Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Partnerské mestá

Partnerská spolupráca mesta Levice

Na základe uznesenia MsZ č. 12/LXI/2000 z 29. 6. 2000, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Leviciach súhlasilo s nadviazaním partnerských vzťahov bola podpísaná zmluvu o nadviazaní partnerských vzťahov v prospech prehĺbenia priateľských vzťahov medzi obyvateľmi miest Levice a Ruda Sliezska/Poľská republika/ a v záujme ideálov priateľstva, slobody, demokracie a spravodlivosti sa rozhodli nadviazať spoluprácu v oblasti hospodárstva, kultúry, športu a rekreácie.


12. riadne zasadnutie MsZ v Leviciach, ktoré sa konalo dňa 28. 10. 2004 schválilo Zmluvu o vzájomnej partnerskej spolupráci medzi mestom Levice a obcou Námešť na Hané /Česká republika/, svojim uznesením č. 14/XLVIII/2004.

Obsahovo rovnaká je aj Zmluva o vzájomnej partnerskej spolupráci schválená uznesením MsZ č. 15/XXXII/2004 zo dňa 9. 12. 2004 medzi mestom Levice a mestom Skierniewice /Poľská republika/.


Mestské zastupiteľstvo na svojom 8. riadnom zasadnutí konanom dňa 21. 2. 2008 svojim uznesením č. 10/XXIV/2008 zobralo na vedomie Návrh dohody o nadviazaní spolupráce partnerských miest medzi mestom Levice a mestom Boskovice /Česká republika/ a schválilo nadviazanie spolupráce s tým, že podrobné ujednania budú obsiahnuté v zmluve o nadviazaní spolupráce partnerských miest medzi mestom Levice a mestom Boskovice /Česká republika/. Zmluva bola podpísaná dňa 14. apríla 2008.


Za prítomnosti štatutárnych zástupcov organizácií zriadených mestom Levice a základných škôl v meste Levice bola postupne na základe dohôd nadviazaná spolupráca počas oficiálnych návštev zástupcov z partnerských miest s inštitúciami - organizáciami a základnými školami v uvedených partnerských mestách.


V mesiaci december 2007 žiaci Základnej školy Andreja Kmeťa ul. M. R. Štefánika 34, Levice na základe dohody o vzájomnej cezhraničnej spolupráci vystúpili s divadelným predstavením na Základnej škole Boskovice /Česká republika/ v mesiaci december 2007. V apríli tohto roku Základnú školu Andreja Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 34 navštívia žiaci Základnej školy z obce Boskovice /Česká republika/.


Žiaci Základnej školy, Saratovská ul. 85 Levice sa v roku 2001 zúčastnili basketbalového turnaja s medzinárodnou účasťou v Rude Sliezskej a v tom istom roku Základná škola Saratovská ul. 85, Levice zorganizovala recipročne basketbalový turnaj žiakov partnerských miest.


Partnerská spolupráca Základnej školy, Školská 14, Levice so Základnou školou v obci Námešť na Hané /Česká republika/ je zameraná hlavne na výmenné návštevy žiakov a pedagógov. V roku 2007 sa uskutočnili dve výmenné návštevy a to v máji 2007 - 34 žiakov navštívilo Základnú školu v Námešti na Hané a v mesiaci október 2007 31 žiakov základnej školy z obce Námešť na Hané navštívilo Základnú školu, Školská 14 Levice. V rámci návštev sa uskutočnili výlety a spoznávanie blízkeho okolia mesta Levice a obce Námešť na Hané, športové a vedomostné súťaže, tvorivé dielne a porovnávanie školského systému obidvoch krajín.


Cieľom spolupráce základných škôl je spoznať školský a poradenský systém jednotlivých krajín, výmena skúseností a vyučovacích metód aplikovaných na jednotlivých školách, ako aj získavanie skúseností. /Základné školy majú veľmi široko rozvetvenú spoluprácu v rámci projektu Socrates - Comenius s rôznymi mestami Európy/.


