčenie bytu alebo jeho časti vo vlastníctve štátu alebo obce so susedným bytom alebo jeho časťou,
- s vydaním povolenia na rozdelenie bytu, ktorý je vo vlastníctve štátu alebo obce na dva alebo viaceré samostatné byty,
- s vydaním povolenia na dočasné užívanie bytu alebo jeho časti, ktorý je vo vlastníctve štátu alebo obce na iné účely ako na bývanie,
- pripravuje podklady pre rozhodovanie o charaktere bytu, ak sú pochybnosti o tom, či je byt služobným bytom,
- pripravuje podklady o charaktere bytu, ak sú pochybnosti o tom, či byt je bytom osobitného určenia,
- zabezpečuje bytové náhrady pre nájomcov, ktorým nájomný pomer skončil výpoveďou prenajímateľa,
- spolupracuje s exekútorom pri vysťahovaní povinného z bytu a pri vyprataní bytu,
- zabezpečuje úlohy súvisiace s hospodárením s bytovým fondom, predovšetkým súhlas:
- na uzatváranie nájomných zmlúv,
- na prechod nájmu bytu,
- dohodou o výmere bytov,
- na vznik spoločného nájmu bytu,
- na prenechanie bytu alebo jeho časti do podnájmu,
* vedie miestny zoznam uchádzačov o byt, podieľa sa na príprave poradovníka, vykonáva šetrenie bytových pomerov,
* vedie evidenciu voľných a pridelených bytov a index uchádzačov o pridelenie bytu,
* spolupracuje so správcom mestských bytov pri zabezpečovaní bytových záležitostí,
* spolupracuje s ostatnými organizáciami na území mesta, ktoré hospodária s bytovým fondom,
* vykonáva odbornú a poradenskú službu občanom organizáciám v bytových záležitostiach
v zmysle OZ, VZN č. 17, zák. č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s byt. náhradami a zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
* vyjadruje sa k prevodu vlastníctva mestského bytu a nájomcu.

 

Úsek kultúry, športu, mládeže a ZPOZ

* zabezpečuje úlohy súvisiace s organizovaním verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí,
* zabezpečuje úlohy súvisiace s organizovaním verejných kultúrnych podujatí,
* utvára podmienky pre kultúrnu, záujmovú umeleckú činnosť, pre vzdelávanie, telesnú kultúru a šport,
* zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona o: knižniciach, osvetovej činnosti, divadelnej činnosti, Matici slovenskej,
* vedie evidenciu kultúrnych pamiatok,
* v zmysle zákona o telesnej kultúre plní úlohy na úseku telesnej kultúry:
- utvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry, najmä na rozvoj športu pre všetkých a podporuje organizovanie telovýchovných, turistických a športových podujatí,
* koordinuje činnosť právnických a fyzických osôb v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu,
* spolupracuje s náboženskými spoločenstvami,
* vykonáva odbornú a poradenskú službu občanom a organizáciám na úseku kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a ZPOZ,
* organizuje základné občianske obrady a slávnosti,
* zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty
 


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
23.9.2019
ÚvodÚvodná stránka