Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie vnútornej prevádzky

Pracovníci oddelenia

Ing. Eva Medovarská, vedúca oddelenia
tel.: 036 / 6 350 250, prízemie, č. dv. 25

e-mail: ovp @ levice.sk

Ing. Ľuboš Ternovszky, vedúci referátu informatiky
tel.: 036 / 6 350 260, prízemie, č. dv. 21

e-mail: dtm @ levice.sk

Ing. Ivan Kaszás, referent informatiky
tel.: 036 / 6 350 294, prízemie, č. dv. 21

e-mail: dtp @ levice.sk

Peter Balla, správca PC siete a serverov
tel.: 036 / 6 350 240, prízemie, č. dv. 24
 

Ing. Miloslava Szillerová, referent pre verejné obstarávanie 

tel.: 036 / 6 350 285, prízemie, č. dv. 26

e-mail: aukcie @ levice.sk

 

Ing. Zuzana Fabianová, referent pre verejné obstarávanie

tel. 036/ 6350 285, prízemie, č.dv. 26

e-mail: zuzana.fabianova @ levice.sk

 

Ing. Zuzana Mališková, referent správy vnútornej prevádzky
tel.: 036 / 6 350 222, prízemie, č. dv. 26

e-mail: hospodar @ levice.sk

 

Mgr. Jana Ďurišová, referent PO a BOZP
tel.: 036 / 6 350 221, prízemie, č. dv.  15

e-mail: jana.durisova @ levice.sk

Ing. Paulína Tolnaiová, správca registratúry mestského úradu
tel.: 036 / 6 350 292, prízemie, č. dv. 8

e-mail: registratura @ levice.sk
 

Bc. Zuzana Šebová, prevádzkový referent
tel.. 036 / 6 350 282, prízemie, č. dv. 27

e-mail: podatelna @l evice.sk

 

Zuzana Uhrinčaťová, referent správy záznamov

tel. 036/ 6 350 279, prízemie, č.dv. 27

e-mail: podatelna @ levice.sk

 

Iveta Tóthová, vedúca kancelárie prvého kontaktu

tel. 036/ 63 350 279, prízemie, č. dv. 27

e-mail: kpk @ levice.sk

 

Michaela Szabová, referent kancelárie prvého kontaktu

tel. 036/6 350 282, prízemie, č.dv. 27

 

Vlasta Dobrová

Lívia Ivanová

referenti kancelárie prvého kontaktu - osvedčovanie podpisov a listín

tel. 036/6 350 278, prízemie, č.dv. 105 (vchod z Ul. Na Bašte)

 

Ing. Katarína Bašová, referent kancelárie prvého kontaktu, doručovateľ

tel 036/6 350 282, prízemie, č.dv. 27

 

Zoltán Baláži, vodič
tel.: 036 / 6 350 201, prízemie, č. dv. 30

 


 

Náplň činnosti oddelenia

Oddelenie vnútornej prevádzky plní najmä nasledovné úlohy:

 

Úsek prevádzkový

Prevádzkové zabezpečenie samosprávy
* zostavuje návrh rozpočtu pre vnútornú správu úradu,
* zabezpečuje čerpanie výdavkovej časti rozpočtu a vedie evidenciu čerpania rozpočtu za vnútornú správu úradu a spracováva rozbor hospodárenia,
* obstaráva tovary, služby a práce na zabezpečenie činnosti orgánov mesta a zamestnancov úradu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
* zabezpečuje a spracováva podklady na uzatváranie zmlúv súvisiacich so zabezpečením činnosti prevádzky úradu,
* vypracováva návrhy na zhotovenie propagačného materiálu pre mesto a zabezpečuje jeho obstarávanie,
* zabezpečuje stravovanie zamestnancov mesta,
* spravuje informačný a orientačný systém v meste,
* zabezpečuje a vykonáva prevádzku fotokopírovacích strojov,
* vypracováva analýzy a plánovanie procesy vo verejnom obstarávaní,
* organizuje a zabezpečuje obstarávanie tovarov, prác a služieb podľa platných právnych predpisov a spolupracuje pri vypracúvaní súťažných podkladov,
* zásobuje sklad tovarom, vykonáva fyzickú inventarizáciu tovarov, prepočítava a sumarizuje hodnoty zásob a majetku, odsúhlasuje účtovné doklady, vyčísľuje inventúrne rozdiely a vyhotovuje protokoly evidencie zásob a majetku,
* zabezpečuje dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri ochrane zdravia pri práci zamestnancov úradu,
* zabezpečuje výmenu rekreantov,
* vedie evidenciu majetku chát a jeho inventarizáciu.

