Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

referát rozpočtovej, účtovnej a mzdovej agendy

Pracovníčky referátu

Ing. Jana Komáromyová, finančná analytička a manažérka, vedúca referátu
tel.: 036 / 6 350 225, prízemie (vchod z boku ), č. dv. 95/4

e-mail: financie @ levice.sk

Ľubica Benčíková, referentka pre účtovnú evidenciu OS a SOU
tel.: 036 / 6 350 273, prízemie (vchod z boku ), č. dv. 96/6

Ing. Petra Palkovičová, referentka výkazníctva a  účtovnej evidencie
tel: 036 / 6 350 274, prízemie, (vchod z boku ), č. dv. 95/2

Ľudmila Mituníková, referentka účtovnej evidencie
tel.: 036 / 6 350 272, prízemie, č. dv. 95/2

Miroslava Šebová, referentka pre platobný styk
tel.: 036 / 6 350 231, prízemie (vchod z boku), č. dv. 109

Ing. Sylva Koštúrová, referentka pre mzdovú agendu
tel.: 036 / 6 350 228, prízemie, č. dv. 95/3

Mária Hudecová, referentka pre účtovnú evidenciu
tel.: 036 / 6 350 230, prízemie, č. dv. 95/2

Bc. Soňa Morvayová, referentka pre likvidáciu faktúr a platobný styk
tel.: 036 / 6 350 273, prízemie (vchod z boku), č. dv. 95/6

 


 

Náplň činnosti referátu

Úsek rozpočtovej, účtovnej a mzdovej agendy zabezpečuje:


* zostavenie rozpočtu, ktoré vyjadruje ekonomickú samostatnosť obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým pôsobiacim na spravovanom území. Rozpočet zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.
* uplatnenie vo svojom rozpočte rozpočtovej klasifikácie, podľa ktorej sa jednotne triedia príjmy a výdavky. Rozpočtovú klasifikáciu ustanovuje opatrenie, ktoré vydá ministerstvo a ktoré sa vyhlasuje zverejnením oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
* rozpočtové hospodárenie, ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený obecným zastupiteľstvom do 1. decembra bežného roka, v dobe od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obce sa spravuje rozpočtovým provizóriom,
* zostavenie rozpočtu na obdobie jedného rozpočtového roka, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom,
* na účely zostavenia návrhu štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu poskytuje informácie a vybrané údaje o svojom hospodárení, ktorých rozsah a spôsob predkladania určí ministerstvo,
* tvorbu a plnenie mimorozpočtových peňažných fondov, o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo,
* vytváranie cestného fondu zo zostatku prostriedkov nevyčerpaných v príslušnom roku, získaných z podielu na výnose cestnej dane podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, použije prostriedky cestného fondu na výstavbu, opravu a údržbu miestnych komunikácií a na ostatné výdavky s tým súvisiace,
* vytvára rezervný fond vo výške určenej obecným zastupiteľstvom, minimálny ročný prídel do fondu je 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka,
* môže vytvárať fond rozvoja bývania, zdrojom fondu rozvoja bývania sú okrem zdrojov podľa § 31 ods. 1 najmä príjmy obce z predaja bytov podľa osobitného zákona,
* stanoviská k požiadavkám PO a FO podnikateľom v náväznosti na rozpočet mesta (zriadenie s.r.o., a.s., úvery, záruky),
* vyhotovenie štvrťročných výkazov R 2-04, ROPO 3-02 pre MF SR,
* vedenie účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe majetku a záväzkoch, o výdavkoch a príjmoch a o výsledku hospodárenia,
* likvidáciu cestovných účtov zamestnancov,
* sledovanie čerpania sociálneho fondu,
* využívanie prostriedkov na účte mesta na termínovaných vkladoch,
* prípravu podkladov k úverom, zabezpečuje splátky podľa zmlúv,
* zúčtovanie poskytnutých dotácií,
* odmeňovanie a likvidáciu miezd zamestnancov,
* likvidáciu mzdy primátora,
* platobný styk s peňažnými ústavmi, právnickými a fyzickými osobami,
* inkaso v hotovosti dane z nehnuteľností od fyzických a právnických osôb (8 700 daňovníkov),
* inkaso v hotovosti poplatku za psa od fyzických a právnických osôb (800 poplatníkov),
* inkaso poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov od fyzických a právnických osôb (163 poplatníkov),
* inkaso poplatku za ubytovaciu kapacitu od fyzických a právnických osôb,
* inkaso poplatku z reklamy od fyzických a právnických osôb (59 poplatníkov),
* inkaso poplatku zo vstupného od fyzických a právnických osôb (40 poplatníkov),
* inkaso poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov od fyzických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb (cca 8 000 poplatníkov),
* účtovanie úhrad poplatkov,
* spracováva sumár denných platieb podľa jednotlivých druhov daní a poplatkov pre potreby účtovnej evidencie,
* účtovanie opatrovateľskej služby a SOÚ,
* účtovanie ŠFRB
 


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
23.9.2019
ÚvodÚvodná stránka