Úspešne sa rozvíja primátorom mesta p. Ing. Štefanom Mišákom sprostredkovaná spolupráca Pedagogickej a sociálnej akadémie, Ul. F. Engelsa 3, Levice s obdobnou školou v Boskoviciach /Česká republika/, Stredného odborného učilišťa, Pod amfiteátrom 7, Levice od marca 2006 s obdobným učilišťom v Rude Sliezskej/Poľská republika/.


Mesto Levice vypracovalo projekt "Umením sa dohovoríme", ktorý bol v dňoch 24. 6. - 29. 6. 2006 stretnutím z dôvodne plánovaných štyroch miest/ obec Námešť na Hané sa nezúčastnila/ stretnutím 50 detí, žiakov umeleckých škôl z troch partnerských miest Ruda Sliezska /Poľská republika/, Skierniewice /Poľská republika/, a Levice. Stretnutie organizovalo mesto Levice v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Leviciach. Nápad realizovať takéto podujatie vznikol na stretnutí projektových manažérov mestských úradov v Rude Sliezskej/Poľská republika/ v novembri roku 2005. Hlavným cieľom projektu bola integrácia mladých ľudí, podpora ich záujmu o iné kultúry a európske krajiny, získanie nových schopností. Počas stretnutia sa mladí ľudia sústredili predovšetkým na európske hudobno tanečné a výtvarné aktivity. Stretnutie dokázalo, že umením je možné sa dohovoriť, že umenie nepozná jazykové bariéry. Projekt bol príspevkom k európskej integrácii prostredníctvom spoločných umeleckých aktivít financovaný z prostriedkov Európskej únie.

Mestské kultúrne stredisko Levice s Mestským kultúrnych strediskom Ruda Sliezska nadviazalo cezhraničnú spoluprácu v roku 2000 spočívajúcu vo vzájomnej výmene hudobných skupín, speváckych súborov a divadelných predstavení rôznych foriem. V roku 2003 sa MsKS na zabezpečenie kultúrnych podujatí podarilo získať finančné prostriedky z programu PRO Slovakia. V roku 2004 MsKS nadviazalo spoluprácu s mestom Námešť na Hané/Česká republika/ a nový kontrakt s poľským mestom Skierniewice, s ktorými bola podpísaná vzájomná zmluva o spolupráci v oblasti kultúry a spoločenského života. MsKS spoločne s Jazz Blues Clubom každoročne usporiadava World & Etno Fest Levice a v obidvoch týchto mestách sa obdobné festivaly konajú tiež. Táto spolupráca vznikla na základe myšlienky usporiadať nadnárodný festival "Tri slnká", ktorého súčasťou sú tri festivaly okrem World & Etno Fest Levice je to "Záhrada" v Námešti na Hané/Česká republika/ a "Ethnosféra" v Skierniewiciach/ Poľská republika/. Vznikol teda samostatný subjekt, pričom každý festival si v svojej krajine zachováva aj pôvodný názov a s tým súvisiacu identitu. Hlavnými organizátormi festivalu je MsKS Levice a Jazz Blues Club Levice. Záštitu nad World & Etno Fest Levice prevzal podpredseda vlády SR, finančne prispel aj Úrad vlády SR. Na spoločný festival prispel Fond z V4. V rámci festivalu "Záhrada" bola výstava obrazov známej slovenskej akademickej maliarky pani Silvie Fridrichovej. Do konca roku 2005 boli organizované ďalšie aktivity. Počas súťaže vo varení a pečení rybacích špecialít na Rybacom pikniku sa odprezentovali taktiež súťažiaci okrem iných aj z miest Skierniewice/Poľská republika/ a Námešť na Hané/Česká republika/. Pozvanie účinkovať v programe počas športovo tanečnej súťaže "O pohár primátora mesta Levice" prijali tanečníci z mesta Skierniewice /Poľská republika/, ktorí sa zároveň zúčastnili Jazz & Blues Festu Levice. Mesto Levice privítalo v máji 2005 16 člennú mierovú štafetu bežcov z mesta Ruda Sliezská /Poľská republika/, ktorí sa zúčastnili Netradičného levického jarmoku a otvorenia Contry festivalu.