Evidencia majetku úradu
* zabezpečuje vedenie evidencie hmotného a nehmotného majetku úradu a jeho inventarizáciu,
* zabezpečuje skladové hospodárstvo úradu a vedie jeho operatívnu evidenciu.

Autoprevádzka
* zabezpečuje a organizuje autoprevádzku úradu.

 

Úsek verejného obstarávania

* spravuje systém verejného obstarávania,
* koordinuje a zabezpečuje činnosti spojené s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb
* koordinuje proces verejného obstarávania na MsÚ
* koordinuje proces verejného obstarávania podľa požiadaviek oddelení mestského úradu
* zabezpečuje centrálnu evidencie dokumentácie verejného obstarávania MsÚ

 

Úsek správy registratúry úradu a archívnictva

Registratúra úradu a archívnictvo
* zabezpečuje odbornú správu registratúry úradu,
* vykonáva práce súvisiace s manipuláciou so záznamami prostredníctvom výpočtovej techniky,
* vykonáva vyraďovanie, skartáciu a odovzdávanie archívnych dokumentov na úschovu príslušnému štátnemu archívu,
* vybavuje spisovú agendu z archívnych dokumentov.
* zúčastňuje sa na posudzovaní a hodnotení registratúrnych záznamov navrhovaných na vyradenie,
* vypracováva registratúrny poriadok a registratúrny plán mestského úradu,
* metodicko-kontrolne usmerňuje správu registratúry,
* plní funkciu vecného správcu automatizovaného systému správy registratúry

 

Úsek požiarnej ochrany, CO, OBP a BOZP

* zabezpečuje výkon štátnej správy prenesený na mesto v oblasti požiarnej ochrany,
* vykonáva preventívne požiarne kontroly u fyzických a právnických osôb u ktorých ich nevykonáva štátny požiarny dozor,
* spracováva a vedie dokumentáciu mesta a PO v zmysle zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov,
* zabezpečuje kompletnú agendu CO, OBP, BOZP.

Mestská povodňová komisia
* zabezpečuje činnosť a plnenie opatrení mestskej povodňovej komisie mesta.


Referát informatiky

* buduje a spravuje mestský informačný systém MIS na báze evidenčného, ekonomického, kancelárskeho a geografického subsystému,
* spravuje digitálnu technickú mapu mesta a vektorovú katastrálnu mapu,
* zabezpečuje prevádzku, správu a servis lokálnych počítačových sietí úradu LAN,
* vedie evidenciu HW a SW vo vlastníctve úradu,
* pripravuje podklady pre plánovanie finančných prostriedkov na nákup informačných technológií v rámci úradu,
* zabezpečuje odbornú prípravu zamestnancov úradu v oblasti informatiky,
* navrhuje a spolurealizuje opatrenia na ochranu výpočtovej techniky a s ňou spojenú komunikačnú techniku na úrade,
* spravuje INTRANET pri dodržaní opatrení na ochranu dát,
* spoluzodpovedá s ostatnými organizačnými útvarmi za uplatňovanie zákona o ochrane osobných údajov v informačných systémoch,
* spoluzodpovedá s ostatnými organizačnými útvarmi za uplatňovanie autorského zákona

 

Kancelária prvého kontaktu

*   poskytuje občanom základné informácie o orgánoch mesta, štruktúre a kompetenciách samosprávy, menné zoznamy poslancov za volebné obvody a k nahliadnutiu právne predpisy a všeobecne záväzné právne predpisy mesta a zbierky zákonov,

*  podáva informácie o činnosti a štruktúre úradu a jeho oddeleniach,

*  vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

*  prijíma zásielky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a zásielky do obchodných verejných súťaží v zmysle Smernice č. 2 k Zásadám o hospodárení s majetkom mesta,

*  vybavuje žiadosti o vydanie potvrdenia o bezpodlžnosti fyzických a právnických osôb voči mestu,

*  potvrdzuje žiadosti občanov o dávky v hmotnej núdzi, príspevok na bývanie, žiadosť na kompenzačný príspevok, príspevok pre opatrovateľa,

*  vydáva rybárske lístky,

* vykonáva predaj propagačného materiálu,

* vykonáva predaj jednorázových parkovacích kariet,

* vyberá správne poplatky súvisiace s jej činnosťou,

* usmerňuje stránky a podáva prvotné informácie o pracovnej náplni zamestnancov referátu daní a poplatkov,

* zabezpečuje doručovanie zásielok v obvode mesta a mestských častí

 

Podateľňa

* prijíma, triedi a eviduje zásielky, ktoré boli doručené na jeho poštovú adresu prostredníctvom pošty, boli doručené osobne , kuriérom,

*   plní funkciu centrálnej výpravne


 

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
25.8.2019
ÚvodÚvodná stránka