Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie vnútornej prevádzky

Pracovníci oddelenia

Ing. Eva Medovarská, vedúca oddelenia

tel.: 036 / 6 350 250, prízemie, č. dv. 25

e-mail: eva.medovarska @ levice.sk , ovp @ levice.sk

 

Ing. Ľuboš Ternovszky, vedúci referátu informatiky

tel.: 036 / 6 350 260, prízemie, č. dv. 21

e-mail: lubos.ternovszky @ levice.sk , dtm @ levice.sk
 

Ing. Ivan Kaszás, referent informatiky

tel.: 036 / 6 350 294, prízemie, č. dv. 21

e-mail: ivan.kaszas @ levice.sk , dtp @ levice.sk
 

Peter Balla, správca PC siete a serverov

tel.: 036 / 6 350 240, prízemie, č. dv. 24

e-mail: peter.balla @ levice.sk

 

Ing. Miloslava Szillerová, ref. pre verejné obstarávanie 

tel.: 036 / 6 350 285, prízemie, č. dv. 26

e-mail: miloslava.szillerova @ levice.sk , aukcie @ levice.sk

 

Ing. Zuzana Fabianová, ref. pre verejné obstarávanie

tel. 036/ 6350 285, prízemie, č.dv. 26

e-mail: zuzana.fabianova @ levice.sk

 

Ing. Zuzana Mališková, ref. správy vnútornej prevádzky

tel.: 036 / 6 350 222, prízemie, č. dv. 26

e-mail: zuzana.maliskova @ levice.sk , hospodar @ levice.sk

 

Mgr. Jana Ďurišová, referent PO a BOZP

tel.: 036 / 6 350 221, prízemie, č. dv.  15

e-mail: jana.durisova @ levice.sk
 

Ing. Paulína Tolnaiová, správca registratúry mestského úradu

tel.: 036 / 6 350 292, prízemie, č. dv. 8

e-mail: paulina.tolnaiova @ levice.sk, registratura @ levice.sk

 

Iveta Tóthová, vedúca kancelárie prvého kontaktu

tel. 036/ 63 350 279, prízemie, č. dv. 27

e-mail: iveta.tothova @ levice.sk , kpk @ levice.sk

 

Michaela Szabová, referent kancelárie prvého kontaktu

tel. 036/6 350 282, prízemie, č.dv. 27

e-mail: michaela.szabova @ levice.sk, podatelna @ levice.sk

 

Bc. Zuzana Šebová, ref. kancelárie prvého kontaktu

tel.. 036 / 6 350 282, prízemie, č. dv. 27

e-mail: zuzana.sebova @ levice.sk, podatelna @ levice.sk

 

Ing. Katarína Bašová, referent kancelárie prvého kontaktu, doručovateľ

tel. 036/ 63 350 279, prízemie, č. dv. 27

tel.: 036/6 350 282, prízemie, č.dv. 27

 

Vlasta Dobrová, ref. kancelárie prvého kontaktu - osvedčovanie podpisov a listín

tel. 036/6 350 278, prízemie, č.dv. 105 (vchod z Ul. Na Bašte)

e-mail: vlasta.dobrova @ levice.sk

 

Lívia Ivanová, ref. kancelárie prvého kontaktu - osvedčovanie podpisov a listín

tel. 036/6 350 278, prízemie, č.dv. 105 (vchod z Ul. Na Bašte)

e-mail. livia.ivanova @ levice.sk

 

Zoltán Baláži, vodič

tel.: 036 / 6 350 201, prízemie, č. dv. 30

 


 

Náplň činnosti oddelenia

Oddelenie vnútornej prevádzky plní najmä nasledovné úlohy:

Úsek prevádzkový

 • zostavuje návrh rozpočtu pre vnútornú správu úradu,
 • zabezpečuje čerpanie výdavkovej časti rozpočtu a vedie evidenciu čerpania rozpočtu za vnútornú správu úradu a spracováva rozbor hospodárenia,
 • obstaráva tovary, služby a práce na zabezpečenie činnosti orgánov mesta a zamestnancov úradu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
 • zabezpečuje a spracováva podklady na uzatváranie zmlúv súvisiacich so zabezpečením činnosti prevádzky úradu,
 • vypracováva návrhy na zhotovenie propagačného materiálu pre mesto a zabezpečuje jeho obstarávanie,
 • zabezpečuje stravovanie zamestnancov mesta,
 • spravuje informačný a orientačný systém v meste,
 • zabezpečuje a vykonáva prevádzku fotokopírovacích strojov,
 • vypracováva analýzy a plánovanie procesy vo verejnom obstarávaní,
 • organizuje a zabezpečuje obstarávanie tovarov, prác a služieb podľa platných právnych predpisov a spolupracuje pri vypracúvaní súťažných podkladov,
 • zásobuje sklad tovarom, vykonáva fyzickú inventarizáciu tovarov, prepočítava a sumarizuje hodnoty zásob a majetku, odsúhlasuje účtovné doklady, vyčísľuje inventúrne rozdiely a vyhotovuje protokoly evidencie zásob a majetku,
 • zabezpečuje dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri ochrane zdravia pri práci zamestnancov úradu,
 • zabezpečuje výmenu rekreantov,
 • vedie evidenciu majetku chát a jeho inventarizáciu.
 • zabezpečuje vedenie evidencie hmotného a nehmotného majetku úradu a jeho inventarizáciu,
 • zabezpečuje skladové hospodárstvo úradu a vedie jeho operatívnu evidenciu.
 • zabezpečuje a organizuje autoprevádzku úradu.

