Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie správy a evidencie majetku

Zamestnanci oddelenia

JUDr. Daniela Süssová, vedúca oddelenia

tel.: 036 / 6 350 257, 2. posch., č. dv. 61

e-mail: daniela.sussova @ levice.skMgr. Lucia Orovnická, ref. evidencie a správy majetku

zastupovanie počas materskej dovolenky: Ing. Jarmila Česneková

tel.: 036 / 6 350 223, 2. posch., č. dv. 62

e-mail: jarmila.cesnekova @ levice.sk
 

Brigita Hudáková, ref. odpisovania majetku a jeho evidenciu

tel.: 036 / 6 350 223, 2. posch., č. dv. 62

e-mail: brigita.hudakova @ levice.sk , odpisy.majetku @ levice.sk
 

Zuzana Bálintová, ref. majetkovo-právneho vysporiadania

tel.: 036 / 6 350 224, 2. posch., č. dv. 63

e-mail: zuzana.balintova @ levice.sk

 

Ing. Miriam Červenáková, ref. pre evidenciu majetku

tel.: 036 / 6 350 224, 2. posch., č. dv. 63

e-mail: miriam.cervenakova @ levice.sk

 

referát správy majetku

Ing. Ján Stroška, vedúci referátu správy majetku

správa priemyselného parku Levice-Géňa

tel.: 036 / 6 350 268, 2. posch., č. dv. 66

e-mail: jan.stroska @ levice.sk, priemyselny.park @ levice.sk

 

Mgr. Karin Murínová, ref. pre komplexné zabezpečenie správy mestského majetku

tel.: 036/ 6 350 269, 2. posch., č. dv. 64

e-mail: karin.murinova @ levice.sk , najomne.zmluvy @ levice.sk

 

Marian Marchyn, ref. pre energetiku

tel. : 036/ 6 350 280, 2. posch., č. dv. 65

e-mail: marian.marchyn @ levice.sk , energetik @ levice.sk
 

Denisa Gálová, ref. pre správu a evidenciu majetku a investícií na úseku školstva

tel. : 036 / 6 350 280, 2 posch., č. dv. 65

e-mail: denisa.galova @ levice.sk

 

Agáta Petríková, ref. komplexnej správy majetku

tel: 036/ 6 350 280, 2 posch., č.dv. 65

e-mail: agata.petrikova @ levice.sk

 

Ján Poprac, údržba

Jozef Paulovič, údržba

 

Edita Rikkoňová, upratovacie práce

Júlia Fojtíková, upratovacie práce

Anežka Klenková, upratovacie práce

Helena Popracová, upratovacie práce

Jozefína Taligová, upratovacie práce

 


 

Náplň činnosti oddelenia

Oddelenie správy a evidencie majetku

* zabezpečuje hospodárenie s majetkom mesta a iným majetkom, ktorý bol mestu zverený, zmluvou alebo zákonom,
* pripravuje "Zásady hospodárenia s majetkom mesta", ktoré schvaľuje MsZ,
* pripravuje materiály na prevod nehnuteľností v majetku a správe mesta na PO a FO, a od PO a FO do majetku mesta,
* zabezpečuje inventarizáciu majetku mesta a majetku v jeho správe,
* zabezpečuje vyraďovacie a zaraďovacie protokoly HIM, vedie evidenciu kúpnych a nájomných zmlúv,
* pri usporadúvaní majetku mesta a majetku v správe mesta spolupracuje s Pozemkovým úradom a príslušným úradom Správy katastra,
* potvrdzuje majetkové pomery fyzickým osobám,
* zabezpečuje stanoviská odborných organizácií pri prevodoch majetku (ZES, SPP, ZVaK),
* spracúva daňové priznania k prevodu a prechodu nehnuteľností,
* zabezpečuje geometrické plány a znalecké posudky,
* zabezpečuje usporiadanie vlastníctva k pozemkom (obnova evidencie katastra),
* zabezpečuje prevod všetkého nehnuteľného majetku do majetku mesta, resp. z majetku mesta, a hnuteľného majetku mesta nad 300 tis. Sk,
* zabezpečuje prenájmy pozemkov,
* zabezpečuje hnuteľný majetok do 300 tis. Sk,
* zabezpečuje odpisy majetku v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
* zabezpečuje podklady k inventarizácii majetku mesta,
* zabezpečuje zaraďovanie majetku mesta v počítačovej evidencii,
* zabezpečuje výpisy z LV, PKV a snímky z mapy,
* zabezpečuje práce súvisiace s prípravou a realizáciou priemyselného parku, inžinierskych sietí a práce súvisiace s ich správou,
* zabezpečuje prevádzkyschopnosť zariadení vybudovaných v priemyselnom parku v
zmysle jednotlivých prevádzkových poriadkov
* zabezpečuje správu a údržbu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta nachádzajúceho sa v lokalite priemyselného parku
* zabezpečuje vykonanie odborných prehliadok a skúšok VTZ elektrické, plynové, tlakové na všetkých zariadeniach nachádzajúcich sa v parku v zmysle platných právnych predpisov a v zmysle prevádzkových poriadkov
* zabezpečuje poriadok a čistotu komunikácií v priemyselnom parku
* komunikuje s jednotlivými investormi a zabezpečuje spoluprácu s nimi
* zabezpečuje investičnú činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb alebo
technologických častí stavieb v priemyselnom parku
* kontroluje opodstatnenosť fakturácií jednotlivých dodávateľov