V marci 2006 MsKS pripravilo v meste Skierniewice/Poľská republika/ výstavu levického rodáka pána Ladislava Záhorského amatérskeho výtvarníka, ktorá bola pripravená k 850. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Levice. V júni 2006 vystupovala tanečná skupina TIK-TAK na "Dňoch Rudy Sliezskej"/Poľská republika/. Na prelome 1. polroku 2006 sa uskutočnilo spoločné podujatie World & Etno Fest Levice a spoločný Workshop v meste Skierniewice /Poľská republika/. Do veľkolepého programu počas Dňa kvetov a ovocia v meste Skierniewice /Poľská republika/ sa zapojili tanečníci tanečného divadla Uránia. V auguste vystúpil tanečný súbor CSEMADOK na hanáckych slávnostiach v Námešti na Hané /Česká republika/. Na Rybacom pikniku sa do súťaže zapojilo aj družstvo Mestského centra kultúry Skierniewice a kultúrneho programu sa zúčastnili deti z tanečného súboru "Silesiana" z Rudy Sliezskej/Poľská republika/, ktoré vystúpili aj v rámci kultúrneho leta. Z mesta Skierniewice/Poľská republika/ vystavoval v našom meste svoje obrazy v mesiaci september pán Zbygniev Matyska. V tomto kalendárnom roku MsKS vypracovalo niekoľko projektov a na štyri z nich získali finančnú podporu z VÚC a Ministerstva kultúry SR. V mesiaci máj 2007 v DK Družba prebehla súťaž ľudovej piesne "Perlová parta". V rámci tejto súťaže vystúpil folklórny súbor Hanačka – Litovel z obce Náměšť na Hané /Česká republika/. MsKS pripravilo výstavu "Kovačická trojka" v meste Skierniewice /Poľská republika/. Na základe pozvania primátora mesta Levice pána Ing. Štefana Mišáka sa Levických hradných slávností zúčastnili zástupcovia partnerských miest z Rudy Sliezskej /Poľská republika/, Skierniewíc /Poľská repubika/, Námešti na Hané /Česká republika/ a Boskovíc /Česká republika/. Mestským centrom kultúry v Skierniewiciach/Poľská republika/ zorganizovaného workshopu výtvarníkov a fotografov sa zúčastnilo 6 mladých výtvarníkov zo Základnej školy, Školská 14, Levice. V mesiaci august pokračoval Workshop mladých výtvarníkov a fotografov z mesta Skierniewice /Poľská republika/ na Základnej škole, Školská 14, Levice, ktorí v čase konania Rybacieho pikniku priamo na podujatí mali možnosť skicovať a fotografovať. Dňa sviatku kvetov a ovocia v meste Skierniewice/Poľská republika/ sa zúčastnil tanečný súbor Uránia.


Štvrtok 3.12.2009 primátor mesta Ing. Štefan Mišák privítal na pôde Mestského úradu maďarskú delegáciu z Mesta Érd zastúpenú starostom mesta pánom Ing. Andrásom Mészárosom a kol. Účelom návštevy bolo oficiálne podpísanie Zmluvy o vzájomnej partnerskej spolupráci, ktorej hlavné ciele budú zamerané na šport a turistiku, školstvo a kultúru, plánovanie spoločných programov a projektov pre deti a mládež, sociálnu a zdravotnú oblasť, problematiku rozvoja mesta a hospodárstva, šírenie dobrého mena oboch miest, posilnenie spolupráce na regionálnej a mikroregionálnej úrovni, výmenu skúseností, vytvorenie spoločných projektov a spoluprácu v ďalších spoločne stanovených oblastiach. Jedným zo zámerov uzavretia zmluvy o partnerskej spolupráci je i sústredenie sa na možnosti stanovené Európskou úniou, ktoré sa týkajú vytvorenia a realizácie projektov v rámci „Spolupráce Európskych územných oblastí“, ako i projektov priamo financovaných z EÚ zdrojov. Zmluva o partnerskej spolupráci vznikla na základe uznesenia mestských zastupiteľstiev v oboch mestách a nadobúda platnosť od 3.12.2009.