 

Úsek verejného obstarávania

 • spravuje systém verejného obstarávania,
 • koordinuje a zabezpečuje činnosti spojené s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb
 • koordinuje proces verejného obstarávania na MsÚ
 • koordinuje proces verejného obstarávania podľa požiadaviek oddelení mestského úradu
 • zabezpečuje centrálnu evidencie dokumentácie verejného obstarávania MsÚ

 

Úsek správy registratúry úradu a archívnictva

Registratúra úradu a archívnictvo

 • zabezpečuje odbornú správu registratúry úradu,
 • vykonáva práce súvisiace s manipuláciou so záznamami prostredníctvom výpočtovej techniky,
 • vykonáva vyraďovanie, skartáciu a odovzdávanie archívnych dokumentov na úschovu príslušnému štátnemu archívu,
 • vybavuje spisovú agendu z archívnych dokumentov.
 • zúčastňuje sa na posudzovaní a hodnotení registratúrnych záznamov navrhovaných na vyradenie,
 • vypracováva registratúrny poriadok a registratúrny plán mestského úradu,
 • metodicko-kontrolne usmerňuje správu registratúry,
 • plní funkciu vecného správcu automatizovaného systému správy registratúry

 

Úsek požiarnej ochrany, CO, OBP a BOZP

 • zabezpečuje výkon štátnej správy prenesený na mesto v oblasti požiarnej ochrany,
 • vykonáva preventívne požiarne kontroly u fyzických a právnických osôb u ktorých ich nevykonáva štátny požiarny dozor,
 • spracováva a vedie dokumentáciu mesta a PO v zmysle zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • zabezpečuje kompletnú agendu CO, OBP, BOZP.
 • zabezpečuje činnosť a plnenie opatrení mestskej povodňovej komisie mesta.


Referát informatiky

 • buduje a spravuje mestský informačný systém MIS na báze evidenčného, ekonomického, kancelárskeho a geografického subsystému,
 • spravuje digitálnu technickú mapu mesta a vektorovú katastrálnu mapu,
 • zabezpečuje prevádzku, správu a servis lokálnych počítačových sietí úradu LAN,
 • vedie evidenciu HW a SW vo vlastníctve úradu,
 • pripravuje podklady pre plánovanie finančných prostriedkov na nákup informačných technológií v rámci úradu,
 • zabezpečuje odbornú prípravu zamestnancov úradu v oblasti informatiky,
 • navrhuje a spolurealizuje opatrenia na ochranu výpočtovej techniky a s ňou spojenú komunikačnú techniku na úrade,
 • spoluzodpovedá s ostatnými organizačnými útvarmi za uplatňovanie zákona o ochrane osobných údajov v informačných systémoch,
 • spoluzodpovedá s ostatnými organizačnými útvarmi za uplatňovanie autorského zákona

 

Kancelária prvého kontaktu

 • poskytuje občanom základné informácie o orgánoch mesta, štruktúre a kompetenciách samosprávy, menné zoznamy poslancov za volebné obvody a k nahliadnutiu právne predpisy a všeobecne záväzné právne predpisy mesta a zbierky zákonov,
 • podáva informácie o činnosti a štruktúre úradu a jeho oddeleniach,
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • prijíma zásielky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a zásielky do obchodných verejných súťaží v zmysle Smernice č. 2 k Zásadám o hospodárení s majetkom mesta,
 • vybavuje žiadosti o vydanie potvrdenia o bezpodlžnosti fyzických a právnických osôb voči mestu,
 • potvrdzuje žiadosti občanov o dávky v hmotnej núdzi, príspevok na bývanie, žiadosť na kompenzačný príspevok, príspevok pre opatrovateľa,
 • vydáva rybárske lístky,
 • vykonáva predaj propagačného materiálu,
 • vykonáva predaj jednorázových parkovacích kariet,
 • vyberá správne poplatky súvisiace s jej činnosťou,
 • usmerňuje stránky a podáva prvotné informácie o pracovnej náplni zamestnancov referátu daní a poplatkov,
 • zabezpečuje doručovanie zásielok v obvode mesta a mestských častí

 

Podateľňa

 • prijíma, triedi a eviduje zásielky, ktoré boli doručené na jeho poštovú adresu prostredníctvom pošty, boli doručené osobne , kuriérom,
 • plní funkciu centrálnej výpravne

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
14.10.2019
ÚvodÚvodná stránka