 

Referát správy a údržby majetku mesta


* zabezpečuje správu a údržbu budov vo vlastníctve mesta, vrátame budov MŠ a ZŠ – ďalej len nebytové priestory
* vedie agendu UTZ plynových, tlakových a elektrických prenosných elektrospotrebičov,
bleskozvodov, hydrantov a hasiacich prístrojov vo všetkých nebytových priestoroch
* zabezpečuje vykonanie odborných prehliadok a skúšok UTZ elektrické, plynové, tlakové, hydrantov, hasiacich prístrojov, bleskozvodov vo všetkých nebytových priestoroch v zmysle platných právnych predpisov,
* zabezpečuje poriadok a čistotu v prevádzkových priestoroch MsÚ a na pozemkoch k nim priľahlých,
* zabezpečuje poriadok a čistotu spoločných častí v nebytových priestoroch, ktoré sú
predmetom prenájmu,
* spravuje informačný a orientačný systém v meste,
* zabezpečuje vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrorevízií a revízií plynových zariadení budovy úradu,
* zabezpečuje poistenie majetku mesta,
* zabezpečuje hlásenie poistných udalostí a ich plnenie,
* zabezpečuje analýzu poistiteľných rizík na základe poistných potrieb vedúcich účtovných jednotiek,
* zabezpečuje prevádzku rekreačného zariadenia zamestnancov mesta na Margite – Ilone, obstaráva tovary, služby a práce na zabezpečenie prevádzky rekreačného zariadenia zamestnancov mesta na Margite – Ilone
* jedenkrát ročne vykoná odbornú prehliadku všetkých nebytových priestorov, ktorá je
podkladom pre tvorbu ročného plánu,
* spracováva ročný vecný a finančný plán údržby a opráv nebytových priestorov na
základe ročnej prehliadky a požiadaviek správcu alebo užívateľa budovy,
* vykonáva plánovanú údržbu v zmysle vecného plánu, ktorá vychádza zo zákonných
ustanovení, platných predpisov, noriem a výstupov kontrol,
* vykonáva okamžitú údržbu na základe vzniknutej a ohlásenej závady užívateľom,
* koordinuje a zabezpečuje činnosti spojené s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb metódou podprahovou s nižšou cenou,
* zúčastňuje sa obstarávania tovarov, prác a služieb podľa platných právnych predpisov a spolupracuje pri vypracúvaní súťažných podkladov,
* zúčastňuje sa vyhodnocovania obstarávania tovarov, prác a služieb podľa platných
právnych predpisov ako člen komisie na vyhodnocovanie návrhov,
* zabezpečuje fakturáciu energií a médií podľa nájomných zmlúv,
* spracúva diagramy o odbere zemného plynu, ktoré odsúhlasuje s SPP,
* vykonáva plánovanie nákladov energií,
* sleduje spotrebu energií,
* kontroluje plnenie zmluvných záväzkov týkajúcich sa energií,
* prehodnocuje vhodnosť taríf energií,
* spracováva energetické bilancie,
* navrhuje opatrenia úspory energií,
* zabezpečuje revízie el. energie a plynu.
* zabezpečuje prevádzku verejných WC na Námestí hrdinov
* zodpovedá za čistotu a poriadok na verejných WC
* upratuje, čistí a dezinfikuje podlahy a steny v sociálnych zariadeniach, ktoré sú vo
vlastníctve mesta
 

 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
14.10.2019
ÚvodÚvodná stránka