Aj napriek tomu, že stretnutia primátorov a starostov jednotlivých partnerských miest mesta Levice sa nekonajú pravidelne každoročne, z uvedeného je zrejmé, že je daný pevný základ partnerskej spolupráce. Všetky stretnutia a podujatia boli pripravené a zabezpečené v snahe napĺňať ustanovenia uzatvorených partnerských zmlúv.

  


 

Ruda Sliezka (Poľská republika)

www.rudaslaska.pl

erb Ruda Slazska

Základné informácie

počet obyvateľov 144 914
rozloha 77,7 km²
prvá písomná zmienka je z roku 1179.
Ruda Slaska sa nachádza v Sliezskom vojvodstve.
V súčastnosti sa mesto skladá z 11 častí:
Orzegów, Godula, Ruda, Chebzie,  Nowy Bytom,  Bielszowice,  Bykowina,  Wirek,  Halemba, Kochłowice,  Czarny Las

Mesto sa nachádza v  Sliezskom vojvodstve a vďaka svojej polohe je atraktívnym miestom pre investorov. Bohaté náleziská železnej rudy už v 13.storočí a uhlia v 17.storočí predurčili toto mesto k priemyselnej budúcnosti. Prilákali mnoho podnikateľov, ktorí investovali do tejto oblasti vybudovaním baní, oceliarní, koksovní a tehelní. To malo za následok rýchly rast počtu obyvateľov, mesto má v súčasnosti vyše 145 tis. obyvateľov a vo vzdialenosti do 25 km od mesta žije až 3 mil. obyvateľov. Hustota osídlenia je 1853 obyvateľov na km2 . Vzhľad mesta bol významne ovplyvnený jeho priemyselnou minulosťou – moderné sídliská sa prelínajú so starou banskou architektúrou, čo spolu so štipkou regionálnych tradícií  dodáva mestu neopakovateľný charakter.

Napriek množstvu priemyselných budov, Ruda Sliezska je jedným z najzelenších miest v hornom Sliezsku s množstvom parkov a námestí. Dominantou mesta je Kostol Sv. Pavla nachádzajúci sa na rozľahlom Námestí Jána Pavla II. s výraznou budovou radnice.


 

Skierniewice (Poľská republika)

www.skierniewice.net.pl

erb Skierniewice

Základné informácie

počet obyvateľov 48 776
rozloha je 32.6 km ²
prvá písomná zmienka je z roku 1139

Najstaršia zmienka o Skierniewiczich, ako vidieckej osade patriacej do panstva arcibiskupa Gniezno je z roku 1139. Prvé listiny o Skierniewicicha ako meste sa datujú od arcibiskupa Wincenty Kot z Debno z roku 1443.

Skierniewice ležia 60 km severozápadne od Varšavy. Sú národné centrum záhradníckej vedy s dlhoročnou tradíciou. Výskumný ústav ovocinárstva a kvetinárstva a Výskumný ústav zeleniny, ako vedecko-výskumnú inštitúciu tohto druhu v krajine, si vybral Skierniewice ako svoju základňu. Vďaka týmto inštitúciám mesto bolo uznávané po celom svete ako vedecké centrum poľského záhradníctva. Už viac ako 30 rokov sa tu koná niekoľkodňový festival kvetín, ovocia a zeleniny, ktorý každoročne priláka asi 150 tisíc návštevníkov z domova i zo zahraničia.  Jednou z dominánt mesta je budova železničnej stanice z roku 1872, ktorá bývala súčasťou významnej historickej trasy Varšava-Viedeň.


 

Boskovice (Česká republika)

www.boskovice.cz 

erb Boskovice

Základné informácie

počet obyvateľov 11 304
katastrálna výmera je 2 782 ha.
prvá písomná zmienka - 2. polovice 15. stor
Boskovice sa skladajú z
5 častí Boskovice
Bačov
Hrádkov
Mladkov
Vratíkov
Ležia na strednej Morave asi 40 km severne od Brna na hranici medzi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou v nadmorskej výške asi 380 metrov. Pre svoje krásne okolie sa stávajú centrom turistiky a odpočinku, celé okolie mesta má letoviskový charakter. Najbližšie okolie ponúka zaujímavé možnosti pre pešiu turistiku a cykloturistiku. Boskovice sú obklopené peknými lesy Drahanské vrchoviny. V okolí mesta je viacero značených turistických trás, ktoré smerujú do odpočinkových zón Kunštátska s pieskovcovou jaskýňou v Rudci. Boskovice sa nachádzajú v severnej časti Moravského krasu so Sloupsko-Šošůvskými jaskyňami a ďalšími lokalitami krasového územia. Moravský kras je druhá najstaršia Chránená krajinná oblasť v Českej republike.
 

História a pamiatky

Boskovice sa považujú za mesto od druhej polovice 18. storočia. Od polovice 19. storočia sa Boskovice stávajú priemyselným centrom, rozvíja sa tu z pôvodnej cechové malovýroby metalurgický priemysel, obuvníctvo, výroba konfekcie, stavebného materiálu.
Po roku 1989 bolo historické jadro mesta, ktoré bolo vrátane torza židovského geta vyhlásené za mestskú pamiatkovú zónu.
„Empire zámok“ dodnes patrí k najkrajším empírovým stavbám na Morave.

„Zámocký skleník“
K južnej a čiastočne východnej strane panského dvora sa pripojila stavba ovčiarne, ktorá po vyhorení roku 1829 bola prebudovaná na klasický skleník s presklenými arkádami a predloženým kruhovým bazénom. Dnes je stavba majetkom mesta a slúži pre kultúrne a výstavné účely.

„Rezidence“
Medzi významné pamätné stavby mesta Boskovic patrí niekdajšia zámocká alebo panská rezidencia na ulici Hradnej. V súčasnej dobe má v rezidencii svoje priestory Múzeum Boskovicka.
„Panský dvor“
K Hradnej ulici prilieha aj panský dvor - komplex bývalých hospodárskych budov a čeľadníka, vybudovaný v 17. storočia.
„Kláštor“
Na Hradnej ulici, naproti panskému dvoru (pod zámkom), stojí bývalý kláštor, ktorý ako prízemnú budovu nechal postaviť Ján Leopold gróf z Dietrichstein v roku 1756.

„Radnica“-
Bola vybudovaná v rokoch 1460 - 90 Ladislavom z Boskovíc, do terajšej podoby potom zariadená roku 1567.

„Kaplnka Panny Marie“
Bola vystavaná v roku 1873 v novogotickém štýle je výrazným architektonickým prvkom v okolitej zástavbe radových domčekov na Bělé.

„Kostol svatého Jakuba staršieho“
Prvý archívny záznam o existencii kostola je z roku 1346, základy kostola sú v skoršom období. Ide o neskoro gotickú pôvodne trojvežovú stavbu poznamenanú viacerými požiarmi a následnými úpravami, vedenými najmä okolo r. 1500 Ladislavom z Boskovíc.

„Kostol všetkých svätých“
Kostol je jednou z najstarších stavieb v meste. Pochádza z 15. storočia a má vlastné ochranné pásmo.

„Evangelický kostol“
- bol postavaný v roku 1941 na náklady českobratrskej obce. je najmladšou kultúrnou pamiatkou Boskovíc, od roku 1998 je zaradený v Registri kultúrnych pamiatok Ministerstva kultúry SR.


 


 

Náměsť na Hané (Česká republika)

www.namestnahane.cz

erb Náměšť na Hané

Základné informácie

počet obyvateľov 1887
katastrálna výmera 1 861 ha
prvá písomná zmienka je z roku 1141


Náměšť na Hané je vzhľadné mestečko, ležiace v pôvabnej krajine, kde sa hanácka rovina začína vlniť a zdvíhajú sa kopce Drahanskej vysočiny. Nadmorská výška Náměště je 247 m a nájdeme v nej len 441 domov. Je to historicky, kultúrne i architektonicky atraktívne mesto dobre známe napr. Tradičným folkovým festivalom Zahrada.

 

Zaujímavosti

 

• zámok Náměšť na Hané

Zámok, ktorý je dominantou mesta, bol postavený na želanie grófa Ferdinanda Bonaventury z Harrachu v roku 1766.

• prírodný park Veľký Kosíř

Pre turistov je atraktívny hlavne prírodný park Veľký Kosíř, ktorého ťažiskom sú historické parky, záhrady a usadlosti v oblasti Motolského a Košířského údolia. Okrem toho sú jeho súčasťou i Motolské krematórium s cintorínom, Motolské rybníky a golfové ihrisko. Chránené územie bolo vyhlásené v roku 1991 a dominantou tohto rozsiahleho územia je tabuľová hora Vidoule.

• Terezská dolina

Neďaleko Olomouca, medzi mestečkom Náměsť a Laškovom, sa rozprestiera ďalší pre turistov zaujímavý prírodný park Terezské údolie alebo Terezská dolina. Údolie získalo svoje pomenovanie po dievčatku menom Terezka, ktoré malo byť nespravodlivo väznené v miestnej pevnosti. Zaujímavosťou je, že je dnes na tomto mieste postavená pivovarská sladovňa. Tento prírodný park je zaujímavý aj z archeologického hľadiska. Nálezy, ktoré tu boli nájdené, pochádzajú už z doby kamennej a k veľmi cenným nálezom patrí tromi valmi opevnené územie na skalnom kopci Rmíz. Hradisko Rmíz obývali ľudia patriaci ku kultúre s nálevkovitými pohármi a kanelovanou keramikou neskoršej doby kamennej. Okrem toho tu bola nájdená  i hradba, ktorá je najstaršou odkrytou hradbou v strednej Európe.


 

Érd – Maďarská republika

www.erd.hu

erb Mesta Érd

Základné informácie

počet obyvateľov 62 000
rozloha 117,95 km²
prvá písomná zmienka je z roku 1243.

 

História

Názov pochádza buď od slova erdő ( "les"), alebo z ér ( "stream"). Až do roku 1972 bol iba malým poľnohospodárskym mestom. Administratívne patrí Érd pod región Pest.
V roku 1776 sa stal Érd mestom. Érd je prevažne poľnohospodárske mesto. Najrýchlejšie sa rozrastajúcou lokalitou bol v Maďarsku medzi rokmi 1991 a 2001. Dňa 7. novembra 2005 parlament rozhodol, že Érdu bude udelená hodnosť mesto s právami okresu.
 

Turistické zaujímavosti

Maďarské Geografické múzeum, založené geografom Dénes Balázsom
Kostol svätého Michaela
Turecký minaret (17. storočia, jeden z iba troch existujúcich minaretov v krajine)
Pozostatky starovekej rímskej cesty
Fundoklia Valley so vzácnymi druhmi rastlín


 

Spolupráca s partnerskými mestami

rok 2017


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
23.9.2019
ÚvodÚvodná stránka